Personlig tillæg ifm. deltagelse i begravelse i DK

Afgørelse

Kommunens afgørelse ændres, således at du har ret til at få dækket dine rejseomkostninger til din brors begravelse. Det betyder, at kommunens afgørelse er forkert, og at du får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension.

Redegørelse:

Du søgte den 20. april 2017 Kommunen om personligt tillæg til din førtidspension til betaling af billet til Danmark i forbindelse med din brors død og begravelse.

Den 20. april 2017 fik du skriftligt afslag på din ansøgning. Kommunen begrundede sit afslag med, at der ifølge loven ikke er mulighed for at yde hjælp til rejseudgifter til en sådan rejse uden for Grønland.

Kommunen citerede og henviste til § 29 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension samt til Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsens vejledning til Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension, hvoraf fremgår, at der kan ydes engangshjælp som personligt tillæg til førtidspension til rimelige rejseudgifter i forbindelse med nære pårørendes begravelse i Grønland.

Den 21. april 2017 klagede du til Det Sociale Ankenævn over Kommunens afgørelse. Du har i din klage anført, at du ønsker, at kommunen skal betale din billet, og at du så vil tilbagebetale hjælpen senere.

Kommunen har fremsendt sagens akter til Det Sociale Ankenævn. Kommunen har ikke anført yderligere oplysninger til sagen.

Den 26. april 2017 tilbagekaldte du din klage, idet du mente, at du ikke kunne nå frem til din brors begravelse.

Det Sociale Ankenævn stoppede derfor sagsbehandlingen og henlagde sagen.

Den 27. april 2017 anmodede du om genoptagelse af din klage, idet du oplyste, at begravelsen var udsat til den 5. maj 2017.

Det Sociale Ankenævn besluttede på den baggrund at genoptage behandlingen af din klage.

Efter Det Sociale Ankenævns anmodning fremlagde du dokumentation fra kirkekontoret om slægtsskabet mellem din bror og dig.

Det Sociale Ankenævn har den 27. april 2017 gjort kommunen bekendt med, at Det Sociale Ankenævn har genoptaget behandlingen af din klage og har forespurgt kommunen, om den har bemærkninger til dette.

Kommunen har i en redegørelse til sagen den 28. april 2017 henholdt sig til det i vejledningen anførte, hvorefter engangshjælp til rejseudgifter kan bevilges i forbindelse med begravelse i Grønland.

Det fremgår af oplysninger i Folkeregisteret, at din bror XX afgik ved døden den 16. april 2017. Det er endvidere oplyst, at han skal begraves i Danmark den 5. maj 2017.

Det fremgår endvidere af oplysninger i Folkeregisteret, at du er gift med og bor sammen med YY, som også modtager førtidspension, og at du har 2 børn.

Endelig fremgår det af sagen, at du i perioden fra november 2015 til oktober 2016 havde en skattepligtig indkomst udover din pension på 44.056 kroner, og at din ægtefælle i samme periode havde en skattepligtig indkomst udover pension på 2.045 kroner.

Lovgrundlag:

Ifølge § 29 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer kan personlige tillæg bevilges af kommunalbestyrelsen efter en individuel vurdering af behovet enten som en løbende ydelse, der fastsættes for højest 1 år ad gangen, eller som engangshjælp til dækning af særlige behov.
Stk. 2.  Tilbagebetaling af personligt tillæg kan kræves, såfremt:
1) der ydes personlige tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller
2) en førtidspensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.
Stk. 3.  Tilbagebetaling kan alene kræves, hvis førtidspensionisten i forbindelse med bevillingen er gjort bekendt med tilbagebetalingspligten.

Ifølge § 9 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension kan Kommunalbestyrelsen efter en individuel vurdering bevilge personligt tillæg til førtidspensionisten.
  Stk. 2.  Personligt tillæg kan ydes til dækning af konkret eksisterende og påkrævede udgifter til at dække førtidspensionistens behov.
  Stk. 3.  Ved vurdering af ansøgning om udbetaling af personligt tillæg kan kommunalbestyrelsen blandt andet lægge vægt på, om førtidspensionisten har særlige og ekstraordinære økonomiske forhold, der afviger fra andre førtidspensionister. Der kan endvidere lægges vægt på ægtefælles eller registreret partners gensidige forsørgelsespligt.
  Stk. 4.  Ved udbetaling af personligt tillæg skal der altid træffes skriftlig afgørelse om, hvorvidt udbetaling sker med eller uden pligt til tilbagebetaling.

Ifølge § 10 i samme bekendtgørelse, kan personligt tillæg for eksempel ydes til hel eller delvis dækning af udgifter til:
1) Briller, beklædning, bohave.
2) Særlige hjælpemidler.
3)  Rimelige rejseudgifter.

Det fremgår herudover af Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsens vejledning til Inatsisartutlov om førtidspension, udgivet i juli 2016, at ”Typiske eksempler på engangsudgifter, hvor det kan være relevant at yde et personligt tillæg, kan nævnes briller, beklædning, bohave, særlige hjælpemidler, rimelige rejseudgifter i forbindelse med nære pårørendes begravelse i Grønland.”

Vurdering:

Det Sociale Ankenævns formand finder, at du er berettiget til personligt tillæg til din førtidspension til rejseudgifter i forbindelse med din brors død og begravelse i Danmark.

Begrundelsen herfor er, at flybillet til Danmark tur/retur og den nødvendige indenrigstransport i Danmark i forbindelse med din brors begravelse må anses for rimelige rejseudgifter.

Det Sociale Ankenævns formand har herved lagt vægt på, at der hverken i loven eller bekendtgørelsen er anført, at udgifter til rimelige rejseudgifter kun kan dækkes ved begravelse i Grønland.

Der er i bekendtgørelsen udelukkende anført, at rimelige udgifter, kan bevilges.

Der kan ikke i en vejledning fastsættes indskrænkende regler om lovens og bekendtgørelsens anvendelsesområde.

Det Sociale Ankenævns formand har endvidere lagt vægt på, at hverken du eller din ægtefælle har indtægter af betydning udover jeres pensioner.

Det Sociale Ankenævns formand finder endvidere, at tilbagebetaling af det personlige tillæg, som du er berettiget til, ikke kan kræves, idet beløbet ikke ydes på grund af uforsvarlig økonomi.

Afgørelse:

Kommunens afgørelse af 20. april 2017 ændres.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen, hovedkontoret

Lovgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension

Personlige tillæg

29.  Personlige tillæg bevilges af kommunalbestyrelsen efter en individuel vurdering af behovet enten som en løbende ydelse, der fastsættes for højest 1 år ad gangen, eller som engangshjælp til dækning af særlige behov.

Stk. 2.  Tilbagebetaling af personligt tillæg kan kræves, såfremt:
1)  der ydes personlige tillæg på grund af uforsvarlig økonomi, eller
2)  en førtidspensionist, der har modtaget personligt tillæg, senere får udbetalt et beløb, der dækker samme tidsrum og samme formål som det personlige tillæg.
Stk. 3.  Tilbagebetaling kan alene kræves, hvis førtidspensionisten i forbindelse med bevillingen er gjort bekendt med tilbagebetalingspligten.
Stk. 4.  Personlige tillæg udbetales ikke til førtidspensionister, der har fast bopæl uden for Grønland.
Stk. 5.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om personlige tillæg.

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension

  9.  Kommunalbestyrelsen kan efter en individuel vurdering bevilge personligt tillæg til førtidspensionisten.

Stk. 2.  Personligt tillæg kan ydes til dækning af konkret eksisterende og påkrævede udgifter til at dække førtidspensionistens behov

Stk. 3.  Ved vurdering af ansøgning om udbetaling af personligt tillæg kan kommunalbestyrelsen blandt andet lægge vægt på om førtidspensionisten har særlige og ekstraordinære økonomiske forhold, der afviger fra andre førtidspensionister. Der kan endvidere lægges vægt på ægtefælles eller registreret partners gensidige forsørgelsespligt.

  Stk. 4.  Ved udbetaling af personligt tillæg skal der altid træffes skriftlig afgørelse om, hvorvidt udbetaling sker med eller uden pligt til tilbagebetaling.

  § 10.  Personligt tillæg kan for eksempel ydes til hel eller delvis dækning af udgifter til:
1)  Briller, beklædning, bohave.
2)  Særlige hjælpemidler.
3)  Rimelige rejseudgifter.

Scroll til toppen