“13ugers-regel” samt arbejdsmarkedskontorets vejledningspligt

Sags nr. 2011-044864

Det Sociale Ankenævn har den 14. december 2012 behandlet din klage over Kommunens afgørelse af 30. december 2010 om afslag på arbejdsmarkedsydelse og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunens afgørelse ændres. Dette betyder, at du får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse og Landstingsforordning nr. 7 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse.

Redegørelse

Det er oplyst, at du den 20. december 2010 søgte Kommunen om arbejdsmarkedsydelse i forbindelse med, at du ophørte med at arbejde i december 2010, da der ikke var mere arbejde.

Kommunen traf den 30. december 2010 afgørelse om afslag på arbejdsmarkedsydelse.

Kommunen lagde vægt på, at du allerede havde modtaget arbejdsmarkedsydelse i 13 uger indenfor de seneste 12 måneder, og at du derfor ikke var berettiget til arbejdsmarkedsydelse igen.

Kommunen henviste til og citerede § 7, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 1 af 5. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse.

Du klagede til Det Sociale Ankenævn i brev, modtaget den 11. januar 2011.

Du anførte i din klage, at du havde hårdt brug for hjælp.

I forbindelse med fremsendelse af nogle af sagens akter er Kommunen ikke fremkommet med en redegørelse til sagen. Kommunen har endvidere ikke indsendt journalnotater.

Det fremgår af akterne, at du i uge 40 og 41, oktober 2010 arbejdede i 16, 5 timer hos firmaet, at du i november 2010 arbejdede i 21 dage á 8 timer, dvs. 168 timer hos firmaet 2, og at du i december 2010 arbejdede i 5 dage á 8 timer, dvs. 40 timer hos firmaet. Det betyder, at du har arbejdet i alt 224,5 timer indenfor de seneste 13 uger, før du søgte arbejdsmarkedsydelse.

Lovgrundlag

Ifølge § 7, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse kan arbejdsmarkedsydelse højst udbetales i sammenlagt 13 uger.

I henhold til samme forordnings § 4, stk. 1, nr. 3 har en borger ret til arbejdsmarkedsydelse, når denne i de seneste 13 uger har haft beskæftigelse som lønmodtager og i denne periode har haft mindst 182 timers beskæftigelse.

I henhold til § 1, 2 og § 2, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 7 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse kan Det Sociale Ankenævn behandle klager truffet efter § 4, stk. 5 i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse.

I henhold til bemærkningerne til forordningens §§ 4 og 8 har man ret til arbejdsmarkedsydelse, når man de seneste 13 uger har haft beskæftigelse som lønmodtager og i denne periode har haft mindst 182 timers beskæftigelse. Der er hverken i forordningen eller i bemærkningerne til forordningen anført, at man kun skulle kunne modtage arbejdsmarkedsydelse 13 uger indenfor de seneste 12 måneder.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at du var berettiget til arbejdsmarkedsydelse den 20. december 2010, da du indenfor de seneste 13 uger havde haft mere end 182 timers beskæftigelse.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at du indenfor de seneste 13 uger forud for din ansøgning om arbejdsmarkedsydelse havde haft 224,5 timers arbejde.

Da der ikke i loven er nogen begrænsning om, at man kun kan modtage arbejdsmarkedsydelse i 13 uger indenfor 12 måneder, har Kommunen opstillet en ulovlig regel.

Det Sociale Ankenævn skal endvidere gøre opmærksom på, at arbejdsmarkedskontoret har pligt til at vejlede en borger om muligheden for at søge offentlig hjælp, hvis borgeren får afslag på en ansøgning om arbejdsmarkedsydelse.

Afgørelse

Kommunens afgørelse af 30. december 2010 ændres derfor således, at du var berettiget til at modtage arbejdsmarkedsydelse fra den 20. december 2010.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen, hovedkontoret og kontoret

Lovgrundlag (DK)

Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse

§ 4. Kommunalbestyrelsen udbetaler arbejdsmarkedsydelsen, når en ledig, hjemsendt eller syg person henvender sig til kommunalbestyrelsen, opfylder betingelserne i kapitel 3 eller i kapitel 4, og endvidere opfylder følgende betingelser:

1) er fyldt 18 år eller er forsørger,

2) er tilmeldt folkeregistret i Grønland, og

3) de seneste 13 uger har haft beskæftigelse som lønmodtager og i denne periode har haft mindst 182 timers beskæftigelse. Perioder med arbejdsmarkedsydelse tæller ikke som optjent beskæftigelse.

Stk. 5. Afgørelse om ansøgeren opfylder kravene i denne bestemmelse træffes af kommunalbestyrelsen.

§ 7, Stk. 2. Arbejdsmarkedsydelsen kan ydes i sammenlagt 13 uger.

Kapitel 9

Klageadgang

§ 17. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til § 2, stk. 1, § 4, stk. 4, § 11, stk. 1, og §§ 14 og 15 kan ankes til Det Sociale Ankenævn.

Stk. 2. Fristen for indlevering af klager er 4 uger efter modtagelse af den afgørelse, der påklages.

Landstingsforordning nr. 7 af 20. november 2006 om ændring af landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse

§ 1, 2, I § 17, stk. 1, ændres “§ 4, stk. 4” til: “§ 4, stk. 5”.

§ 2, stk. 2, Klager over kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til § 4, stk. 5, i landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse skal behandles i Det Sociale Ankenævn, såfremt de er indgivet indenfor klagefristen på 4 uger efter afgørelsen.

Bemærkninger til forordningsforslaget

Til § 4

Betingelserne for at kunne modtage arbejdsmarkedsydelse er, at en ledig, hjemsendt eller syg er arbejdsfør eller er ramt af sygdom under den periode jf. henholdsvis kapitel 3 og 4, hvor den ledige, hjemsendte eller syge ellers er til rådighed for arbejdsmarkedet, er fyldt 18 år, eller er forsørger, har folkeregisteradresse i en kommune i Grønland og i de seneste 13 uger har haft beskæftigelse samt i denne periode har haft mindst 182 timers beskæftigelse. Dette svarer til en gennemsnitlig minimumsbeskæftigelse på 14 timer om ugen over en 13-ugers periode. En person, der har været sygemeldt i 120 dage og efterfølgende afskediget, kan opfylde kravene om at have haft beskæftigelse i de seneste 13 uger. Såfremt en person har afholdt ferie, hvortil der er optjent feriegodtgørelse, inden for de seneste 13 uger, vil timerne tælle med til opfyldelse af beskæftigelseskravet. Betingelserne for at få udbetalt arbejdsmarkedsydelse skal være opfyldte på det tidspunkt, hvor personen anmoder om tildeling af arbejdsmarkedsydelse.

Til § 8

For at være berettiget til arbejdsmarkedsydelse under sygdom, skal personen underrette kommunalbestyrelsen om, at den pågældende midlertidigt ikke er til rådighed for arbejdsmarkedet. Underretningen kan ske telefonisk eller ved personlig henvendelse. Den pågældende kan dokumentere sin sygdom ved lægeerklæring. Med “midlertidigt” menes, at der skal være tale om sygdom, der ikke er varigt invaliderende, således at personen må antages at kunne blive til rådighed for arbejdsmarkedet igen. Bestemmelserne om sygdom finder både anvendelse for ledige, hjemsendte samt lønmodtagere i ansættelsesforhold, der bliver syge.

Retten til arbejdsmarkedsydelse indtræffer efter, at vedkommende de seneste 13 uger har haft beskæftigelse som lønmodtager. Ved sygdom af mindre end 2 ugers varighed ydes arbejdsmarkedsydelse først fra 3. sygedag. Denne bestemmelse er videreført fra den gældende forordning om takstmæssig hjælp, da den ikke hidtil har givet anledning til kritik og samtidig sparer kommunen for arbejde i forbindelse med ganske kortvarig sygdom. For ledige og hjemsendte, der allerede modtager arbejdsmarkedsydelse, fortsætter udbetalingen af arbejdsmarkedsydelse dog uden afbrydelse. Ledige og hjemsendte, der modtager arbejdsmarkedsydelse, før sygdommens indtræden, modtager således arbejdsmarkedsydelse for 1. og 2. sygedag. For ledige og hjemsendte, der allerede modtager arbejdsmarkedsydelse før sygdommens indtræden, vil dage med arbejdsmarkedsydelse under sygdom indgå i de 13 uger, den ledige eller hjemsendte er berettiget til at modtage arbejdsmarkedsydelse.

Scroll til toppen