Overskud giver til det nødvendige

Det Sociale Ankenævn har den 6. december 2017 behandlet din klage over Kommunen´s afgørelse af 20. december 2016 vedrørende offentlig hjælp og har truffet følgende

Sags nr.: 2017 – 144

Afgørelse

Kommunen´s afgørelse opretholdes. Det betyder, at kommunens afgørelse er korrekt, og du får ikke medhold i din klage.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp med senere ændringer.

Redegørelse:

Du og din ægtefælle havde ansøgt om offentlig hjælp den 12. december 2016.

Kommunen traf afgørelse den 20. december 2016, hvor du og din ægtefælle fik afslag på offentlig hjælp, da I havde overskud i jeres økonomi.

Du klagede til Det Sociale Ankenævn den 29. december 2016 og anførte, at du ikke var enig i kommunens afgørelse.

Det er oplyst, at du på ansøgningstidspunktet var i arbejde og din ægtefælle, S var på barsel, da hun havde født den 6. december 2016.

Det fremgår af sagsakterne, at din ægtefælle havde henvendt sig til arbejdsmarkedskontoret og meddelt, at hun havde sidste lønningsdag den 30. september 2016. Årsagen var, at hun var færdiguddannet som sundhedshjælper den 22. september 2016.

Det fremgår desuden, at din ægtefælle var meldt ledig den 6. oktober 2016.

Af beregningsskema for december 2016 fremgår det, at din indtægt var på 9.133,- kr., og din ægtefælle havde en indtægt på 4.616,- kr. hvoraf de 3.203,90 kr. vedrørte Virksomhed X 11. november 2016, og den øvrige indtægt var barselsdagpenge. I alt var jeres indtægt på 13.749,- kr.

I havde elregning på 635,- kr., husleje på 2.960,- kr. og institution på 210,- kr. I alt havde I udgifter på 3.805,- kr. Kommunen havde beregnet med udgifter til underhold til jer og 2 børn på 6.295,- kr. og jeres samlede udgifter var derfor på 10.100,- kr. Du og din ægtefælle havde derfor et overskud på 3.649,- kr.

Af lønseddel fra Virksomhed X fremgår det, at din ægtefælle havde fået løn på 3.203,90 kr. efter skat for perioden 24. oktober 2016 til 6. november 2016. Denne løn blev udbetalt den 11. november 2016.

Det fremgår af en lønspecifikation fra Kommunen, at din ægtefælle fik udbetalt 1.412,52 kr. i barselsdagpenge for periode 14. november 2016 til 27. november 2016. Barselsdagpengene blev udbetalt den 2. december 2016.

Af lønseddel fra Virksomhed Y fremgår det, at du er 14 dages lønnet, og at du fik udbetalt 4.698,10 kr. den 18. november 2016 og 4.435,08 kr. den 2. december 2016.

Det fremgår af folkeregisteret, at du og din ægtefælle havde 2 hjemmeboende mindreårige børn på ansøgningstidspunktet.

Lovgrundlag:

Ifølge § 7 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp kan kommunalbestyrelsen yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren 1) har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende og 2) ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

Ifølge § 8 kan kommunalbestyrelsen yde offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne i § 7, og er

  1. ledig og ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder,
  2. vurderet uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, eller
  3. syg eller på barsel og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler vedrørende betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, herunder om rådighedskravet, og hvornår ansøgeren vurderes uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer.

Ifølge forordningens § 13 fastsættes størrelsen af offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter skønsmæssigt ud fra modtagerens hidtidige levevilkår, forsørgelsesforpligtelser, en eventuel ægtefælle, registreret partner eller dermed ligestillet samlevers indtægter, faste udgifter og lokale forhold.

Vurdering:

Det Sociale Ankenævn finder, at du og din ægtefælle ikke var berettiget til at modtage offentlig hjælp.

Begrundelsen herfor er, at beregningen af dit og din samlevers økonomiske behov viste, at I havde overskud i jeres økonomi på 3.649,- kr. i december 2016. I havde således mulighed for at skaffe det nødvendige til faste udgifter og underhold. I havde dermed mulighed for at betale de regninger, der forfaldt i december.

Det Sociale Ankenævn har lagt til grund, at du ikke var berettiget til offentlig hjælp, da du var i arbejde, men at din ægtefælle var på barsel, og dermed var hun fritaget for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet og opfyldte derfor kravene for at få offentlig hjælp. Kommunen kunne derfor foretage en beregning for at se, om I havde underskud i jeres økonomi.

Det Sociale Ankenævn finder dog, at kommunen burde havde foretaget beregningen i din ægtefælles navn, da det var din ægtefælle, der var berettiget til at modtage offentlig hjælp.

Det Sociale Ankenævn skal beklage den lange sagsbehandlingstid, der skyldes administrative forhold.

Afgørelse:

Kommunen´s afgørelse opretholdes.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand

Kopi til Kommunen, hovedkontoret.

Lovgrundlag:

Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp

§ 7. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren

  1. har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og
  2. ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste udgifter.

§ 8. Kommunalbestyrelsen kan yde offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne i § 7, og er

  1. ledig og ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder,
  2. vurderet uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, eller
  3. syg eller på barsel og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Stk. 2. Landsstyret kan fastsætte regler vedrørende betingelserne for at modtage offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, herunder om rådighedskravet, og hvornår ansøgeren vurderes uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer.

§ 13. Størrelsen på offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter fastsættes skønsmæssigt udfra modtageren af offentlig hjælps hidtidige levevilkår, forsørgelsesforpligtelser, en eventuel ægtefælle, registreret partner eller dermed ligestillet samlevers indtægter, faste udgifter og lokale forhold.

Stk. 2. Der kan kun udbetales offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter til modtageren af offentlig hjælp og dennes families nødvendige underhold samt til rimelige udgifter til husleje, forbrugsafgifter og andre faste udgifter.

Stk. 3. Beløbet fastsættes på grundlag af de faktiske udgifter og udfra fordelene ved eventuelt bofællesskab. Offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter kan som hovedregel maksimalt udgøre 65% af mindstelønnen for en ikke-faglært lønmodtager efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Der kan i særlige tilfælde ydes offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter på mere end 65% af mindstelønnen for en ikke-faglært lønmodtager efter overenskomsten mellem SIK og Landsstyret, hvis det er nødvendigt for at sikre modtageren af offentlig hjælp og dennes familie mulighed for at opretholde en rimelig leve- og boligmæssig standard.

Stk. 5. Såfremt trangssituationen er opstået selvforskyldt, skal der som udgangspunkt alene ydes halvdelen af, hvad der ellers var ydet som offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter. Den offentlige hjælp til forsørgelse ydes som naturalhjælp.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med vurderingen særligt tage hensyn til, at eventuelle børns behov tilgodeses.

Stk. 7. Med ligestillet samlever forstås i denne forordning en ugift samlever, der på tidspunktet for ansøgning om offentlig hjælp lever sammen med modtageren af offentlig hjælp, og som har haft fælles folkeregisteradresse med vedkommende i mindst 1 år forud for dette tidspunkt.

Stk. 8. Landsstyret kan fastsætte regler for offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til hjælp i særlige tilfælde.

Scroll til toppen