Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015

I medfør af § 8, stk. 2, 2. pkt., § 9, 2. pkt., og § 11, stk. 6 i Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence fastsættes:

§ 1. Anmeldelse efter konkurrencelovens § 8, stk. 2, 1. pkt., § 9, 1. pkt., eller § 11, stk. 4, eller forespørgsel efter § 11, stk. 5, 1. pkt., kan indgives af:

1) Enhver af de virksomheder, der deltager i den pågældende aftale eller samordnede praksis.

2) Enhver sammenslutning af virksomheder, der deltager i den pågældende aftale eller samordnede praksis, eller inden for hvilken de pågældende vedtagelser eller samordnede praksis er truffet eller finder sted.

3) Enhver virksomhed, der alene eller sammen med andre virksomheder kan tænkes at indtage en dominerende stilling.

4) Enhver virksomhed, der alene eller sammen med andre virksomheder kan tænkes at misbruge en dominerende stilling.

Stk. 2. Hvis det kun er en eller enkelte af de deltagende virksomheder, som omhandlet i stk. 1, der indgiver en anmeldelse eller forespørgsel, skal det fremgå af anmeldelsen eller forespørgslen, om de øvrige deltagende virksomheder er blevet underrettet om anmeldelsen eller forespørgslen.

Stk. 3. Ved fælles anmeldelser eller forespørgsler angives en repræsentant, der er bemyndiget til at indsende og modtage dokumenter på vegne af den eller de virksomheder, der indgives en anmeldelse eller forespørgsel for.

§ 2. En anmeldelse eller forespørgsel skal indgives til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Der kan anvendes fysisk eller elektronisk kommunikation. Ledsagende dokumenter kan vedlægges i kopi.

§ 3. Anmeldelsen eller forespørgslen skal indgives på en fysisk eller digital kopi af skema K1, og skal indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skema K1.

Stk. 2. Konkurrencenævnet kan efter anmodning fritage fra pligten til at indgive de oplysninger og dokumenter, som er angivet i skema K1, hvis Konkurrencenævnet finder, at de ikke er nødvendige for undersøgelsen af sagen.

Stk. 3. Senest 10 hverdage fra modtagelsen bekræfter Konkurrencenævnet, at anmeldelsen eller forespørgslen er modtaget.

Stk. 4. Konstaterer Konkurrencenævnet, at oplysningerne i en anmeldelse, forespørgsel eller de vedlagte dokumenter er ufuldstændige, underretter Konkurrencenævnet anmelderen skriftligt herom og fastsætter en passende frist for supplering af oplysningerne.

Stk. 5. Anmelderen skal uopfordret og omgående give Konkurrencenævnet meddelelse om væsentlige ændringer i de forhold, der er anført i anmeldelsen eller forespørgslen, og som anmelderen har eller bør have kendskab til.

§ 4. En anmeldelse eller forespørgsel får retsvirkning fra det tidspunkt, hvor Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har modtaget en fuldstændig og korrekt anmeldelse eller forespørgsel som angivet i § 3.

§ 5. Reglerne træder i kraft den 10. april 2015.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 5. februar 2008 om regler for anmeldelse af aftaler med videre til Konkurrencenævnet.

Konkurrencenævnet, den 10. april 2015

Carl-Aage Skovaa

/

Nicolai Odgaard Jensen

Bilag 1: Anmeldelsesskema K1

 

Scroll to Top