Forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag

Det Sociale Ankenævn har den 6. december 2017 behandlet din klage over Kommunen´s afgørelse af 6. november 2014 om ophør af forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag (børnebidrag) og har truffet følgende

Sags nr.: 2015 – 989

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse af 24. oktober 2014 om ophør af forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag ændres. Det betyder, at kommunens afgørelse ikke er korrekt, og at du får medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud med senere ændringer.

Redegørelse:

Kommunen havde den 24. oktober 2014 truffet afgørelse om, at kommunen stoppede med forskudsvis udbetaling af det børnebidrag, som G var pålagt at betale til E (1).

Kommunen henviste til, at det normale årlige a-bidrag (underholdsbidrag), der kunne udbetales af det offentlige var på 12.000,- kr. i henhold til §§ 4, stk. 2 og 5, i Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag m.v. til børn samt adoptionstilskud.

Kommunen anførte, at du havde mulighed for at søge om at få udbetalt bidraget fra den ene bidragspligtige igennem inkasso.

Du klagede til Det Sociale Ankenævn den 6. november 2014. I klagen anførte du, at du klagede over kommunens afgørelse af 24. oktober 2014 om, at kommunen havde standset det ene a-bidrag.

Det fremgår af sagsakterne, at du tidligere har været gift med E´s moder, G. I blev skilt den 28. marts 2007.

Af folkeregisteret fremgår det, at E boede hos dig på afgørelsestidspunktet.

Det fremgår, at E har boet hos dig fra hans fødsel den 3. november 1998 til 28. oktober 2002 og igen i perioden 12. august 2004 til 7. juni 2005. Han har derefter boet hos dig siden 1. januar 2008.

Du har ikke haft fælles adresse med E`s moder, G siden 28. oktober 2002.

Kommunen har over for Det Sociale Ankenævn oplyst, at der ikke er indgået aftale om pleje af G.

Det fremgår af folkeregisteret, at P er E´s fader.

Af bidragsresolution dateret den 14. april 2008 fremgår det, at G tilpligtes at udrede underholdsbidrag fra den 28. marts 2007 at regne til E, boende hos dig.

Af bidragsresolution dateret den 3. marts 2009 fremgår det, at P tilpligtes at udrede underholdsbidrag fra den 3. maj 2008 at regne til E, boende hos dig.

E var 15 år på afgørelsestidspunktet.

Lovgrundlag:

Ifølge § 1 i landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn samt adoptionstilskud, gælder, at retten til at modtage forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag eller bidrag som tilskud fra

det offentlige i henhold til denne forordning er betinget af,

 1. at barnet har hjemkommune i Grønland, jfr. forordning om opholds- og hjemkommune, m.v., og at den, der er berettiget til bidrag eller tilskud har fast bopæl i Grønland,
 2. at barnet eller den, der er berettiget til bidrag eller tilskud har dansk indfødsret, eller i henhold til indgåede aftaler mellem Danmark og andre stater har ret til at modtage bidrag eller tilskud udbetalt fra grønlandske myndigheder,
 3. at barnet ikke af det offentlige er anbragt uden for hjemmet efter forordning om hjælp til børn og unge, eller iøvrigt fuldt ud forsørges af det offentlige,
 4. at barnet ikke er anbragt i pleje med adoption for øje og forældremyndighedens indehaver(e) har afgivet skriftligt samtykke til adoptionen,
 5. at barnets forældre ikke samlever, eller at moderen ikke samlever med den bidragspligtige.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for, hvilken personkreds, der ud over de i stk. 1 nævnte persongrupper, kan modtage forskudsvis udbetaling af bidrag og bidrag som tilskud fra det offentlige, samt om udbetalingsbetingelserne iøvrigt.

Stk. 3. Forskudsvis udbetalte bidrag eller bidrag udbetalt som tilskud fra det offentlige i henhold til denne forordning, kan ikke udbetales til institutioner eller offentlige myndigheder.

Ifølge § 4 i samme forordning, kan bidrag til et barns underhold forskudsvis udbetales af det offentlige efter forfaldsdagen, hvis bidraget ikke senest på forfaldsdagen er betalt direkte til den bidragsberettigede.

Det fremgår af § 5, stk. 2, at normalbidrag fastsættes i finansloven, samt, at Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked (nu Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender) offentliggør hvert år pr. 1. april og 1. oktober de aktuelle satser for underholdsbidrag efter § 4, stk. 2.

Det fremgår af § 13 i lov nr. 197 af 16. juni 1962 om Børns retsstilling, at forældre er hver for sig forpligtet til at forsørge barnet. Barnet skal forsørges, opdrages og uddannes under hensyn til forældrenes livsvilkår og barnets tarv.

Vurdering:

Det Sociale Ankenævn finder, at kommunen ikke var berettiget til at ophøre med forskudsvist udbetaling af det underholdsbidrag, som G var pålagt at betale.

Begrundelsen herfor er, at G ifølge bidragsresolution af 14. april 2008 fra Kredsretten i By er bidragspligtig og ikke har opfyldt sin forsørgelse ved direkte forsørgelse.

Satsen på 6.000,- kr. halvårligt og hermed 12.000,- kr. helårligt vedrører hver af de bidragspligtige, og da både G og P ifølge bidragsresolution er bidragspligtige, kan bidrag fra begge til E´s underhold forskudsvis udbetales af det offentlige efter forfaldsdagen, hvis bidraget ikke senest på forfaldsdagen er betalt direkte til dig som bidragsberettigede.

Kommunen skal derfor udbetale det manglende forskudsvise underholdsbidrag for G fra den dato, hvor kommunen ophørte med udbetalingen og frem til, at E fyldte 18 år.

Det Sociale Ankenævn skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som skyldes administrative forhold.

Afgørelse:

Kommunen´s afgørelse om forskudsvis udbetalt underholdsbidrag ændres, således at kommunen fortsat har pligt til at udbetale forskudsvis underholdsbidrag for begge bidragspligtige forældre indtil barnets 18. år.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommune, hovedkontoret i by og kontoret i by.

Lovgrundlag:

Landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 om udbetaling af underholdsbidrag, m.v. til børn, samt adoptionstilskud

§ 1. Retten til at modtage forskudsvis udbetaling af underholdsbidrag eller bidrag som tilskud fra det offentlige i henhold til denne forordning er betinget af,

 1. at barnet har hjemkommune i Grønland, jfr. forordning om opholds- og hjemkommune, m.v., og at den der er berettiget til bidrag eller tilskud har fast bopæl i Grønland,
 2. at barnet eller den der er berettiget til bidrag eller tilskud har dansk indfødsret, eller i henhold til indgåede aftaler mellem Danmark og andre stater har ret til at modtage bidrag eller tilskud udbetalt fra grønlandske myndigheder,
 3. at barnet ikke af det offentlige er anbragt uden for hjemmet efter forordning om hjælp til børn og unge, eller i øvrigt fuldt ud forsørges af det offentlige,
 4. at barnet ikke er anbragt i pleje med adoption for øje og forældremyndighedens indehaver(e) har afgivet skriftligt samtykke til adoptionen,
 5. at barnets forældre ikke samlever, eller at moderen ikke samlever med den bidragspligtige.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte nærmere regler for, hvilken personkreds, der ud over de i stk. l nævnte persongrupper, kan modtage forskudsvis udbetaling af bidrag og bidrag som tilskud fra det offentlige, samt om udbetalingsbetingelserne i øvrigt.

Stk. 3. Forskudsvis udbetalte bidrag eller bidrag udbetalt som tilskud fra det offentlige i henhold til denne forordning, kan ikke udbetales til institutioner eller offentlige myndigheder.

Kapitel 2.

Forskudsvis udbetaling fra det offentlige af underholdsbidrag til børn

§ 4. Efter ansøgning fra den der er berettiget til at modtage bidrag til et barns underhold, i h. t.

afgørelse udfærdiget efter reglerne i lov om børns retsstilling, ægteskabsloven eller lov om ægteskabets retsvirkninger, kan bidrag til et barns underhold

forskudsvis udbetales af det offentlige efter forfaldsdagen, hvis bidraget ikke senest på

forfaldsdagen, er betalt direkte til den bidragsberettigede.

Stk. 2. De bidrag, der vil kunne udbetales forskudsvis af det offentlige er følgende normalbidrag, uanset om der i det konkrete tilfælde er fastsat pligt til at betale større bidrag:

 1. Almindeligt løbende underholdsbidrag.
 2. Bidrag til moderens underhold i perioden to måneder før og en måned efter fødslen.
 3. Bidrag til udgifter i forbindelse med fødslen.
 4. Bidrag i anledning af barnets dåb.
 5. Bidrag i anledning af barnets konfirmation, eller anden tilsvarende anledning.

Stk. 3. Bidrag til et barns underhold kan udbetales forskudsvis af det offentlige indtil barnets fyldte 18. år, dog længst til barnet indgår ægteskab.

§ 5. De i § 4, stk. 2 nævnte normalbidrag fastsættes i finansloven.

Stk. 2. Direktoratet for Sociale Anliggender og Arbejdsmarked offentliggør hvert år pr. 1. april og 1. oktober de aktuelle satser for underholdsbidrag efter § 4, stk. 2.

Scroll til toppen