Ansøgning om forlænget børneforsorg (efterværn)

Sags nr. 2012-066320

Det Sociale Ankenævn har på møde den 30. august 2013 behandlet din klage over I Kommunes afgørelse af xx. marts 20xx om forlænget børneforsorg (efterværn) og har truffet følgende

Afgørelse

Det Sociale Ankenævn ændrer I Kommunes afgørelse. Det betyder, at afgørelsen ikke er rigtig, og at du derfor får medhold i din klage.

Sagen er behandlet efter Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge.

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at du blev anbragt uden for hjemmet som x årig hos din nuværende plejefamilie. Sammen med plejefamilien flyttede du til Danmark i 20xx.

Af indstilling til ændring af anbringelsessted af xx. december 20xx fremgår, at dit forhold til plejeforældrene efterhånden var blevet problemfyldt. Dine plejeforældre ville gerne fortsat være en del af dit liv, men ønskede ikke længere at du skulle bo hos dem, da de ikke mente at kunne give dig den støtte, som du havde brug for.

Om dig er det oplyst, at du tidligere gik på en skole for børn med generelle indlæringsvanskeligheder. I skoleåret 20xx til 20xx gik du på N skole. Du havde svært ved at affinde dig med forholdene på skolen, men blev efterfølgende bevilget endnu et år på N skolen. Da du imidlertid fortsat ikke kunne indrette dig under de rammer, som skolen opstillede for dig, blev du sendt hjem den xx. september 20xx.

Af udtalelse fra J N skole den xx. december 20xx fremgår bl.a. at du mangler personlig tryghed, er usikker på mange ting og lader dig nemt slå ud. Du skærmer dig selv med en lukket attitude, der i starten viste sig som afvisende, men efterhånden som tilbageholdenhed. Din personlige tryghed voksede dog efterhånden, som du følte dig hjemme på N skolen, men var skrøbelig. Du havde fortsat et stort behov for at blive passet og set.

Det fremgår desuden, at det var en stor udfordring for dig at deltage i hverdagslivet på N skolen. Det var svært for dig at komme op, at møde til tiden og blive oppe hele dagen. Du havde vanskeligheder med at møde til undervisning, til måltider og til deltagelse i pligter og obligatoriske arrangementer.

Af notat fra den xx. januar 20xx fra kurator K fremgår, at plejefamilien mener, at du har udviklet dig, at du på mange måder har et almindeligt ungdomsliv, hvor du også har haft kærester. De mener dog ikke, at du har styrke og evner til at bo alene, idet dit funktionsniveau på mange områder ikke er alderssvarende.

Den xx. november 20xx søgte L Kommune I Kommune om godkendelse af kommunens beslutning om efterværn til dig, hvilket indebar, at anbringelsesstedet ændredes. Begrundelsen for efterværnet var, at du havde behov for professionel støtte i døgnregi.

L Kommune vurderede, at du skulle anbringes i døgnregi på en institution, der kunne yde dig professionel støtte og opstille faste rammer og strukturer for din dagligdag idet det vurderedes, at du kunne profitere af dette. Kommunen henviste til, at du havde haft en vanskelig og turbulent opvækst, og at du tidligt var omsorgssvigtet. Du har derfor haft sværere betingelser end dine jævnaldrende og det vurderedes, at de tidlige svigt har haft stor indflydelse på dit nuværende udviklingsniveau. Kommunen vurderede, på baggrund af de seneste år i Danmark, at du var en ung pige med betydelige vanskeligheder, meget sårbar og udsat, hvis du ikke fik den rigtige støtte.

Kommunen anførte, at du har vist fremgang på N skole og den vurderede, at du har endnu større udviklingspotentiale under de rette rammer. Med den rette støtte ville du få en bedre overgang til voksenlivet, ligesom du ville have mulighed for at få en erhvervsuddannelse med forhåbning om, at du på sigt ville blive selvforsørgende.

Ifølge handleplanen af xx. december 20xx er formålet med den samlede indsats at sikre dig en god overgang til voksenlivet med fokus på uddannelse og botræning. Det er formålet med den samlede indsats at afklare bolig, uddannelses – og jobperspektiv samt udvikle kompetencer hos dig, der kan fremme dine muligheder indenfor disse områder.

Ved afgørelse den xx. marts 20xx afslog I Kommune ansøgningen om efterværn.

Afgørelsen blev begrundet med, at der ikke var søgt om forlænget børneforsorg 6 måneder før du fyldte 18 år.

Som lovgrundlag henviste kommunen til § 27 stk. 3 i Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge. Bestemmelsen er ikke citeret i afgørelsen.

Du har i klage den xx. marts 20xx henvist til, at I Kommune, i stedet for at henvise til en paragraf, som intet har med dig at gøre, i stedet burde se på, hvordan du kan hjælpes bedst, således at du har mulighed for på et tidspunkt at klare dig selv på en god måde. Du oplyser, at dine plejeforældre og L Kommune ønsker at støtte og hjælpe dig bedst muligt. Du oplyser desuden, at du ikke vil tilbage til Grønland, og at du vil blive i Danmark.

Lovgrundlag

Ifølge § 9 stk. 1 og stk. 2 nr. 11 i Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge kan kommunalbestyrelsen med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 15 år, vælge den hjælpeforanstaltning, der bedst stemmer overens med barnets særlige behov, som f.eks. yde efterværn.

Af forordningens § 27 stk. 3 fremgår, at når hjælpeforanstaltningerne slutter, skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med den unge og senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse uden for hjemmet beskrive, hvilken støtte den unge herefter skal have.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder at du er berettiget til efterværn.

Begrundelsen er, at du på ansøgningstidspunktet fortsat havde behov for hjælp og støtte, således at du fremover vil have mulighed for at gennemgå en udvikling, således at du bedre vil kunne klare voksenlivet.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at du ikke er aldersvarende udviklet, at du fortsat er sårbar og udsat. Du har derfor brug for støtte til at opstille faste rammer og til at strukturere din dagligdag.

Du har f.eks. svært ved at overholde aftaler, indgå i sociale fællesskaber og undgå konflikter. Du er ikke i stand til at administrere din økonomi og respekterer ikke dine sengetider, idet du ofte bytter om på nat og dag.

Det Sociale Ankenævn har ikke kompetence til at tage stilling til, hvilken form for efterværn, der skal iværksættes.

Det Sociale Ankenævn skal overfor kommunen bemærke, at de 6 måneder, der nævnes i forordningens § 27 stk. 3 ikke er en frist for, hvornår, der skal søges om efterværn, men alene en opfordring til kommunen om, sammen med den unge, at

undersøge mulighederne for, hvad der skal ske, efter at den unge er fyldt 18 år. Borgeren kan således ikke afskæres muligheden for efterværn, hvis der anmodes om efterværn på et senere tidspunkt.

Det bemærkes desuden, at der ikke i forordningen er fastsat nogen grænse for, hvor længe efterværnet kan fortsætte. Der kan ikke ved bekendtgørelse indføres en aldersgrænse, når der ikke er en aldersgrænse i forordningen.

Afgørelse

Det Sociale Ankenævn ændrer I Kommune afgørelse, således at du er berettiget til efterværn.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til I Kommune

Kopi til afdelingen i M

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 1 af 15. april 2003 om hjælp til børn og unge

9. Kommunalbestyrelsen skal med samtykke fra forældremyndighedsindehaveren og barnet, der er fyldt 15 år, vælge den hjælpeforanstaltning, der bedst stemmer overens med barnets særlige behov.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan for eksempel beslutte

1) at yde socialfaglig bistand med hensyn til barnets forhold,

2) at barnet skal deltage i et dagtilbud, en ungdomsklub, en uddannelse eller lignende,

3) at yde praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet,

4) at yde familiebehandling eller lignende støtte,

5) at tilbyde døgnophold for både barnet, indehaveren af forældremyndigheden og andre familiemedlemmer på en døgninstitution, i en plejefamilie eller lignende,

6) at tilbyde aflastningsophold på en døgninstitution, i en plejefamilie eller lignende,

7) at tilbyde indehaveren af forældremyndigheden en støtteperson i forbindelse med anbringelse af barnet uden for hjemmet,

8) at tilbyde en personlig rådgiver, jf. § 16,

9) at yde økonomisk støtte til ophold på kost- eller efterskole,

10) at anbringe barnet uden for hjemmet, for eksempel på en døgninstitution, eller i en plejefamilie, som må anses for egnet til at dække barnets særlige behov eller

11) at yde efterværn.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde økonomisk støtte til udgifter, der følger af hjælpeforanstaltninger nævnt i stk. 2, når indehaveren af forældremyndigheden ikke selv har midler dertil.

§ 27. Hjælpeforanstaltninger efter §§ 9 og 10 skal ophøre, når formålet med hjælpeforanstaltningen er nået, herunder at målene i handleplanen er nået, eller når hjælpeforanstaltningen ikke længere opfylder sit formål.

Stk. 2. Hjælpeforanstaltninger efter denne Landstingsforordning ophører i øvrigt ved barnets fyldte 18. år. Igangværende hjælpeforanstaltninger kan fortsætte efter det 18. år, hvis den unge giver samtykke hertil og hvis der er rimelig udsigt til at nå de mål, der er fastsat i handleplanen.

Stk. 3. Når hjælpeforanstaltningen slutter, jf. stk. 2, skal kommunalbestyrelsen i samarbejde med den unge og senest 6 måneder forud for ophør af en anbringelse uden for hjemmet, beskrive hvilken støtte den unge herefter skal have.

Scroll til toppen