Greenland Express Iceland ehf marts 2017

Afgørelse

Greenland Express Iceland ehf skal inden 30 dage fra modtagelse af denne afgørelse betale 35.136 kr. til dig, samt rente heraf efter renteloven fra den 22. august 2015, til betaling sker.

Indledning

Klagen er modtaget den 14. marts 2016. Sagen vedrører indklagedes annullation af en flyrejse for 3 voksne og 3 børn, der skulle være gennemført den 23. juli 2015, med hjemrejse den 11. august 2015.

Du har fremsat krav om tilbagebetaling af købesummen, samt erstatning for prisdifferencen på de annullerede billetter, og de nye billetter du måtte købe hos et andet selskab for at gennemføre rejsen.

Greenland Express Iceland ehf har ved aflysningen oplyst at pengene ville blive tilbagebetalt, men har i øvrigt ikke besvaret henvendelser eller medvirket ved sagens behandling.

Sagsfremstilling

Den 10. marts 2015 købte du hos Greenland Express Iceland ehf (Greenland Express) flybilletter til 3 voksne og 3 børn, med planlagt afgang den 23. juli 2015, samt hjemrejse den 11. august 2015.

Den 13. juli 2015 blev rejsen aflyst, og du købte samme dag udrejsebilletter hos [Selskab 2] for i alt 19.965 kr. Den 19. juli købte du hjemrejsebilletterne, der med undtagelse af én voksenbillet blev købt til en anden dato end den oprindelige.

Greenland Express oplyste den 14. juli 2015 at købesummen var sat til refundering. Da du fortsat ikke modtog nogen refusion kontaktede du den 22. juli 2015 Greenland Express, med krav om at der skete refusion af købesummen, samt om erstatning for den prisdifference der var op til erstatningsbilletterne hos [Selskab 2]. Hverken denne eller adskillige efterfølgende henvendelser blev besvaret. Ved brev modtaget den 14. marts 2016 klagede du herefter til Forbrugerklagenævnet.

Greenland Express har ikke reageret på Forbrugerklagenævnets henvendelser, og har ikke udtalt sig i sagen. Selskabets officielle postadresse, som registeret i det islandske RSK – RÍKISSKATTSTJÓRI, overgik før klagens indgivelse til at være angivet som ukendt. Forbrugerklagenævnets sekretariat anmodede i anden anledning den 8. februar 2016 et ledelsesmedlem i selskabet om brugbare kontaktoplysninger. Denne henvendelse blev ikke besvaret.

Forbrugerklagenævnets sekretariat anmodede ved brev af 7. oktober 2016 om supplerende oplysninger fra dig, som blev modtaget den 10. november 2016. Forbrugerklagenævnets sekretariat anmodede den 10. februar 2017 via e-mail om selskabets bemærkninger til klagen, samt meddelte at sagen umiddelbart ansås for tilstrækkeligt oplyst, og at afgørelse måtte forventes truffet hvis der ikke fremkom yderligere af betydning fra selskabet. Henvendelsen blev ikke besvaret.

Begrundelse

Indledningsvis finder nævnet at det har stedlig kompetence til at behandle sagen, da Greenland Express via sin bl.a. grønlandsksprogede hjemmeside har foretaget reklamering i Grønland, hvor klageren ligeledes har bopæl, jf. herved retsplejelovens § 212, stk. 2, 2 pkt., jf. § 207.

Det ses ikke at være aftalt, hvilket lands lovgivning der finder anvendelse på transportaftalen. Da den indgående transportaftale er solgt til en forbruger i Grønland, af en virksomhed der ved sit firmanavn og i sin generelle markedsføring har et altovervejende fokus på Grønland, og vedrører befordring fra og til Grønland, finder nævnet at grønlandsk ret finder anvendelse på retsforholdet mellem parterne. Dette følger af at det ud fra omstændighederne klart fremgår, at kontrakten har sin nærmeste tilknytning til Grønland, jf. Rom-konventionens art. 4, stk. 1, jf. stk. 5, 2. pkt., som inkorporeret i grønlandsk ret ved anordning nr. 413 af 13. september 1985 om lovvalg ved internationale forpligtelser.

Greenland Express har i eget navn solgt dig en rejse, som selskabet ikke har leveret, uden at dette kan tilskrives dine forhold. Du har som følge heraf krav på refusion af købesummen.

Indklagede havde som arrangør solgt dig en transportydelse til udførelse via underleverandør den 23. juli 2015 og 11. august 2015, mellem Narsarsuaq og København. Da [Selskab 2] på de samme dage fløj planlagte afgang mellem Narsarsuaq og København, og da du kunne købe ledige billetter til afgangene, lægger nævnet til grund at Greenland Express – idet der må bortses fra evt. pengemangel – med uvæsentlige afvigelser kunne og burde have fremskaffet den solgte transportydelse. Den uberettigede annullation af transportaftalen ved aflysningen den 13. juli 2015 må derfor anses for ansvarspådragende for Greenland Express, hvorfor du har været berettiget til at foretage dækningskøb, sml. princippet i købelovens § 25.

Nævnet vurderer at det forhold, at du ikke forinden dækningskøbet havde forsøgt at rette henvendelse til Greenland Express, med krav om naturalopfyldelse af kontrakten, i det konkrete tilfælde er uden betydning. Det relativt sene tidspunkt for ophævelsen, og de oplysninger om dine valgmuligheder der blev meddelt i forbindelse med denne, sammenholdt med indklagedes adfærd i øvrigt, har således efter nævnets opfattelse givet dig føje til at anticipere at dette ville være formålsløst, og anse det for nødvendigt straks at handle på egen hånd.

Du har oplyst at du for i alt 37.093 kr. købte de billigst mulige billetter hos [Selskab 2]. Købet måtte grundet tidspunktet for indklagedes uberettigede annullation foretages 10 dage før afrejsen. Grundet økonomiske forhold kunne hjemrejsebilletterne dog først købes den 19. juli 2015, 4 dage før afrejse. Med undtagelse af 1 flybillet blev disse hjemrejsebilletter købt til en anden dato.

Du havde i forbindelse med dækningskøbet en pligt til at begrænse dit tab mest muligt, herunder som udgangspunkt ved også at undersøge muligheder og priser hos andre flyselskaber end [Selskab 2]. Det eneste andet flyselskab med afgange fra Narsarsuaq fløj dog til Island, hvorefter I først derfra kunne komme videre mod Danmark. Nævnet finder at dets ydelse ikke kan anses for tilstrækkelig sammenlignelig til umiddelbart at kunne træde i stedet for den rejse du havde købt, herunder navnlig i lyset af at den indebar indrejse til et andet land (med bl.a. andre sygesikringsforhold for grønlandske borgere), en ikke uvæsentlig risiko for forsinkelse af rejsen, samt tillige den relativt korte tid du havde til rådighed til at få planlagt og arrangeret en ny rejse for 6 personer.

Den opnåede pris må under disse omstændigheder, samt i lyset af det generelle prisniveau for køb af 6 flybilletter med kort varsel i Grønland, anses for forsvarlig og rimelig, hvorfor dit tab som følge af Greenland Express uberettigede annullation som udgangspunkt kan opgøres i overensstemmelse med prisdifferencen på billetterne.

For så vidt angår udrejsebilletterne hos [Selskab 2] til 19.965 kr., der straks ved aflysningen blev købt til samme dato som udrejsen skulle have fundet sted hos Greenland Express, kan den opnåede pris lægges til grund for tabsberegningen. Det samme gælder billetten til 5.671 kr. hos [Selskab 2], til hjemrejse den 11. august 2015, da denne er købt inden for rimelig tid fra aflysningen, og vedrører samme dato som hjemrejsen skulle have fundet sted med Greenland Express.

For så vidt angår de øvrige hjemrejsebilletter til 2 voksne og 3 børn, så vedrører de en ny hjemrejse der skulle gennemføres på andre datoer end rejsen med Greenland Express. Vilkårene adskiller sig for disse billetter så meget fra det oprindelige produkt, at differencen til den opnåede pris ikke beløbsmæssigt kan lægges til grund som udgørende tabet. Denne del af tabet må herefter fastsættes skønsmæssigt.

I lyset af det generelle prisniveau for køb af 2 flybilletter og 3 børneflybilletter med kort varsel i Grønland, samt under hensyn til de i lignende sager vedrørende samme periode opnåede priser, finder nævnet det ubetænkeligt at lægge til grund, at tabet på disse i hvert fald har udgjort 9.500 kr. Den samlede og delvist skønsmæssigt fastsatte forsvarlige og rimelige Prisdifference på dækningskøb af nye flybilletter kan på den baggrund fastsættes til 17.126 kr.

Du har dokumenteret at have reklameret over for Greenland Express ved e-mail af 22. juli 2015, med krav om tilbagebetaling af købesummen og merudgiften til billetter hos [Selskab 2] (Bilag 1). Da Greenland Express samme dag har kendt rammen for dine krav, og har haft mulighed for at indhente de oplysninger, som må anses nødvendige for at bedømme kravenes berettigelse og størrelse, forrentes dine krav i medfør af renteloven 30 dage fra denne dato.

Nævnet finder derfor samlet at Greenland Express skal betale 35.136 kr. til dig, samt rente heraf efter renteloven fra den 22. august 2015, til betaling sker.

Klagevejledning

Du kan anmode om genoptagelse af afgørelsen, jf. Inatsisartutlov nr. 39 af 9. december 2015 om markedsføring og mærkning, § 33. Du kan ikke klage over Forbrugerklagenævnets afgørelse til andre administrative myndigheder, jf. samme lovs § 35, stk. 2.

Med venlig hilsen

Forbrugerklagenævnet

Nicolai Odgaard Jensen

Formand

Scroll til toppen