Ansøgning om tabt arbejdsfortjeneste – ægtefælles handicap

Sags nr. 2011-059500

Det Sociale Ankenævn har den 28. juni 2013 behandlet din klage over Kommunen´s afgørelse af 20. oktober 2011 om afslag på tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med din ægtefælles handicap og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse ændres. Det betyder, at kommunens afgørelse er forkert, og at du får medhold i din klage.

Sagen afgøres i henhold til Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap, med senere ændringer samt Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. december 2010 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

Redegørelse

Det er oplyst, at din ægtefælle, K er født i 19XX. I har to hjemmeboende børn, hvoraf den yngste er under 18 år.

Det fremgår af lægeerklæring af 13. maj 2011, at din ægtefælle i marts måned 2011 blev opereret for en svulst i hjernen. Det fremgår videre af erklæringen, at hun har følger efter lidelsen i form af blindhed på højre øje, og på venstre øje kan hun alene skelne mellem lys og mørke. Hun findes kognitivt velbevaret og har fuld muskelstyrke.

Kommunen har foretaget en undersøgelse af, hvorledes din ægtefælle fungerer i det daglige.

Det fremgår af funktionsevneundersøgelsen, at hun skal have hjælp til næsten alt praktisk, hvor der kræves, at hun kan se. Hun er selv i stand til delvis at klare sin hygiejne og kan klare kontakt med venner og familie, dog ikke på skrift.

Den 26. september 2011 søgte din søn på dine vegne om timeløn til pleje og pasning af din ægtefælle. Det anføres, at lægen har beregnet og anvist et ugentligt timeforbrug på 15 timer, beregnet på baggrund af SIK timeløn. Det anføres videre, at du er gået ned i din normale arbejdstid med en forventning om, at kommunen vil yde socialhjælp og derved kompensere for den mistede arbejdsindtægt. Det anføres, at reelt er de timer, lægen har anvist langt under den tid, som du bruger til pleje og pasning af din ægtefælle. Du passer hende efter arbejdstid og om natten, når der er brug for det, og du anser det derfor for rimeligt at bevilge 20 timer ugentligt, hvoraf 5 timer ydes med nattillæg.

Ved afgørelse af 20. oktober 2011 fik du afslag på din ansøgning. Afslaget er begrundet med henvisning til § 9 i Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap, idet bestemmelsen citeres. Kommunen henviser desuden til, at der ved afslaget er skelet til, at din ægtefælle har fået 15 ugentlige støttetimer.

I klagen til Det Sociale Ankenævn af 17. november 2011 har du bl.a. henvist til § 6 og § 9 i Landstingsforordning nr. 10 af 31. maj 2010.

Det er din opfattelse, at en kommune ifølge § 6 både kan rådgive, vejlede, give støtte og optræning og derudover tildele økonomisk hjælp til væsentlige merudgifter. Du vurderer, at bestemmelsen ikke udelukker tildeling af flere foranstaltninger, herunder bevilling af økonomisk hjælp.

Med hensyn til § 9 henviser du til, at bestemmelsen giver direkte mulighed for at yde vederlag til den, der forestår den daglige omsorg. Du henviser til, at du nu er den eneste i husstanden, der har indkomst, og at du har været nødt til at gå ned i dine arbejdstimer, således at du kan foretage den daglige omsorg af din ægtefælle. Dette er sket efter anbefaling af øjenlægen, da han har forsikret, at du vil kunne blive kompenseret for tabt arbejdsfortjeneste.

Du har desuden henvist til, at der intet står i § 9 om, at man afskæres for at søge vederlag for tabt arbejdsfortjeneste, hvis man har fået tildelt støtteperson, som kun støtter i bestemte timer.

Du oplyser, at du hjælper din ægtefælle med de mest grundlæggende hverdagsaktiviteter, som at spise, drikke, gå på toilettet, skifte tøj, vaske tøj og gå ture med hende. Dvs. at hun ikke kan klare den daglige hverdag uden din hjælp.

Du henviser til, at der er tale om aktiviteter, som FN anser som grundlæggende menneskerettigheder, og det er derfor uforståeligt, at kommunen ikke vil kompensere for din tabte arbejdsfortjeneste, ligesom kommunen endnu ikke har givet hende førtidspension.

Kommunen har den 17. januar 2012 oplyst, at din ægtefælle har fast støtte 15 timer om ugen, svarende til 3 timer om dagen, hvor du er på arbejde, og at dette har været jeres ønske.

Lovgrundlag

Af § 9 i Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 fremgår, at såfremt pleje af en vidtgående handicappet i hjemmet medfører tabt arbejdsfortjeneste, kan der i særlige tilfælde ydes vederlag til den, der forestår den daglige omsorg for den handicappede.

Ifølge stk. 2 kan der dog maksimalt ydes vederlag efter den til enhver tid gældende mindsteløn i henhold til den mellem SIK og det offentlige indgåede overenskomst.

Af bemærkningerne til § 9 fremgår, at § 9 vedrører den situation, hvor en pårørende opgiver at arbejde uden for hjemmet for at passe en handicappet.

Af § 28 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. december 2010 om hjælp til personer med vidtgående handicap fremgår, at når en person med vidtgående handicap bor i eget hjem, kan der ydes et vederlag til den, der forestår den daglige omsorg. Det forudsætter dog, at vedkommende herved helt eller delvist mister sin mulighed for at erhverve en almindelig indtægt.

Kommunalbestyrelsen vurderer, hvor mange timer der kan ydes vederlag for.

Taksten udgør maksimalt den til enhver tid gældende mindstesats for en ufaglært SIK-overenskomstansat.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at du er berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste som følge af, at du ønsker at deltage i pasningen af din ægtefælle.

Begrundelsen for afgørelsen er, at det såvel lægefagligt som socialfagligt er vurderet, at din ægtefælle har brug for hjælp til de fleste daglige aktiviteter, og at du i et vist omfang ønsker at påtage dig at yde denne hjælp.

Du vil således være berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste for det antal timer, som du over for Kommunen godtgør, at du er gået ned i arbejdstid for at passe din ægtefælle.

Afgørelse

Det Sociale Ankenævn ændrer således Kommunen´s afgørelse.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen og til afdelingen

Lovgrundlag (DK)

Landstingsforordning nr. 7 af 3. november 1994 om hjælp til personer med vidtgående handicap.

§ 6. Hjælp kan ydes i form af rådgivning, vejledning og støtte, optræning, institutionsanbringelse, samt tildeling af økonomisk hjælp til væsentlige merudgifter i forbindelse med handicappet.

§ 9. Såfremt pleje af en vidtgående handicappet i hjemmet medfører tabt arbejdsfortjeneste, kan der i særlige tilfælde ydes vederlag til den der forestår den daglige omsorg for den handicappede.

Stk. 2. Der kan dog maksimalt ydes vederlag efter den til enhver tid gældende mindsteløn i henhold til den mellem SIK og det offentlige indgåede overenskomst.

Inatsisartutforordning nr. 10 af 31. maj 2010 om ændring af landstingsforordning om hjælp til personer med vidtgående handicap (Udlægning af handicapforsorgen til kommunerne)

§ 7. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvilken hjælp der kan ydes.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om eksempelvis

1) hjælp til anskaffelse af hjælpemidler,

2) hjælp til ansættelse af støttepersoner,

3) hjælp til aflastning af forældre eller andre, der varetager den daglige omsorg for en handicappet i hjemmet,

4) hjælp til konsulentbistand,

5) hjælp til indretning og ændring af den handicappedes bolig,

6) hjælp til undervisning, kursusvirksomhed m.v. af pårørende og andre, som derigennem sættes i stand til at lette og forbedre den handicappedes hverdag,

7) hjælp til etablering af bokollektiver og beskyttede boenheder,

8) ophold på døgninstitution, så vidt muligt i Grønland,

9) besøgsrejse eller ferierejse til den handicappede, eller i særlige tilfælde pårørende, i forbindelse med den handicappedes ophold på institution uden for hjemstedet,

10) udarbejdelse af handlingsplan efter endt skolegang.

Stk. 3. Såfremt alle muligheder for ophold på døgninstitution i Grønland er udtømt, kan Naalakkersuisut godkende ophold på døgninstitution eller tilsvarende boform uden for Grønland.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 19 af 16. december 2010 om hjælp til personer med vidtgående handicap

Pleje i eget hjem

§ 28. Når en person med vidtgående handicap bor i eget hjem, kan der ydes et vederlag til den, der forestår den daglige omsorg. Det forudsætter dog, at vedkommende herved helt eller delvist mister sin mulighed for at erhverve en almindelig indtægt.

Stk. 2. Der kan kun ydes vederlag for pleje af eget barn, når pasning i en daginstitution ikke er en egnet mulighed.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen vurderer, hvor mange timer der kan ydes vederlag for.

Stk. 4. Taksten udgør maksimalt den til enhver tid gældende mindstesats for en ufaglært SIK-overenskomstansat.

Scroll til toppen