Standsning af hjælp selvom social begivenhed

Sags nr.2012-062099

Det Sociale Ankenævns formand har den 15. februar 2013 behandlet din klage over Kommunen´s afgørelse af 26. januar 2012 om standsning af offentlig hjælp og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse hjemvises. Det betyder, at kommunen skal behandle sagen igen og træffe en ny afgørelse.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp med senere ændringer.

Redegørelse

Det er oplyst, at du er uden arbejde og at du er arbejdssøgende. Du står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at stemple på arbejdsmarkedskontoret. Din samlever modtager førtidspension.

Det er desuden oplyst at du har modtaget offentlig hjælp i din arbejdsløshedsperiode.

Ved afgørelse af 26. januar 2012 meddelte kommunen dig, at din offentlige hjælp var indstillet med virkning fra den 1. januar 2012.

Kommunen begrundede afgørelsen med, at du og sin samlever nu havde boet på samme adresse i mere end et år og at I, i henhold til loven, nu havde gensidig forsørgelsespligt.

Som lovgrundlag henviste kommunen til § 13 stk. 6 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.

I klagen har du bl.a. oplyst, at din samlever, P er førtidspensionist og er den eneste, der har indkomst, og som derfor står for alle regningerne. Du oplyser, at du er jobsøgende og stempler hver 14 dag. Du har fået 680.- kr. om ugen i offentlig hjælp, men hjælpen er nu stoppet. Du mener, at du fortsat er berettiget til hjælpen, da du står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Lovgrundlag

Ifølge § 7 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp kan kommunalbestyrelsen yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren 1) har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende og 2) ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

Ifølge § 13 i forordningen fastsættes størrelsen på offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter skønsmæssigt ud fra modtageren af offentlig hjælps hidtidige levevilkår, forsørgelsesforpligtelser, en eventuel ægtefælle, registreret partner eller dermed ligestillet samlevers indtægter, faste udgifter og lokale forhold.

Stk. 2. Der kan kun udbetales offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter til modtageren af offentlig hjælp og dennes families nødvendige underhold samt til rimelige udgifter til husleje, forbrugsafgifter og andre faste udgifter.

Ifølge stk. 6 forstås i denne forordning med ligestillet samlever en ugift samlever, der på tidspunktet for ansøgning om offentlig hjælp lever sammen med modtageren af offentlig hjælp, og som har haft fælles folkeregisteradresse med vedkommende i mindst 1 år forud for dette tidspunkt.

Vurdering

Det Sociale Ankenævns formand finder, at Kommunen skal behandle sagen igen og træffe en ny afgørelse.

Begrundelsen herfor er, at du har været udsat for en social begivenhed i form af ledighed. Du har ikke midler til at forsørge dig selv, og du står til rådighed for arbejdsmarkedet ved at stemple.

Der skal derfor foretages en beregning af dit behov for offentlig hjælp. Beregningen foretages i overensstemmelse med reglerne i forordningens § 13, det vil sige, at der som udgangspunkt kan ydes hjælp til forsørgelse og faste udgifter.

Det forhold, at du nu har haft fælles bopæl med din samlever i mere end et år betyder alene, at hans indtægter og udgifter skal indgå i beregningen af, om du er berettiget til at få udbetalt offentlig hjælp.

Forordningens § 13 stk. 6 betyder ikke, at offentlig hjælp kan indstilles, blot fordi reglen om et års samliv er opfyldt. Reglen har alene betydning for beregningen af hjælpen.

Det Sociale Ankenævns formand skal i denne forbindelse oplyse kommunen om, at samlevende ikke har gensidig forsørgelsespligt. Den gensidige forsørgelsespligt påhviler alene gifte personer. Selvom der påhviler ægtefæller en gensidig forsørgelsespligt, skal der også her foretages en beregning af ægteparrets behov, hvis den ene eller begge ægtefællerne opfylder betingelserne for at modtage offentlig hjælp.

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse hjemvises derfor til beregning af, om du er berettiget til at modtage offentlig hjælp.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommune og til afdelingen

Lovgrundlag (DK)

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren

1) har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og

2) ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

§ 13. Størrelsen på offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter fastsættes skønsmæssigt udfra modtageren af offentlig hjælps hidtidige levevilkår, forsørgelsesforpligtelser, en eventuel ægtefælle, registreret partner eller dermed ligestillet samlevers indtægter, faste udgifter og lokale forhold.

Stk. 2. Der kan kun udbetales offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter til modtageren af offentlig hjælp og dennes families nødvendige underhold samt til rimelige udgifter til husleje, forbrugsafgifter og andre faste udgifter.

Stk. 3. Beløbet fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter og udfra fordelene ved eventuelt bofællesskab. Offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter kan som hovedregel maksimalt udgøre 65% af mindstelønnen for en ikke-faglært lønmodtager efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Der kan i særlige tilfælde ydes offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter på mere end 65% af mindstelønnen for en ikke-faglært lønmodtager efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret, hvis det er nødvendigt for at sikre modtageren af offentlig hjælp og dennes families mulighed for at opretholde en rimelig leve- og boligmæssig standard.

Stk. 5. Såfremt trangssituationen er opstået selvforskyldt, skal der som udgangspunkt alene ydes halvdelen af, hvad der ellers var ydet som offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter. Den offentlige hjælp til forsørgelse ydes som naturalhjælp. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen særligt tage hensyn til, at eventuelle børns behov tilgodeses.

Stk. 6. Med ligestillet samlever forstås i denne forordning en ugift samlever, der på tidspunktet for ansøgning om offentlig hjælp lever sammen med modtageren af offentlig hjælp, og som har haft fælles folkeregisteradresse med vedkommende i mindst 1 år forud for dette tidspunkt.

Stk. 7. Landsstyret kan fastsætte regler for offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til hjælp i særlige tilfælde.

Scroll til toppen