Afslag på arbejdsmarkedsydelse i forb. med ferielukning af skole

Sags nr. 2012-069467

Tags: Arbejdsmarkedsydelse, Stadfæstelse, Klage, Principiel afgørelse

Det Sociale Ankenævn har den 19. april 2013 behandlet din klage over Kommunens afgørelse om arbejdsmarkedsydelse og har truffet følgende:

Afgørelse

Kommunens afgørelse opretholdes, men med en anden begrundelse. Det vil sige at kommunens afgørelse er rigtig, og at du derfor ikke får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse med senere ændringer.

Redegørelse

Det er oplyst, at du arbejder som rengøringsmedarbejder på en skole, der holder lukket i sommerferieperioden, og du kan derfor ikke arbejde i den periode.

Du blev registreret som arbejdsledig den 13. juni 2012 fordi skolen holdt lukket i sommerferien og søgte om arbejdsmarkedsydelse den 27. juni 2012, hvor du oplyste, at du i gennemsnit, de sidste 13 uger forinden, havde arbejdet i 23,40 timer pr. uge.

Du fik den 3. juli 2012 afslag på arbejdsmarkedsydelse. Kommunen begrundede afslaget med, at du ikke kunne anses for at være hjemsendt efter Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 § 2, stk. 4, da der ifølge kommunens vurdering ikke var tale om produktionsstop. Kommunen skrev således i deres begrundelse, at ”hjemsendelse gælder alene vedrørende arbejdere på produktionsfabrikker. Her gælder det også, at hjemsendelse sker ved uforudsete omstændigheder”, hvorfor hjemsendelse af dig som rengøringsmedarbejder må anses for en forudset omstændighed, og dermed var du ikke berettiget til arbejdsmarkedsydelse.

XXXX klagede på dine vegne til Det Sociale Ankenævn den 11. juli 2012. I klagen gjorde XXXX opmærksom på, at kommunens begrundelse med at fremhæve produktionssteder som særligt fremhævet i forordningen, ikke er ensbetydende med, at forordningen ikke omfatter andre virksomheder, hvor der opstår produktionsstop.

XXXX fremsendte endvidere spørgsmål til kommunen vedrørende ”opsigelse af en arbejdstager på skolen på grund af sommerferie”. Kommunens fagchef fra arbejdsmarkedsafdelingen besvarede XXXX’s henvendelse den 12. juli 2012. Her forklarede hun, at Departementet for Arbejdsmarked havde afholdt et kursus, hvor der var blevet redegjort for hvordan man skal forstå hjemsendelse samt uforudsete omstændigheder. Hun skrev blandt andet, at personer ”der er fastansatte, som hjemsendes under arbejdspladsens sommerferie, ikke har ret til at få udbetalt arbejdsmarkedsydelse”. Hun fremhævede endvidere i sin redegørelse, at det er almindeligt kendt, at ”visse arbejdstagere bliver hjemsendt i sommerferieperioder grundet arbejdspladsens sommerferie, når arbejdsgiveren på forhånd har udfærdiget en ferieplan”. Arbejdstagerne bliver derfor nødsaget til at holde ferie i de pågældende perioder på baggrund af optjent ferie.

Lovgrundlag

Det fremgår af § 1 i Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse, at formålet med arbejdsmarkedsydelsen er at sikre registrerede hjemsendte og ledige, som har tilknytning til arbejdsmarkedet samt syge, en økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i uforskyldte ledighedsperioder, hjemsendelsesperioder og sygdomsperioder.

Ifølge § 2, stk. 4 i Landstingsforordningen forstås ved produktionsstop, standsning af produktion på grund af manglende råvare, maskinskade, vejrliget eller lignende uforudsete omstændigheder.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at du ikke er berettiget til at modtage arbejdsmarkedsydelse i de perioder, hvor skolen holder lukket.

Begrundelsen herfor er, at du ikke opfylder betingelserne for at modtage arbejdsmarkedsydelse i den givne periode.

Det Sociale Ankenævn har ved afgørelsen lagt vægt på, at du ikke kan betragtes som hjemsendt på grund af produktionsstop eller tilsvarende. Du var bekendt med, at skolens ferielukning, som altid, var planlagt til sommerperioden, og at du ikke kan arbejde som rengøringsmedarbejder for skolen i denne periode. Da du således er bekendt med, at skolen har lukket i ferieperioderne, og det dermed er en naturlig del af ansættelsesforholdet, vurderer nævnet, at du skal anvende dine optjente feriepenge i denne periode hvor skolen holder lukket, og at du dermed ikke er berettiget til at modtage arbejdsmarkedsydelse.

Du har dermed en forpligtelse til at sørge for, at din samlede indtægt strækker til hele året, således at du har penge til de perioder, hvor skolen holder lukket.

Det Sociale Ankenævn finder det kritisabelt, at Kommunens trods adskillige anmodninger ikke har sendt samtlige akter i sagen.

Afgørelse

Det Sociale Ankenævn opretholder herved Kommunens afgørelse om afslag på arbejdsmarkedsydelse.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen: Hovedkontoret og kontoret

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 5 af 1. juni 2006 om arbejdsmarkedsydelse

§ 1. Formålet med arbejdsmarkedsydelsen er at sikre registrerede hjemsendte og ledige, som har en tilknytning til arbejdsmarkedet, samt syge en økonomisk kompensation for tabt arbejdsfortjeneste i uforskyldte ledighedsperioder, hjemsendelsesperioder og sygdomsperioder.

§ 2, stk. 4. Ved produktionsstop forstås standsning af produktion, på grund af råvaremangel, maskinskade, vejrlig eller lignende uforudsete omstændigheder og deraf følgende hjemsendelse af medarbejdere. Reglerne om hjemsendelse finder udelukkende anvendelse ved landbaseret produktion.

Scroll to Top