Det Sociale Ankenævns årsberetning 2015

Forord

Det Sociale Ankenævn aflægger den årlige beretning til Naalakkersuisut (Landstinget) i henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation § 10 stk. 5.

Beretningen følger kalenderåret og indeholder en kort redegørelse over Det Sociale Ankenævns virke, statistik over modtagne klager og afsluttede sager.

Beretningen kan findes på Det Sociale Ankenævns hjemmeside: www.aua.gl.

Det Sociale Ankenævn vil alene orientere kommunerne, Kanukoka, Inatsisartut Ombudsmandiat, Rigsombudsmanden og Socialrådgiveruddannelsen om, at beretningen er lagt på hjemmesiden. Det Sociale Ankenævns Sekretariat kan efter aftale udlevere eller tilsende kopi af årsberetningen i papirform.

Det Sociale Ankenævns Sekretariat kan kontaktes på følgende måde:

Adresse:
Imaneq 29, I
Postboks 689
3900 Nuuk

Mail: maalaarut@nanoq.gl
Telefon nr: 32 80 33
Fax nr: 32 78 50

april 2016

Naja Joelsen
Formand.

Ankenævnets lovgrundlag

I 1980 påbegyndte Det Sociale Ankenævn sit arbejde. Det Sociale Ankenævns kompetence fremgår af § 8, stk. 1 og 2 i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation. Det Sociale Ankenævn er klageinstans for afgørelser truffet i medfør af det sociale regelsæt af en kommune eller Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale forhold (tidligere Departementet for Familie og Justitsvæsen). Ankenævnets arbejde er nærmere reguleret i forordningens §§ 9 – 11.

Generelt om Det Sociale Ankenævn

Det Sociale Ankenævn er landets øverste administrative klageinstans på det sociale område. Det er en administrativ, domstolslignende myndighed, som er uafhængig af instrukser og udtalelser fra myndigheder eller andre om, hvordan de enkelte sager skal behandles og afgøres. Det Sociale Ankenævns opgaver er blandt andet at træffe afgørelse i:

 • Sager om førtids- og alderspension, herunder pension efter Nordisk Konvention
 • Sager om bevilling af offentlig hjælp
 • Sager om hjælpeforanstaltninger vedrørende børn og unge, herunder tvangsanbringelser
 • boligsikring
 • sager på det øvrige sociale område
 • arbejdsmarkedsydelse
 • visse sager vedrørende institutioner
 • sager hvor to kommuner er uenige om betaling af udgifter på det sociale område, og hvor Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale forhold har truffet afgørelse
 • Sager om magtanvendelse på det sociale område.

Det Sociale Ankenævns afgørelser er endelige og kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed. I praksis betyder det, at borgerne kan klage til Det Sociale Ankenævn over de fleste afgørelser, der er truffet af kommunen på det sociale område.
Det Sociale Ankenævns formål er også at skabe ensartet praksis i kommunerne, således at en sag vurderes ens, uanset hvilken kommune, der træffer afgørelse. Det Sociale Ankenævn offentliggør derfor, så vidt muligt efter hvert møde principielle afgørelser, der i særlig grad egner sig til at danne grundlag for et klart og værdifuldt vejlednings – og praksisgrundlag for kommunerne og faglige interessenter.
På den måde er Det Sociale Ankenævn med til at sikre, at der træffes fyldestgørende og korrekte afgørelser, uanset i hvilken kommune, man bor. Det Sociale Ankenævn offentlig endvidere vejledende afgørelser. Dette er afgørelser, som kan være til hjælp for sagsbehandlere i kommunen.

Sammensætning

Det Sociale Ankenævn bestod hele året af 1 formand, som var jurist og 4 medlemmer, som havde kendskab til den sociale lovgivning og indsigt i socialpolitiske forhold.
Formand:
Naja Joelsen, Nuuk

Medlemmer:
Nukákuluk Kreutzmann, Nuuk
Tukummeq Qaaviaq, Nuuk
Lorette Henriksen, Nuuk
Ruth Heilmann, Maniitsoq

For ovennævnte formand og medlemmer var der følgende suppleanter:
Karsten Klausen for Naja Joelsen
Mette Sonniks for Nukàkuluk Kreutzmann
Dortie Kanutsen for Tukummeq Qaavigaq
Evelyn Frederiksen for Lorette Henriksen
Ânise Svane Johansen for Ruth Heilmann

Det Sociale Ankenævn afholdt 3 nævnsmøder i 2015: i april, august og december. På møderne blev behandlet mellem 33 og 48 sager. Der blev i alt behandlet 124 sager. Sagerne afgøres ved stemmeflertal. Det vil sige, at Det Sociale Ankenævns afgørelser bliver truffet af formanden og de beskikkede medlemmer. Hver enkelt sag gennemgås og afgøres på mødet.

Ankenævnets virksomhed 2015

Det Sociale Ankenævn havde i 2015 fortsat fokus på at sikre borgernes retssikkerhed ved at forkorte sagsbehandlingstiden og ved at træffe afgørelser af høj kvalitet. Det Sociale Ankenævn måtte ligesom tidligere år hjemvise nogle sager: 10 på grund af væsentlige mangler ved sagsbehandlingen i kommunerne. I 2015 modtog Ankenævnet 492 sager og afsluttede 360 sager. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid lå på omkring et år. Til sammenligning kan det oplyses, at Det Sociale Ankenævn i 2014 modtog 425 sager og afsluttede 365 sager.

Specielt vedrørende sagsbehandlingstiden 

Som det kan ses af ovenstående blev sagsbehandlingstiden ikke nedsat i 2015. Den forholdsvis lange sagsbehandlingstid skyldtes stadig, at kommunerne i mange tilfælde ikke straks sender alle nødvendige akter. Endvidere er oversættelse en proces, der kan tage en del tid. Nævnet har endvidere besluttet, at det indberettes til Tilsynsrådet, når en kommune ikke indsender sagsakter.

Specielt vedrørende handicapsager

Det Sociale Ankenævn har stadig fokus på antallet af klagesager på handicapområdet. Der blev i 2015 truffet 10 afgørelser af nævnet på dette område, hvoraf de 3 drejede sig om klager fra samme person. Der blev truffet 1 formandsafgørelse på handicapområdet. Dvs. at der stadigvæk er ganske få sager på området sammenlignet med antallet af sager på området før udlægningen til kommunerne.

Specielt vedrørende efterlevelse 

Det Sociale Ankenævn fik i 2015 nogle få henvendelser fra borgere, der oplyste, at kommunen ikke efterlever Det Sociale Ankenævns afgørelse. Endvidere er Det Sociale Ankenævn bekendt med, at kommunerne i nogle situationer ikke efterlever Det Sociale Ankenævns afgørelser, hvis kommunerne ikke er enige i afgørelsen. Det er dog ikke altid, at Det Sociale Ankenævn bliver bekendt med disse tilfælde.

Magtanvendelse indenfor det sociale område 

Som anført i årsberetningerne for 2013 og 2014 er Det Sociale Ankenævn blevet ankemyndighed vedrørende afgørelser truffet efter Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område, som trådte i kraft den 1. december 2013. Det Sociale Ankenævn har fortsat ikke modtaget nogen klager på området, og har derfor gjort Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Forhold opmærksom på det.

Fordeling af afgørelser truffet i Det Sociale Ankenævn i 2015 

På nævnsmøderne blev der truffet følgende afgørelser:
Alderspension og førtidspension: 37 sager
Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel, og adoption: 1 sag
Offentlig hjælp: 53 sager
Arbejdsmarkedsydelse: 9 sager
Hjælp til børn og unge: 5 sager
Hjælp til personer med vidtgående handicap: 10 sager
Børnetilskud: 1 sag
Boligsikring: 3 sager
Underholdsbidrag: 5 sager
Institutioner og kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser: 0 sager
Diverse: xx 1 sager

I alt: 124 sager

Herudover har Formanden truffet afgørelse i 59 sager
Sekretariatet har afvist 148 sager
Sekretariatet har pga. sagsbehandlingsfejl hjemvist 10 sager
Andre sager 19 sager

I alt 360 sager

Som anført ovenfor måtte 10 sager hjemvises til kommunerne pga. sagsbehandlingsfejl. Det drejede sig om så alvorlige sagsbehandlingsfejl, at det stred mod borgernes retssikkerhed. Det drejede sig f.eks. om sager, hvor kommunen havde truffet afgørelse efter en forkert lovgivning, eller hvor kommunen ikke havde anført noget lovgrundlag for afgørelsen, samt sager, hvor kommunen havde truffet afgørelse på grundlag af oplysninger, som borgeren ikke kendte til. Det var derfor nødvendigt at hjemvise sagerne og pålægge kommunerne at genoptage sagen og træffe ny afgørelse, således at både sagsbehandling og afgørelse kunne leve op til kravene i sagsbehandlingsloven. Det Sociale Ankenævn afviste også i 2015 mange sager. Størstedelen af sagerne afvises, fordi klagefristen er overskredet, fordi der ikke er klagemulighed, eller fordi der er klagemulighed men til en anden myndighed, hvortil klagen så oversendes.
Det Sociale Ankenævn offentliggjorde i 2015 i alt 3 principielle afgørelser (P-afgørelser), fordelt på de områder, som kan påklages til Det Sociale Ankenævn. Hele indholdet af alle afgørelserne kan læses på nævnets hjemmeside: www.aua.gl
Det Sociale Ankenævn fortsatte i 2014 med at offentliggøre vejledende afgørelser (V-afgørelser), det vil sige, afgørelser som er typiske på de pågældende områder, og som derfor kan være til hjælp for både borgere og kommunernes medarbejdere. Der blev i alt offentliggjort 6 vejledende sager. Disse kan ligeledes læses på nævnets hjemmeside: www.aua.gl.

Det Sociale Ankenævns Sekretariat

Sekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Det Sociale Ankenævn. Sekretariatet hører under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.
Sekretariatets Sociale Ankenævn-afdeling bestod i 2015 af 3 jurister, 1 socialkonsulent og 1 kontormedarbejder.
Sekretariatets opgaver er:

 • bekræftelse for modtagelse af klagen
 • afvisning af behandling af sagen på grund af klagefristen
 • afvisning på grund af manglende kompetence
 • indhentelse af oplysninger
 • forberedelse af sager til nævnsmøder
 • skrivning af referat af nævnsmøder
 • udsendelse af afgørelser
 • offentliggørelse af principielle og vejledende afgørelser på hjemmesiden

Sekretariatet stod også for at arrangere nævnets møder. 2 af sekretariatets medarbejdere afholdt i april 2015 et kursus i børnetilskud for Kommuneqarfik Sermersooqs medarbejdere. Kurset foregik i Nuuk, og medarbejderne i Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit deltog via videokonference. 1 af sekretariatets medarbejdere besøgte i september 2015 Kommune Kujalleqs afdeling i Qaqortoq og informerede om sekretariatets tilbud om undervisning. Endvidere blev der foretaget sidemandsoplæring og besvaret spørgsmål. Sekretariatet tilstræber endvidere at have et uformelt samarbejde med Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender, Ombudsmanden, MIO, Ankestyrelsen i Danmark samt tilsvarende myndigheder i de øvrige nordiske lande og afholder derfor løbende møder med disse samt deltager i relevante kurser. Det giver mulighed for erfaringsudveksling, som er meget givtigt Et eksempel på et sådant møde med de øvrige nordiske lande, var sekretariatets deltagelse i Nordisk Försikringsdommermøte i Tórshavn i maj 2015. Der er tale om embedsfolk fra de andre nordiske lande, som har tilsvarende arbejdsopgaver som sekretariatets. Der bliver derfor udvekslet erfaringer og
orienteret om f.eks. lovændringer.

Resume af offentliggjorte principielle og vejledende afgørelser

Resume af de offentliggjorte P-sager og V-sager samt af afgørelserne i deres helhed findes på Det Sociale
Ankenævns hjemmeside, hvorfor de ikke er medtaget her.

Scroll to Top