ikke skal betale for normalistandsættelse

og truffet følgende

Afgørelse

Boligselskabet finder, at du ikke skal betale for normalistandsættelse af lejemålet vej xyx. Endvidere finder Boligklagenævnet, at person x heller ikke skal betale for retsafgiften, samt udgiften vedrørende flytning af sine ejendele fra boligen.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle person x klage for så vidt angår husleje for november og december 2017.

Person x får således delvis medhold i sin klage.

Afgørelsen træffes i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Redegørelse:

Boligklagenævnet har i afgørelse af 30. august 2019 bestemt, at person x skulle genindsættes i lejemålet vej xyx, eller i et lejemål af tilsvarende karakter, efter person x’s lejekontrakt blev ophævet uberettiget af boligselskabet.

Lejemålet blev ophævet af boligselskabet ved brev af 19. juli 2017. Det fremgår af brevet, at person x skulle forlade lejemålet inden otte dage fra brevets dato. Det fremgår imidlertid i person x’s klage, at person x og familie først flyttede ud af lejemålet den 7. november 2017, da politiet kom for at effektuere udsættelsen.

Af brevet til Politiet i by YZ af 27. juli 2017 fremgår det, at person x var blevet opkrævet retsafgift på 300,- kr. vedrørende begæring om udsættelse af lejligheden. Denne retsafgift blev af boligselskabet pålagt til person x’s skyldige beløb.

Fraflytningssyn blev foretaget den 1. december 2017.

Synsrapporten blev kun underskrevet af boligselskabets repræsentant, og Boligklagenævnet formoder derfor, at person x ikke var til stede ved fraflytningssynet.

Ifølge synsrapporten skulle lejemålet normalistandsættes. Det fremgår desuden, at lejemålet var blevet rengjort.

I afregningen af 10. januar 2018 fremgår det, at person x havde betalt 13.068,- kr. i depositum. Det fremgår desuden, at regningen for normal-istandsættelse var på 13.677,- kr., og at boligselskabet skulle betale 1.367,70,- kr. ud af det beløb. Ligeledes fremgår det, at person x skulle betale 4.558,50,- kr. for misligholdelse. Person x skulle således betale 16.867,80,- kr. i alt for normalistandsættelse og misligholdelse.

På forespørgsel fra Boligklagenævnet har boligselskabet den 18. september 2019 oplyst, at den del, der i afregningen er anført som ’’misligholdelse’’ skyldtes boligselskabets daværende IT-system, der kategoriserede lejerbetalte regninger således. Her var der tale om, at boligselskabet havde bistået med person x’s fraflytning via et eksternt flyttefirma, efter at person x henvendte sig til boligselskabet angående fraflytningen og den tilhørende praktik. Dette havde ikke noget med misligholdelse at gøre. Boligselskabet anførte desuden, at de på forhånd havde oplyst person x, at dette ville være forholdsvis dyrt, og at person x var indforstået med dette. Derefter havde boligselskabet rekvireret flyttefirmaet.

I person x’s klage klagede person x over, at person x havde betalt husleje for november og december måned i 2017.

Desuden klagede person x over, at person x havde haft udgifter i forbindelse med deres fraflytning, herunder at person x skulle betale for lakeringen af gulvet. Person x anførte, at person x kunne se ved deres indflytning i lejemålet, at gulvet ikke var lakeret men var i god stand, og at I forlod lejemålet med gulv i lige så god stand, som ved deres indflytning.

Det er anført i person x’s supplerende klage, at person x var taknemmelig for, at boligselskabet gerne ville genindsætte dem i en bolig, men at person x gerne først ville have nogle ting på plads, inden I blev tilbudt en ny bolig. Person x anførte, at person x lige på det tidspunkt ikke havde råd til at flytte ind.

Desuden anførte person x i sin supplerende klage, at de ikke havde skadet boligen på nogen som helst måde.

Til sidste spurgte person x i sin supplerende klage, hvordan de forskellige

Lovgrundlag:

I medfør af § 45 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer, har udlejeren i Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme pligt til at drage omsorg for, at ejen-dommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hen-syn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Af § 77, stk. 1 i forordningen fremgår det, at der skal foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, ved lejerens fraflytning.

§ 77, stk. 1 gælder imidlertid ikke, såfremt boligen ikke var normalistandsat ved lejerens indflytning, jf. § 77, stk. 3.

I medfør af § 84, stk. 1, nr. 1-7 i den samme forordning, kan Boligklage-nævnet behandle klager indbragt af lejere, der vedrører:

  1.  Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.
  2.  Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.
  3.  Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.
  4.  Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.
  5.  Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.
  6.  Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.
  7.  Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Bestemmelsen er udtømmende.

Vurdering:

Da Boligklagenævnet ikke har kompetence til at tage stilling til spørgsmålet vedrørende husleje, kan Boligklagenævnet ikke behandle person x’s klage for så vidt angår person x’s husleje for november og december 2017.

Boligklagenævnet finder, at person x ikke skal betale for den retsafgift, der blev opkrævet.

Begrundelsen herfor er, at lejemålet vedrørende vej xyx, er blevet ophævet uberettiget, og denne retsafgift er en påregnelig følge af det. Det vil sige, at såfremt person x’s lejekontrakt ikke var blevet ophævet uberettiget, så havde person x ikke fået den regning.

Boligklagenævnet finder endvidere, at person x ikke skal betale det opkrævede beløb for normalistandsættelse.

Begrundelsen herfor er, at person x’s lejekontrakt vedrørende vej xyx er blevet ophævet uberettiget, og normalistandsættelsesregningen er ligeledes en påregnelig følge af det.

For så vidt angår person x’s udgift, da boligselskabet bistod med fraflytning, på 4.558,50,- kr., finder Boligklagenævnet, at person x ligeledes ikke skal betale for det.

Begrundelsen herfor er, at dette ligeledes er en påregnelig følge af, at din lejekontrakt vedrørende vej xyx er blevet ophævet uberettiget. Så-fremt person x’s lejekontrakt vedrørende vej xyx ikke var blevet ophævet uberettiget, så havde person x ikke fået den regning.

Boligselskabet skal således tilbagebetale person x’s depositum til person x, og såfremt person x har betalt de resterende regninger for normalistandsættelse, der lyder på 609,- kr. efter modregning i person x’s depositum. Boligselskabet skal ligeledes tilbagebetale regningen på 4.558,50,- kr. for boligselskabets bistand, ligesom boligselskabet skal tilbagebetale 300,- kr. i retsafgift, såfremt person x har betalt disse regninger.

Afgørelse:

Boligklagenævnet ændrer boligselskabets afgørelse, således at person x ikke skal betale for normalistandsættelse af lejemålet vej xyx, udgiften vedrørende boligselskabets bistand med fraflytning, samt retsafgiften.

Boligklagenævnet skal beklage den lange sagsbehandlingstid, som skyldes administrative forhold.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning over for hjemmestyret (Selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Person x har ret til at få dit gebyr tilbagebetalt. Person x bedes derfor henvende sig til Boligklagenævnet for at oplyse sit konto nr.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltnings-myndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

Bilag: Lovgrundlag.

Kopi til Boligselskabet YY

Scroll til toppen