Tilbagelevering af seng og vaskemaskine

Sags nr.2012-072531

Det Sociale Ankenævn har den 15. februar 2013 behandlet din klage over Kommunens afgørelse af 21. august 2012, vedrørende tilbagelevering af en seng og en vaskemaskine. Nævnet har truffet følgende:

Afgørelse

Kommunens afgørelse ændres, så du ikke skal tilbagelevere den pågældende seng og vaskemaskine. Du får dermed medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, og Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Redegørelse

Det fremgår af sagens journalnotater, at du fik bevilget offentlig hjælp til en vaskemaskine den 8. oktober 2008, og til en seng den 21. april 2009.

Kommunen har ikke indsendt kopi af skriftlige afgørelser vedrørende de nævnte bevillinger til Det Sociale Ankenævn. Det fremgår desuden af kommunens brev af 18. oktober 2012, at der ikke er ”… underskrevet kontrakt om, at ejendelene efter endt brug skal tilbageleveres”.

Det lægges derfor til grund, at der ikke blev truffet skriftlige afgørelser vedrørende de nævnte bevillinger.

Den 21. august 2012 har kommunen truffet afgørelse om tilbagelevering af sengen og vaskemaskinen.

For så vidt angår tilbagelevering af sengen, henviser kommunen til Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, § 28, stk. 2, og begrunder afgørelsen med, at sengen ikke er betalt endnu.

For så vidt angår vaskemaskinen, henviser kommunen til Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, § 20, og begrunder ikke afgørelsen yderligere.

Du har den 29. august 2012 klaget over kommunens afgørelse om tilbagelevering af den pågældende seng og vaskemaskine.

I klagen har du anført, at kommunen ikke tidligere har givet dig besked om, at tingene skulle tilbageleveres.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 4, stk. 2, i landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, at der kun kan udbetales offentlig hjælp, hvis behovet ikke dækkes af andre ydelser.

Ifølge § 27, i landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om tilbagebetaling af uberettiget modtaget offentlig hjælp, såfremt modtageren af offentlig hjælp:

1) Mod bedre vidende har undladt at meddele kommunalbestyrelsen oplysninger, jf. § 26.

2) Mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne forordning.

3) Senere får udbetalt erstatning, offentlig pension, et underholdsbidrag eller lignende, som vedrører samme tidsrum og formål som den udbetalte offentlige hjælp.

Ifølge § 28, stk. 1, i landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, kan kommunalbestyrelsen endvidere træffe beslutning om tilbagebetaling af offentlig hjælp, såfremt:

1) Der må ydes en person hjælp på grund af pågældende uforsvarlige økonomiske eller arbejdsmæssige handlinger.

2) Der på det tidspunkt, da der søges om offentlig hjælp, foreligger forhold, der viser, at ansøgeren i løbet af kort tid vil være i stand til at tilbagebetale den offentlige hjælp.

Det fremgår endvidere af § 28, stk. 2, i landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, at det er en betingelse for afgørelsen om tilbagebetalingspligt, at modtageren af offentlig hjælp skriftligt, senest samtidig med udbetalingen af den offentlige hjælp er blevet oplyst om tilbagebetalingspligten.

Efter § 22, i landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning, skal en skriftlig afgørelse være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen giver den pågældende part fuldt ud medhold.

Ifølge § 24, stk. 1 og 2, skal begrundelsen indeholde:

• En henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter.

• De hovedhensyn, som ligger til grund for et eventuelt skøn.

• En kort redegørelse af sagens faktiske omstændigheder.

Vurdering

Ifølge reglerne om offentlig hjælp, kan der kun udbetales offentlig hjælp til en person, hvis behovet ikke dækkes af andre ydelser.

Det fremgår af sagsoplysningerne, at du modtog studiestøtte på tidspunktet for kommunens bevilling af vaskemaskinen og sengen.

Behovet for offentlig hjælp dækkes dermed af andre ydelser, hvorfor du ikke er omfattet af reglerne om offentlig hjælp, og således ikke er berettiget hertil.

Kommunens udbetaling af offentlig hjælp var således uberettiget, og uden grundlag i loven.

Det Sociale Ankenævn finder på denne baggrund ikke, at kommunen har været berettiget til at kræve tilbagebetaling, idet der alene kan pålægges tilbagebetalingspligt efter reglerne om offentlig hjælp, såfremt hjælpen er ydet med grundlag i loven.

Nævnet skal desuden bemærke, at reglerne om offentlig hjælp ikke giver hjemmel til krav om tilbagelevering af ting, men alene hjemler adgang til tilbagebetaling, dvs. et pengekrav.

Ved krav om tilbagebetaling, skal betingelserne i §§ 27, eller 28, i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, i øvrigt være opfyldte.

For så vidt angår kommunens afgørelse af 21. august 2012, skal Nævnet bemærke, at denne ikke lever op til reglerne om sagsbehandling, idet følgende punkter i afgørelsen er mangelfulde:

1) Hjemmelhenvisningen: Kommunens afgørelse indeholder ikke korrekt henvisning til lovgrundlaget for afgørelsen.

2) Begrundelsen: Beskrivelsen af de hensyn, som lægges til grund for kommunens afgørelse er ikke tilstrækkelig.

Afgørelse

Kommunens afgørelse om tilbagelevering af den pågældende seng og vaskemaskine ændres således, at de anførte ting ikke skal tilbageleveres.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunens hovedkontor og kontoret

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

Kapitel 2

Almindelige betingelser

§ 3. Enhver, der opholder sig i Grønland, har ret til offentlig hjælp ved akut trang, såfremt den pågældende ikke er i stand til at skaffe sig og sin familie det nødvendige til livets ophold.

§ 4. Ret til at modtage offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til hjælp i særlige tilfælde er betinget af, at den pågældende har fast bopæl og er tilmeldt folkeregisteret i Grønland og er:

1) dansk statsborger,

2) gift med eller senest har været gift med en dansk statsborger, eller

3) er omfattet af aftaler med andre lande eller internationale organisationer, der giver personer, der ikke er danske statsborgere, ret til fortløbende offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter under ophold i Grønland.

Stk. 2. Der kan kun ydes offentlig hjælp efter denne landstingsforordning, såfremt behovet ikke dækkes af andre ydelser.

Kapitel 8

Tilbagebetaling

§ 27. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om tilbagebetaling af uberettiget modtaget offentlig hjælp, såfremt modtageren af offentlig hjælp:

1) Mod bedre vidende har undladt at meddele kommunalbestyrelsen oplysninger jf. § 26.

2) Mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter denne forordning.

3) Senere får udbetalt erstatning, offentlig pension, et underholdsbidrag eller lignende, som vedrører samme tidsrum og formål som den udbetalte offentlige hjælp.

§ 28. Kommunalbestyrelsen kan endvidere træffe beslutning om tilbagebetaling af offentlig hjælp, såfremt:

1) Der må ydes en person hjælp på grund af pågældendes uforsvarlige økonomiske eller arbejdsmæssige handlinger.

2) Der på det tidspunkt, da der søges om offentlig hjælp, foreligger forhold, der viser, at ansøgeren i løbet af kort tid vil være i stand til at tilbagebetale den offentlige hjælp.

Stk. 2. Træffer kommunalbestyrelsen afgørelse om offentlig hjælp med tilbagebetalingspligt i medfør af stk. 1, nr. 2, skal dette meddeles modtageren af offentlig hjælp skriftligt, senest samtidig med udbetaling af den offentlige hjælp. Kommunalbestyrelsen kan bevilge henstand med tilbagebetalingen, hvis modtageren og dennes ægtefælle eller ligestillede samlever udelukkende modtager offentlig hjælp.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan i særlige tilfælde efter forløbet af 1 år efter udbetalingen af den offentlige hjælp beslutte, at tilbagebetalingspligten bortfalder.

Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Kapitel 6

Begrundelse

§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Stk. 3. Begrundelsens indhold kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jf. § 15.

Scroll til toppen