Kommunens afgørelse af 1. juli 2015 om offentlig hjælp

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse ophæves. Det betyder, at kommunens afgørelse er ugyldig, og derfor ikke får retsvirkning. Din ansøgning skal derfor behandles på ny.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning med senere ændringer.

Redegørelse:

Det fremgår af sagsakterne, at du den 30. juni 2015 har ansøgt XX Kommune, kontoret i XX, hvor du dengang boede, om offentlig hjælp til betaling af dine regninger.

Du har oplyst, at du på ansøgningstidspunktet var færdiguddannet og enlig mor til tre børn. Det er endvidere oplyst, at du har søgt offentlig hjælp med det formål at betale dine regninger, da du kun fik uddannelsesstøtte for 14 dage, fordi din praktik sluttede den 15. juni 2015 hos XX Kommune.

På baggrund af din ansøgning foretog kommunen den 1. juli 2015 en beregning af din økonomiske situation.

Kommunen har i sin beregning anført, at dine samlede udgifter var 4.393,00 kr. fordelt på husleje (3.370,00 kr.), el (613,32 kr.) og dagsinstitution (410,00 kr.).

Dine samlede indtægter blev anført til 10.205,00 kr. fordelt på din indtægt (7.205,06kr.) og børnebidrag (3.000,00 kr.).

Kommunen fratrak yderligere et beløb på 7.733,00 kr. til underhold.

Som følge af beregningen fik du udbetalt 1.971,00,- kr. den 2. juli 2015. Som lovgrundlag har kommunen henvist til Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.

Den 31. juli 2015 har du klaget til Det Sociale Ankenævn. Du har i klagen anført, at du klager over det overførte beløb på 1.971,00 kr., som kommunen har overført den 2. juli 2015 til dig i offentlig hjælp.

Det fremgår af kommunens afgørelse, at der ikke er taget stilling til spørgsmålet om inhabilitet.

Kommunen har den 21. april 2017 oplyst til Det Sociale Ankenævn, at du var i praktik på XX Kommune, kontoret i XX, og det er oplyst, at du har været beskæftiget i forskellige afdelinger i kommunen indtil den 25. juni 2015 og har berørt områder inden for den Tekniske forvaltning, Sekretariatet og Socialkontoret.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 3 i Landstingsforordning nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning med senere ændringer, at den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

  1. vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
  2. vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
  3. vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
  4. sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
  5. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen, eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

Af § 6 i samme forordning fremgår det, at den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som er nævnt i § 3, stk. 1, skal snarest underrette sin foresatte inden for myndigheden herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. For så vidt angår medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gives underretningen til myndigheden.

Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil, afgøres af den i stk. 1 nævnte myndighed.

Stk. 3. Vedkommende må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet, jf. dog § 4, stk. 1 og 2. Dette gælder dog ikke på områder, hvor andet er fastsat i henhold til lov.

Vurdering:

Det Sociale Ankenævn finder, at afgørelsen skal ophæves.

Begrundelsen herfor er, at du var ansat i XX Kommune, kontoret i XX og bl.a. arbejdede i Socialforvaltningen indtil den 25. juni 2015. Det Sociale Ankenævn finder derfor, at der foreligger inhabilitet, og at kommunens afdeling ikke skulle have truffet afgørelse i sagen.

Det betyder, at en anden kommune eller en anden lokalafdeling af XX Kommunens socialforvaltning, f.eks. kontoret i XXX skal foretage en ny behandling og træffe ny afgørelse i sagen.

I forbindelse med den nye sagsbehandling skal Det Sociale Ankenævn henlede XX Kommune, f.eks. konteret i XXX opmærksomhed på, om betingelserne i §§ 7 og 8 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp med senere ændringer er opfyldt, forinden der træffes ny afgørelse.

Det Sociale Ankenævn skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som skyldes administrative forhold.

Afgørelse:

XX Kommunen´s afgørelse ophæves.

Venlig hilsen

Formand

Kopi til XX Kommune, hovedkontoret og kontoret i XX.

Lovgrundlag:

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

§ 3. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, er inhabil i forhold til en bestemt sag, hvis

  1. vedkommende selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er eller tidligere i samme sag har været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
  2. vedkommendes ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linje eller i sidelinjen så nær som søskendebørn eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse,
  3. vedkommende deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald,
  4. sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og vedkommende tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår, eller
  5. der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed.

Stk. 2. Inhabilitet foreligger dog ikke, hvis der som følge af interessens karakter eller styrke, sagens karakter eller den pågældendes funktioner i forbindelse med sagsbehandlingen ikke kan antages at være fare for, at afgørelsen i sagen vil kunne blive påvirket af uvedkommende hensyn.

Stk. 3. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen, eller i øvrigt medvirke ved behandlingen af den pågældende sag.

§ 6. Den, der er bekendt med, at der for den pågældendes vedkommende foreligger forhold, som er nævnt i § 3, stk. 1, skal snarest underrette sin foresatte inden for myndigheden herom, medmindre det er åbenbart, at forholdet er uden betydning. For så vidt angår medlemmer af en kollegial forvaltningsmyndighed gives underretningen til myndigheden.

Stk. 2. Spørgsmålet om, hvorvidt en person er inhabil, afgøres af den i stk. 1 nævnte myndighed.

Stk. 3. Vedkommende må ikke selv deltage i behandlingen og afgørelsen af spørgsmålet om inhabilitet, jf. dog § 4, stk. 1 og 2. Dette gælder dog ikke på områder, hvor andet er fastsat i henhold til lov.

Scroll til toppen