Afslag om offentlig hjælp til kistetransport uden for Grønland

Sags nr. 2012-075595

Det Sociale Ankenævn har den 28. juni 2013 behandlet din klage over Kommunens afgørelse af 15. oktober 2012 om afslag på offentlig hjælp til betaling af kistetransport fra XXXX til XXXX og har truffet følgende:

Afgørelse

Kommunens afgørelse opretholdes. Det betyder, at du ikke får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 offentlig hjælp med senere ændringer om.

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at din samlever, B, blev sendt til Sundhedsvæsnet den x. xxxx 2012 om aftenen fra Hospital, på grund af en hjerneblødning, fordi den ikke kunne behandles i XXXX. Den x. xxxx 2012 afgik B ved døden.

Det Patienthjem søgte den 15. oktober 2012, på vegne af dig og familien, Kommunens om hjælp til zinkkistetransport fra XXXX til XXXX, da det koster ca. 28.000 kroner, og da du er førtidspensionist og får reduceret førtidspension.

Kommunens traf samme dag en hasteafgørelse, hvor de gav afslag på hjælp til kistetransport. De begrundede afgørelsen med, at der ikke er lovhjemmel til at yde hjælp til kistetransport uden for Grønland. De citerede § 23, stk. 2 i Inatsisartutsforordning nr. 7 af 31. maj 2010. Herudover citerede de § 15 i Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, der vedrører personlige tillæg til alderspension.

Du klagede til ombudsmanden for Inatsisartut, der videresendte din klage over Kommunens afgørelse til Det Sociale Ankenævn den 27. december 2012.

Lovgrundlag

Ifølge § 23, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, som er ændret ved Inatsisartutsforordning nr. 7. af 31. maj 2010, kan kommunen yde hjælp til hjemtransport af kiste, hvis en person i Grønland er afgået ved døden uden for den by eller bygd hvor personen senest havde bopæl. Hjælpen kan ydes, hvis hverken boet eller familien har økonomisk mulighed for at betale udgifterne, og afdøde opfyldte betingelserne i § 4, stk. 1.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at der ikke kan ydes hjælp til kistetransport, når personen ikke er afgået ved døden i Grønland. Dette begrundes med, at der ikke er hjemmel i loven til at yde hjælp til kistetransport fra hospitalet i XXXX til XXXX, Grønland.

Det Sociale Ankenævn finder, at Kommunen ikke kunne henvise til og citere § 15 i Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension, idet hverken du eller din samlever B modtog alderspension, da han døde.

Afgørelse

Kommunens afgørelse opretholdes.

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

§ 23 stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp til hjemtransport af kiste, i de tilfælde hvor en person i Grønland er afgået ved døden uden for den by eller bygd, hvor personen senest havde bopæl, såfremt hverken boet eller familien havde økonomisk mulighed for at betale udgifterne, og afdøde opfyldte betingelserne i § 4, stk. 1.

Scroll to Top