Faktiske bopæl i ægteskabslignende forhold

Det Sociale Ankenævn har den 15. december 2017 behandlet din klage over Kommunens afgørelse af 23. december 2015 om førtidspension og truffet følgende

Sags nr.: 2016 – 1979

Afgørelse

Kommunens afgørelse opretholdes. Det betyder, at kommunens afgørelse er korrekt, og at du ikke får medhold i din klage.

Sagen afgøres efter dagældende Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension med senere ændringer.

Redegørelse:

Det fremgår af sagen, at du er fraskilt, og at du modtager førtidspension. Du har ingen børn, som du skal forsørge.

Ved afgørelse af 23. december 2015 fik du nedsat din månedlige førtidspension fra 9.038,- kr. til 1.817,- kr. med virkning fra 1. januar 2016.

Kommunen traf afgørelse efter §§ 4 og 18 i Landstingsforordningen nr. 4 af .7 maj 2007 om førtidspension.

Kommunen fandt, at du på tidspunktet for afgørelsen havde en samlever K, og at din faktiske bopæl var Adresse, 39XX by X. Din folkeregister adresse var på afgørelsestidspunktet Adresse 2, 39xx By Y.

Baggrunden for kommunes afgørelse var, at BY Socialforvaltning i perioden ultimo 2015 fik mistanke om, at du ikke boede på din folkeregister adresse. Denne mistanke opstod som følge af flere episoder, hvor politi og sundhedsvæsen havde henvendt sig på din folkeregister adresse. Her blev myndighederne mødt af en anden beboer der meddelte, at du ikke havde boet på adressen siden 2013.

Det fremgår af kommunens journalnotat af den 3. december og 23. december 2015, at man i forbindelse med nogle uroligheder ved Adresse kunne bekræfte, at du havde varigt ophold på denne adresse, og at du havde alle dine ejendele her. Ifølge journalnotatet havde du i perioden et buskort, hvor adressen Adresse fremgik.

Kommunen nedsatte herefter din førtidspension efter beregning på grundlag af din og din samlevers samlede skattepligtige indkomst.

Det fremgår af sagsakterne at du og K havde en samlet skattepligtig indkomst på 245.143,- kr. i 2014.

Ved din klage til Det Sociale Ankenævn modtaget den 27. januar 2016 udtrykker du din utilfredshed over, at dine månedlige udbetalinger er blevet mindre, at du ikke har en adresse, men at du opholder dig hos K.

Lovgrundlag:

Ifølge § 4 i dagældende Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension med senere ændringer betragtes par som personer, der enten er gift, har indgået registreret partnerskab eller lever i et ægteskabslignende forhold, som har varet i mindst 1 år.

Det fremgår af forordningens § 9, stk. 1, nr. 3, at der kan ske fradrag i førtidspensionen, såfremt førtidspensionistens og eventuelt ægtefælle, registreret partner eller samlevers samlede skattepligtige indtægt bortset fra offentlig pension, herunder førtidspension efter Nordisk Konvention om Social Sikring, hvis indtægten overstiger 42.000 kr. årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen form for offentlig pension.

Ifølge § 11 reguleres førtidspensionsudbetalingen hver 1. januar på grundlag af den skattepligtige indtægt for det senest kendte indkomstår.

Stk. 2. Førtidspensionsudbetalingen reguleres i løbet af året ved væsentlig og varig ændring i førtidspensionistens personlige eller økonomiske forhold. Reguleringen sker med virkning fra den 1. i måneden efter ændringens indtræden.

Stk. 3. Når en førtidspensionist mister en del af sin skattepligtige indtægt i forbindelse med barselsorlov, reguleres førtidspensionsudbetalingen i orlovsperioden.

Ifølge § 18, stk. 1 i samme forordning gælder der en oplysningspligt for modtagere af førtidspension. Førtidspensionsmodtageren har efter denne bestemmelse pligt til at underrette kommunen henholdsvis Naalakkersuisut om ændringer i personlig eller økonomiske forhold, der kan medføre, at den tilkendte førtidspension skal reguleres eller frakendes.

Vurdering:

Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer er trådt i kraft den 1. juli 2016. Du har klaget over en afgørelse om førtidspension, der er truffet efter den tidligere lovgivning om førtidspension.

Der er ikke i den nye Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension taget stilling til, hvilket regelsæt verserende sager skal afgøres efter. Hvilke regler der er gældende, afhænger af en fortolkning af det konkrete retsgrundlag, herunder ikrafttrædelsesbestemmelserne. Tilsvarende afhænger det af en fortolkning af retsgrundlaget, om det er de regler, der gælder på ansøgningstidspunktet eller på afgørelsestidspunktet, der skal anvendes i klagesager.

Det er Det Sociale Ankenævns vurdering, at verserende klagesager der vedrører afgørelser truffet af kommunen efter tidligere lovgivning som udgangspunkt også skal afgøres efter den tidligere lovgivning.

Det Sociale Ankenævn opretholder kommunens afgørelse.

Begrundelsen herfor er, at du og K efter Det Sociale Ankenævns oplysninger på afgørelsestidspunktet levede i et ægteskabslignende forhold efter § 4 i Landstingsforordningen nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension med senere ændringer. Du havde på afgørelsestidspunktet folkeregister adresse ved Adresse 1, 39XX by. Det Sociale Ankenævn finder imidlertid, at din faktiske bopæl var hos K på adressen Adresse, 39XX By, i en periode på længere end 1 år forud for afgørelsen.

Ifølge § 18, stk. 1, i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension med senere ændringer har du som førtidspensionist pligt til at underrette kommunen henholdsvis Naalakkersuisut om ændringer i dine personlige eller økonomiske forhold, der kan medføre, at din tilkendte førtidspension skal reguleres eller bortfalde.

Ifølge § 9, stk. 1, nr. 3, i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension med senere ændringer kan der ske fradrag i førtidspensionen, hvis førtidspensionisten eller dennes samlevers skattepligtige indkomst overstiger 42.000 kr. årligt for par.

Det fremgår imidlertid af § 9, stk. 3, i Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension med senere ændringer, at førtidspensionisten altid er berettiget til at få udbetalt 20 % af pensionsbeløbet.

Ifølge Det Sociale Ankenævns oplysninger havde du og din samlever, K en skattepligtig indkomst på 245.143,- kr. i 2014. Din førtidspension er således korrekt nedsat til 1.817,- kr., hvilket er 20% af din oprindeligt tilkendte førtidspension.

I afgørelsen har Kommunen ikke taget stilling til, om der skal ske tilbagebetaling eller modregning af eventuelt for meget udbetalt førtidspension for tiden forud for kommunens afgørelse. Det Sociale Ankenævn kan derfor ikke tage stilling til dette spørgsmål.

Det Sociale Ankenævn skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som skyldes administrative forhold.

Afgørelse:

Det Sociale Ankenævn finder, at Kommunens afgørelse er korrekt.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand.

Kopi til Kommunen, hovedkontoret og afdelingen i By.
Kopi til Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen.

Lovgrundlag:

Landstingsforordning nr. 4 af 7. maj 2007 om førtidspension

§ 4. Som par betragtes i denne landstingsforordning personer, der enten er gift, har indgået registreret partnerskab eller lever i et ægteskabslignende forhold, som har varet i mindst 1 år.

Stk. 2. Hvis ægtefællen, den registrerede partner eller samleveren varigt er flyttet til en social døgninstitution, jf. § 12, sidestilles modtageren af førtidspension med en enlig modtager af førtidspension.

§ 8. Førtidspension udgør op til

 1. 100.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist,
 2. 100.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen former for offentlig pension,
 3. 150.000 kroner årligt for par, når begge er berettiget til førtidspension.

Stk. 2. For par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden alderspension, udgør det samlede pensionsbeløb op til 152.600 kroner årligt.

Stk. 3. De i stk. l og 2, nævnte beløb reguleres på grundlag af det af Grønlands Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks. Førtidspensionsbeløbet reguleres med 3 % for hvert fulde 3 point forbrugerprisindekset ændres. Reguleringen foretages gældende fra den førstkommende 1. januar, på baggrund af 1. juli forbrugerprisindekset.

Stk. 4. Naalakkersuisut offentliggør de regulerede beløb hvert år 1. januar.

§ 9. Der sker fradrag i førtidspensionen, såfremt førtidspensionistens og eventuel ægtefælle, registreret partner eller samlevers samlede skattepligtige indtægt bortset fra offentlig pension, herunder førtidspension efter Nordisk Konvention om Social Sikring, overstiger:

 1. 28.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist.
 2. 42.000 kroner årligt for par, hvor begge modtager førtidspension.
 3. 42.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen form for offentlig pension.
 4. 70.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden modtager alderspension.

Stk. 2. Førtidspensionen nedsættes ved stigende skattepligtig indtægt, i forhold til indtægtsgrænserne:

 1. 180.000 kroner årligt for en enlig førtidspensionist.
 2. 270.000 kroner årligt for par, hvor begge modtager førtidspension.
 3. 270.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden ikke modtager nogen form for offentlig pension.
 4. 300.000 kroner årligt for par, hvor den ene modtager førtidspension, og den anden modtager alderspension

Stk. 3. Førtidspensionister, herunder førtidspensionister omfattet af Nordisk Konvention om social sikring, er berettiget til at få udbetalt 20 % af pensionsbeløbet for en enlig førtidspensionist, jf. § 8, stk. 1, nr. 1 uanset størrelsen af skattepligtig indtægt.

Stk. 4. Landsstyret fastsætter regler om indkomstregulering af førtidspensionen.

§ 11. Førtidspensionsudbetalingen reguleres hver 1. januar på grundlag af den skattepligtige indtægt for det senest kendte indkomstår.

Stk. 2. Førtidspensionsudbetalingen reguleres i løbet af året ved væsentlig og varig ændring i førtidspensionistens personlige eller økonomiske forhold. Reguleringen sker med virkning fra den 1. i måneden efter ændringens indtræden.

Stk. 3. Når en førtidspensionist mister en del af sin skattepligtige indtægt i forbindelse med barselsorlov, reguleres førtidspensionsudbetalingen i orlovsperioden.

§ 18. Modtagere af førtidspension har pligt til at underrette kommunen henholdsvis Naalakkersuisut om ændringer i personlige eller økonomiske forhold, der kan medføre, at den tilkendte førtidspension skal reguleres eller frakendes.

Stk. 2. Retten til førtidspension bortfalder, når betingelserne ikke længere er opfyldt, eller hvor tilkendelse er sket på et urigtigt grundlag.

Stk. 3. Er der uberettiget udbetalt førtidspension på grund af urigtige oplysninger om personlige eller økonomiske forhold, kan det uberettigede beløb kræves tilbagebetalt, eller der kan foretages modregning i løbende pensionsudbetalinger.

Scroll to Top