Boligklagenævnets årsberetninger 2012

Forord

Boligklagenævnet aflægger herved den årlige beretning i henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger § 83, stk. 4.

Beretningen følger kalenderåret og indeholder en kort redegørelse over Boligklagenævnets virke, statistik over modtagne klager og afsluttede sager.

Beretningen findes også på Boligklagenævnets hjemmeside: www.maalaarut.gl

Boligklagenævnets Sekretariat kan efter aftale udlevere eller tilsende kopi af årsberetningen i papirform.

Boligklagenævnets Sekretariat kan kontaktes på følgende måde:
Adresse: Hans Egedesvej 3 (B48), postboks 689, 3900 Nuuk
Mail: maalaarut@nanoq.gl
Telefon nr.: 32 80 33
Fax nr.: 32 78 50

Nuuk, oktober 2013

Naja Joelsen
Formand for Boligklagenævnet

Generelt om Boligklagenævnet

Boligklagenævnet er oprettet med hjemmel i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, § 82, stk. 1.

Boligklagenævnet er landets øverste administrative klageinstans på lejeboligområdet.

Det er en administrativ, domstolslignende myndighed, som er uafhængig af instrukser og udtalelser fra myndigheder eller andre om, hvordan de enkelte sager skal behandles og afgøres.

Nævnet træffer afgørelser i tvister mellem lejer og udlejer i Selvstyrets og kommunernes udlejningsboliger.

Afgørelserne er bindende og endelige. Boligklagenævnets afgørelser kan således ikke påklages til en anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan alene indbringes for domstolene efter de almindelige regler.

Boligklagenævnets formål er også, at dets afgørelser skal danne et klart og værdifuldt vejlednings- og praksisgrundlag for borgere, boligselskaber og andre faglige interessenter.

På den måde er Boligklagenævnet med til at sikre, at der træffes fyldestgørende og korrekte afgørelser, uanset hvor i landet boligerne ligger.

Nævnets virke er nærmere reguleret i lejeforordningens § 82-86.

Boligklagenævnets kompetence

Boligklagenævnets kompetence fremgår af lejeforordningens § 84, stk. 1.

Boligklagenævnet kan behandle en klage, når den vedrører følgende emner:

 1.  Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser.
 2. Vedligeholdelse og istandsættelse.
 3. . Boligens stand ved indflytningen.
 4. Installation i og forbedringer af det lejede (råderet).
 5. Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne).
 6. Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål).
 7. Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse).

I praksis betyder det, at Boligklagenævnet kan behandle de fleste klager over afgørelser, der er truffet af boligselskaber.

Det koster 150 kr. at klage til Boligklagenævnet. Klageren skal kun betale gebyret, hvis sagen optages til realitetsbehandling. Gebyret tilbagebetales, hvis det viser sig, at lejeren har fået helt eller delvist medhold i sin klage.

Boligklagenævnets sammensætning (medlemmer):

Boligklagenævnet består af en formand og tre almindelige nævnsmedlemmer.

Formanden og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra det medlem af Naalakkersuisut, der er ressortansvarlig for boligområdet. Begge skal besidde særlig viden om boligforhold eller have bestået juridisk kandidateksamen.

Et nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra A/S Boligselskabet INI.

Et nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling af KANUKOKA og et nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation IPK eller SIK, IMAK og PPK.

De tre almindelige nævnsmedlemmer og deres suppleanter skal være sagkyndige med hensyn til boligforhold.

Boligklagenævnets sammensætning medfører derfor, at både lejers og udlejers interesser er repræsenteret.

Formand:

Morten Nornild, Kalaallit Nunaanni Ilagiit

Suppleant: Peter Sindal Lundsberg, advokat, Nordic Law Group

Nævnsmedlemmer:

 1.  Josef Therkildsen, SIK
  Suppleant: Sofie Fleischer, SIK
 2.  Ken Nyborg, KANUKOKA,
  Suppleant: Petur Gudmundsson, KANUKOKA (ændret til Bjarne Petersen i efteråret 2012)
 3.  Kenneth Bøjler, A/S Boligselskabet INI
  Suppleant: Erik Ravn, ISERIT A/S. (udtrådt sommeren 2012)

Boligklagenævnet skal afholde mindst 3 møder i løbet af året. I 2012 har formanden skønnet, at det var nødvendigt at afholde 4 nævnsmøder. Møderne blev afholdt i marts, august, september og november.

Hver enkelt sag gennemgås af formanden og afgøres af nævnet på mødet. Sagerne afgøres ved stemmeflertal, hvor både formanden og de beskikkede medlemmer hver har en stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Boligklagenævnets virksomhed i 2012

Formandsberetning:

I 2012 fortsatte Boligklagenævnet med at gøre opmærksom på sin eksistens f.eks. ved spots på KNR og gennem samarbejde med Retshjælpen IKIU. Antallet af sager steg igen væsentligt i forhold til de foregående år, måske på grund af denne øgede synliggørelse.

Styrelsen for Råd og Nævn varetager i sit ankecenter sekretariatsbetjeningen for Boligklagenævnet. Ankecentret bestod i 2012 af 3½ jurister og 2 HK’ere, som alle deltog i forberedelsen af sagerne til nævnet. Ved at så mange personer deltager i sagsbehandlingen, tilstræbes det, at viden ikke går tabt, hvis en medarbejder forlader styrelsen.

Selve Boligklagenævnet havde i begyndelsen af 2012 de samme medlemmer som i 2011, men 1 medlem blev skiftet i løbet af året, fordi det fratrådte medlem havde fratrådt sit job, som var baggrunden for udnævnelsen. Der er således for næsten alles vedkommende tale om rutinerede og dygtige kræfter, hvilket i høj grad præger de enkelte nævnsmøder.

Sagerne har i 2012 haft meget forskelligt indhold. Det var forudset, at størstedelen af sagerne ville vedrøre skimmelsvamp; men da boligselskaberne har iværksat omfattende renovering af den gamle boligmasse, specielt i Nuuk, har dette problem ikke resulteret i så mange sager som forventet.

Naja Joelsen
Formand for Boligklagenævnet

Statistik

Boligklagenævnet modtog i 2012 i alt 48 klager fra lejere rundt om i landet. Der er afsluttet i alt 40 sager, hvoraf 10 blev behandlet på nævnsmøder, og de resterende blev afvist pga. manglende indbetaling af gebyr, manglende kompetence, eller fordi klagen blev trukket tilbage.

Fordeling af afviste sager:
6 – afvist på grund af manglende indbetaling af gebyret
20 – afvist på grund af manglende kompetence
4 – bortfald af klagen

Scroll to Top