Standsning af hjælp selvom social begivenhed – samlever

Sags nr.2012-061782

Det Sociale Ankenævns formand har den 15. februar 2013 behandlet din klage af 25. januar 2012 over Kommunen´s afgørelse den 12. januar 2012 om standsning af offentlig hjælp og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse hjemvises. Det betyder, at kommunen skal behandle sagen igen og træffe en ny afgørelse.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp med senere ændringer.

Redegørelse

Det er oplyst, at du er uden arbejde, og at du modtager offentlig hjælp.

Det er desuden oplyst at du har modtaget offentlig hjælp i din arbejdsløshedsperiode.

Det fremgår af kommunens journaloplysninger, at du den 12. januar 2012 blev orienteret om, at din offentlige hjælp var stoppet med øjeblikkelig virkning. Det fremgår ikke klart af journaloplysninger, med hvilken begrundelse, din offentlige hjælp blev standset. Der er heller ikke anført noget lovgrundlag.

Af journaloplysningerne den 18. januar 2012 fremgår, at du skulle have fået en skriftlig afgørelse. Denne foreligger ikke i sagen.

Du har i din klage anført, at du har modtaget offentlig hjælp fra socialforvaltningen, men at hjælpen er stoppet til trods for, at du ikke har arbejde og ikke har andre til at hjælpe dig. Du henviser til, at hjælpen pludselig blev stoppet, idet sagsbehandleren siger, at du har en samlever. Du finder det ikke rimeligt, at din hjælp blev standset, blot fordi du mødes med dit barns far af hensyn til jeres datter.

Kommunen har i mail den 20. februar 2012 til Det Sociale Ankenævn oplyst, at man sender de akter, som kommunen er i besiddelse af. Det oplyses, at du og din samlever har levet sammen i flere år og har et fælles barn. Barnets far skifter adresse hele tiden, selvom I lever sammen. Kommunen har ved besøg på den seneste adresse konstateret, at der var tale om et forladt, faldefærdigt hus, som var fuldstændig ubeboeligt. Kommunen oplyser desuden, at din samlevers ting af værdi, som f.eks. hans snescootere er placeret ved dit hjem.

Lovgrundlag

Ifølge § 7 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp kan kommunalbestyrelsen yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren 1) har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende og 2) ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

Ifølge § 13 i forordningen fastsættes størrelsen på offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter skønsmæssigt ud fra modtageren af offentlig hjælps hidtidige levevilkår, forsørgelsesforpligtelser, en eventuel ægtefælle, registreret partner eller dermed ligestillet samlevers indtægter, faste udgifter og lokale forhold.

Stk. 2. Der kan kun udbetales offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter til modtageren af offentlig hjælp og dennes families nødvendige underhold samt til rimelige udgifter til husleje, forbrugsafgifter og andre faste udgifter.

Vurdering

Det Sociale Ankenævns formand finder, at Kommunen skal behandle sagen igen og træffe en ny afgørelse.

Begrundelsen herfor er, at du har været udsat for en social begivenhed i form af ledighed.

Der skal derfor foretages en beregning af dit behov for offentlig hjælp. Beregningen foretages i overensstemmelse med reglerne i forordningens § 13, det vil sige, at der som udgangspunkt kan ydes hjælp til forsørgelse og faste udgifter.

Ved beregningen indgår en eventuel samlevers indtægter og faste udgifter.

Det forhold, at din samlever ikke er tilmeldt din adresse er ikke afgørende for, om I betragtes som samlevende. Afgørende herfor er bl.a., om I ofte opholder jer i samme bolig, spiser og sover sammen, opbevarer jeres bohave, tøj mv. i samme bolig osv.

Det bemærkes, at misbrug af reglerne om offentlig hjælp, børnetilskud mv. med det formål at opnå ydelser, som du ikke er berettiget til er ulovligt og kan straffes som bedrageri.

Det Sociale Ankenævns formand har ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om I må anses for at være samlevende.

I forbindelse med behandlingen af sagen skal kommunen undersøge, eventuelt ved politiets eller rettens hjælp, om I reelt er samlevende, uanset hvilken adresse din samlever er tilmeldt.

Under hensyntagen til resultatet af disse undersøgelser skal kommunen foretage en ny beregning af dit behov for offentlig hjælp i overensstemmelse med reglerne i forordningens §13. Det vil sige, at såfremt I anses for samlevende, skal din samlevers indtægter og udgifter indgå i beregningen af dit behov for offentlig hjælp. Anses I ikke som samlevende, er det alene dine udgifter og eventuelle indtægter, der indgår i beregningen.

Det bemærkes, at afgørelsen skal være skriftlig og i overensstemmelse med reglerne i lov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Afgørelsen skal være begrundet, lovgrundlaget skal være anført og der skal gives klagevejledning. Bestemmelserne er medtaget under lovgrundlaget.

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse hjemvises, således at der træffes en ny afgørelse i overensstemmelse med de angivne retningslinjer.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen, hovedkontoret og kontoret.

Lovgrundlag (DK)

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren

1) har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og

2) ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

§ 13. Størrelsen på offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter fastsættes skønsmæssigt udfra modtageren af offentlig hjælps hidtidige levevilkår, forsørgelsesforpligtelser, en eventuel ægtefælle, registreret partner eller dermed ligestillet samlevers indtægter, faste udgifter og lokale forhold.

Stk. 2. Der kan kun udbetales offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter til modtageren af offentlig hjælp og dennes families nødvendige underhold samt til rimelige udgifter til husleje, forbrugsafgifter og andre faste udgifter.

Stk. 3. Beløbet fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter og udfra fordelene ved eventuelt bofællesskab. Offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter kan som hovedregel maksimalt udgøre 65% af mindstelønnen for en ikke-faglært lønmodtager efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Der kan i særlige tilfælde ydes offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter på mere end 65% af mindstelønnen for en ikke-faglært lønmodtager efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret, hvis det er nødvendigt for at sikre modtageren af offentlig hjælp og dennes families mulighed for at opretholde en rimelig leve- og boligmæssig standard.

Stk. 5. Såfremt trangssituationen er opstået selvforskyldt, skal der som udgangspunkt alene ydes halvdelen af, hvad der ellers var ydet som offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter. Den offentlige hjælp til forsørgelse ydes som naturalhjælp. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen særligt tage hensyn til, at eventuelle børns behov tilgodeses.

Stk. 6. Med ligestillet samlever forstås i denne forordning en ugift samlever, der på tidspunktet for ansøgning om offentlig hjælp lever sammen med modtageren af offentlig hjælp, og som har haft fælles folkeregisteradresse med vedkommende i mindst 1 år forud for dette tidspunkt.

Stk. 7. Landsstyret kan fastsætte regler for offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til hjælp i særlige tilfælde.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

§ 23. Den, der har fået en afgørelse meddelt mundtligt, kan forlange at få en skriftlig begrundelse for afgørelsen, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. En begæring herom skal fremsættes over for myndigheden inden 14 dage efter, at parten har modtaget underretning om afgørelsen.

Stk. 2. En begæring om skriftlig begrundelse efter stk. 1 skal besvares snarest muligt. Hvis begæringen ikke er besvaret inden 14 dage efter, at begæringen er modtaget af vedkommende myndighed, skal denne underrette parten om grunden hertil samt om, hvornår begæringen kan forventes besvaret.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet, l det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Stk. 3. Begrundelsens indhold kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jf. § 15.

§ 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåde ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om, at klagevejledning på nærmere angivne sagsområder, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan undlades eller ske på anden måde end nævnt i stk. 1.

Scroll til toppen