Hjemvisning til fornyet behandling

Afgørelse

Kommunens afgørelse hjemvises til fornyet behandling. Det betyder, at kommunen skal træffe en ny afgørelse i din sag.

Sagen afgøres i overensstemmelse med dagældende Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension med senere ændringer og Landstingsforordning nr. 4 af 31. maj 2001 om revalidering med senere ændringer.

Redegørelse:

Det fremgår af sagen, at du er gift, og at din ægtefælle modtager førtidspension. I har ingen børn, som I skal forsørge.

Det er oplyst, at du ernærer dig som fanger og fisker. I 2009 kom du til skade med ryggen under en fangsttur. Din læge anbefalede dig herefter at søge om førtidspension. Du indgav ansøgning herom i 2010.

Du blev ikke forsøgt revalideret eller arbejdsprøvet i forbindelse med ansøgningen om førtidspension.

Det er ikke oplyst i hvilket omfang, du har arbejdet som fanger og fisker efter skaden.

Det fremgår af sagen, at du i perioder har modtaget offentlig hjælp, ligesom det fremgår af din ægtefælles beregningsskemaer, at du ikke har haft indtægter i 2012 og 2013.

Der foreligger ikke lægelige oplysninger om din rygskade, men ifølge ansøgningen har du ikke andre skavanker end rygsmerterne. Du er begyndt at gå dårligt, og du er ikke længere i stand til at tage på fangst i større omfang.

Ved afgørelse af 29. oktober 2014 fik du afslag på din ansøgning om førtidspension.

Kommunen har i afgørelsen henvist til § 6 i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension, hvorefter førtidspension kan tilkendes personer, hvis erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Det fremgår dog ikke af afgørelsen, hvilke konkrete forhold kommunen har lagt vægt på ved afgørelsen.

I klagen af 2. december 2014 har du oplyst, at du er langt bagud med dit erhverv på grund af konstante smerter i ryggen. Du kan ikke følge med længere, hvad angår betaling af regninger og fødevarer.

Lovgrundlag:

Ifølge § 6 i dagældende Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension med senere ændringer kan førtidspension tilkendes personer, hvis erhvervsevne er varigt nedsat af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

Ifølge bestemmelsens stk. 2 skal kommunen have forsøgt at revalidere vedkommende inden førtidspension kan tilkendes.

Ifølge § 6 i nugældende Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer kan førtidspension tilkendes personer, hvis arbejdsevne er varigt nedsat af fysiske eller psykiske årsager.

Det fremgår af § 8 i nugældende Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer, at forinden der kan træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension, skal alle relevante muligheder undersøges for at afklare, om ansøgeren kan genvinde yderligere af arbejdsevnen, jf. dog § 9, stk. 2.

Ifølge bestemmelsens stk. 2 gennemgår ansøgeren et afklaringsforløb. Afklaringsforløbet skal fastlægge ansøgerens ressourcer, om ansøgeren kan genvinde hele, eller dele af arbejdsevnen, ved at gennemgå et revalideringsforløb.

Det fremgår af bestemmelsens stk. 3, at såfremt kommunalbestyrelsen i forbindelse med afklaringsforløbet skønner, at arbejdsevnen kan udvikles gennem et individuelt tilrettelagt revalideringsforløb, træffer kommunalbestyrelsen afgørelse herom, og visiterer ansøgeren til et revalideringsforløb.

Ifølge bestemmelsens stk. 4 kan Naalakkersuisut fastsætte nærmere regler om konsekvenser for udeblivelse fra indkaldt møde og manglende deltagelse i afklaringsforløb eller revalideringsforløb.

Ifølge § 9 i nugældende lov gælder, at personer med midlertidig nedsat arbejdsevne ikke gennemgår et revalideringsforløb, når afklaringsforløbet viser, at et revalideringsforløb på nuværende tidspunktet er udsigtsløst og ikke vil kunne forbedre arbejdsevnen.

Stk. 2.  Revalideringsforløbet undlades for personer, hvor det er dokumenteret, eller hvor det på baggrund af ganske særlige forhold er åbenbart, at vedkommende ingen arbejdsevne har og ikke på sigt vil kunne udvikle arbejdsevnen.

Vurdering:

Sagen hjemvises til fornyet behandling i Kommunen.

Begrundelsen herfor er, at sagen er for dårligt oplyst til, at Det Sociale Ankenævn kan tage stilling til, om du er berettiget til førtidspension.

Det bemærkes, at dagældende Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension med senere ændringer på nuværende tidspunkt er erstattet af Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer.

Reglerne om førtidspension er ændret bl.a. således, at ansøgerens arbejdsevne skal vurderes og fastsættes som en procentdel af fuld arbejdsevne.

Da der ikke i den nye lov er taget stilling til, hvilket regelsæt igangværende ansøgninger eller sager skal afgøres efter, bør Kommunen træffe afgørelse efter det regelsæt, der er det mest gunstige for ansøgeren.

For at afgøre hvilket regelsæt, der vil være det mest gunstige for ansøgeren, kan dette i nogle tilfælde medføre, at kommunen er nødsaget til at foretage to vurderinger, det vil sige en vurdering i henhold til Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension med senere ændringer og en vurdering i henhold til Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer. Kommunen skal derefter vælge det gunstigste resultat for borgeren, det vil sige dig.

Kommunen skal i forbindelse med genoptagelse af sagen indhente oplysninger om dine helbredsforhold.

Kommunen skal desuden undersøge, i hvilket omfang, du har været i stand til at arbejde i dit erhverv, herunder om fravær af indtægt skyldtes skaden eller andre forhold.

Kommunen skal endelig undersøge dine muligheder for, gennem arbejdsprøvning eller revalidering, at beskæftige dig i et mindre rygbelastende erhverv.

Afgørelsen skal være skriftlig og træffes indenfor et halvt år. Hvis du tilkendes førtidspension, skal tilkendelsestidspunktet begrundes og klart fremgå af afgørelsen.

Det Sociale Ankenævns formand skal anmode om at få tilsendt kopi af den nye afgørelse, der træffes.

Det Sociale Ankenævns formand finder det særdeles kritisabelt, at Kommunen først har truffet afgørelse 4 år efter, at ansøgningen er indgivet, uden at der er foretaget sagsskridt, som kan begrunde dette.

Det Sociale Ankenævns formand beklager den lange sagsbehandlingstid, som skyldes administrative forhold.

Afgørelse:

Kommunens afgørelse hjemvises til fornyet behandling. Kommunen skal foretage en vurdering af, efter hvilket regelsæt, der vil kunne træffes den mest gunstige afgørelse.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen og til kontoret i XX

Scroll til toppen