Beregning af førtidspension

Sags nr.2013-080922

Det Sociale Ankenævns formand har den 25. oktober 2013 behandlet din klage over Kommunen´s afgørelse af 7. december 2012 om størrelsen af din førtidspension for 2013 og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse hjemvises. Det vil sige, at Kommunen skal behandle sagen på ny og træffe en ny afgørelse.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension.

Redegørelse

Det fremgår af sagen, at du har modtaget førtidspension fra den 1. november 2011. Det er oplyst at du er gift, og at din ægtefælle ikke modtager pension, men er i arbejde.

Det er oplyst, at du i 2012 modtog fuld pension, svarende til 8.335,- kroner om måneden før skat. Beregningsgrundlaget var en indtægt på 0 kroner. Beregningen blev foretaget ud fra den forventede indkomst for dig og din ægtefælle for 2012.

Ved kommunens afgørelse af 7. december 2012 blev din førtidspension for 2013 nedsat til 1.767,- kroner før skat.

Ved beregningen havde Kommunen benyttet et beregningsgrundlag på 275.953.- kroner, svarende til din og din ægtefælles samlede indkomst for 2011. Det er oplyst, at din ægtefælle i 2011 havde en indtægt på 129.954,- kroner og at du samme år havde en indtægt på 145.999,- kroner efter fradrag af din førtidspension.

Du har i klagen bl.a. anført, at du får din førtidspension udbetalt to gange om måneden og at du er utilfreds med, at din første udbetaling i januar måned 2013 kun var på 883,50 kroner.

Lovgrundlag

Ifølge § 11 i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 reguleres førtidspensionen hver 1. januar på grundlag af den skattepligtige indkomst for det senest kendte indkomstår. Ifølge stk. 2 reguleres førtidspensionsudbetalingen i løbet af året ved væsentlig og varig ændring i førtidspensionistens personlige eller økonomiske forhold. Reguleringen sker med virkning fra den 1. i måneden efter ændringens indtræden.

Vurdering

Det Sociale Ankenævns formand finder, at sagen hjemvises til Kommunen, som skal foretage en ny beregning af din førtidspension for 2013 på grundlag af jeres forventede samlede indkomst for 2013.

Begrundelsen herfor er, at din indtægt for 2011 ikke skal indgå i beregningen af din førtidspension for 2013, idet du ophørte med at arbejde i forbindelse med, at du overgik til førtidspension.

Reguleringen skal derfor ikke foretages på grundlag af det senest kendte indkomstår, idet der på det tidspunkt forelå en væsentlig og varig ændring af dine forhold.

Der henvises i denne forbindelse til, at reguleringen sker med virkning fra den 1. i måneden efter ændringens indtræden.

Afgørelse

Det Sociale Ankenævns formand hjemviser derfor sagen til Kommunen til fornyet beregning.

Med venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen og til afdelingen

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension

§ 11. Førtidspensionsudbetalingen reguleres hver 1. januar på grundlag af den skattepligtige indtægt for det senest kendte indkomstår.

Stk. 2. Førtidspensionsudbetalingen reguleres i løbet af året ved væsentlig og varig ændring i førtidspensionistens personlige eller økonomiske forhold. Reguleringen sker med virkning fra den 1. i måneden efter ændringens indtræden.

Scroll til toppen