Hjælp til depositum – ingen social begivenhed

Sags nr.2012-067899

Det Sociale Ankenævn har den 15. februar 2013 behandlet jeres klage over Kommunens afgørelser af 8. juni og 18. juni 2012 om offentlig hjælp og har truffet følgende:

Afgørelse

Kommunens afgørelser opretholdes, dog med ændret begrundelse. Det betyder, at I ikke får medhold i jeres klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.

Redegørelse

Du, B søgte den 4. juni 2012 Kommunen om offentlig hjælp for at kunne betale indskud i en ny lejlighed.

Den 8. juni 2012 meddelte kommunen dig, M afslag på ansøgningen, blandt andet med henvisning til, at du, B ikke havde og ikke søgte arbejde. Kommunen henviste ikke i afgørelsen til noget lovgrundlag. Kommunen anførte ankevejledning, dog uden at anføre ankefristen.

Den 15. juni 2012 søgte I igen Kommunen om offentlig hjælp, så vidt ses fordi I efter at have betalt indskud til jeres nye lejlighed, ikke havde penge til mad.

Kommunen har den 18. juni 2012 truffet afgørelse om, at I var berettiget til 108,94 kroner i offentlig hjælp. Kommunen har begrundet afgørelsen med, at der ved den foretagne beregning er taget hensyn til, at I har en gæst boende, og at denne skal betale ¼ af huslejen.

Som lovgrundlag for afgørelsen har kommunen henvist til § 13 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp med senere ændringer. Kommunen har citeret den anvendte bestemmelse, samt givet ankevejledning, men uden at anføre ankefristen. Kommunen har ikke anført, hvorfor en gæst vurderes at skulle betale ¼ af huslejen.

Du, B har i brev af 18. juni 2012 klaget til Det Sociale Ankenævn over kommunens afgørelser. Du har i din klage anført, at I ikke har penge til mad, og at din voksne søn havde sin egen bolig, men at han flyttede ind hos jer, da I fik den nye lejlighed.

Lovgrundlag

Ifølge § 7 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp kan kommunalbestyrelsen yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at I ikke var berettiget til at modtage offentlig hjælp.

Der er i sagen ingen oplysninger om, at I har været udsat for nogen social begivenhed i form af sygdom, barsel, samlivsophør eller lignende.

Da I således ikke har været udsat for nogen social begivenhed, er I ikke berettiget til offentlig hjælp.

Det Sociale Ankenævn skal bemærke, at den relevante bestemmelse ved vurdering af ansøgningen om offentlig hjælp såvel ved afgørelsen den 8. juni 2012 som ved afgørelsen den 18. juni 2012 er forordningens § 7.

Kommunen skal først tage stilling til, om der er indtrådt en social begivenhed. Når dette, som i jeres sag, ikke er tilfældet, kan der ikke ydes offentlig hjælp.

Kommunen skulle således slet ikke foretage en økonomisk beregning, og henvisningen til § 13 er således ikke korrekt.

Det Sociale Ankenævn skal bemærke, at når I ansøger om en ny bolig, ved I, at der skal indbetales depositum. I burde derfor have sørget for at lægge penge til side til betaling af dette depositum, inden I indgik aftale med boligforeningen om leje af lejligheden.

Det Sociale Ankenævn skal endvidere oplyse, at I kan søge om boligsikring. Der er ikke herved truffet afgørelse om, hvorvidt I er berettiget til at modtage boligsikring.

Afgørelse

Kommunens afgørelser af 8 og 18. juni 2012 opretholdes.

I var ikke berettiget til at modtage offentlig hjælp.

Det beløb, som I modtog i offentlig hjælp den 18. juni 2012: 108,94 kroner skal I dog ikke tilbagebetale.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen, hovedkontoret

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren

1) har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og

2) ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

Scroll to Top