Beregningsgrundlag for alderspension ved tilkendelse

Det Sociale Ankenævns formand har den 20. februar 2019 behandlet din klage over Kommunen’s afgørelse af 8. november 2017 om størrelsen af din alderspension for 2017 og har truffet følgende

Afgørelse

Kommunen’s afgørelse ændres. Det betyder, at kommu­nens afgørelse er forkert, og at du får medhold i din klage. Du skal således have udbetalt 4.711,- kr. i alderspension for december 2017.

Sagen afgøres i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 20 af 23. no­vember 2015 om alderspension med senere ændringer, Cirkulære nr. 285 om takster og indkomstgrænser for alderspensionister fra 1. januar 2017 samt Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Redegørelse:

Du søgte den 17. oktober 2017 kommunen om alderspension, da du skulle fylde 66 år den 14. november 2017. Du er gift og lever sammen med din ægtefælle, som er i arbejde.

Den 8. november 2017 traf kommunen afgørelse om størrelsen af din al­derspension for 2017. Din månedlige alderspension blev fastsat til 0,- før skat pr. 1. december 2017.

Kommunen havde beregnet din alderspension ud fra en aktuel indkomst ud over pensionen for dig på 631.505,- kr. og en aktuel indkomst ud over evt. pension for din ægtefælle på 279.440,- kr.

Som lovgrundlag henviste kommunen til § 12, stk. 1, i Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension samt Inatsisartutlov nr. 24 af

7. december 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension.

Den 7. december 2017 klagede du til Det Sociale Ankenævn. Du skrev bl.a., at du mener, du har ret til pension efter alle de år, hvor du har ar­bejdet.

Det Sociale Ankenævn har modtaget sagens akter fra kommunen.

Det fremgår af sagen, at din og din ægtefælles samlede aktuelle indkomst ud over pension for december 2017 i alt udgjorde 909.945,- kr., heraf ud­gjorde din aktuelle indkomst 631.505,- kr.

Du har over for Det Sociale Ankenævn telefonisk oplyst den 30. august 2018, at da du søgte om alderspension forventede du at have en indtægt på ca. 230.000,- kr. om året før skat. Du oplyste også, at din ægtefælle har fast arbejde, at hun er 14. dages lønnet, og at hun forventede en indtægt på 5.000-7.000,- kr. hver 14. dag før skat.

Lovgrundlag:

Det fremgår af§ 8 i Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om al­derspension med senere ændringer, at alderspension består af et grund­beløb og et pensionstillæg.

Det fremgår af§ 9 i samme lov, at alderspensionens grundbeløb udgør år­ ligt op til kr. 59.900 (reguleret til 60.350 kr. 1. januar 2017}.

Stk. 2. Alderspensionens grundbeløb nedsættes, såfremt alderspensioni­stens årlige samlede aktuelle indkomst bortset fra alderspension og pen­sion efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger kr. 221.111. (reguleret til 222.353 kr. 1. januar 2017).

Stk. 3. Alderspensionens grundbeløb nedsættes med 50 pct. af ind­tægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med fradrag af kr. 221.111. (reguleret til 222.353 kr. 1. januar 2017).

Det fremgår af§ 10 i samme lov, at pensionstillægget udgør årligt op til kr. 74.300 for en enlig og op til kr. 41.300 for en alderspensionist med partner, jf.§ 5.

Stk. 2. Pensionstillægget nedsættes, såfremt alderspensionisten og den­nes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra før­tids- og alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger:

  1.  kr. 56.000 for en enlig alderspensionist.
  2.  kr. 83.000 for en alderspensionist med partner, jf.§ 5.

Stk. 3. Pensionstillægget nedsættes med 45 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med fradrag af kr. 56.000 for en enlig alderspensionist og med 30 pct. af indtægtsgrundlaget med fradrag af kr. 83.000 for en alderspen­sionist med partner, jf.§ 5.

Det fremgår af§ 5 i samme lov, at som partner betragtes efter denne Inatsisartutlov en person, som alderspensionisten er gift med, har indgået registreret partnerskab med, eller lever med i et ægteskabslignende forhold, som har varet i mindst 1 år.

Stk. 2. Alderspensionister der lever i parforhold med en person, der ikke er berettiget til pension, modtager pensionstillæg svarende til satsen for en enlig alderspensionist, hvis pensionisten og partneren har en årlig samlet aktuel indkomst på under kr. 200.000. Pensionstillægget nedsæt­tes med 53 pct. af pensionistens og partners indtægtsgrundlag med fra­drag af kr. 83.000.

Det fremgår af§ 1 i Cirkulære nr. 285 om takster og indkomstgrænser for alderspensionister fra 1. januar 2017, at højeste årlige grundbeløb for al­derspensionister udgør 60.350 kroner årligt, eller pr. måned 5.029 kroner.

Det fremgår af cirkulærets§ 3, stk. 3, nr. 3, at pensionen bortfalder ved

200.000 kr. for pensionstillæg til alderspensionister der lever i parforhold med en person der ikke er berettiget til pension, såfremt parret har en samlet aktuel indkomst på under 200.000 kr. ud over alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social sikring.

Det fremgår af cirkulærets § 3, stk. 4, at ved tilkendelse af alderspension sker beregningen af alderspensionen på baggrund af den forventede ak­tuelle indkomst efter overgangen til alderspension. For perioden efter første pensionsudbetaling og til udgangen af det følgende år, beregnes al­derspensionen på baggrund af den aktuelle indkomst for perioden omreg­net til forventet aktuel indkomst for 1 helt år.

Det fremgår af§ 24 i Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehand­ling i den offentlige forvaltning, at en begrundelse for en afgørelse skal in­deholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet, I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administra­tivt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hoved hensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort re­degørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændighe­der, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Vurdering:

Det Sociale Ankenævns formand finder at kommunens afgørelse af 8. no­vember 2017 om, at du skal have 0,- kr. i pension for 2017 er forkert.

Begrundelsen er:

For så vidt angår grundbeløbet

Da du forventer at have en indtægt ud over din pension på 230.000,- kr., skal det årlige grundbeløb på 60.350,- kr. nedsættes med 50 % af din for­ventede indtægt, med fradrag af 222.353,- kr. (230.000,- kr. – 222.353,­ kr.= 7.647,- kr. og 50 % af 7.647,- kr. = 3.823,50 kr. og 60.350,- kr. -3.823,50 kr.= 56.526,50 kr., rundet op til 56.527,- kr.)

Det Sociale Ankenævns formand finder derfor, at du er berettiget til en årlig alderspension på 56.527,- kr. før skat eller pr. måned 4.711,- kr.

Du skal således have udbetalt 4.711,- kr. i alderspension for december 2017.

For så vidt angår pensionstillæg

Da din og din ægtefælles samlede bi-indkomst overstiger 200.000,- kr., er du ikke berettiget til pensionstillæg.

Det Sociale Ankenævns formand finder derfor, at din månedlige alders­pension for 2017 pr. 1. december 2017 skulle udgøre 4.711,- kr. før skat.

Det Sociale Ankenævns formand skal over for kommunen bemærke, at kommunen burde have foretaget beregningen på baggrund af din og din ægtefælles forventede aktuelle indkomst efter overgangen til alderspen­sion, da du fik tilkendt alderspension pr. 1. december 2017.

Kommunen burde også have henvist til samtlige relevante bestemmelser i såvel loven som cirkulæret, således at det klart fremgår af afgørelsen, hvordan pensionsbeløbet er udregnet.

Det Sociale Ankenævns formand kan oplyse dig om, at du på ethvert tids­punkt kan søge kommunen om et økonomisk eller rådighedsbestemt tillæg. Det Sociale Ankenævns formand har ikke herved taget stilling til, hvorvidt du er berettiget til et sådant beløb.

Det Sociale Ankenævns formand skal beklage den lange sagsbehandling­ stig, som skyldes administrative forhold.

Afgørelse:

Det Sociale Ankenævns formand ændrer kommunens afgørelse, således, at du har ret til en månedlig alderspension på 4.711,- kr. før skat.

Domstolsprøvelse:

I henhold til § 8, stk. 4, i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer kan Det Sociale Ankenævns afgørelser indbringes for Retten i Grønland af den, som er part i sagen. Indbringelse af afgørelsen for Retten i Grønland skal ske indenfor 4 uger fra afgørelsen.

Venlig hilsen

Freja Lisby Nielsen Formand

Bilag: Lovgrundlag.

Kopi til Kommunen

Lovgrundlag:

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension med senere ændringer.

§ 5. Som partner betragtes efter denne Inatsisartutlov en person, som alderspensionisten er gift med, har indgået registreret partnerskab med, eller lever med i et ægteskabslignende forhold, som har varet i mindst 1 år.

Stk. 2. Alderspensionister der lever i parforhold med en person der ikke

er berettiget til pension, modtager pensionstillæg svarende til satsen for en enlig alderspensionist, såfremt pensionisten og partneren har en årlig samlet aktuel indkomst på under kr. 200.000 bortset fra alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social sikring. Pensionstillægget nedsættes med 53 pct. af pensionistens og partners indtægtsgrundlag med fradrag af kr. 83.000.

Stk. 3. Hvis partneren varigt er flyttet til en social døgninstitution, be­tragtes alderspensionisten som enlig.

§ 8. Alderspension består af et grundbeløb og et pensionstillæg.

§ 9. Alderspensionens grundbeløb udgør årligt op til kr. 59.900.

Stk. 2. Alderspensionens grundbeløb nedsættes, såfremt alderspensionistens årlige samlede aktuelle indkomst bortset fra alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger kr. 221.111.

Stk. 3. Alderspensionens grundbeløb nedsættes med 50 pct. af indtægts­ grundlaget, jf. stk. 2, med fradrag af kr. 221.111.

§ 10. Pensionstillægget udgør årligt op til kr. 74.300 for en enlig og op til kr. 41.300 for en alderspensionist med partner, jf. § 5.

Stk. 2. Pensionstillægget nedsættes, såfremt alderspensionisten og dennes eventuelle partners årlige samlede aktuelle indkomst, bortset fra før­ tids- og alderspension og pension udbetalt efter Nordisk Konvention om social sikring, overstiger:

1) kr. 56.000 for en enlig alderspensionist.

2) kr. 83.000 for en alderspensionist med partner, jf.§ 5.

Stk. 3. Pensionstillægget nedsættes med 45 pct. af indtægtsgrundlaget, jf. stk. 2, med fradrag af kr. 56.000 for en enlig alderspensionist og med 30 pct. af indtægtsgrundlaget med fradrag af kr. 83.000 for en alderspensio­nist med partner, jf.§ 5.

§ 11. De i§§ 9-10 nævnte beløb reguleres på grundlag af det af Grønlands Statistik opgjorte reguleringsprisindeks. Grundbeløb og pensionstillæg re­ guleres med den indenfor de seneste 12 måneder opgjorte ændring i re­guleringsprisindekset af 1. juli. Reguleringen foretages en gang årligt gæl­dende fra den førstkommende 1. januar.

Stk. 2. Naalakkersuisut offentliggør de regulerede beløb hvert år den 1. januar

§ 12. Udbetaling af alderspension reguleres hver den 1. januar, jf.§§ 9-11. Stk. 2. Ved tilkendelse af alderspension og ved væsentlige ændringer i den samlede aktuelle indkomst beregnes alderspensionen på baggrund af den forventede samlede aktuelle indkomst. Reguleringen sker med virkning fra den 1. i måneden efter ændringens indtræden.

Cirkulære nr. 285 om takster og indkomstgrænser for alderspensionister fra 1. januar 2017

§ 1. Højeste årlige grundbeløb for alderspensionister udgør:

1) Grundbeløb til alderspensionister (Tabel 1)

pr. år kr. 60.350

pr. måned kr. 5.029

§ 3. Grundbeløbet reguleres i forhold til pensionistens aktuelle indkomst udover alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social sik­ring. Pensionstillægget reguleres i forhold til pensionistens og dennes eventuelle partners samlede aktuelle indkomst udover førtids- og alders­ pension og pension efter Nordisk Konvention om social sikring.

Stk. 2. Indkomstreguleringen starter ved:

1) kr. 222.353 for grundbeløbet (Tabel 1)

2) kr. 83.000 for pensionstillæg til par (Tabel 2)

3) kr. 83.000 for pensionstillæg til alderspensionister der lever i parfor­hold med en person der ikke er berettiget til pension, såfremt parret har en samlet aktuel indkomst på under 200.000 kr. udover alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social sikring (Tabel 3)

4) kr. 56.000 for pensionstillæg til enlige (Tabel 4)

Stk. 3. Pensionen bortfalder ved:

1) kr. 343.053 for grundbeløbet (Tabel 1)

2) kr. 221.702 for pensionstillæg til par (Tabel 2)

3) kr. 200.000 for pensionstillæg til alderspensionister der lever i parfor­hold med en person der ikke er berettiget til pension, såfremt parret har en samlet aktuel indkomst på under 200.000 kr. udover alderspension og pension efter Nordisk Konvention om social sikring (Tabel 3)

4) kr. 222.353 for pensionstillæg til enlige (Tabel 4)

Landstingslov nr. 8 af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning

§ 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet, I det omfang, afgørel­sen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hoved hensyn, der har været bestemmende for skønsudø­velsen.

Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændighe­der, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen.

Stk. 3. Begrundelsens indhold kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv fin­des at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jf. § 15.

Scroll to Top