afgørelse vedrørende fraflytningsregning

Boligklagenævnet har truffet følgende:

Boligklagenævnet finder, at person x ikke skal betale for udskiftning af komfuret. Endvidere finder Boligklagenævnet, at person x skal betale halvdelen af det afkrævede beløb for rengøring af boligen, vej xyx.

Afgørelse

Boligklagenævnet finder, at person x ikke skal betale for udskiftning af komfuret. Endvidere finder Boligklagenævnet, at person x skal betale halvdelen af det afkrævede beløb for rengøring af boligen, vej xyx.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle person x’s klage for så vidt angår udskiftning af trægulve, udskiftning af indvendig dørplade, udskiftning af toiletsæde, udskiftning af stikkontakter, idet dette vedrører misligholdelse.

Person x får således delvis medhold i sin klage.

Afgørelsen træffes i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Redegørelse:

Det fremgår af lejekontrakten af 11. august 2000, at person x flyttede ind i lejligheden den 12. august 2000, vej xyx.
Ifølge synsrapporten af 1. maj 2013 var lejligheden på 58,70 m2.

Person x opsagde lejligheden med virkning fra den 1. maj 2013.

Ifølge synsrapporten skulle der foretages normalistandsættelse af lejligheden i form af maling af vægge, lofter og paneler, og lakering af gulve.

Herudover er det anført i rapporten på lige linje med ’’Normalistandsættelse og misligholdelse…’’, at hele lejligheden samt indvendige døre skulle rengøres. Desuden er det anført, at der skulle ske udskiftning af toiletsæde, komfur, dør til stuen, alle gulve i stuen, og kontakter i mellemgangen.

Nederst på synsrapporten er der ved rubrikken ’’Bolig rengjort’’ sat kryds ved ’’nej’’.

Fraflytningsrapporten er underskrevet af udlejer og af person x.

Ifølge faktura fra rengøringsfirmaet, er der brugt 30 timer på rengøring.

Ifølge afregningen af 15. juli 2013 skulle person x til boligselskabet betale i alt 70.237,11,- kr., efter dit depositum på 6.228,- kr. er trukket fra.

I beløbet indgår udgift til rengøringen på i alt 6.990,- kr., og 5035,- kr. for komfurudskiftning, efter fakturaen fra firma a af 13. maj 2013.

I person x’s klage til Boligklagenævnet klagede person x over den fraflytningsregning, som person x modtog ved fraflytningen. Person x mente, at der mere var tale om, at boligselskabet havde fået lejligheden totalrenoveret på jeres bekostning end normalistandsættelse og udbedring af misligholdelse. I person x’s supplerende klage har person x desuden anført, at regningen for rengøringen er ualmindelig høj, da rengøringen er anført at have taget 30 timer.

Person x anførte ydermere i sin klage, at de troede, at deres erlagte depositum ville dække de udgifter, der stod på synsrapporten, da de ikke blev bekendtgjort med priserne på det tidspunkt. Person x blev dermed overrasket over at modtage regningen på det beløb.

Det fremgår ikke af billederne, der er sendt af boligselskabet, hvori misligholdelsen på komfuret bestod.

På forespørgsel fra Boligklagenævnet har boligselskabet den 7. oktober 2019 oplyst, at komfuret blev efterset ved din indflytning i 2000, og at boligselskabet ikke kunne oplyse, hvornår komfuret var fra, idet det er fra før dette boligselskab overtog administrationen.

Komfuret ses, ifølge boligselskabets svar til forespørgslen, ikke at have været nyt ved person x’s indflytning i lejligheden i 2000.

Boligselskabet forklarede ydermere, at boligselskabets praksis er og har altid været, at et komfur først bliver skiftet ud, når det går i stykker eller på anden vis ikke er vedligeholdt af lejer, så det ikke kan bruges til ny lejer. Boligselskabet anførte endvidere, at der ikke har været nogen problemer med komfuret i person x’s lejeperiode.

Boligselskabet oplyste, at det var blevet konstateret ved fraflytningssynet, at komfuret ikke har været vedligeholdt af person x i hele lejeperioden, hvilket betød at skuffen (til bageplader mv.) var ødelagt, håndtaget til ovnen var knækket af, kogepladerne havde brændt materiale på, og ovnen og komfuret var meget uhygiejnisk beskidt. Desuden anførte boligselskabet, at person x bekræftede under fraflytningssynet den 1. maj 2013 ved at underskrive fraflytningsrapporten, at komfuret var misligholdt, og at det skulle udskiftes for person x’s regning.

Det fremgår desuden af person x’s klage, at de ikke havde modtaget to rykkere, som boligselskabet havde sendt til jer, fordi de havde problemer med deres postkasse på den nye adresse. De fik derfor indtrykket af, at boligselskabet havde haft forståelse for deres indsigelse mod boligselskabet vedrørende regningen. Af den grund blev de overrasket over, at boligselskabet havde overdraget sagen til incasso i februar 2018.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 45 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer, at i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme udlejeren har pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Af § 77, stk. 1 i den samme forordning fremgår det, at der skal foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, ved lejerens fraflytning.

§ 77, stk. 1 gælder imidlertid ikke, såfremt boligen ikke var normalistandsat ved lejerens indflytning, jf. § 77, stk. 3.

Ifølge § 78 i forordningen overtager udlejeren i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

Efter § 79 i forordningen skal der, når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen.

Ifølge stk. 2 skal udlejeren ved besigtigelsen udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal ud-føres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.

I medfør af § 84, stk. 1, nr. 1-7 i forordningen kan Boligklagenævnet behandle klager indbragt af lejere, der vedrører:

  1.  Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.
  2.  Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.
  3.  Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.
  4.  Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.
  5.  Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.
  6.  Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.
  7.  Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Bestemmelsen er udtømmende.

Vurdering:

Da Boligklagenævnet ikke har kompetence til at tage stilling til spørgsmålet vedrørende misligholdelse, kan Boligklagenævnet ikke behandle person x’s klage for så vidt angår udskiftning af trægulve, udskiftning af indvendig dørplade, udskiftning af toiletsæde, udskiftning af stikkontakter.

Boligklagenævnet har heller ikke kompetence til at tage stilling til, hvem der bærer risikoen, såfremt posten/regningen ikke kommer frem til adressaten. Boligklagenævnet kan dermed ikke behandle person x’s klage angående incasso.

Det fremgår af boligselskabets afregning af 15. juli 2013, at boligselskabet havde overtaget udgiften til normalistandsættelse efter § 77, stk. 1, idet person x havde lejet lejemålet i over 100 måneder på opsigelsestidspunktet. Derfor har boligselskabet ikke krævet betaling for normalistandsættelsen.

Boligklagenævnet finder, at person x skal betale halvdelen af den opkrævede pris for rengøringen af person x’s lejlighed, da person x flyttede fra denne.

Begrundelsen herfor er, at rengøringen af lejligheden i forbindelse med fraflytningen er et krav, der stilles ved fraflytningen på linje med normalistandsættelsen af boligen.

Boligklagenævnet finder imidlertid, at det anførte antal timer, der er blevet brugt til rengøring er for højt.

Boligklagenævnet har ved sin vurdering herfor lagt vægt på lejemålets størrelse, tingene der var blevet efterladt i lejemålet, og hvor lang tid rengøringsfolkene skulle anvende, for at få tingene ud af lejligheden, samt Boligklagenævnets praksis.

På baggrund af dette finder Boligklagenævnet, at antallet af timer til rengøring er for mange og finder derfor, at regningen til rengøringen skal nedsættes skønsmæssigt til halvdelen, dvs. 3.495,- kr.

For så vidt angår udskiftning af komfuret, finder Boligklagenævnet, at person x ikke skal betale den opkrævede pris for udskiftning af komfuret.

Begrundelsen herfor er, at et komfur, som minimum er 13 år gammelt må forventes at skulle udskiftes på grund af slid og ælde, uanset det var beskidt ved person x’s fraflytning.

Boligklagenævnet finder derfor, at det er boligselskabet, der skal betale for udskiftning af komfuret.

Såfremt person x har betalt den fulde pris for rengøringen og udskiftning af komfuret, skal boligselskabet tilbagebetale beløbet til person x.

Afgørelse:

Boligklagenævnet ændrer boligselskabets afgørelse, således at person x ikke skal betale for udskiftning af komfuret i den fraflyttede lejlighed, og at person x alene skal betale halvdelen af rengøringsregningen.

Boligklagenævnet skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som skyldes administrative forhold.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning over for hjemmestyret (Selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Person x har ret til at få sit gebyr tilbagebetalt. Person x bedes derfor henvende sig til Boligklagenævnet for at oplyse sit kontonummer.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

Bilag: Lovgrundlag.

Kopi til Boligselskabet XY

Scroll til toppen