Regulering af alderspension først ved lovens ikrafttræden

Det Sociale Ankenævn har den 6. december 2017 behandlet din klage over Kommunen´s afgørelse af 11. december 2015 om regulering af din alderspension og har truffet følgende

Sags nr.: 2016-1210

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse af 11. december 2015 ophæves. Det betyder, at afgørelsen, som kommunen har truffet, ikke kan anvendes. Den sidste afgørelse, som kommunen har truffet angående regulering af din alderspension, er den, som er gældende. Den gælder frem til den næste afgørelse, som kommunen har truffet om regulering af din alderspension.

Det betyder, at du stadig var berettiget til det beløb i pension, som du havde fået indtil afgørelsen af 11. december 2015.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension med senere ændringer.

Redegørelse:

Det fremgår af sagen, at du er født i 1948 og er alderspensionist.

Kommunen meddelte dig ved afgørelse af 11. december 2015, at din alderspension fra 1. januar 2016 ville udgøre 4.992,- kr. før skat.

Som grundlag for beregningen henviste kommunen til din aktuelle indkomst ud over pensionen på 0,- kr. og din ægtefælles aktuelle indkomst ud over pensionen på 261.800,- kr.

Som lovgrundlag henviste kommunen til § 12, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension. Kommunen citerede noget af bestemmelsen. Kommunen henviste også til Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension. Kommunen gav korrekt klagevejledning.

Du klagede ved brev af 28. december 2015 til Det Sociale Ankenævn.

Det Sociale Ankenævn har den 20. januar 2016 modtaget akter fra kommunen.

Det Sociale Ankenævn har fået oplyst fra kommunen, at Det Sociale Ankenævn har modtaget en afgørelse, dateret den 20. januar 2016; men den rette afgørelse er truffet den 11. december 2015.

Lovgrundlag:

I henhold til § 31, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension træder loven i kraft den 1. januar 2016.

Vurdering:

Det Sociale Ankenævn ophæver Kommunen´s afgørelse af 11. december 2015. Det betyder, at afgørelsen ikke kan anvendes. Det er derfor den afgørelse om regulering af din alderspension, som var gældende indtil 11. december 2015, der stadig skal være gældende. Den gælder indtil kommunen har truffet en ny lovlig afgørelse om regulering af din alderspension.

Baggrunden herfor er, at Kommunen´s i afgørelsen har henvist til Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension samt Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension, som trådte i kraft den 1. januar 2016.

Loven var således ikke trådt i kraft på tidspunktet, hvor kommunen traf afgørelse den 11. december 2015. Hvis det var kommunens hensigt at foretage regulering efter den nye lov, kunne kommunen tidligst have truffet afgørelse den 1. januar 2016.

Det Sociale Ankenævn lægger derfor til grund, at kommunen ikke har truffet en ny afgørelse om størrelsen af din alderspension den 20. januar 2016. Men at der er tale om en fejl, som opstår, når kommunen åbner et dokument, der ikke er låst, og dokumentet dermed ændrer dato til den dag, hvor dokumentet bliver åbnet.

Det Sociale Ankenævn lægger også vægt på, at kommunen ikke har bestridt, at det er afgørelsen af 11. december 2015, der er den gældende og ikke afgørelsen af 20. januar 2016.

Det Sociale Ankenævn lægger til grund, at kommunen traf afgørelse den 11. december 2015.

Det Sociale Ankenævn skal gøre kommunen opmærksom på, at afgørelsen betyder, at kommunen skal udbetale differencen. Det vil sige, at du skal have det beløb som du havde fået indtil december 2015.

Det Sociale Ankenævn skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som skyldes administrative forhold.

Afgørelse:

Kommunen´s afgørelse af 11. december 2015 ophæves. Det betyder, at afgørelsen ikke kan anvendes. Det er derfor den sidste afgørelse, som kommunen har truffet angående regulering af din alderspension, som er gældende.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen´s, hovedkontoret og kontoret i Byen.

Inatsisit toqqammaviit:

Utoqqalinersiaqarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 20, 23. november 2015-meersoq

Kapitali 14

Atortussanngortitsineq

§ 31. Inatsisartut inatsisaat 1. januar 2016 atuutilerpoq.

Imm. 2. Peqatigisaanik utoqqalinermi pensionisiat pillugit Inatsisartut peqqussutaat nr. 3, 7. maj 2007-imeersoq kingornatigullu allannguutit ilanngullugit aamma Utoqqalinermi pensionisiat pillugit Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 14, 27. juni 2007-imeersoq atorunnaarsinneqarput.

Lovgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension

Kapitel 14

Ikrafttrædelse

§ 31. Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar 2016.

Stk. 2. Samtidig ophæves Landstingsforordning nr. 3 af 7. maj 2007 om alderspension med senere ændringer, og Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 27. juni 2007 om alderspension.

Scroll til toppen