Offentlig hjælp til babytøj, barnevogn og klapvogn

Sags nr.2012-065775

Det Sociale Ankenævn har den 19. april 2013 behandlet din klage over Kommunens afgørelse af 9. marts 2012 om hjælp til køb af klapvogn, seng og babytøj og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunes afgørelse ændres. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke er korrekt på alle punkter. Du får derfor delvis medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.

Redegørelse

Det er oplyst, at du er født i 1977. Du bor hos dine forældre og er ikke i arbejde, men modtager offentlig hjælp.

Det fremgår af journaloplysningerne, at du på ansøgningstidspunktet var gravid med termin den 27. maj 2012.

Den 23. februar 2012 søgte du kommunen om hjælp til seng, klapvogn og babytøj, i alt 6099,90 kr.

Ved afgørelse den 9. marts 2012 fik du afslag på din ansøgning. Afgørelsen blev begrundet med, at det at få et barn ikke er noget, der opstår lige pludseligt og uventet. Som lovgrundlag henvistes til § 20 stk. 1 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006.

Du har i klagen anført, at du ikke har haft mulighed for at spare op, da du har været arbejdsledig under hele din graviditet.

Kommunen har i brev til Det Sociale Ankenævn den 18. maj 2012 oplyst, at du modtager offentlig hjælp og at kommunen ikke har yderligere oplysninger til sagen.

Lovgrundlag

Ifølge § 20 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, kan kommunalbestyrelsen yde offentlig hjælp til betaling af rimeligt begrundede enkeltudgifter, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne i § 4, stk. 1 og § 8, og egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre ansøgerens og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Offentlig hjælp til enkeltudgifter kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunalbestyrelsen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde offentlig hjælp til en enkeltudgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for ansøgerens eller familiens livsførelse.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at du er berettiget til at modtage hjælp til barneseng og babytøj.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at selv om udgiften kunne forudses, havde du ikke mulighed for at spare op til den, idet du i hele graviditetsperioden har modtaget offentlig hjælp.

Det Sociale Ankenævn har desuden lagt vægt på, at der vedrørende barnesengen og babytøjet er tale om rimeligt begrundede enkeltudgifter, og at afholdelsen af disse vil have afgørende indflydelse for din daglige livsførelse, da du alene modtager offentlig hjælp til dækning af dine daglige fornødenheder, svarende til din andel af husleje og kost.

Det Sociale Ankenævn finder ikke, at du er berettiget til at modtage hjælp til køb af klapvogn.

Begrundelsen herfor er, at en klapvogn ikke kan anses for en rimelig begrundet enkeltudgift, idet barnet i de første år kan benytte barnevogn.

Afgørelse

Kommunens afgørelse ændres, således at du modtager hjælp til barneseng og babytøj, men opretholdes vedrørende afslaget på klapvogn.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen og til serviceafdeling

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren

1) har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og

2) ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne i § 7, og er

1) ledig og ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder,

2) vurderet uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, eller

3) syg eller på barsel og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler vedrørende betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, herunder om rådighedskravet, og hvornår ansøgeren vurderes uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer.

§ 20. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp til betaling af rimeligt begrundede enkeltudgifter, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne i § 4, stk. 1 og § 8, og egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre ansøgerens og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Offentlig hjælp til enkeltudgifter kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunalbestyrelsen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde offentlig hjælp til en enkeltudgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for ansøgerens eller familiens livsførelse.

Stk. 2. Der kan kun i ganske særlige tilfælde ydes offentlig hjælp til enkeltudgifter til betaling af restancer.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere yde offentlig hjælp til betaling af rejseudgifter i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse. Hvis kommunalbestyrelsen stiller krav om lægeerklæring, skal kommunalbestyrelsen betale rekvireringen heraf.

Scroll to Top