Børnebridrag ved bidragsyders død samt psykologhjælp

Sags nr. 2011-055247

Det Sociale Ankenævn har den 14. december 2012 behandlet din klage over Kommune´s afgørelse af 15. august 2011 vedrørende økonomisk hjælp og har truffet følgende

Afgørelse

Kommune´s afgørelse hjemvises. Dette betyder, at kommunen skal træffe en ny afgørelse i sagen.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilbud og Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud, og Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at du og J havde 2 fællesbørn, S, født xx. xxxx xxxx, og Ø, født xx.xx xxxx. J afgik ved døden den 7. november 2008. Forældremyndigheden over S blev ved dom af 15. april 2011 tillagt dig. Det fremgår af cpr-oplysninger, at J tog ophold hos dig den 05-07-11. Der er intet oplyst om, hvem der har forældremyndigheden over Ø; men det fremgår af cpr-oplysninger, at hun tog ophold hos dig den 8. december 2011.

Det Sociale Ankenævn har trods anmodninger siden 8. september 2011 kun modtaget nogle få akter i sagen. Der foreligger således ikke ansøgning fra dig eller oplysninger om økonomiske, personlige og sociale forhold.

Kommunen har truffet afgørelse i sagen den 15. august 2011. Kommunen har givet dig afslag, og har begrundet afgørelsen med, at du har fået udbetalt halvårlig børnebidrag.

Om lovgrundlag har kommunen anført følgende: ”Lovgrundlaget for afslaget er i henhold til Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge § 9, stk. 3, hvorefter du har forsørgelsespligt over for barnet, samt at du skulle have været beredt til at modtage barnet ved hjemtagelsen. Under henvisning til Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetillæg, har du fået udbetalt børnetillæg få dage efter du fremsatte din ansøgning. Ifølge denne forordnings § 2 er tillægget alene beregnet til barnets forsørgelse. Endvidere skal det præciseres, at der ifølge Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994, skal børnebidrag, der udbetales halvårligt, alene bruges til barnets behov.”

Det ses ikke, på hvilket grundlag, Kommune´s har udbetalt børnebidrag.

Du har i brev af 22. august 2011 klaget til Det Sociale Ankenævn over afgørelsen. Du har i klagen anført, at du har været nødt til at bruge din førtidspension til udgifter i forbindelse med flytning til ny bolig, men at du ikke har råd til forskellige fornødenheder, f.eks. seng, madras og sengetøj. Du har endvidere anført: ” PS.: Landstingsforordning om hjælp til børn og unge er ikke blevet fulgt, det klager jeg over. Min søn har under sit ophold på “K” været vidne til uhyrligheder så som personalets voldsudøvelser på børnene/unge d.v.s. korporlige afstraffelser fra personalet. Disse har givet yderligere problemer for min søn, som går med psykiske og følelsesmæssige problemer i forvejen.

På baggrund af disse har jeg søgt Kommune´s på vegne af min søn om psykologsamtaler, men har fået afslag, da kommunen ikke har råd.”

Lovgrundlag

Ifølge § 13 i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension gælder, at til førtidspensionister, der har forsørgelsespligt over for børn under 18 år, udbetales for hvert barn et børnetillæg. Tillægget udbetales, uanset om forsørgelsespligten opfyldes gennem direkte forsørgelse eller ved udbetaling af underholdsbidrag.

Ifølge § 15 i samme forordning bevilges personlige tillæg efter en individuel vurdering af behovet enten som en løbende ydelse, der fastsættes for højest 1 år ad gangen, eller som engangshjælp til dækning af særlige behov.

Ifølge § 4 i Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud med ændringer som følger af Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud gælder følgende: Efter ansøgning fra den der er berettiget til at modtage bidrag til et barns underhold, i h. t. afgørelse udfærdiget efter reglerne i lov om børns retsstilling, ægteskabsloven eller lov om ægteskabets retsvirkninger, kan bidrag til et barns underhold forskudsvis udbetales af det offentlige efter forfaldsdagen, hvis bidraget ikke senest på forfaldsdagen, er betalt direkte til den bidragsberettigede.

Ifølge § 6, stk. 2 i samme forordning gælder, at er en af forældrene, eller den eller de bidragspligtige, afgået ved døden, ydes de i § 5, stk. l, nævnte bidrag ligeledes som tilskud fra det offentlige.

Ifølge § 22 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning gælder, at en afgørelse, når den meddeles skriftligt, skal være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Ifølge § 24 i samme forordning gælder, at en begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Vurdering

Kommunen har i sin sagsbehandling og i afgørelsen anvendt og anført forkerte lovbestemmelser.

Vurderingen af, hvorvidt du er berettiget til økonomisk hjælp, skal træffes efter forordningen om førtidspension.

En kommune kan kun på baggrund af en udfærdiget bidragsresolution forskudsvist udbetale børnebidrag.

Der kan ikke udfærdiges bidragsresolution, når den bidragspligtige er afgået ved døden. I de situationer ydes et tilsvarende beløb i stedet af kommunen som børnetilskud.

Det Sociale Ankenævn finder derfor, at Kommune ikke har overholdt lovgivningen; men har handlet forkert ved at udbetale børnebidrag, efter at din hustru er afgået ved døden.

Kommune skal endvidere behandle din ansøgning om psykologhjælp til din søn. Du har ret til at få en skriftlig afgørelse. Hvis afgørelsen ikke fuldt ud giver dig medhold, vil du også kunne påklage den afgørelse til Det Sociale Ankenævn.

Under henvisning til det af dig anførte om forholdene på ”K” skal Det Sociale Ankenævn henstille, at kommunen foranlediger foretaget en undersøgelse af forholdene på stedet. Baggrunden herfor er oplysningerne fra dig om, at personalet på opholdsstedet ”K” udøver vold og korporlig afstraffelse af børnene. Det Sociale Ankenævn henviser i denne forbindelse til § 4 i Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge. Ifølge denne bestemmelse har kommunen pligt til at føre tilsyn med de forhold, som børn og unge lever under. Dette gælder også børn og unge, anbragt på døgninstitutioner, opholdssteder m.v., der er placeret udenfor kommunens grænse.

Afgørelse

Kommune skal således træffe en ny afgørelse, som lever op til sagsbehandlingslovens krav, d.v.s. det korrekte lovgrundlag skal anføres og citeres, og det skal fremgå, hvilke konkrete forhold, der er lagt til grund.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommune, hovedkontor og kontor

Det Sociale Ankenævn skal påpege overfor kommunen, at den har pligt til at overholde lovgivningen.

Det Sociale Ankenævn traf den 8. oktober 2010 afgørelse i en sag vedrørende den daværende X Kommune, hvor kommunen også havde udbetalt børnebidrag i en situation, hvor den ”bidragspligtige” forælder var afgået ved døden. Kommunes afgørelse om børnebidrag blev dengang ophævet som ugyldig. Det Sociale Ankenævn finder det derfor yderst kritisabelt, at Kommune laver samme fejl igen i denne sag.

Kommune skal som ovenfor anført føre tilsyn med forholdene på ”K”.

Lovgrundlag (DK)

Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension

Børnetillæg

§ 13. Til førtidspensionister, der har forsørgelsespligt over for børn under 18 år, udbetales for hvert barn et børnetillæg. Tillægget udbetales, uanset om forsørgelsespligten opfyldes gennem direkte forsørgelse eller ved udbetaling af underholdsbidrag.

Stk. 2. Opfyldes forsørgelsespligten ved betaling af underholdsbidrag, udbetales børnetillægget efter reglerne i landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud.

Stk. 3. Børnetillæg udbetales ikke til førtidspensionister, der har fast bopæl uden for Grønland.

Personlige tillæg

§ 15. Personlige tillæg bevilges efter en individuel vurdering af behovet enten som en løbende ydelse, der fastsættes for højest 1 år ad gangen, eller som engangshjælp til dækning af særlige behov.

Stk. 2. Tilbagebetaling af personlige tillæg kan kræves, såfremt:

1) der ydes personlige tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller

2) en førtidspensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.

Stk. 3. Tilbagebetaling kan alene kræves, hvis førtidspensionisten i forbindelse med bevillingen er gjort bekendt med tilbagebetalingspligten.

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud.

Kapitel 2.

Forskudsvis udbetaling fra det offentlige af underholdsbidrag til børn

§ 4. Efter ansøgning fra den der er berettiget til at modtage bidrag til et barns underhold, i h. t. afgørelse udfærdiget efter reglerne i lov om børns retsstilling, ægteskabsloven eller lov om ægteskabets retsvirkninger, kan bidrag til et barns underhold

forskudsvis udbetales af det offentlige efter forfaldsdagen, hvis bidraget ikke senest på forfaldsdagen, er betalt direkte til den bidragsberettigede.

Stk. 2. De bidrag, der vil kunne udbetales forskudsvis af det offentlige er de i § 5 angivne normalbidrag, uanset om der i det konkrete tilfælde er fastsat pligt til at betale større bidrag.

Stk. 3. Bidrag til et barns underhold kan udbetales forskudsvis af det offentlige indtil barnets fyldte 18. år, dog længst til barnet indgår ægteskab.

§ 5. De i § 4, stk. 2 nævnte normal bidrag fastsættes til følgende normaltakster:

1) Almindeligt løbende underholdsbidrag til 8.247 kr. årligt.

2) Bidrag til moderens underhold i perioden 2 måneder før og i l måned efter fødslen til 548 kr. pr. måned.

3) Bidrag til udgifter i forbindelse med fødslen til 519 kr.

4) Bidrag i anledning af barnets dåb til 691 kr.

5) Bidrag i anledning af barnets konfirmation, eller anden tilsvarende anledning, til 2.749 kr

Stk. 2. De i stk. l nævnte bidrag dyrtidsreguleres på grundlag af de af Grønlands statistiske kontor offentliggjorte reguleringspristal for Grønland (basis januar 1984 = 100). Reguleringen foretages hvert år, 1. april og 1. oktober på grundlag af pristallet for henholdsvis januar og juli, således at bidragene forhøjes eller nedsættes med 3 % for hver fulde 3 point, pristallet stiger eller falder over eller under 100.

Stk. 3. Bidragene afrundes til nærmeste beløb i hele kroner, dog således at det almindelige underholdsbidrag efter stk. l, nr. l yderligere afrundes til nærmeste med 12 delelige beløb.

Stk. 4. Pristalsreguleringen har virkning for bidrag, der forfalder fra og med henholdsvis 1. april og 1. oktober. For det almindelige løbende underholdsbidrag efter stk. l, nr. l, sker reguleringen med virkning fra den først kommende halvårlige forfaldsdag for bidraget.

Stk. 5. Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked offentliggør hvert år pr. 1. april og 1. oktober de aktuelle satser for underholdsbidrag efter stk. 1.

Kapitel 3.

Bidrag som tilskud fra det offentlige

§ 6. Er der ikke fastslået faderskab, eller bidragspligt, i henhold til lov om børns retsstilling, ægteskabsloven eller lov om ægteskabets retsvirkninger, og er en eventuel faderskabssag afsluttet, ydes de i § 5, stk. l nævnte bidrag som tilskud fra det offentlige. Det samme gælder, hvis en enlig person adopterer et barn.

Stk. 2. Er en af forældrene, eller den eller de bidragspligtige, afgået ved døden, ydes de i § 5, stk. l, nævnte bidrag ligeledes som tilskud fra det offentlige.

Landstingsforordning nr. 3 af 12. juni 1995 om ændring af landstingsforordning om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud.

§ l. I landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud foretages følgende ændringer:

1. § 4, stk. 2 affattes således:

“Stk. 2. De bidrag, der vil kunne udbetales forskudsvis af det offentlige er følgende normalbidrag, uanset om der i det konkrete tilfælde er fastsat pligt til at betale større bidrag:

1) Almindeligt løbende underholdsbidrag.

2) Bidrag til moderens underhold i perioden to måneder før og en måned efter fødslen.

3) Bidrag til udgifter i forbindelse med fødslen.

4) Bidrag i anledning af barnets dåb.

5) Bidrag i anledning af barnets konfirmation, eller anden tilsvarende anledning.”

2. § 5, stk. l og 2 affattes således:

“§ 5. De i § 4, stk. 2 nævnte normalbidrag fastsættes i finansloven.

Stk. 2. Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked offentliggør hvert år pr. 1. april og 1. oktober de aktuelle satser for underholdsbidrag efter § 4, stk. 2. ”

3. § 5, stk. 3-5 ophæves.

Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Scroll til toppen