Offentlig hjælp ved ferielukning af arbejdsplads

Sags nr. 2012-072293

Det Sociale Ankenævn har den xx. december 2013 behandlet din klage over A Kommune afgørelse af xx. august 2012 om størrelsen på den ydede offentlige hjælp og har truffet følgende:

Afgørelse

A Kommune afgørelse opretholdes. Det vil sige, at kommunens afgørelse er rigtig, og at du ikke får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.

Redegørelse:

Det er oplyst, at du arbejder som B på et fritidshjem(klub), som holder lukket i sommerferieperioden: Det vil ifølge oplysningerne sige fra slutningen af april til starten af august.

Du havde taget kontakt til arbejdsmarkedskontoret, hvor du fik af vide, at du skulle søge om offentlig hjælp. Du søgte derfor kommunen om offentlig hjælp for juli måned 2012. Den xx. august 2012 lavede kommunen en beregning af din økonomi, og kom frem til, at du var berettiget til offentlig hjælp på i alt 2.545 kroner, hvoraf 1.367,34 kroner skulle bruges til faste udgifter. Du ville derfor kun få udbetalt 1.157,66 kroner. Kommunen henviste og citerede § 13 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp. Kommunen gav korrekt klagevejledning.

Du klagede til Det Sociale Ankenævn den xx. august 2012. Du begrundede din klage med, at du ikke mente at der var nok til betaling af mad til hele familien i hele måneden.

Kommunen har indsendt beregning for perioden, samt andre oplysninger om dine personlige og økonomiske forhold.

Af kommunens beregning fremgår det, at de har medregnet et fast beløb pr. barn og voksen i husstanden til underhold, herunder mad, foruden faste udgifter. Af kommunens beregning fremgår det, at du er berettiget til 2.545 kroner for juli måned 2012.

Lovgrundlag

Ifølge § 7 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp kan der ydes offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren 1) har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende og 2) ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

Ifølge forordningens § 8, stk. 1, nr. 1 er det en betingelse, at den, der søger om offentlig hjælp, er ledig og ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder.

Ifølge § 13 skal størrelsen på den offentlige hjælp til forsørgelse og til faste udgifter fastsættes skønsmæssigt ud fra modtageren af den offentlige hjælps levevilkår, forsørgelsesforpligtelser mv.

Der kan kun udbetales offentlig hjælp til forsørgelse og faste udgifter til modtageren af offentlig hjælp og dennes families nødvendige underhold samt rimelige udgifter til husleje, forbrugsudgifter samt andre faste udgifter. Dette følger af § 13, stk. 3.

Af forordningens § 14 fremgår det, at hvis modtageren af offentlig hjælp i perioden, hvor der modtages offentlig hjælp til forsørgelse og faste udgifter, har haft enkelte dage med lønindtægt, reduceres den offentlige hjælp til forsørgelse og til faste udgifter.

Vurdering

Det Sociale Ankenævn finder, at du var berettiget til at modtage offentlig hjælp i den periode, hvor fritidshjemmet(klubben) holder lukket.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at du arbejder som B på et fritidshjem(klub), som holder lukket i sommerferieperioden i mere end 3 måneder. Selvom du optjener feriepenge, anser ankenævnet perioden for at være så lang, at det ikke kan forlanges, at du skal kunne strække dine feriepenge til mere end 3 måneder.

Som udgangspunkt har du pligt til at sørge for, at din samlede indtægt strækker til hele året, således at du har penge til de perioder hvor fritidshjemmet(klubben) holder lukket, men idet der er tale om, at fritidshjemmet(klubben) er lukket i en forholdsvis lang periode, er der mulighed for at du kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet i sommerferieperioden. Det Sociale Ankenævn finder derfor, at du har været udsat for en social begivenhed, og er dermed berettiget til offentlig hjælp.

Afgørelse

Det Sociale Ankenævn opretholder herved A Kommune afgørelse om størrelsen på den offentlige hjælp ydet for juli måned 2012.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til A Kommune, hovedkontoret og kontoret i C.

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren

1) har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og

2) ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne i § 7, og er

1) ledig og ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder,

2) vurderet uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, eller

3) syg eller på barsel og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler vedrørende betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, herunder om rådighedskravet, og hvornår ansøgeren vurderes uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer.

§ 13. Størrelsen på offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter fastsættes skønsmæssigt udfra modtageren af offentlig hjælps hidtidige levevilkår, forsørgelsesforpligtelser, en eventuel ægtefælle, registreret partner eller dermed ligestillet samlevers indtægter, faste udgifter og lokale forhold.

Stk. 2. Der kan kun udbetales offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter til modtageren af offentlig hjælp og dennes families nødvendige underhold samt til rimelige udgifter til husleje, forbrugsafgifter og andre faste udgifter.

Stk. 3. Beløbet fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter og udfra fordelene ved eventuelt bofællesskab. Offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter kan som hovedregel maksimalt udgøre 65% af mindstelønnen for en ikke-faglært lønmodtager efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Der kan i særlige tilfælde ydes offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter på mere end 65% af mindstelønnen for en ikke-faglært lønmodtager efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret, hvis det er nødvendigt for at sikre modtageren af offentlig hjælp og dennes families mulighed for at opretholde en rimelig leve- og boligmæssig standard.

Stk. 5. Såfremt trangssituationen er opstået selvforskyldt, skal der som udgangspunkt alene ydes halvdelen af, hvad der ellers var ydet som offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter. Den offentlige hjælp til forsørgelse ydes som naturalhjælp. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen særligt tage hensyn til, at eventuelle børns behov tilgodeses.

Stk. 6. Med ligestillet samlever forstås i denne forordning en ugift samlever, der på tidspunktet for ansøgning om offentlig hjælp lever sammen med modtageren af offentlig hjælp, og som har haft fælles folkeregister adresse med vedkommende i mindst 1 år forud for dette tidspunkt.

Stk. 7. Landsstyret kan fastsætte regler for offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til hjælp i særlige tilfælde.

§ 14. Har modtageren af offentlig hjælp i perioden, hvor der modtages offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter, haft enkelte dage med lønindtægt, reduceres den offentlige hjælp til forsørgelse og til faste udgifter. Alt efter hvad der er mest gunstigt for modtageren af offentlig hjælp, kan vedkommende vælge at få reduceret den offentlige hjælp til forsørgelse og til faste udgifter med

1) det antal dage, hvor der har været lønindtægt, eller

2) med det udbetalte beløb.

Scroll to Top