Personligt tillæg til alderspension til etablering af vand i hus

Det Sociale Ankenævn har den 25. oktober 2013 behandlet jeres klage over Kommunen´s afgørelse af 7. august 2012 om tillæg til jeres alderspension, og har truffet følgende:

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse opretholdes. Det vil sige, at kommunens afgørelse er korrekt og I derfor ikke får medhold i jeres klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension og Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Redegørelse

Kommunen´s har den 7. august 2012 truffet afgørelse vedrørende jeres ansøgning om hjælp til at etablere helårs-vand til jeres hus.

Kommunens afgørelse af 7. august 2012 indeholder et afslag på jeres ansøgning.

Som begrundelse for afslaget har kommunen anført, at tilskud til personer ikke kan bruges til ordning af vandafløb. Som lovgrundlag for afgørelsen har kommunen henvist til § 15 i Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension.

I har ved brev af 16. august 2012 klaget over kommunens afgørelse, og har blandt andet anført, at I ikke har haft vand siden februar.

Det fremgår af sagen, at I begge er alderspensionister, og at I selv ejer jeres hus.

Lovgrundlag

Efter § 15 i Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension kan personligt tillæg tildeles til følgende typer af udgifter:

1) Væsentlige udgifter som følge af helbredsmæssige behov.

2) Anskaffelse af briller og hjælpemidler.

3) Overlevelseshjælp.

Tilbagebetaling af personlige tillæg kan kræves, såfremt

1) der ydes personlig tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller

2) en alderspensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.

Vurdering

Det fremgår af ovenfor anførte bestemmelse, hvornår der kan ydes tillæg til alderspensionister. Det vil sige at udgiften, som der søges tillæg til, enten skal skyldes helbredsmæssige årsager, anskaffelse af briller og hjælpemidler eller overlevelseshjælp. Det er ikke muligt at få personligt tillæg til andre udgifter end de anførte, idet bestemmelsen er udtømmende og skal forstås snævert. Ved ”overlevelseshjælp” skal der således forstås hjælp til eksempelvis mad.

Da udgifter til dækning af installation af vand til jeres hus ikke vedrører et af de anførte tilfælde, finder Det Sociale Ankenævn således ikke, at I er berettigede til at modtage personligt tillæg til alderspension til installation af vand til jeres hus.

Det Sociale Ankenævn skal bemærke at der endvidere ikke er mulighed for at låne beløbet til dækning af installationen af det offentlige, idet der ikke er lovgrundlag til at kommunen fungerer som långivere.

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse af 7. august 2012 opretholdes.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Lovgrundlag

Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension

§ 15. Personligt tillæg kan udbetales til alderspensionister, hvis økonomiske forhold er særlig vanskelige, eller såfremt der ellers er risiko for, at alderspensionisten vil komme i alvorlig økonomisk nød. Personlige tillæg kan tildeles til følgende typer af udgifter:

1) Væsentlige udgifter som følge af helbredsmæssige behov.

2) Anskaffelse af briller og hjælpemidler.

3) Overlevelseshjælp.

Stk. 2. Tilbagebetaling af personlige tillæg kan kræves, såfremt

1) der ydes personlig tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller

2) en alderspensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.

Stk. 3. Tilbagebetaling kan alene kræves, hvis alderspensionisten i forbindelse med bevillingen er gjort bekendt med tilbagebetalingspligten.

Stk. 4. Personligt tillæg udbetales ikke til alderspensionister med fast bopæl uden for Grønland.

Stk. 5. Landsstyret fastsætter regler om personlige tillæg.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

§ 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet, l det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Stk. 3. Begrundelsens indhold kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jf. § 15.

§ 25. Afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal, når de meddeles skriftligt, være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåde ved indgivelse af klage, herunder om eventuel tidsfrist. Dette gælder dog ikke, hvis afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler om, at klagevejledning på nærmere angivne sagsområder, hvor særlige forhold gør sig gældende, kan undlades eller ske på anden måde end nævnt i stk. 1.

Scroll til toppen