Ansøgning om pension ikke fast bopæl i Grønland

Afgørelse

Departementets afgørelse ændres. Det betyder, at afgørelsen er forkert, og at du derfor får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension.

Redegørelse

Det fremgår af sagens akter, at du ved ansøgning, modtaget i Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling den 19. april 2011 har søgt om alderspension fra Grønland.

Ved afgørelse af 27. oktober 2011 fik du afslag på din ansøgning på pension fra Grønland.

Afgørelsen blev begrundet med henvisning til, at du ikke har haft fast ophold i Grønland.

Ifølge oplysninger fra Det Centrale Person Register har du aldrig været tilmeldt folkeregisteret i Grønland.

Det fremgår af sagens akter, at du er dansk statsborger, at du i en årrække har haft forskellige ansættelser i blandt andet Danmark, og at du i juni-juli 2003 og juni-juli 2004 arbejdede på Dronning Ingrids Hospital.

Du har i din optegnelse af 3. marts 2011 om arbejdspladser og bopæle anført, at din bopæl under dine 2 ansættelser ved Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, var i Norge. Det fremgår endvidere af sagen, at du nu bor i Norge.

Du har endvidere på forespørgsel oplyst, at i de 2 perioder, du arbejdede i Grønland, havde du fast bopæl og arbejde i Norge, således at dit arbejde i Grønland foregik under afspadseringsperioder og lignende fra dit arbejde i Norge.

Af dansk folkeregisterattest fremgår, at du har været tilmeldt folkeregisteret i Danmark i flere perioder, og stort set uafbrudt fra 1945 til 1993.

Det fremgår endelig af sagen, at Pensionsstyrelsen i Danmark har truffet afgørelse om, at du er berettiget til opsat dansk folkepension. Der er ikke medsendt akter fra Pensionsstyrelsen.

Du har i brev af 19. november 2011 klaget til Det Sociale Ankenævn over Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestillings afgørelse. Du har i klagen bl.a. oplyst, at du mener, departementets sagsbehandler har læst bestemmelsen i loven forkert, idet der i loven står, at retten til alderspension er betinget af mindst 3 års fast bopæl i Grønland, Danmark eller på Færøerne, og at du jo har boet mange år i Danmark, hvorfor du mener, at du opfylder betingelsen.

Lovgrundlag

Ifølge § 1 i Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension gælder, at retten til alderspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke:

1) Personer, der er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring.

2) Personer, der har haft fast bopæl i Grønland mindst 3 år umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet. Indgives ansøgning efter det fyldte 65. år, skal bopælskravet være opfyldt ved det fyldte 65. år, jf. dog § 27, stk. 3.

Ifølge § 2 i samme forordning gælder, at retten til alderspension er betinget af, at ansøgeren har fast bopæl i Grønland, i et af de øvrige nordiske lande eller i et land, som har tiltrådt EØS-aftalen.

Ifølge § 3 i samme forordning gælder, at retten til alderspension er betinget af mindst 3 års fast bopæl i Grønland, Danmark eller på Færøerne mellem det fyldte 15. og det fyldte 65. år.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at du er berettiget til alderspension fra Grønland, selvom du kun har arbejdet i Grønland i 2 somre, efter det oplyste i alt 12 uger og ikke har haft fast bopæl i Grønland under disse ansættelser.

Begrundelsen for afgørelsen er:

– at du er dansk statsborger

-At du har fast bopæl i Norge

-At du har haft fast bopæl i Danmark i over 3 år mellem det fyldte 15. og det fyldte 65. år.

Det Sociale Ankenævn finder således, at du opfylder de krav, der er anført i §§ 1,2 og 3. Du er derfor berettiget til at modtage alderspension fra Grønland.

Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling (nu Departementet for Familie og Justitsvæsen) fastsætter de nærmere omstændigheder for pensionen, herunder vedrørende størrelse og udbetalingsforhold.

Afgørelse

Afgørelsen fra Departementet for Familie, Kultur, Kirke og Ligestilling ændres.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Departementet for Familie og Justitsvæsen

Lovgrundlag (DK)

Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension

§ 1. Retten til alderspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Stk. 2. Dette gælder dog ikke:

1) Personer, der er omfattet af Nordisk Konvention om social sikring.

2) Personer, der har haft fast bopæl i Grønland mindst 3 år umiddelbart forud for ansøgningstidspunktet. Indgives ansøgning efter det fyldte 65. år, skal bopælskravet være opfyldt ved det fyldte 65. år, jf. dog § 27, stk. 3.

§ 2. Retten til alderspension er betinget af, at ansøgeren har fast bopæl i Grønland, i et af de øvrige nordiske lande eller i et land, som har tiltrådt EØS-aftalen.

§ 3. Retten til alderspension er betinget af mindst 3 års fast bopæl i Grønland, Danmark eller på Færøerne mellem det fyldte 15. og det fyldte 65. år.

Scroll to Top