Forbrugerklagenævnet årsberetning 2011

Forord

Året 2011 blev det første år, hvor det nysammensatte Forbrugerråd fik mulighed for at markere sig. Det tog lidt tid at komme i gang men det lykkedes, og vi er nu rigtig godt i gang med informationsarbejde, forbrugeroplysning, rådgivning, tilsyn m.v.

Forbrugerrådet holdt 3 møder i 2011. Det første i februar for at konstituere sig, yderligere et i marts og et afsluttende, større, møde i november. Endvidere blev sekretariatet udbygget med ansættelsen af en kontorchef, så der nu er tre fuldtidsstillinger i sekretariatet.

Der blev udført en del kontrolbesøg af fødevarebutikker, ligesom der blev foretaget en prisundersøgelse af oliekørsel.

Hjemmesiden blev også relanceret i efteråret efter en del år, hvor der ikke skete så meget. Jeg er glad for at forbrugerne nu har en tidssvarende og flot hjemmeside med adgang til forbrugerinformation, lovgivning, afgørelser på forbrugerklager m.m. Jeg håber således, at forbrugerne i landet fortsat vil benytte hjemmesiden og at kendskabet til den vil blive yderligere udbredt i de kommende år.

Ovenstående og mere til kan du læse om i denne årsberetning for 2011.

Jeg vil afslutningsvist benytte lejligheden til at takke for et godt samarbejde med Naalakkersuisut, herunder de forskellige departementer, KANUKOKA, samt de erhvervsdrivende i Grønland.

God læselyst.

Nuuk, den 17. december 2012

Rigmor Th. Høegh
Forkvinde
Grønlands Forbrugerråd.

Forbrugerrådet

Forbrugerrådet er nedsat i medfør af landstingslov nr. 10 af 13. november 1986 om forbrugerråd, markedsføring, mærkning, priser og forbrugerklageudvalg (forbrugerloven) § 3.

Forbrugerrådet var i 2011, efter konstitueringen i februar, sammensat således:

 • Rigmor Th. Høegh, forkvinde, udpeget af KANUKOKA
 • Olga B. Ljungdahl, næstforkvinde, udpeget af Inatsisartut
 • Gabriel Geisler, udpeget af SIK
 • Jens Danielsen, udpeget af KNAPK
 • Uthilie Heilmann, udpeget af Arnat Peqatigiit Kattuffiat
 • Pele Jensen, udpeget af Inatsisartut
 • Michael Rosing, udpeget af Inatsisartut

Forretningsudvalget var sammensat af følgende:

 • Rigmor Th. Høegh, forkvinde
 • Olga B. Ljundgahl
 • Pele Jensen

Sekretariatet

Forbrugerrådets sekretariat varetager sekretariatsbetjeningen af Forbrugerrådet i medfør af forbrugerlovens § 2 stk. 2.

Forbrugerrådets sekretariat blev i løbet af 2011 udvidet fra 2 normerede fuldtidsstillinger til 3 fuldtidsstillinger; én forbrugerkonsulent, én а/c fuldmægtig og én kontorchef.

Rent organisatorisk er sekretariatet en del af Styrelsen for Råd og Nævn, som hører under Departementet for Erhverv og Arbejdsmarked.

De fysiske rammer

Ved årets indgang var sekretariatets kontor beliggende i det gamle Hotel Grønland i Nuuk. Der havde man holdt til i et stykke tid, da man var blevet flyttet fra sine faste kontorer på Imaneq grundet skimmelsvamp på kontorerne.

I maj måned flyttede man tilbage til Imaneq 27, men denne gang på 2. sal, hvor man tidligere havde benyttet 1. salen.

Umiddelbart før julen 2011 fik sekretariatet besked om at man endnu engang skulle flytte, i starten af 2012. Denne gang til bygning 46 nede ved kolonihavnen. Denne bygning er det gamle bageri og ligger på Hans Egedesvej 5.

Forbrugerrådets nye lokaler, på Hans Egedesvej 5 i Nuuk som benyttes af sekretariatet fra 10.januar 2012.

Medarbejdere

Sekretariatet bestod i første halvdel af året alene af to medarbejdere:

 • forbrugerkonsulent Looqi Svane, der var blevet ansat umiddelbart før jul 2010. Looqi er uddannet økonomimerkonom og var igennem hele 2011 ansat i sekretariatet
 • fuldmægtig Mark Larsen, der havde været ansat siden efteråret 2008 og er uddannet jurist. I december 2011 opsagde Mark sin stilling med fratrædelse ultimo januar 2012

Begge disse medarbejdere refererede direkte til styrelseschef for Styrelsen for Råd og Nævn, Nicolai Odgaard Jensen.

Med tiltrædelse 15. august 2011 blev jurist Jannik Isidor ansat som kontorchef i sekretariatet, og han blev således kontorets øverste ansvarlige. Jannik havde i 2005 og 06 arbejdet for Forbrugerrådets sekretariat som fuldmægtig, men i de efterfølgende knap 5 år som advokat i Danmark.

Mødeaktivitet

Forbrugerrådet holdt i 2011 3 møder, et i februar, et i marts og et i november. Det var hensigten at holde flere møder, men bl.a. grundet diverse flytninger blev det ikke til flere.

Mødet i februar

Årets første møde, i februar, blev hovedsageligt afholdt for at det nye Forbrugerråd kunne konstituere sig, som det fremgår under punkt 1.

Mødet i marts

På mødet i marts var et af de væsentligste punkter, at få redigeret Forbrugerrådets gamle forretningsorden og få den bragt up-to-date i forhold til sekretariatets organisatoriske placering. Endvidere valgtes Rigmor Th. Høegh, Michael Rosing, Olga B. Ljungdal og Jens Danielsen som medlemmer af Forbrugerklageudvalget.

Der blev fra sekretariatets side også informeret om det forberedende arbejde fra Naalakkersuisuts side mht. en opdatering af købeloven og en revision af markedsføringsreglerne.

Mødet i november

Dette møde blev det mest omfattende i løbet af året, og der var adskillige punkter, der skulle gennemgås.

Sekretariatets nye kontorchef blev præsenteret og derpå informerede sekretariatet om de nye tiltag, som var blevet iværksat eller genoptaget.

Det blev bl.a. besluttet at deltage i Kulturnatten i Nuuk d. 21. januar 2012 ligesom Den Internationale Forbrugerdag 2012 også skulle markeres d. 15. marts

Den nye hjemmeside blev også præsenteret for rådet, der var begejstret for det nye initiativ.

Ligeledes blev sekretariatets foreløbige bestræbelser på at få uformelle samarbejdsrelationer med AG og KNR drøftet, og der var fra rådets side tilslutning til at promovere Forbrugerrådet og dets eksistens og virke, samtidig med at få forbrugeroplysning ud til hele befolkningen på anden vis end tidligere.

Derudover blev der fra Forbrugerrådets nye medlemmer efterspurgt hvad forbrugerrådsmedlemmerne skal lave i det daglige arbejde og hvad Forbrugerrådets formål er. Det blev besluttet at sekretariatet, til næste møde, skulle komme med en udspecificeret redegørelse herom.

Forbrugerrådet skulle endvidere indstille et medlem til Konkurrencenævnet, og efter lidt diskussion herom, blev det besluttet at indstille forbrugerrådsmedlem Michael Rosing.

Forbrugerrådets økonomi blev også gennemgået på mødet, se også punkt 8, og der blev udtrykt ønske om at sekretariatet var mere involveret i budgettet for Forbrugerrådet, hvilket blev anerkendt fra sekretariatets side.

Kontakt til pressen

I løbet af 2011 var Forbrugerrådet og dets sekretariat flere gange i kontakt med medierne.

Størstedelen af kontakten skete i anden halvdel af året og naturligvis som en konsekvens af ændringer i købeloven i november, relanceringen af hjemmesiden i samme måned samt kontakter til KNR og AG med henblik på et fast men uformelt samarbejde.

Disse tre punkter vil blive gennemgået neden for.

Ændringer i købeloven

Pr. 1. november 2012 trådte nye regler i bl.a. købeloven i kraft som udvidede reklamationsretten fra et år til to år.

Dette blev markeret fra Forbrugerrådets hjemmeside ved at udsende en pressemeddelelse herom til samtlige landsdækkende medier samt enkelte lokale i de større byer.

Relancering af hjemmesiden

I forbindelse med relanceringen af hjemmesiden, se punkt 5.a., blev medierne også informeret herom, hvilket skabte en del opmærksomhed om relanceringen og som følge heraf en ganske forøget trafik på hjemmesiden.

Kontakt til KNR og AG

Sidst på året blev der rettet henvendelse til både KNR og AG med henblik på at få etableret et uformelt samarbejde.

Et sådan samarbejde skal være til gavn for alle parter. Medierne ved at de får anderledes nyheder og historier at bringe, og Forbrugerrådet vil således have andre platforme at komme ud med deres budskaber på.

Samarbejdet med AG udmøntede sig i en forbrugerbrevkasse, hvori forbrugerkonsulent Looqi Svane skulle besvare forbrugerspørgsmål. Grundet manglende spørgsmål fra forbrugerne blev det desværre kun til én forbrugerbrevkasse, som var i AG nr. 49 d. 7. december 2011.

Mht. samarbejdet med KNR så blev årets sidste måneder brugt til at ”gøde jorden” således at det kommende år kunne byde på et samarbejde mellem tv-stationen og Forbrugerrådet. Det er således planen at forbrugerkonsulenten skal medvirke i flere udgaver af Tamassa på KNR tv i løbet af første halvår 2012.

I radioen

I efteråret var forbrugerkonsulenten også i KNR’s radioprogram Iterluarnaaq, for at udbrede kendskabet til forbrugernes mulighed for at få assistance af Forbrugerrådet og dets sekretariat samt generel forbrugerinformation.

Forbrugerkonsulenten deltog således flere gange i disse radioudsendelser.

Hjemmesiden

Forbrugerrådets hjemmeside, www.atuisoq.gh havde igennem en længere årrække ført en meget tilbagetrukket tilværelse med stort set ingen nyheder eller opdateringer. Det blev der gjort noget ved i 2011.

Relancering

I sommeren blev det besluttet at relancere hjemmesiden i et nyt design, men på samme webadresse.

Arbejdet med at udvikle og designe hjemmesiden stod på i flere måneder, og endelig fredag den 18. november 2011 blev den nye hjemmeside offentlig tilgængelig.

Det var tydeligt at se, at det var tiltrængt med et nyt design og en løbende opdatering og vedligeholdelse af hjemmesiden. Fra relanceringen og året ud var der i alt 701 unikke besøgende på hjemmesiden. Det svarer ca. til 16 unikke besøgende pr. dag.

Det er et antal som sidenhen har fundet et mere ”naturligt” leje med omkring 150-200 unikke besøgende pr. måned i de første måneder af 2012. Hvilket svarer til ca. 6 unikke besøgende pr. dag.

Indholdet

Frem til relanceringen i november skete der reelt set ikke en løbende opdatering eller vedligeholdelse af hjemmesiden.

Dette ændredes fra den 18. november hvor der ugentligt kom nyhedsartikler om forbrugerrettigheder ind på hjemmesiden, ligesom pressemeddelelser og tests blev offentliggjort på hjemmesiden.

Denne løbende opdatering medførte at besøgstallet stabiliseredes, som ovenfor nævnt.

Der blev i december offentliggjort to tests. Én om tv og én om tablets. Det er hensigten at der fremover skal offentliggøres ca. en test om måneden, op til 10 tests i alt om året.

Tilsyn og prisundersøgelse

I løbet af året blev der foretaget adskillige tilsyn i henhold til mærkningsbekendtgørelsen (Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 2. februar 1994 om mærkning af levnedsmidler). Denne bekendtgørelse pålægger Forbrugerrådet opgaven med at føre tilsyn med at erhvervsdrivende ikke sælger datoudløbne fødevarer samt at produkterne er mærket korrekt.

Fødevareprodukter skal være mærket på grønlandsk, dansk eller et sprog der ikke væsentligt adskiller sig fra dansk, på et synligt sted på produktet.

Det viste sig ikke altid at være tilfældet, hvorfor de pågældende virksomheder fik indskærpet deres forpligtelse hertil.

Der var endvidere indgået samarbejde med Veterinærmyndighederne om at foretage disse kontrolbesøg sammen, da man således kunne supplere hinanden. Både Forbrugerrådet og Veterinærmyndighederne kan forbyde salg af datoudløbne varer, men alene Veterinærmyndighederne kan kræve at virksomheden bortskaffer de datoudløbne fødevarer.

Derimod er det alene Forbrugerrådet, der fører tilsyn med mærkningen, således at forbrugerne kan se hvad der reelt set er i et fødevareprodukt.

I løbet af foråret og sommeren blev der også foretaget prisundersøgelse af markedet for kørsel med olie i alle landets byer.

Det var således ikke prisen på selve brændstoffet, men derimod den ydelse, der ligger i at få bragt olien ud til den ønskede ejendom.

Undersøgelsen viste, at der findes en uens praksis sted både mht. prisen og opstartsgebyret. Prisen pr. leveret liter olie svinger mellem 12 og 25 øre, mens gebyret ligeledes varierer mellem 35 og 200 kr.

Der konkurreres kun i 3 byer på dette marked, og det er i Uummannaq, Ilulissat og Nuuk. I de andre byer findes kun en leverandør.

Hele undersøgelsen blev offentliggjort den 15. november kan findes på www.atuisoq.gl.

Lovændringer

Som nævnt under punkt 4.a. blev der pr. 1. november sat ændringer af bl.a. købeloven i kraft her i Grønland. Det betød i særdeleshed, at reklamationsretten blev udvidet fra 1 år til 2 år, ligesom der blev indført en 6 måneders formodningsregel.

Denne betyder, at viser en fejl eller en mangel sig inden for 6 måneder fra leveringen, så formodes den at have været til stede på leveringstidspunktet og således uden ansvar for forbrugeren.

Endvidere trådte en ny og opdateret lov om visse forbrugeraftaler (forbrugeraftaleloven) også i kraft pr. 1. november ved kongelig anordning. Denne afløste den gamle fra 1980.

En af de væsentligste forbedringer den nye forbrugeraftalelov medfører er, at der indføres en 14 dages fortrydelsesret ved fjernsalg, herunder køb over internettet. En klar forbedring af forbrugernes retsstilling.

Økonomi

Forbrugerrådet havde i sit årsbudget 350.000 kr. til rådighed. Disse midler blev dog ikke fuldt ud forbrugt, da der alene blev forbrugt 148.224 kr.

Årsagen til dette var sparede omkostninger til vakante stillinger samt en tilbageholdenhed med at sætte nye projekter i værk.

Afslutning

Som det fremgår, blev 2011 et noget specielt år for Forbrugerrådet, både mht. nye medlemmer, herunder en ny forkvinde, men også i sekretariatet, der blev udvidet og styrket med yderligere en fuldtidsstilling.

Der er dog ingen tvivl om at Forbrugerrådet med den nye organisering står stærkere end nogen sinde, og det er således med fortrøstning og spænding at Forbrugerrådet går de kommende år i møde.

Scroll to Top