Tilkendelsestidspunkt, regulering, tillæg og tilbagebetaling

Herudover klagede hun over, at førtidspensionen ikke kunne række måneden ud, idet der var blevet trukket 1000 kroner hver måned på grund af et personligt tillæg hun havde fået bevilget fra kommunen mod tilbagebetalingspligt. Men idet størrelsen på hendes førtidspension var den højeste sats, som en enlig uden skattepligtig indkomst ved siden af førtidspensionen, var Ankenævnet enige i kommunens afgørelse.

Sags nr.2012-074929

Det Sociale Ankenævn har den 15. februar 2013 behandlet din klage over Kommunens afgørelse af 13. september 2011 om tilkendelsestidspunktet for førtidspension, afgørelse 23. oktober 2012 om regulering af pensionsudbetaling samt afgørelse af 27. januar 2012 om bevilling af personligt tillæg mod tilbagebetaling og har truffet følgende:

Afgørelser

Kommunens afgørelse af 27. januar 2012 samt afgørelse af 23. oktober 2012 ændres. Kommunens afgørelser er forkerte, og du får medhold i din klage. Se nærmere om betydningen heraf sidst i afgørelsen.

Kommunens afgørelse af 13. september 2011 om tilkendelsestidspunktet for førtidspension opretholdes. Det betyder at kommunens afgørelse er korrekt, og at du ikke får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension og Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Redegørelse

Du har den 14. juni 2011 søgt om førtidspension på grund af en hjerneblødning, der opstod under en operation i november 2010. Af ansøgningen fremgår det, at du er uddannet social- og sundhedshjælper i 1998 og har arbejdet med faget indtil juni 2010, samt at du søger en bolig i stueetagen.

X har den 25. november 2010 attesteret, at du er i behandling, dels på X i By, dels på X Universitetshospital. X anbefaler, at du er sygemeldt indtil næste behandling er overstået.

Lægen, administrerende overlæge på medicinsk afdeling på X, har efterfølgende i brev af 22. juni 2011 anført, at du har fået konstateret en såkaldt AV-malformation i hjernen. Denne sygdom kan give epileptiske anfald og hovedpine, samt forårsage alvorlige og livstruende hjerneblødninger. Han fremfører endvidere, at det er en uholdbar situation for dig, at du skal bo hos din søn, og anbefaler derfor at du indstilles til en handikapvenlig bolig. Herudover indstiller han dig til førtidspension, da du har været uarbejdsdygtig siden sygdommen blev konstateret i 2010 og at han mener at det er en blivende tilstand.

Den 13. september 2011 blev du tilkendt førtidspension med virkning fra den 1. juli 2011. Kommunen begrunder afgørelsen med, at de anser arbejdsevnen for at være varigt nedsat af fysiske årsager, men der mangler begrundelse for tilkendelsestidspunktet. Som lovgrundlag henviste kommunen til § 6, stk. 1 samt § 17 i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension. Bestemmelserne er ikke citeret. Der er givet ankevejledning.

Du blev den 27. januar 2012 bevilget et personligt tillæg på 10.702,50 kr. mod tilbagebetaling i henhold til § 15 i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension. Dette beløb blev bevilget af Kommunen til dækning af første husleje samt depositum. Det fremgår af skyldnererklæringen af 27. januar 2012, at du pr. 1. marts 2012 skal begynde at tilbagebetale beløbet med 1.000,00 kr. om måneden, indtil beløbet er fuldt afdraget.

Af afgørelsen af 23. oktober 2012 fra Kommunen fremgår det, at din førtidspension pr. 1. november 2012 bliver reguleret. Det fremgår ikke af afgørelsen hvad der er grunden til reguleringen af førtidspensionsudbetalingen, da din skattepligtige indtægt ud over pensionen har været konstant på 0,00 kr.. I afgørelsen henvises der til § 11, stk. 1 om regulering af førtidspensionsudbetaling i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension. Bestemmelsen er citeret. Herudover er der givet ankevejledning.

Det fremgår af Kommunens journalnotat af 23. oktober 2012, at der fra førtidspensionsudbetalingens begyndelse er modregnet et beløb for offentlig hjælp, som er modtaget før tilkendelse af førtidspension.

Da dette dermed er fuldt tilbagebetalt, har kommunen derfor valgt at regulere førtidspensionen, så beløbet der udbetales fra den 1. november 2012 svarer til den højeste sats for førtidspension til enlige med en skattepligtig indkomst på 0,00 kr..

Du har i din klage af 5. november 2012 fremført, at du ifølge lægerne på X har været berettiget til førtidspension fra juni måned 2011. Herudover klager du over, at førtidspensionen ikke rækker, da der bliver trukket 1.000,00 kr. hver måned fra førtidspensionen på grund af et lån hos Kommunen.

Lovgrundlag

Ifølge § 6, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension, kan førtidspension tilkendes personer, hvis erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Hvis der er tale om, at der sker en væsentlig og varig ændring af førtidspensionistens økonomiske eller personlige forhold, skal der ifølge § 11, stk. 2 ske regulering af førtidsudbetalingen, således at det sker med virkning fra den 1. i måneden efter ændringens indtrædelse.

I henhold til § 15 i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension, kan et personligt tillæg til førtidspensionen bevilges efter en individuel behovsvurdering. Beløbet kan betales som en løbende ydelse, der højst fastsættes for et år ad gangen, eller som et engangsbeløb til dækning af særlige behov.

Ifølge § 15, stk. 2, kan tilbagebetaling af personlige tillæg kræves, hvis der er tale om, 1) at tillægget ydes på grund af uforsvarlig økonomi, eller 2) førtidspensionisten senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og formål som tillægget.

Herudover er der i stk. 3 krav om, at førtidspensionisten i forbindelse med bevillingen er gjort bekendt med tilbagebetalingspligten.

Det fremgår af § 17 i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension, at retten til førtidspension indtræder den 1. i måneden efter, at ansøgning er indgivet og betingelserne er opfyldte.

Efter § 24 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning skal en begrundelse for en afgørelse indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, Kommunens afgørelse af 13. september 2011 er korrekt. Begrundelsen for afgørelsen er, at du først har søgt om førtidspension 14. juni 2011, og at der ikke er mulighed for at tilkende førtidspension forud for ansøgningstidspunktet. Der er blevet lagt vægt på, at der ikke foreligger dokumentation for, at du har henvendt dig til kommunen om førtidspension før den 14. juni 2011. Dog finder Det Sociale Ankenævn, at Kommunen burde have citeret § 17 i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2006 om førtidspension, og ligeledes redegjort for de væsentlige hensyn, der lå til grund for afgørelsen.

Vedrørende afgørelse af 27. januar 2012 om bevilling af personligt tillæg efter § 15 i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2006 om førtidspension, finder Det Sociale Ankenævn, at beløbet ikke kan kræves tilbagebetalt. Personlige tillæg kan kun kræves tilbagebetalt, når der er tale om;

1) at tillægget er givet på grund af uforsvarlig økonomi, eller

2) førtidspensionisten efterfølgende får udbetalt et beløb, der har til formål at dække samme tidsrum og formål som det personlige tillæg.

Begrundelsen herfor er, at du har fået bevilget det personlige tillæg til betaling af første måneds husleje samt depositum. Da der ikke er oplysninger om, at det personlige tillæg er givet på grund af uforsvarlig økonomi, eller at der er tale om, at du har fået udbetalt et beløb, der dækker samme formål, kan Kommunen ikke kræve beløbet betalt tilbage. Dette gør sig gældende, selvom du har underskrevet skyldnererklæringen af 27. januar 2012.

Hvis du har tilbagebetalt (afdraget) hjælpen helt eller delvist, har du krav på at få denne udbetalt.

Det Sociale Ankenævn finder, at Kommunens afgørelse af 23. oktober 2012 er forkert. Begrundelsen herfor er, at der ikke er tale om en regulering af førtidspensionsudbetalingen, idet beløbet fra tilkendelsestidspunktet må anses for at være den højeste sats for enlige, da du i hele perioden ikke har haft en skattepligtig indkomst udover din førtidspension.

Tilbagebetalingen af den offentlige hjælp, du fik før du blev tilkendt førtidspension, er ikke en regulering af din førtidspensionsudbetaling og hermed er afgørelsen ikke korrekt.

Afgørelse

Kommunens afgørelse af 13. september 2011 opretholdes.

Kommunens afgørelse af 27. januar 2012 ændres herefter således, at du ikke skal tilbagebetale det personlige tillæg, og hvis du har tilbagebetalt beløbet helt eller delvist, har du krav på at få dette udbetalt.

Kommunens afgørelse af 23. oktober 2012 annulleres således, at du fra tilkendelsestidspunktet har været berettiget til den højeste sats, hvorfor der ikke er sket nogen regulering af førtidspensionsudbetalingen.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til: Kommune

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension

§ 6. Førtidspension kan tilkendes personer, hvis erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Årlig regulering

§ 11. Førtidspensionsudbetalingen reguleres hver 1. januar på grundlag af den skattepligtige indtægt for det senest kendte indkomstår.

Stk. 2. Førtidspensionsudbetalingen reguleres i løbet af året ved væsentlig og varig ændring i førtidspensionistens personlige eller økonomiske forhold. Reguleringen sker med virkning fra den 1. i måneden efter ændringens indtræden.

Personlige tillæg

§ 15. Personlige tillæg bevilges efter en individuel vurdering af behovet enten som en løbende ydelse, der fastsættes for højest 1 år ad gangen, eller som engangshjælp til dækning af særlige behov.

Stk. 2. Tilbagebetaling af personlige tillæg kan kræves, såfremt:

1) der ydes personlige tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller

2) en førtidspensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.

Stk. 3. Tilbagebetaling kan alene kræves, hvis førtidspensionisten i forbindelse med bevillingen er gjort bekendt med tilbagebetalingspligten.

Stk. 4. Personlige tillæg udbetales ikke til førtidspensionister, der har fast bopæl uden for Grønland.

Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Stk. 3. Begrundelsens indhold kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jf. § 15.

Scroll til toppen