Tilbagebetaling da flyrejsen blev annulleret

Dig mod Selskabet

Forbrugerklagenævnet har den 3. november 2016 behandlet din klage over Selskabet, og har truffet nedenstående enstemmige:

Afgørelse

Selskabet skal inden 30 dage fra modtagelse af denne afgørelse til klageren betale 2.996 kr. samt rente heraf efter renteloven fra den 12. november 2015, til betaling sker.

Indledning

Klagen er modtaget den 12. oktober 2015. Sagen vedrører indklagedes annullering af en flyrejse, der skulle være gennemført den 23. juli og 6. august 2015.

Du har fremsat krav om tilbagebetaling af købesummen.

Selskabet har ved aflysningen oplyst at pengene ville blive tilbagebetalt, men har i øvrigt ikke besvaret henvendelser eller medvirket ved sagens behandling.

Sagsfremstilling

Den 24. april 2015 købte du en returbillet hos Selskabet, til en afgang, der skulle afvikles den 23. juli og 6. august 2015.

Kort før det planlagte afrejsetidspunkt aflyste Selskabet rejsen, og oplyste at købesummen hurtigst muligt ville blive refunderet. Efterfølgende rykkede du telefonisk og via mail uden at modtage svar.

Du forsøgte herefter den 18. september 2015 at indsende en klage til det daværende forbrugerklageudvalg, med påstand om tilbagebetaling af købesummen, idet klagen dog første blev registeret og modtaget ved genfremsendelse den 12. oktober 2015.

Selskabet har ikke reageret på dine eller Forbrugerklagenævnets henvendelser, og har ikke udtalt sig i sagen. Forbrugerklagenævnet anmodede den 12. oktober 2015 om selskabets bemærkninger til klagen. Henvendelsen blev ikke besvaret, ligesom den ene af selskabets to mailadresser tilsyneladende var inaktiv. Forbrugerklagenævnet anmodede den 8. februar 2016 et ledelsesmedlem i selskabet om brugbare kontaktoplysninger på selskabet. Denne henvendelse blev ikke besvaret.

Selskabets registrerede postadresse er under sagens behandling overgået til at være registreret som ukendt. Forbrugerklagenævnet fremsendte derfor den 31. oktober 2016 til selskabets sidst kendte postadresse meddelelse om, at sagen ansås at være tilstrækkelig oplyst, og at afgørelse måtte forventes at blive truffet snarest.

Begrundelse

Indledningsvis finder nævnet at det har stedlig kompetence til at behandle sagen, da Selskabet via sin bl.a. grønlandsksprogede hjemmeside har foretaget reklamering i Grønland, hvor klageren ligeledes har bopæl, jf. herved retsplejelovens § 212, stk. 2, 2 pkt., jf. § 207.

Det ses ikke at være aftalt, hvilket lands lovgivning, der finder anvendelse på transportaftalen. Da den indgående transportaftale er solgt til en forbruger i Grønland, af en virksomhed der ved sit firmanavn og i sin generelle markedsføring har et altovervejende fokus på Grønland, og vedrører befordring fra og til Grønland, finder nævnet at grønlandsk ret finder anvendelse på retsforholdet mellem parterne. Dette følger af at det ud fra omstændighederne klart fremgår, at kontrakten har sin nærmeste tilknytning til Grønland, jf. Rom-konventionens art. 4, stk. 1, jf. stk. 5, 2. pkt., som inkorporeret i grønlandsk ret ved anordning nr. 413 af 13. september 1985 om lovvalg ved internationale forpligtelser.

Selskabet har i eget navn solgt dig en rejse, som selskabet ikke har leveret, uden at dette kan tilskrives dine forhold. Du har som følge heraf krav på refusion af købesummen.

Du har oplyst at der er betalt 2.996 kr. for billetterne, hvilket beløb er dokumenteret ved angivelse på billetten. Du har oplyst at have reklameret til Selskabet før indgivelsen af klagen, men der foreligger ikke dokumentation for tidspunktet for reklamationen eller dennes indhold. Det er dokumenteret at dit påkrav om tilbagebetaling den 12. oktober 2015 via e-mail er fremsendt til Selskabet, hvorfor kravet i medfør af renteloven skal forrentes 30 dage fra denne dato.

Nævnet finder derfor at Selskabet skal betale 2.996 kr. til dig, samt rente heraf efter renteloven fra den 12. november 2015, til betaling sker.

Klagevejledning

Du kan ikke klage over Forbrugerklagenævnets afgørelse til andre administrative myndigheder, jf. inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning, § 35, stk. 2.

Scroll til toppen