Det Sociale Ankenævns årsberetning 2016

Forord

Det Sociale Ankenævn aflægger den årlige beretning til Naalakkersuisut (Landstinget) i henhold til § 10, stk. 5 i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer.

Beretningen følger kalenderåret og indeholder en kort redegørelse over Det Sociale Ankenævns virke, statistik over modtagne klager og afsluttede sager.

Beretningen kan findes på Det Sociale Ankenævns hjemmeside: www.aua.gl.

Det Sociale Ankenævn vil alene orientere kommunerne, Kanukoka, Inatsisartut Ombudsmandiat, Rigsombudsmanden og Socialrådgiveruddannelsen om, at beretningen er lagt på hjemmesiden.

Det Sociale Ankenævns Sekretariat kan efter aftale udlevere eller tilsende kopi af årsberetningen i papirform.

Det Sociale Ankenævns Sekretariat kan kontaktes på følgende måde:

Adresse: Imaneq 29, I
Postboks 689
3900 Nuuk

Mail: maalaarut@nanoq.gl
Telefon nr.: 32 80 33, ml. kl. 10-15
Fax nr.: 32 78 50

April 2016

Naja Joelsen
Formand.

Ankenævnets lovgrundlag

I 1980 påbegyndte Det Sociale Ankenævn sit arbejde.

Det Sociale Ankenævns kompetence fremgår af § 8, stk. 1 og 2 i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer.

Det Sociale Ankenævn er klageinstans for afgørelser truffet i medfør af det sociale regelsæt af en kommune eller Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen (tidligere Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale forhold.

Ankenævnets arbejde er nærmere reguleret i forordningens §§ 9 – 11.

Generelt om Det Sociale Ankenævn

Det Sociale Ankenævn er landets øverste administrative klageinstans på det sociale område.

Det er en administrativ, domstolslignende myndighed, som er uafhængig af instrukser og udtalelser fra myndigheder eller andre om, hvordan de enkelte sager skal behandles og afgøres.

Det Sociale Ankenævns opgaver er blandt andet at træffe afgørelse i:

 • Sager om førtids- og alderspension, herunder pension efter Nordisk Konvention
 • Sager om bevilling af offentlig hjælp
 • Sager om hjælpeforanstaltninger vedrørende børn og unge, herunder tvangsanbringelser
 • Boligsikring
 • Sager på det øvrige sociale område
 • Arbejdsmarkedsydelse
 • Visse sager vedrørende institutioner
 • Sager hvor to kommuner er uenige om betaling af udgifter på det sociale område, og hvor Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale forhold har truffet afgørelse
 • Sager om magtanvendelse på det sociale område

Det Sociale Ankenævns afgørelser er endelige og kan ikke påklages til en anden administrativ myndighed, men kan indbringes for domstolene.

I praksis betyder det, at borgerne kan klage til Det Sociale Ankenævn over de fleste afgørelser, der er truffet af kommunen på det sociale område.

Det Sociale Ankenævns formål er også at skabe ensartet praksis i kommunerne, således at en sag vurderes ens, uanset hvilken kommune, der træffer afgørelse.

Det Sociale Ankenævn offentliggør derfor, så vidt muligt efter hvert møde principielle afgørelser, der i særlig grad egner sig til at danne grundlag for et klart og værdifuldt vejlednings – og praksisgrundlag for kommunerne og faglige interessenter.

På den måde er Det Sociale Ankenævn med til at sikre, at der træffes fyldestgørende og korrekte afgørelser, uanset i hvilken kommune, man bor.

Det Sociale Ankenævn offentliggør endvidere vejledende afgørelser. Dette er afgørelser, som kan være til hjælp for sagsbehandlere i kommunen.

Sammensætning

Det Sociale Ankenævn bestod hele året af 1 formand, som var jurist og 4 medlemmer, som havde kendskab til den sociale lovgivning og indsigt i socialpolitiske forhold.

Formand:
Naja Joelsen, Nuuk

Medlemmer:
Nukákuluk Kreutzmann, Nuuk
Tukummeq Qaaviaq, Nuuk
Lorette Henriksen, Nuuk
Ruth Heilmann, Maniitsoq

For ovennævnte formand og medlemmer var der følgende suppleanter:
Karsten Klausen for Naja Joelsen
Mette Sonniks for Nukàkuluk Kreutzmann
Dortie Kanutsen for Tukummeq Qaavigaq
Evelyn Frederiksen for Lorette Henriksen
Ânise Svane Johansen for Ruth Heilmann

Det Sociale Ankenævn afholdt 4 nævnsmøder i 2016: i marts, juni, september og december.

På møderne blev behandlet mellem 27 og 44 sager. Der blev i alt behandlet 163 sager.

Sagerne afgøres ved stemmeflertal. Det vil sige, at Det Sociale Ankenævns afgørelser bliver truffet af formanden og de beskikkede medlemmer. Hver enkelt sag gennemgås og afgøres på mødet.

Ankenævnets virksomhed 2016

Det Sociale Ankenævn havde i 2015 fortsat fokus på at sikre borgernes retssikkerhed ved at forkorte sagsbehandlingstiden og ved at træffe afgørelser af høj kvalitet.

Det Sociale Ankenævn måtte ligesom tidligere år hjemvise nogle sager: 10 på grund af væsentlige mangler ved sagsbehandlingen i kommunerne.

I 2016 modtog Ankenævnet xxx sager og afsluttede 400 sager.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid lå på omkring 14 måneder.

Til sammenligning kan det oplyses, at Det Sociale Ankenævn i 2015 modtog 492 sager og afsluttede 360 sager.

Specielt vedrørende sagsbehandlingstiden

Som det kan ses af ovenstående blev sagsbehandlingstiden ikke nedsat i 2016.

Den forholdsvis lange sagsbehandlingstid skyldtes stadig, at kommunerne i mange tilfælde ikke straks sender alle nødvendige akter. Endvidere er oversættelse en proces, der kan tage en del tid.

Nævnet har endvidere besluttet, at når en kommune ikke indsender sagsakter, anmodes Tilsynsrådet om at forsøge at fremskaffe akterne. Ved Tilsynsrådet besøg i kommunerne lykkes det nogle gange at fremskaffe de relevante akter; men i andre tilfælde lykkes det ej heller for Tilsynsrådet at fremskaffe akter, sandsynligvis fordi kommunerne ikke har et elektronisk sagsbehandlingssystem, som er fælles for alle kontorer i den enkelte kommune. I de tilfælde hvor akter ikke kan fremskaffes, må Det Sociale Ankenævn opgive at behandle sagerne. Sagerne bliver så hjemvist til kommunerne, som skal foretage ny sagsbehandling og træffe ny afgørelse, begge dele ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor sagen oprindeligt blev behandlet. Den ny afgørelse vil også kunne påklages til Det Sociale Ankenævn. Dette er besværligt, kræver mange ressourcer i alle led, og medfører at der kan gå meget lang tid, før borgeren får sin endelige afgørelse. Det Sociale Ankenævn er bekendt med, at en eller flere af kommunerne er i gang med at indføre et elektronisk sagsbehandlingssystem og hilser dette velkomment.

Specielt vedrørende handicapsager

Det Sociale Ankenævn har stadig fokus på antallet af klagesager på handicapområdet. Der blev i 2016 truffet 11 afgørelser af nævnet på dette område, hvoraf nogle drejede sig om flere klager fra samme person. Der blev truffet 13 formandsafgørelser på handicapområdet. Baggrunden for de forholdsvis mange formandsafgørelser på området var, at én kommune traf en del afgørelser, hvorved personer som pga. handicap var anbragt i Danmark, hvorved disse borgere fik afslag på sommerferie i deres hjemby. Dette er ikke i overensstemmelse med loven og dens intentioner, og disse afgørelser blev derfor alle ændret ved hurtig sagsbehandling for at øjemedet ikke skulle forspildes. Dvs. at der stadigvæk er ganske få sager på området sammenlignet med antallet af sager på området før udlægningen til kommunerne.

Specielt vedrørende efterlevelse

Det Sociale Ankenævn fik også i 2016 nogle henvendelser fra borgere, der oplyste, at kommunen ikke efterlever Det Sociale Ankenævns afgørelse. Endvidere er Det Sociale Ankenævn bekendt med, at kommunerne i nogle situationer ikke efterlever Det Sociale Ankenævns afgørelser, hvis kommunerne ikke er enige i afgørelsen. Det er dog ikke altid, at Det Sociale Ankenævn bliver bekendt med disse tilfælde. I de situationer, hvor Det Sociale Ankenævn bliver bekendt med det, henvises borgerne til at kontakte Tilsynsrådet, som fører tilsyn med kommunernes administration.

Magtanvendelse inden for det sociale område

Som anført i årsberetningerne for 2013, 2014 og 2015 blev Det Sociale Ankenævn ankemyndighed vedrørende afgørelser truffet efter Inatsisartutlov nr. 1 af 21. november 2013 om magtanvendelse inden for det sociale område, som trådte i kraft den 1. december 2013. Det Sociale Ankenævn har fortsat ikke modtaget nogen klager på området, og har derfor gjort Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen opmærksom på det.

Fordeling af afgørelser truffet i Det Sociale Ankenævn i 2016

På nævnsmøderne blev der truffet følgende afgørelser:

Alderspension og førtidspension: xx sager
Orlov og dagpenge ved graviditet, barsel, og adoption: xx sag
Offentlig hjælp: xx sager
Arbejdsmarkedsydelse: xx sager
Hjælp til børn og unge: xx sager
Hjælp til personer med vidtgående handicap: 11 sager
Børnetilskud: xx sag
Boligsikring: xx sager
Underholdsbidrag: xx sager
Institutioner og kommunernes indbyrdes betalingsforpligtelser: xx sager
Diverse: xx sager

I alt: 163 sager

Herudover har Formanden truffet afgørelse i 76 sager
Sekretariatet har afvist 145 sager
Sekretariatet har pga. sagsbehandlingsfejl hjemvist 16 sager
Andre sager xx sager

I alt 400 sager

Som anført ovenfor måtte 16 sager hjemvises til kommunerne pga. sagsbehandlingsfejl. Det drejede sig om så alvorlige sagsbehandlingsfejl, at det stred mod borgernes retssikkerhed. Det drejede sig f.eks. om sager, hvor kommunen havde truffet afgørelse efter en forkert lovgivning, eller hvor kommunen ikke havde anført noget lovgrundlag for afgørelsen, samt sager, hvor kommunen havde truffet afgørelse på grundlag af oplysninger, som borgeren ikke kendte til, samt endelig – som anført ovenfor – sager, hvor hverken kommunen eller Tilsynsrådet kunne tilvejebringe de nødvendige akter. Det var derfor nødvenligt at hjemvise sagerne og pålægge kommunerne at genoptage sagen og træffe ny afgørelse, således at både sagsbehandling og afgørelse kunne leve op til kravene i sagsbehandlingsloven.

Det Sociale Ankenævn afviste også i 2016 mange sager. Sagerne afvises, fordi klagefristen er overskredet, fordi der ikke er klagemulighed, eller fordi der er klagemulighed men til en anden myndighed, hvortil klagen så oversendes.

Det Sociale Ankenævn offentliggjorde i 2016 i alt XX principielle afgørelser (P-afgørelser), fordelt på de områder, som kan påklages til Det Sociale Ankenævn. Hele indholdet af alle afgørelserne kan læses på nævnets hjemmeside: www.aua.gl.

Det Sociale Ankenævn fortsatte i 2014 med at offentliggøre vejledende afgørelser (V-afgørelser), det vil sige, afgørelser som er typiske på de pågældende områder, og som derfor kan være til hjælp for både borgere og kommunernes medarbejdere. Der blev i alt offentliggjort 6 vejledende sager. Disse kan ligeledes læses på nævnets hjemmeside: www.aua.gl.

Det Sociale Ankenævns Sekretariat

Sekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Det Sociale Ankenævn. Sekretariatet hører under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

Sekretariatets Sociale Ankenævn-afdeling bestod i 2015 af 4-5 jurister, 1 socialkonsulent og 1-2 kontormedarbejdere.

Sekretariatets opgaver er:

 • Bekræftelse for modtagelse af klagen
 • Afvisning af behandling af sagen på grund af klagefristen
 • Afvisning på grund af manglende kompetence
 • Indhentelse af oplysninger
 • Forberedelse af sager til nævnsmøder
 • Skrivning af referat af nævnsmøder
 • Udsendelse af afgørelser
 • Offentliggørelse af principielle og vejledende afgørelser på hjemmesiden

Sekretariatet stod også for at arrangere nævnets møder.

2 af sekretariatets medarbejdere afholdt i september 2016 et kursus i offentlig hjælp for Qaasuitsup Kommunias medarbejdere. Kurset foregik i Ilulissat, og udover medarbejderne fra Ilulissat deltog også medarbejdere fra Qeqertarsuaq.

Sekretariatet tilstræber endvidere at have et uformelt samarbejde med Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen, Ombudsmanden, MIO, Ankestyrelsen i Danmark samt tilsvarende myndigheder i de øvrige nordiske lande og afholder derfor løbende møder med disse samt deltager i relevante kurser. Det giver mulighed for erfaringsudveksling, som er meget givtigt.

Et eksempel på et sådant møde med de øvrige nordiske lande, var sekretariatets deltagelse i Nordisk Försikringsdommermøte i Helsingør i maj 2016. Der er tale om embedsfolk fra de andre nordiske lande, som har tilsvarende arbejdsopgaver som sekretariatets. Der bliver derfor udvekslet erfaringer og orienteret om f.eks. lovændringer.

Et andet eksempel var sekretariatets deltagelse i en NFBO-konference i Stockholm i juni 2016.

Resume af offentliggjorte principielle og vejledende afgørelser

Resume af de offentliggjorte P-sager og V-sager samt af afgørelserne i deres helhed findes på Det Sociale Ankenævns hjemmeside, hvorfor de ikke er medtaget her.

Scroll to Top