Konkurrencenævnets meddelelse nr. 2 af 10. april 2015

I medfør af § 12, stk. 5, 2. pkt., i Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence, fastsættes:

§ 1. Anmeldelse efter konkurrencelovens § 12, stk. 5, 1. pkt., kan indgives af:

  1. Vedkommende departement eller kommune, hvorunder tildeling eller administration af støtten hører.
  2. Modtagere af offentlig støtte.

§ 2. En anmeldelse skal indgives til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen. Der kan anvendes fysisk eller elektronisk kommunikation. Ledsagende dokumenter kan vedlægges i kopi.

§ 3. Anmeldelse af offentlig støtte, af de i § 1, nr. 1, nævnte myndigheder, skal indeholde de oplysninger og dokumenter, der er angivet i skema K2. Anmeldelse af offentlig støtte, af de i § 1, nr. 2, nævnte modtagere, skal indgives på en fysisk eller digital kopi af skema K3, og skal indeholde de oplysninger og dokumenter, som er angivet i skema K3. Begge skemaer er optrykt som bilag til denne meddelelse fra Konkurrencenævnet.

Stk. 2. Konkurrencenævnet kan efter anmodning helt eller delvist fritage fra pligten til at indgive de oplysninger og dokumenter, som er angivet i skemaerne, hvis Konkurrencenævnet finder, at de ikke er nødvendige for undersøgelsen af sagen.

§ 4. Senest 10 hverdage efter modtagelsen skal Konkurrencenævnet bekræfte, at anmeldelsen er modtaget.

Stk. 2. Konstaterer Konkurrencenævnet, at oplysningerne i en anmeldelse eller de vedlagte dokumenter er ufuldstændige, underretter Konkurrencenævnet anmelderen skriftligt herom og fastsætter en passende frist for supplering af oplysningerne.

Stk. 3. Anmelderen skal uopfordret og omgående give Konkurrencenævnet meddelelse om væsentlige ændringer i de forhold, der er anført i anmeldelsen, og som anmelderen bør have kendskab til.

§ 5. Reglerne træder i kraft den 10. april 2015.

Stk. 2. Samtidig hermed ophæves Konkurrencenævnets meddelelse nr. 2 af 30. september 2008 om regler for anmeldelse af offentlig støtte.

Konkurrencenævnet, den 10. april 2015

Carl-Aage Skovaa

/

Nicolai Odgaard Jensen

Bilag 1: Anmeldelsesskema K2

Bilag 2: Anmeldelsesskema K3

Scroll to Top