Boligklagenævnets årsberetninger 2014

Forord

Boligklagenævnet aflægger herved den årlige beretning i henhold til Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger § 83, stk. 4.

Beretningen følger kalenderåret og indeholder en kort redegørelse over Boligklagenævnets virke, statistik over modtagne klager og afsluttede sager.

Beretningen findes også på Boligklagenævnets hjemmeside: www.maalaarut.gl eller www.aua.gl

Boligklagenævnets Sekretariat kan efter aftale udlevere eller tilsende kopi af årsberetningen i papirform.

Boligklagenævnets Sekretariat kan kontaktes på følgende måde:

Adresse:
Imaneq 29, 1
Postboks 689
3900 Nuuk

Mail: maalaarut@nanoq.gl
Telefon nr.: 32 80 33
Fax nr.: 32 78 50

Nuuk, juli 2015

Naja Joelsen
Formand for Boligklagenævnet.

Generelt om Boligklagenævnet

Boligklagenævnet er oprettet med hjemmel i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, § 82, stk. 1.

Boligklagenævnet er landets øverste administrative klageinstans på lejeboligområdet.

Det er en administrativ, domstolslignende myndighed, som er uafhængig af instrukser og udtalelser fra myndigheder eller andre om, hvordan de enkelte sager skal behandles og afgøres.

Nævnet træffer afgørelser i tvister mellem lejer og udlejer i Selvstyrets og kommunernes udlejningsboliger, bortset fra boliger ejet af Illuut A/S (se nærmere herom senere).

Afgørelserne er bindende og endelige. Boligklagenævnets afgørelser kan således ikke påklages til en anden administrativ myndighed. Afgørelserne kan alene indbringes for domstolene efter de almindelige regler.

Boligklagenævnets formål er også, at dets afgørelser skal danne et klart og værdifuldt vejlednings- og praksisgrundlag for borgere, boligselskaber og andre faglige interessenter.

På den måde er Boligklagenævnet med til at sikre, at der træffes fyldestgørende og korrekte afgørelser, uanset hvor i landet boligerne ligger.

Nævnets virke er nærmere reguleret i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger (lejeforordningens) § 82-86 og Hjemmestyrebekendtgørelse nr. 27 af 26. november 2008 om Boligklagenævnets virksomhed.

Boligklagenævnets kompetence

Boligklagenævnets kompetence fremgår af lejeforordningens § 84, stk. 1.

Boligklagenævnet kan behandle en klage, når den vedrører følgende emner:

 1.  Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser.
 2. Vedligeholdelse og istandsættelse.
 3. Boligens stand ved indflytningen.
 4. Installation i og forbedringer af det lejede (råderet).
 5. Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne).
 6. Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål).
 7. Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse).

I praksis betyder det, at Boligklagenævnet kan behandle en del klager over afgørelser, der er truffet af boligselskaber.

Det koster 150 kroner at klage til Boligklagenævnet. Klageren skal kun betale gebyret, hvis sagen optages til realitetsbehandling. Gebyret tilbagebetales, hvis det viser sig, at lejeren har fået helt eller delvist medhold i sin klage.

Samtidig må Boligklagenævnet afvise at behandle mange sager, idet der klages over forhold, som falder udenfor Boligklagenævnets kompetence.

Boligklagenævnets sammensætning (medlemmer):

Boligklagenævnet består af en formand og tre almindelige nævnsmedlemmer.

Formanden og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra det medlem af Naalakkersuisut, der er ressortansvarlig for boligområdet. Begge skal besidde særlig viden om boligforhold eller have bestået juridisk kandidateksamen.

Ét nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra A/S Boligselskabet INI.

Ét nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling af KANUKOKA og ét nævnsmedlem og dennes suppleant udpeges af Naalakkersuisut efter indstilling fra Lejernes Landsorganisation IPK eller SIK, IMAK og PPK.

De tre almindelige nævnsmedlemmer og deres suppleanter skal være sagkyndige med hensyn til boligforhold.

Boligklagenævnets sammensætning medfører derfor, at både lejers og udlejers interesser er repræsenteret.

I slutningen af 2013 udtrådte nogle medlemmer og suppleanter. I maj 2014 blev der udpeget nye medlemmer for de udtrådte. Nævnet havde derefter følgende sammensætning:

Formand:

Naja Joelsen, advokat

Suppleant: Lise Mørup Dalsgaard, advokatfuldmægtig

Nævnsmedlemmer:

 1.  Beathe Hendriksen, SIK
  Suppleant: Jess G. Berthelsen, SIK
 2.  Bjarne Petersen, KANUKOKA,
  Suppleant: Pétur Haukur Guðmundsson, KANUKOKA
 3. Githa Brask Olsen, A/S Boligselskabet INI
  Suppleant: Najánguaq Johansen, ISERIT A/S

Boligklagenævnet skal afholde mindst 3 møder i løbet af året. I 2014 blev der afholdt 1 møde i september og 2 møder i december.

Hver enkelt sag gennemgås af formanden og afgøres af nævnet på mødet. Sagerne afgøres ved stemmeflertal, hvor både formanden og de menige medlemmer hver har én stemme. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Boligklagenævnets virksomhed i 2014

Formandsberetning:

I 2014 slog Boligklagenævnets tidligere gennemførte oplysningskampagner igennem, idet antallet af sager steg betydeligt. Boligklagenævnet havde derfor ingen spots på KNR eller lignende. Derimod deltog boligklagenævnets sekretariat i september 2014 i en informationssejltur, hvor en lang række byer og bygder fra Nuuk i nord til Qaqortoq i syd blev besøgt.

Styrelsen for Råd og Nævn varetager i sit ankecenter sekretariatsbetjeningen for Boligklagenævnet. Styrelsen skiftede den 1. juli 2014 navn til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Dette medfører ikke nogen ændring af sekretariatets funktion for Boligklagenævnet.

Styrelsen flyttede igen i 2014 fysisk bopæl, og har nu til huse på adressen Imaneq 29, 1. sal. Styrelsen har siden 2010 flyttet adskillige gange. De mange flytninger er særdeles ressourcekrævende og er medvirkende til at forlænge sagsbehandlingstiden. Styrelsen håber derfor, at kunne blive på den nuværende bopæl i en længere periode og undgå flytninger.

Af Ankecentrets personale, som i 2014 bestod af 3- 4½ jurister, 1 socialkonsulent og 1-2 kontormedarbejdere, deltog de fleste i forberedelsen af sagerne til nævnet. Ved at så mange personer deltager i sagsbehandlingen, tilstræbes det, at viden ikke går tabt, hvis en medarbejder forlader styrelsen.

Som det fremgår ovenfor, blev både formanden for Boligklagenævnet og en del medlemmer/suppleanter udskiftet i løbet af 2014, idet nogle udtrådte, og nye blev udpeget af Naalakkersuisut. En del af de klager, som nævnets sekretariat modtager, kan ikke behandles i nævnet. Dette skyldes dels manglende indbetaling af gebyr, dels at Boligklagenævnet kun har kompetence til at behandle et ret snævert område inden for lejeboligområdet.

Endvidere kan Boligklagenævnet ikke behandle klager vedrørende boliger, der ejes af Illuut A/S, der er et privat udlejningsselskab, selvom det ejes 100 % af Grønlands Selvstyre. Da en del boliger, som tidligere var ejet af Selvstyret, nu er overført til Illuut A/S, betyder det, at klager vedrørende disse boliger er unddraget Boligklagenævnets kompetence. Lejere i disse boliger vil derfor være nødsaget til at anlægge retssag om eventuelle tvister med udlejer. Boligklagenævnet anser dette for en forringelse af lejernes retssikkerhed, idet det dels vil medføre en væsentlig forøgelse af sagsbehandlingstiden, dels i de fleste tilfælde vil medføre udgifter til advokat. Boligklagenævnet er ikke bekendt med, hvorvidt dette er oplyst til lejerne i forbindelse med boligernes overflytning til Illuut.

Nuuk, juli 2015

Naja Joelsen Formand for Boligklagenævnet.

Statistik

Boligklagenævnet modtog i 2014 i alt 48 klager fra lejere rundt om i landet mod 50 i 2013. Der er afsluttet i alt 38 sager, hvoraf 5 blev behandlet på nævnsmøder, og de resterende 33 blev afvist pga. manglende indbetaling af gebyr, manglende kompetence, manglende retlig interesse, eller fordi klagen blev trukket tilbage, eller fordi sagen var udsigtsløs.

Fordeling af afviste sager:

8 – afvist på grund af manglende indbetaling af gebyret

21 – afvist på grund af manglende kompetence/manglende retlig interesse

1 – boligselskabet har genoptaget og imødekommet klagers anbringende

1 – tilbagekaldt

2 – udsigtsløs

Scroll to Top