Barselsdagpenge afhænger af tilknytning til arbejdsmarkedet

Det Sociale Ankenævn har den 6. december 2017 behandlet din klage over Kommunen´s afgørelse af 18. august 2015 om barselsdagpenge til din datter A, født xxxxxx-xxxx og har truffet følgende

Sags nr.: 2015 – 8119

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse opretholdes. Det betyder, at kommunens afgørelse er korrekt, og at du ikke får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption.

Redegørelse:

Det fremgår af sagsoplysningerne, at din datter A 13. juli 2015 ansøgte Kommunen, hvor I dengang boede, om barselsdagpenge. Videre fremgår det, at hun fødte en søn den 3. august 2015.

Det fremgår af kommunens journalnotat vedrørende den 18. august 2015, at A fik afslag på ansøgningen, da hun ikke har oppebåret indkomst og ikke har arbejdet.

Der ses ikke at være udarbejdet en skriftlig afgørelse vedrørende afslaget.

Videre fremgår det, at Kommunen udbetalte offentlig hjælp på 1.917,- kr. for perioden 31. juli 2015 til den 23. august 2015 og 1.118,- kr. for perioden 24. august 2015 til den 9. september 2015 til A.

Du søgte Kommunen om offentlig hjælp den 23. juli 2015.

Ved kommunens skriftlige afgørelse af 29. august 2015 fik du afslag på din ansøgning.

Du klagede den 14. august 2015 til Det Sociale Ankenævn. Du har i klagen anført, at du fik foretaget en beregning i juli, hvorefter du ikke hørte noget. Din datter A har i mellemtiden født en søn. Derfor har du behov for penge til modermælkserstatning til barnet, da din datter stadig ikke har fået udbetalt barselsgodtgørelse. I har desværre heller ikke noget køleskab.

Du har telefonisk oplyst, at du klager over, at din datter, som på dette tidspunkt var under 18 år, fik afslag på barselsorlovsydelse, og i stedet fik hun offentlig hjælp på 1.100,- kr. hver 14. dag.

Din ægtefælle, V, som er A´s far, gav som medindehaver af forældremyndigheden over Juliane den 24. maj 2017 samtykke til, at sagen kan behandles af Det Sociale Ankenævn.

Det fremgår af oplysninger i folkeregistret, at A og hendes søn har folkeregisteradresse hos dig og din ægtefælle.

Du har den 15. november 2017 på telefonisk forespørgsel oplyst til Det Sociale Ankenævn, at A hverken gik i skole, var under uddannelse eller havde orlov fra en uddannelse, da hun søgte barselsorlovsydelse. Hun stoppede med at gå i skole, da I flyttede fra Danmark i maj 2015. Hun har ikke siden gået i skole, men startede på Majoriaq, da hendes barn begyndte i vuggestue.

Lovgrundlag:

Ifølge § 3 i Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption har følgende personer, der opfylder kravet om ret til orlov ved graviditet og barsel, ret til dagpenge i orlovsperioden:

  1. Lønmodtagere, der opfylder beskæftigelseskravet i kapitel 11 og ikke modtager andre ydelser, der dækker perioden
  2. selvstændige erhvervsdrivende, der indstiller deres erhvervsvirksomhed
  3. medhjælpende ægtefæller eller samlevere til selvstændige erhvervsdrivende, der undlader at medhjælpe ved deres ægtefælles eller samlevers erhvervsvirksomhed. (i orlovsperioden)
  4. Uddannelsessøgende og skolesøgende, der holder orlov fra studiet eller folkeskolen.

Ifølge § 29 i Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption gælder, at en lønmodtager har ret til barselsdagpenge, når den pågældende har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før fraværsperiodens begyndelse.

I opgørelsen af 13 ugers perioden indgår perioder, hvor lønmodtageren har arbejdet som lønmodtager, afholdt ferie med løn eller feriegodtgørelse, deltaget i arbejdsrelaterede kurser og har været berettiget til arbejdsmarkedsydelse i henhold til Landstingsforordning om arbejdsmarkedsydelse.

Vurdering:

Det Sociale Ankenævn har lagt til grund, at du alene klager over afgørelsen om afslag på barselsdagpenge til A.

Det Sociale Ankenævn har derfor ikke behandlet Kommunen´s udbetaling af offentlig hjælp, og har derved ej heller taget stilling til rigtigheden af beløbets størrelse og ej heller kommunens afslag om offentlig hjælp til dig.

Såfremt I ønsker at klage over disse afgørelser, bedes I meddele det hertil.

Det Sociale Ankenævn finder, at Kommunen´s afgørelse er korrekt.

Det Sociale Ankenævn har ved sin afgørelse lagt til grund, at A på ansøgningstidspunktet om barselsdagpenge ikke havde orlov fra en uddannelse.

Det Sociale Ankenævn har ligeledes lagt vægt på, at A ikke har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før fødslen.

Det Sociale Ankenævn skal oplyse dig om, at du og din ægtefælle ikke har forsørgelsespligt over jeres datter A længere, da hun nu har forsørgelsespligt over for sit barn.

Det Sociale Ankenævn skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som skyldes administrative forhold.

Afgørelse:

Kommunen´s afgørelse opretholdes.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen, hovedkontoret og kontoret i byens kontor.

Kopi til A, Adresse, Hus nr,-nr, 39XX by.

Scroll til toppen