Opsigelse af børnetilskud

Afgørelse

Kommunens afgørelse opretholdes. Det betyder, at resultatet af kommunens afgørelse er korrekt, og at du ikke får medhold i din klage.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud.

Redegørelse:

Det fremgår af sagen, at du på afgørelsestidspunktet havde en mindreårig datter, YY født den XXXXXXX-XXXX.

Kommunen traf den 5. juni 2015 afgørelse om, at kommunen ophørte med at udbetale børnetilskud for din datter, YY. Begrundelsen herfor var, at YY modtog offentlig hjælp. Kommunen henviste til § 1 nr. 4 i Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud.

Du klagede til Det Sociale Ankenævn den 12. juni 2015. Du anførte, at du stadig søgte om tilskud, da barnet er under 18 år. Du havde ingen arbejde og modtog ikke offentlig hjælp.

Det fremgår af folkeregisteret, at YY flyttede fra din adresse den 15. april 2015. YY var 17 år på afgørelsestidspunktet og havde 2 mindreårige børn. Hun flyttede sammen med børnenes far på ovennævnte dato.

Af registrantlisten for YY fremgår det, at hun løbende hver 14. dag havde fået offentlig hjælp til forsørgelse og faste udgifter siden uge 24 i 2014.

På afgørelsestidspunktet fik YY 1.338,- kr. i offentlig hjælp til forsørgelse og faste udgifter hver 14. dag.

Lovgrundlag:

Ifølge § 1 i Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud er retten til at få udbetalt børnetilskud efter denne lov betinget af,
1)  at barnet er under 18 år,
2)  at barnet har hjemkommune i Grønland, og at den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har fast bopæl og er tilmeldt folkeregistret i Grønland,
3)  at barnet eller den, der er berettiget til at få børnetilskuddet udbetalt enten har dansk indfødsret eller at såvel barnet som den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har haft bopæl i Grønland det seneste år,
4)  at barnet ikke af det offentlige er anbragt udenfor hjemmet efter forordning om hjælp til børn og unge eller i øvrigt forsørges af det offentlige og
5)  at barnet ikke har indgået ægteskab.
Stk. 2.  For personer, der er berettiget til at modtage sikringsydelser i henhold til Nordisk Konvention om social sikring eller andre internationale aftaler, er kravet om, at barnet har hjemkommune i Grønland, ikke gældende.

Vurdering:

Det Sociale Ankenævn finder, du ikke er berettiget til børnetilskud for juni 2015 for din mindreårige datter, YY.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at din datter, YY modtog offentlig hjælp til forsørgelse og faste udgifter hver 14. dag og dermed forsørges af det offentlige.

Det Sociale Ankenævn skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som skyldes administrative forhold.

Afgørelse:

Kommunens afgørelse af 5. juni 2015 opretholdes.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen og til afdelingen i Kommunen

Lovgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud

§ 1.  Retten til at få udbetalt børnetilskud efter denne lov er betinget af,
1)  at barnet er under 18 år,
2)  at barnet har hjemkommune i Grønland, og at den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har fast bopæl og er tilmeldt folkeregistret i Grønland,
3)  at barnet eller den, der er berettiget til at få børnetilskuddet udbetalt enten har dansk indfødsret eller at såvel barnet som den, der er berettiget til at få tilskuddet udbetalt, har haft bopæl i Grønland det seneste år,
4)  at barnet ikke af det offentlige er anbragt udenfor hjemmet efter forordning om hjælp til børn og unge eller i øvrigt forsørges af det offentlige og
5)  at barnet ikke har indgået ægteskab.
Stk. 2.  For personer, der er berettiget til at modtage sikringsydelser i henhold til Nordisk Konvention om social sikring eller andre internationale aftaler, er kravet om, at barnet har hjemkommune i Grønland, ikke gældende.

Scroll til toppen