Arctic Retail Group og Pisiffik

Afgørelse Offentligheden

Styrelsen meddelte den 6. december 2019 parterne om at fusionen overgik til fase II, idet der var behov for en særskilt undersøgelse af fusionen. Fristen for behandlingen er dermed 15. maj 2020.

Den 24. januar 2020 fremsendte parterne forslag til tilsagn. Parterne afgav endelige tilsagn den 30. januar 2020.

Fusionen indebærer, at Pisiffik erhverver aktiver, primært inventar og varelager, og overtager medarbejdere samt lejemål til nuværende forretningslokaler til tre supermarkeder og en grillbar fra Arctic Retail Group.

Parterne underskrev den 14. oktober 2019 en bindende aftale om fusionen. Aftalen er blandt andet betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse af fusionen.

Pisiffik overtager følgende dagligvarebutikker fra Arctic Retail Group:

 • Ilulissat Center Marked
 • Butik Nivi
 • Super1, herunder grillbaren Farmers Market

Pisiffik er den største detail- og foodservicekæde i Grønland. Kæden har 47 butikker i 6 byer på Grønlands vestkyst. Kæden er repræsenteret i Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat.

Pisiffik driver butikskæderne Pisiffik, Spar, Torrak Fashion, Jysk, Pisattat, Elgiganten, Notabene, Akiki, Sweet Home og kiosken Ikerasannguaq i Aasiaat samt webshoppen pisiffik.gl. Derudover ejer Pisiffik foodservicevirksomheden KK Engros med salg til hele Grønland fra hovedlageret i Nuuk, webshop samt 3 cash and carry-butikker.

Arctic Retail Group driver 6 detailbutikker i Grønland. 3 butikker overdrages i forbindelse med fusionen. 2 butikker i Ilulissat og 1 butik i Nuuk indgår i fusionen. 1 butik i Ilulissat lukkes og 2 butikker drives videre i Uummannaq og Qasigiannguit.

1.2 De relevante markeder

Arctic Retail Group og Pisiffik er begge aktive indenfor salg af dagligvarer til forbrugere i Nuuk og Ilulissat.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har afgrænset de relevante berørte markeder til markederne for salg af dagligvarer i Nuuk og Ilulissat.

1.3 Det kontrafaktiske scenarie

Styrelsen skal ved vurderingen af, om en fusion hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, foretage en undersøgelse, som består i dels en analyse af situationen, hvor fusionen ikke gennemføres (det kontrafaktiske scenarie), dels en analyse af situationen, hvor fusionen gennemføres (fusionsscenariet). Styrelsen sammenligner de to scenarier for derved at vurdere, om fusionen hæmmer den effektive konkurrence betydeligt. Det er styrelsens vurdering, at det mest sandsynlige kontrafaktiske scenarie i denne fusion er at Arctic Retail Group forlader markedet. Parterne har ligeledes anført dette scenarium som det mest sandsynlige kontrafaktiske scenarie.

1.4 Vurdering af fusionens virkninger

Fusionen indebærer, at Pisiffiks samlede markedsandel forøges på de relevante markeder. På baggrund af markedsandele og HHI er det ikke muligt at udelukke, at fusionen kan give anledning til konkurrencemæssige betænkeligheder på de berørte markeder.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har derfor fundet det nødvendigt at foretage en nærmere vurdering af fusionens virkninger.

Særligt markedet i Ilulissat bliver betydeligt koncentreret af fusionen. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen vurderer derfor, at der er en særlig risiko for at det manglende konkurrencepres i Ilulissat kan føre til stigende priser, dårligere service eller ringere udvalg.

1.5 Tilsagn

På baggrund af de identificerede konkurrencemæssige problemer ved fusionen i form af risiko for højere priser på markedet for dagligvarer i Ilulissat har fusionsparterne tilbudt 2 tilsagn.

 1. […]
  1. […]
  2. […]
 • […]
 1. […]
  1. […]

Tilsagnene bidrager ifølge Forbruger- og Konkurrencestyrelsens vurdering til at sikre, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence på markedet for dagligvarer i Ilulissat betydeligt.

1.6 Konklusion

Samlet vurderer Konkurrencenævnet, at fusionen ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt på dagligvaremarkederne i Nuuk og Ilulissat. Fusionen skal derfor godkendes.

2.Afgørelse

Det meddeles fusionsparterne, at Pisiffik A/S’ erhvervelse af aktiver og overtagelse af medarbejdere og lejemål fra Arctic Retail Group ApS godkendes med de af parterne afgivne tilsagn, der samtidig gøres til vilkår for fusionens godkendelse, jf. konkurrencelovens § 21, stk. 1, jf. § 19, stk. 2, 1. pkt.

2.1  Tilsagn

Pisiffik A/S har den 30. januar 2020 afgivet nedenstående tilsagn. Tilsagnene er underskrevet af Per Sten Larsen fra Pisiffik A/S den 29. januar 2020. Tilsagnene er i deres helhed gengivet i det følgende:

3.Klagevejledning

Konkurrencenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. konkurrencelovens § 35.

Afgørelsen kan indbringes for:

Retten i Grønland, Postboks 1220, Jens Kreutzmannip Aqqutaa 1, 3900 Nuuk

post.rig@domstol.gl

tlf. +299 36 38 00

Afgørelsen skal indbringes for domstolen senest 4 uger fra afgørelsen er meddelt, jf. konkurrencelovens § 36.

Opmærksomheden henledes på, at der skal betales retsafgift på kr. 500,- for indbringelse af sagen for Retten i Grønland.

4.Sagsfremstilling

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen (herefter også styrelsen) modtog den 18. oktober 2019 en almindelig anmeldelse af Pisiffik A/S’ (herefter benævnt Pisiffik) erhvervelse af inventar, varelager og overdragelse af medarbejdere fra Arctic Retail Group ApS (herefter benævnt Arctic Retail Group), jf. konkurrencelovens § 17, stk. 1[1]. Anmeldelsen var fuldstændig at regne fra den 5. november 2019.

Styrelsen meddelte den 6. december 2019 parterne om at fusionen overgik til fase II, idet der var behov for en særskilt undersøgelse af fusionen. Fristen for behandlingen er dermed 15. maj 2020, jf. konkurrencelovens § 20, stk. 2. Styrelsen sendte samtidig meddelelse om betænkeligheder til parterne.

Den 24. januar 2020 fremsendte parterne forslag til tilsagn. Parterne afgav endelige tilsagn den 30. januar 2020.

4.1 Parterne i fusionen

De deltagende parter i fusionen er Pisiffik A/S og Arctic Retail Group ApS.

4.1.1 Pisiffik

Pisiffik A/S er 46,53 % ejet af Norgesgruppen Danmark ApS, 39,26 % ejet af KFI Figros ApS og 14,21 % ejet af Greenland Holding A/S.

Pisiffik er den største detail- og foodservicekæde i Grønland. Kæden har 47 butikker i 6 byer på Grønlands vestkyst. Kæden er repræsenteret i Qaqortoq, Nuuk, Maniitsoq, Sisimiut, Aasiaat og Ilulissat.

Pisiffik driver butikskæderne Pisiffik, Spar, Torrak Fashion, Jysk, Pisattat, Elgiganten, Notabene, Akiki, Sweet Home og kiosken Ikerasannguaq i Aasiaat samt webshoppen pisiffik.gl. Derudover ejer Pisiffik foodservicevirksomheden KK Engros med salg til hele Grønland fra hovedlageret i Nuuk, webshop samt 3 cash and carry-butikker.

De fysiske butikker er placeret, så de dækker 70 % af den grønlandske befolkning og 73 % af husstandene.

Servicekontoret for kæden er placeret i Nuuk og logistikafdelingen er placeret på Grønlandshavnen i Aalborg.

4.1.2 Arctic Retail Group

Arctic Retail Group ApS er 100 % ejet af Arctic Import A/S, der igen er 100 % ejet af Arctic Group A/S.

Arctic Group A/S er 94 % ejet af Arctic Import Holding ApS og 6 % ejet af BPH Retail ApS.

Arctic Import Holding A/S er 50 % ejet af PJN ApS og ON ApS.

PJN ApS er 100 % kontrolleret af Bahia Invest ApS, der ejer 10,18 % af kapitalen. 89,92 % af kapitalen uden stemmeret ejes af øvrige.

ON ApS er 100 % kontrolleret af ONI ApS, der ejer 10,45 % af kapitalen. 89,56 % af kapitalen uden stemmeret ejes af øvrige.

Bahia Invest ApS ejes 100 % af den fysiske person Poul Jørgen Nielsen.

ONI ApS ejes 100 % af den fysiske person Ole Nielsen.

De ultimative reelle ejere med bestemmende indflydelse af Arctic Retail Group er derfor Poul Jørgen Nielsen og Ole Nielsen.

Arctic Retail Group driver 6 detailbutikker i Grønland. 3 butikker overdrages i forbindelse med fusionen. 2 butikker i Ilulissat og 1 butik i Nuuk indgår i fusionen. 1 butik i Ilulissat lukkes og 2 butikker drives videre i Uummannaq[2] og Qasigiannguit[3].

[1] Inatsisartutlov nr. 1 af 15. maj 2014 om konkurrence (konkurrenceloven) med senere ændringer.

[2] Rema, 3961 Uummannaq.

[3] Easy2Go, Poul Hansensvej 33, 3951 Qasigiannguit.

4.1 Transaktionen

Den anmeldte fusion indebærer, at Pisiffik erhverver aktiver, primært inventar og varelager[1], og overtager medarbejdere samt lejemål til nuværende forretningslokaler til tre supermarkeder[2] og en grillbar[3] fra Arctic Retail Group.

Parterne underskrev den 14. oktober 2019 en bindende aftale om fusionen. Aftalen er blandt andet betinget af konkurrencemyndighedernes godkendelse af fusionen.

Pisiffik overtager følgende dagligvarebutikker fra Arctic Retail Group:

 • Ilulissat Center Marked
 • Butik Nivi
 • Super1

Pisiffik overtager derudover grillbaren Farmers Market placeret sammen med Super1 i Nuuk fra Arctic Retail Group.

Den anmeldte fusion medfører således et kontrolskifte og udgør en fusion, jf. konkurrencelovens § 16, stk. 1, nr. 2.

Parterne har oplyst, at begrundelsen for fusionen er, at rentabiliteten af dagligvarehandlen i Arctic Retail Group er blevet anspændt efter i 2019 både at have mistet en butik i Nuuk til Brugseni (Butik Natalie) samt med den nye konkurrencesituation i Ilulissat, med ankomsten af Brugseni, hvor Arctic Retail Group udfører hovedparten af sine dagligvareaktiviteter.

Arctic Retail Group har derfor overvejet hvilke skridt, der skulle tages som følge heraf. Det var på tale at konsolidere sig i branchen eller at lukke butikkerne.

Nærværende afgørelse behandler den del af transaktionen, der vedrører overtagelsen af de 3 butikker: Ilulissat Center Marked, Butik Nivi og Super1. Overtagelsen af grillbaren Farmers Market behandles ikke videre i dette notat, da Forbruger- og Konkurrencestyrelsen på det foreliggende grundlag ikke vurderer at denne del af fusionen giver anledning til konkurrencemæssige problemstillinger.

4.3 Jurisdiktion og anmeldelsespligt

Det følger af konkurrencelovens § 15, stk. 1, at en fusion er anmeldelsespligtig, når de virksomheder, der deltager i fusionen tilsammen, har en samlet årlig omsætning i Grønland på mindst 100 mio. kr. og mindst to af de deltagende virksomheder hver især har en samlet årlig omsætning i Grønland på mindst 50 mio. kr.

I forbindelse med vurderingen af, om en fusion opfylder kravene til omsætningstærsklerne i konkurrenceloven, er det således de deltagende virksomheders koncernomsætning, der er relevant. Dog opgøres for sælgers vedkommende kun den omsætning, der vedrører de overtagne aktiver, jf. konkurrencelovens § 15, stk. 2.

Begrebet deltagende virksomheder i konkurrencelovens § 15 fortolkes i overensstemmelse med Europa-Kommissionens (herefter også Kommissionen) praksis[4].

De deltagende virksomheder er de virksomheder, der direkte gennemfører eller deltager i fusionen. De deltagende virksomheder fastlægges derfor forskelligt afhængigt af karakteren af den enkelte fusion.

I denne sag, hvor der er tale om erhvervelse af enekontrol, er de deltagende virksomheder henholdsvis kontrolerhververen og den overtagne virksomhed. De deltagende virksomheder er således Pisiffik og Arctic Retail Group.

Ifølge det af parterne oplyste havde Pisiffik i 2018 en omsætning på 1.174,3 mio. kr. i Grønland. Arctic Retail Group havde i 2018 en omsætning på [xxx] mio. kr. i Grønland.

Eftersom de deltagende virksomheders omsætning overstiger omsætningstærsklerne i konkurrencelovens § 15, stk. 1, er der tale om en fusion omfattet af konkurrencelovens regler om fusionskontrol, jf. konkurrencelovens kapitel 5.

[1] Pisiffik erhverver også varelageret til Butik Jope i Ilulissat. Butikken lukkes i forbindelse med fusionen.

[2] Ilulissat Center Marked og Butik Nivi begge i Ilulissat samt Super1 i Nuuk.

[3] Farmers Market i Nuuk.

[4] Kommissionens konsoliderede meddelelse af 16. april 2008 om jurisdiktion efter Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser (2008/C 95/01) pkt. 62-82.

5.Markedsbeskrivelse

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen offentliggjorde den 6. november 2019 en varsling af fusionen på styrelsens hjemmeside, www.aua.gl. Styrelsen opfordrede ved den lejlighed alle interesserede til at komme med eventuelle bemærkninger senest den 18. november 2019 kl. 12:00. Styrelsen har ikke modtaget bemærkninger til fusionen.

Beskrivelsen af markederne, som fusionen omfatter sker derfor ud fra parternes anmeldelse samt styrelsens ex officio undersøgelser.

Pisiffik og Arctic Retail Group er begge repræsenteret på dagligvaremarkederne i Ilulissat og Nuuk. Begge forhandler et bredt sortiment af dagligvarer i de to byer. Arctic Retail Groups butik i Nuuk Super1 er en discountbutik, men parterne oplyser, at det ikke har været muligt at føre discountkonceptet helt i mål.

Parterne har oplyst den samlede omsætning for salg af dagligvarer i henholdsvis Ilulissat og Nuuk til i 2018 at være [xxx] mio. kr. og [xxx] mio. kr. Styrelsen lægger parternes omsætningstal for de geografiske markeder til grund for beskrivelsen af markederne.

Dagligvaremarkederne er kendetegnet ved at størstedelen af varerne er importeret. Det er således kun Nuuk Imeqs produkter (øl og sodavand) samt produkter på basis af lokalt fangede fisk og vildt, der er lokalt produceret.

Selvstyret har en servicekontrakt med KNI A/S om forsyning af mindre byer og bygder. På de markeder som indgår i fusionen, er der ingen servicekontrakter.

Prissætningen sker på konkurrencemæssige vilkår.

Parterne beskriver Nuuk som et fuldt udviklet marked, hvor der ikke forventes at ske de store ændringer. Markedet i Ilulissat er derimod i forandring, idet Brugseni i 2018 har etableret butik i byen.

Begge byer er i vækst og oplever i øjeblikket en befolkningsfremgang, med væksten er forholdsvis beskeden.

5.1 Konkurrenter

Ifølge parterne findes et begrænset antal aktører på markederne for dagligvarer. Parterne nævner Brugseni og Kamik som deres eneste konkurrenter på markederne.

Brugseni og Kamik er konkurrenter med fysiske butikker, idet internethandel med dagligvarer endnu ikke har en tilstrækkelig udbredelse i Grønland.

Parterne nævner endvidere, at det offentligt ejede KNI A/S længe har ønsket at etablere sig i en eller flere af de større byer. Dermed kan KNI A/S bliver en potentiel konkurrent.

Indtil videre har KNI A/S på grund sit offentlige ejerskab ikke fået lov til at etablere sig i de større byer, men der er flere politiske signaler, der tyder på at der i forbindelse med forhandling af ny servicekontrakt gældende fra 2021 vil kunne blive åbnet op for at KNI A/S kan etablere butikker i de større byer.[1]

5.1.1 Ilulissat

Med Brugsenis etablering af en butik i Ilulissat er der 3 konkurrenter på markedet.

Pisiffik er den største aktør på dagligvaremarkedet i Ilulissat med en markedsandel i 2018 på [xx] %. Dernæst kommer Brugseni med en markedsandel på [xx] % og Arctic Retail Group med [xx] %.

Aktørernes butikker er fordelt jævnt i byen. Med de to store supermarkeder centralt i byen.

[1] Jf. Finanslovens konto 64.01.07 Budgetregulering, jf. konto 64.10.12.

5.1.2 Nuuk

Nuuk har 4 aktører på dagligvaremarkedet. Brugseni har den største med en markedsandel på [xx] %. Derefter kommer Pisiffik med [xx] %, Kamik med [xx] % og Arctic Retail Group med [xx] % af markedet.

De to største aktører Brugseni og Pisiffik har placeret deres største butikker centralt i byen. Med Pisiffiks største butik i Nuuk Center og Brugsenis største butik i byens centrum. Derudover har de store kæder butikker i forstæderne Nuussuaq og Qinqorput.

Arctic Retail Groups butik Super1 er også placeret i byens centrum. Kamik-butikkerne er en kombination af nærbutik og specialbutik.

Figur 2 Placering af dagligvarebutikker i Nuuk
Kilde: NunaGIS

5.2 Leverandører

Størstedelen af varerne, der er til salg i dagligvarebutikker, er importeret.

Øl og sodavand købes igennem den grønlandske grossist KNI A/S. Derudover købes der fisk og skalddyr af Royal Greenland A/S samt direkte fra lokale fiskere og fangere.

Grønland er ikke selvforsynende med et produktudbud til supermarkeder.

6.Høringssvar

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen sendte udkast til indstilling i høring hos Pisiffik og Arctic Retail Group den 31. januar 2020 med høringsfrist til den 21. februar 2020.

Parterne fremkom med deres bemærkninger til indstillingen den 3. februar 2020.

Arctic Retail Group meddeler i e-mail fra Thomas Hjort af 3. februar 2020, at selskabet ingen indvendinger har til høringen i forhold til indholdet, de faktiske oplysninger eller indstillingen.

Pisiffik skriver i e-mail fra advokat Jannik Isidor af 3. februar 2020, at selskabet ingen bemærkninger har til indstillingen.

7.Vurdering

7.1 Afgrænsning af relevante markeder

7.1.1 Det relevante produktmarked

Parterne opgiver i anmeldelsen af 18. oktober 2019 det relevante produktmarked til salg af dagligvarer[1].

Parterne har endvidere oplyst den relevante branche for fusionen til at være Supermarkeder[2].

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen vurderer på det foreliggende grundlag det relevante produktmarked til at være salg af dagligvarer.

7.1.2 Det relevante geografiske marked

Parterne opgiver i anmeldelsen af 18. oktober 2019 det relevante geografiske marked til at være Grønland, subsidiært Diskobugten og Nuuk-området, mere subsidiært Ilulissat og Nuuk.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har i forbindelse med afgrænsningen af det geografiske marked skelet til Kommissionens praksis, hvor det blandt andet anføres, at Detailhandelsbranchen selv anser et supermarkeds opland for at være afgrænset af den radius, indenfor hvilken kunderne kan nå frem til supermarkedet i bil på ikke over 20 minutter[3].

Den grønlandske infrastruktur betyder, at det ikke er relevant at afgrænse markedet for dagligvarer større end den enkelte by eller bygd. I de større byer kan det dog være relevant at afgrænse det geografiske marked yderligere, fx til enkelte bydele.

I den konkrete sag afgrænser styrelsen det relevante geografiske marked for salg af dagligvarer til henholdsvis Ilulissat og Nuuk.

7.2 Konkurrenceretlig vurdering

7.2.1 Vurderingskriterier

De grønlandske regler om fusionskontrol fremgår af konkurrencelovens kapitel 5. Fusionskontrollen består af en undersøgelse af, om fusionen vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt. Vurderingskriteriet fremgår af konkurrencelovens § 19, stk. 2:

En fusion, der ikke hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal godkendes. En fusion, der hæmmer den effektive konkurrence betydeligt, navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, skal forbydes.

For fusioner imellem konkurrenter – det vil sige fusioner med horisontale overlap – er der hovedsageligt to måder, hvorpå fusionen kan hæmme den effektive konkurrence betydeligt:

 1. Fusionen kan fjerne et betydeligt konkurrencemæssigt pres på en eller flere virksomheder, som dermed får større markedsmagt uden at anvende en koordineret adfærd (ensidige virkninger).
 2. Fusionen kan ændre konkurrencens art, så det bliver betydeligt mere sandsynligt, at virksomheder, der ikke koordinerede deres adfærd tidligere, nu vil foretage en sådan koordinering og forhøje priserne eller på anden måde skade den effektive konkurrence. En fusion kan også lette, stabilisere eller effektivisere en koordinering mellem virksomheder, der allerede koordinerede deres adfærd inden fusionen (koordinerede virkninger).

Ved vurderingen af fusionens ensidige og koordinerede virkninger tages der blandt andet udgangspunkt i markedsandele, niveauet for Herfindahl-Hirschman-Indekset (HHI) efter fusionen og ændringen af HHI (herefter også delta HHI) på alle relevante markeder som følge af fusionen. Ændringen i HHI er særlig velegnet til vurderingen af en fusions virkninger, hvis produkterne på markedet er forholdsvis homogene.

7.2.2 Kontrafaktisk scenarie

Når en fusions konkurrencemæssige virkninger skal vurderes, sammenlignes de konkurrenceforhold, som den anmeldte fusion vil medføre, med de forhold, der vil gøre sig gældende, hvis fusionen ikke gennemføres, det såkaldte kontrafaktiske scenarie.

[1] Salg af varer, der forbruges fra dag til dag.

[2] [47.11.20] Supermarkeder.

[3] Kommissionens beslutning af 20. november 1996 (97/277/EF) Kesko/Tuko.

Det kontrafaktiske scenarie fastlægges ud fra den forventede konkurrencesituation, hvis parterne ikke havde indgået aftale om at fusionere. ”At fusionere” skal i den sammenhæng forstås som den transaktion, der gennemfører den sammenlægning af aktiviteter, parterne har aftalt. Scenariet uden fusionen holdes herefter op mod den forventede konkurrencesituation på markedet med fusionen.

I de fleste tilfælde er det mest relevant at sammenligne med de eksisterende konkurrenceforhold på fusionstidspunktet, når man skal vurdere en fusions virkninger. Under visse omstændigheder kan der dog tages hensyn til de forventede fremtidige ændringer på markedet, som i rimelig grad kan forudsiges. Når styrelsen skal vurdere, hvad der er en relevant sammenligning, kan den især tage hensyn til den sandsynlige virksomhedstilgang eller -afgang, hvis fusionen ikke gennemføres.

Hvis der opstilles mere end 1 sandsynligt scenarie for, hvordan konkurrencesituationen ville være uden fusionens gennemførelse, skal det mest sandsynlige scenarie lægges til grund. Dette scenarie holdes derefter op mod den forventede konkurrencesituationen på markederne med fusionen.

Hvis der er tale om en fusion, der vil hæmme den effektive konkurrence betydeligt, vil fusionen alligevel kunne godkendes, hvis det kan påvises, at en af fusionsparterne er en nødlidende virksomhed, og den forringede konkurrencestruktur som følge heraf ikke kan siges at være forårsaget af fusionen. Det afgørende er i den forbindelse, om det kan dokumenteres, at den nødlidende virksomhed i nær fremtid vil blive tvunget ud af markedet på grund af finansielle vanskeligheder, hvis den ikke bliver overtaget af en anden virksomhed. Det skal endvidere kunne dokumenteres, at der ikke findes en mindre konkurrenceskadelig overtagelse som alternativ til den anmeldte fusion samt, at den nødlidende virksomheds aktiver vil forlade markedet, hvis ikke fusionen gennemføres.

Det er efter Kommissionens praksis pålagt fusionsparterne rettidigt at give alle de relevante oplysninger, der er nødvendige for at vise, at den forværrede konkurrencesituationen efter fusionens gennemførelse ikke skyldes fusionen[1].

Virksomhederne skal ved anmeldelse af en fusion afgive en række oplysninger, der skal anvendes til styrelsens undersøgelse og vurdering af fusionen. Parterne skal blandt andet oplyse, om

de indenfor de kommende tre år har planer om at udvide eller indskrænke deres produktions- eller salgskapacitet.

7.2.2.1 Parternes anbringender vedrørende det kontrafaktiske scenarie

Parterne har i forbindelse med behandlingen af anmeldelsen anført, at det mest sandsynlige kontrafaktiske scenarie er, at Arctic Retail Group forlader markederne for dagligvarehandel i Nuuk og Ilulissat.

Arctic Retail Group har som dokumentation for dette kontrafaktiske scenarie indsendt en række oplysninger og dokumenter vedrørende virksomhedens økonomiske situation og salgsprocessen frem til fusionsaftalen med Pisiffik.

Materialet viser at Arctic Retail Group er […]

[…][1]

[…][2]

[…]

[…][3]

Arctic Retail Group har fremsendt en redegørelse for processen med at finde potentielle købere til selskabets butikker. Af redegørelsen fremgår det, at der har været drøftelser med flere potentielle købere af butikkerne […]

[…]

[…]

[1] Jf. Grønlandsbankens brev af 14. januar 2020.

[2] Jf. Nordeas brev af 15. januar 2020.

[3] Jf. Ernst & Youngs brev af 15. januar 2020.

[1] Kommissionens afgørelse af 2. april 2003 i sag COMP/M.2876, NewsCorp/Telepiú.

[…]

[…]

[…][1]

7.2.2.2 Styrelsens vurdering af det relevante kontrafaktiske scenarie

»Failing company defence« indebærer, at Konkurrencenævnet kan godkende en fusion, selvom fusionen hæmmer den effektive konkurrence, hvis en af deltagerne er en nødlidende virksomhed, og deltagerne blandt andet kan bevise, at fusionens negative virkninger for konkurrencen ville blive en realitet, selvom fusionen ikke bliver gennemført.

Der er 3 betingelser, der er skal opfyldes for at »failing company defence«-undtagelsen kan finde anvendelse:

 1. Den overtagne virksomhed vil i nær fremtid blive tvunget ud af markedet på grund af finansielle vanskeligheder, hvis ikke den bliver overtaget af en anden virksomhed.
 2. Der findes ikke en mindre konkurrenceskadelig overtagelse som alternativ til den anmeldte fusion.
 3. Den nødlidende virksomheds aktiver vil uvægerligt forlade markedet, hvis ikke fusionen gennemføres.

Det er parterne, der har bevisbyrden for, at betingelserne er opfyldt.

Rationalet bag den 3. betingelse er, at de to første betingelser ikke helt udelukker muligheden for at 3. parter opkøber den nødlidende virksomheds aktiver, hvis den nødlidende virksomhed bliver insolvent. [2]

For at betingelse 3 kan anses som opfyldt, må den nødlidende virksomheds individuelle aktiver således i forbindelse med afviklingen af en konkurs ikke blive overtaget af konkurrenter og introduceret på markedet igen med en mindre forsinkelse.[3]

Det påhviler fusionsparterne rettidigt at give alle de relevante oplysninger, der er nødvendige for at vise, den forværrede konkurrencestruktur efter fusionens gennemførelse ikke skyldes fusionen. Det påhviler således fusionsparterne at bevise, at de 3 betingelser er opfyldt.

Styrelsen finder på baggrund af ovenstående og henset til Arctic Retail Groups økonomiske situation, at det mest sandsynlige scenarium er at Arctic Retail Group forlader markederne for dagligvarehandel i Nuuk og Ilulissat.

Arctic Retail Group har redegjort for de mulige købere som selskabet har været i kontakt med. Der var ikke andre alternativer til Pisiffik.

7.2.3 Vurdering af markedet for dagligvarer

Det er Forbruger- og Konkurrencestyrelsens vurdering, at der kan afgrænses et marked for salg af dagligvarer i Ilulissat og et marked for salg af dagligvarer i Nuuk, jf. afsnit 7.1. Disse markeder udgør berørte markeder i forhold til fusionen.

7.2.3.1 Ensidige virkninger ved fusionen

En fusion kan hindre den effektive konkurrence på et marked betydeligt ved at fjerne et vigtigt konkurrencemæssigt pres på en eller flere udbydere, som dermed får større markedsmagt.

Fusionens mest direkte virkning består i, at konkurrencen mellem de fusionerende virksomheder forsvinder. Hvis for eksempel en af de fusionerende virksomheder havde forhøjet sine priser inden fusionen, vil den have mistet noget af sin afsætning til den anden virksomhed. Fusionen fjerner dette særlige pres.

Virksomheder på det samme marked, som ikke indgår i fusionen, kan også nyde godt af det lettede konkurrencemæssige pres, som fusionen medfører, da de fusionerende virksomheders prisforhøjelse kan betyde, at en del af efterspørgslen går over til de konkurrerende virksomheder, som derpå vil kunne foretage en rentabel prisforhøjelse.

Ofte vil en fusion, der medfører sådanne ensidige virkninger hindre den effektive konkurrence betydeligt gennem skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling. En fusion der ikke resulterer i skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling kan dog også hindre den effektive konkurrence betydeligt.

[1] Jf. Arctic Retail Groups notat af 14. januar 2020.

[2] Kommissionens afgørelse af 2. april 2003 i sag COMP/M.2876, NewsCorp/Telepiú.

[3] Kommissionens afgørelse af 10. maj 2017 i sag COMP/M.4381, JCI/Fiam.

På oligopol-markeder kan fusioner medføre en eliminering af et vigtigt konkurrencepres mellem fusionsparterne, samt svække det konkurrencepres, der hvilede på de resterende konkurrenter, hvilket vil hæmme konkurrencen betydeligt, selvom det ikke resulterer i skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling.

Hvorvidt det er sandsynligt, at en fusion vil give anledning til ensidige virkninger, afhænger af en række forskellige faktorer, som kan variere afhængigt af de forskellige markedsforhold, som fusionen vedrører.

Følgende faktorer indgår blandt andet i vurderingen af, om horisontale fusioner sandsynligvis vil give anledning til ensidige virkninger. Hvis én eller flere af faktorerne er til stede, vil det kunne indikere en risiko for ensidige virkninger som følge af fusionen:

 • Fusionsparterne har store markedsandele; jo større markedsandele og jo mere disse øges ved fusionen, desto mere sandsynligt, at markedsmagten øges.
 • Fusionsparterne er nære – men ikke nødvendigvis nærmeste – konkurrenter; jo større substitutionsgrad mellem fusionsdeltagernes produkter, desto større sandsynlighed for, at prisen øges.
 • Kundernes muligheder for at skifte leverandør er begrænsede, især hvis et skifte er forbundet med store omkostninger, eller der kun er få alternative leverandører.
 • Konkurrenterne vil sandsynligvis ikke forøge udbuddet, hvis priserne stiger, fx fordi konkurrenterne møder adgangsbarrierer, herunder kapacitetsbegrænsninger.
 • Fusionsparterne er i stand til at forhindre konkurrenterne i at ekspandere, fx fordi den fusionerede enhed kontrollerer et vigtigt input, distributionskanaler, er indehaver af intellektuelle ejendomsrettigheder eller har finansiel styrke.
 • Fusionen eliminerer en betydelig konkurrencemæssig faktor, fx har nogle virksomheder større indflydelse på konkurrenceprocessen end deres markedsandele eller lignende måtte tyde på. En fusion, der involverer en sådan virksomhed, kan ændre dynamiske konkurrenceforhold på en betydelig måde, især når markedet i forvejen er koncentreret.

Ovenstående faktorer behøver ikke alle være til stede, for at ensidige virkninger er sandsynlige, og de skal ikke betragtes som en udtømmende liste.

Ved vurderingen af, om en fusion giver anledning til ensidige virkninger, skal der sammenlignes med det kontrafaktiske scenarie, dvs. de forhold, der vil gøre sig gældende, hvis fusionen ikke gennemføres.

Som beskrevet ovenfor, er det i nærværende sag styrelsens vurdering, at det mest sandsynlige kontrafaktiske scenarie er at Arctic Retail Group forlader markederne for dagligvarehandel i Nuuk og Ilulissat. I afsnittene nedenfor foretages der derfor en sammenligning af den planlagte fusions konkurrencemæssige effekter i forhold til effekterne ved at Arctic Retail Group forlader markederne for dagligvarehandel i Nuuk og Ilulissat.

7.2.3.1.1 Markedsandele og HHI

Markedsandele og koncentrationsgrad giver nyttige indikationer om såvel markedsstrukturen og fusionsparternes og deres konkurrenters betydning.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen anvender i lighed med Kommissionen HHI som en strukturel indikator for konkurrencepresset på et marked[1].

Ligning 1 Herfindahl-Hirschman Index (HHI),

Markedsandelene bruges blandt andet til at vurdere om den fusionerede virksomhed opnår eller styrker en dominerende stilling på et eller flere markeder.

 1. Markedsandele på mere en 50 % kan i sig selv være et tegn på en dominerende stilling på markedet. Mindre konkurrenter kan dog udøve en tilstrækkeligt begrænsende indflydelse, hvis de fx har mulighed for og incitament til at øge deres leverancer.
 2. Markedsandele på mellem 25 % og 40 % kan også give anledning til konkurrenceproblemer på grund af andre faktorer, fx antallet af konkurrenter og deres styrke, kapacitetsbegrænsninger eller det forhold, at fusionsparterne eller deres produkter er nære substitutionsprodukter.
 3. Markedsandele på mindre en 25 %, kan især være et indicium på at fusionen ikke kan antages at hæmme den effektive konkurrence.

[1] Kommissionens Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med fusioner og virksomhedsovertagelser, (2004/C 31/03).

Koncentrationsgraden kan også give nyttige oplysninger om konkurrencesituationen. Medmindre der foreligger særlige omstændigheder, er det normalt usandsynligt, at der kan påvises horisontale konkurrencemæssige problemer på et marked, hvor HHI efter fusionen er:

 1. Under 1.000,
 2. Mellem 1.000 og 2.000 med et delta HHI under 250, eller
 3. Over 2.000 med et delta HHI under 150.

HHI og delta HHI anvendes som en indledende indikator for konkurrencesituationen. Dette skal sammenholdes med det kontrafaktiske scenarie. Som nævnt i afsnit 7.2.2 er det styrelsens vurdering, at det relevante kontrafaktiske scenarie til fusionen er at Arctic Retail Group forlader markederne for dagligvarehandel i Nuuk og Ilulissat.

Pisiffik og Arctic Retail Group er begge aktive på markedet for salg af dagligvarer i Ilulissat og markedet for salg af dagligvarer i Nuuk. For at vurdere fusionens ensidige virkninger skal der fortages en sammenligning af markedsandele og HHI ved fusionen sammenlignet med det kontrafaktiske scenarie.

Høje markedsandele og HHI-niveauer kan give indikationer på hvorvidt en fusion giver anledning til konkurrencemæssige problemer. Styrelsen vurderer produktmarkedet for salg af dagligvarer overordnet set som relativt homogent, hvilket gør HHI og delta HHI egnet til vurderingen af fusionens virkninger.

7.2.3.1.1.1 Ilulissat

I Tabel 7‑1 har Forbruger- og Konkurrencestyrelsen opgjort markedet for salg af dagligvarer i Ilulissat på basis af parternes oplysninger.

Efter fusionen vil parterne samlet set bliver den største aktør på markeder med en markedsandel på [70-80] %. Brugseni vil med en markedsandel på [30-40] % blive den næststørste aktør. Markedet vil gå fra at have 3 aktører til at have 2 aktører.

Tabel 7‑1 Markedsandele og HHI for salg af dagligvarer i Ilulissat i 2018

Forhandler Efter fusion Uden fusion
Pisiffik [70-80] [60-70]
Brugseni [20-30] [30-40]
Arctic Retail Group 0 0
Omsætning i alt (mio. kr.) [xxx]
HHI [5.500-6.000] [5.000-5.500]
Delta HHI [>500]

Efter fusionen stiger HHI på markedet for salg af dagligvarer i Ilulissat fra [5.000-5.500] til [5.500-6.000] og ændringen delta HHI er [>500]. Niveauet for HHI og ændringerne heri overstiger de af Kommissionen fastsatte grænser for, hvornår det er usandsynligt, at der kan påvises horisontale konkurrencemæssige problemer.

7.2.3.1.1.2 Nuuk

I Tabel 7‑2 har Forbruger- og Konkurrencestyrelsen opgjort markedet for salg af dagligvarer i Nuuk på basis af parternes oplysninger.

Efter fusionen vil parterne samlet set blive den næststørste aktør på markedet med en markedsandel på [40-50] %. Brugseni vil fortsat være den største aktør med en markedsandel på [40-50] %. Der vil efter fusionen være 3 aktører på markedet mod 4 før.

Tabel 7‑2 Markedsandele og HHI for salg af dagligvarer i Nuuk i 2018

Forhandler Efter fusion Uden fusion
Brugseni [40-50] [40-50]
Pisiffik [40-50] [40-50]
Kamik [5-10] [10-15]
Arctic Retail Group 0 0
Omsætning i alt (mio. kr.) [xxx]
HHI [4.000-4.500] [4.000-4.500]
Delta HHI [<150]

Med det kontrafaktiske scenarium, hvor Arctic Retail Group forlader markedet og markedsandelene fordeles ligeligt imellem de eksisterende aktører på markedet ændrer HHI sig kun beskedent.

Efter fusionen stiger HHI på markedet for salg af dagligvarer i Nuuk fra [4.000-4.500] til [4.000-4.500], hvilket giver en delta HHI på [<150]. Selvom niveauet for HHI er meget højt er ændringen af koncentrationen på markedet meget beskeden.

7.2.3.1.1.3 Delkonklusion – Markedsandele og HHI

Efter den planlagte fusion vil parterne samlet opnå en markedsandel på [70-80] % på markedet for salg af dagligvarer i Ilulissat og [40-50] % på markedet for salg af dagligvarer i Nuuk. Efter fusionen vil der kun være 1 konkurrent på markedet i Ilulissat og 2 konkurrenter på markedet i Nuuk.

Endvidere er HHI og delta HHI efter fusionen betydeligt over Kommissionens grænser for, hvornår det er usandsynligt, at fusionen vil føre til horisontale konkurrenceproblemer.

Denne fusion vedrører produktmarkedet dagligvarer, som Forbruger- og Konkurrencestyrelsen vurderer værende et homogent marked i Grønland. De høje HHI-niveauer og delta HHI er derfor bekymrende for konkurrencesituationen på markederne og indikerer betydelige risici for at den effektive konkurrence på markederne hæmmes.

Denne fusion vedrører relativt homogene markeder, hvorfor ændringer i markedsandele og HHI er en god indikator for hvordan konkurrencen på markedet påvirkes af fusionen. Fusionen øger dermed parternes markedsmagt betydeligt på markederne.

Ifølge Kommissionens retningslinjer for vurderingen af horisontale fusioner skal der ved ”øget markedsmagt” forstås følgende:

”en eller flere virksomheders mulighed for rentabelt at forhøje priserne, mindske produktionen eller udvalget af varer og tjenester eller disses kvalitet, mindske innovation eller på anden måde påvirke konkurrenceparametrene. I denne meddelelse benyttes udtrykket ”højere priser” ofte kort for disse forskellige måder, hvorpå fusionen kan skade konkurrencen.”

Svagere konkurrence på de berørte markeder kan således føre til prisstigninger. Sådanne prisstigninger kan fx forekomme ved højere priser eller ved færre tilbudskampagner eller mindre besparelser (rabatter) i disse tilbudskampagner.

Særligt markedet i Ilulissat bliver betydeligt koncentreret af fusionen og der er derfor en særlig risiko for at det manglende konkurrencepres i Ilulissat kan føre til stigende priser.

7.2.3.1.2 Andre skadesteorier

Konkurrenceskadelig adfærd i form af ensidige virkninger kan bestå af andet end risiko for prisstigninger. Ensidige virkninger kan også komme til udtryk i form af risiko for mindre variation i produktsortimentet og/eller en reduceret service.

7.2.3.1.2.1  Mindre variation i produktsortiment

Fusionen kan også føre til skadelige virkninger i form af mindre variation i sortimentet. Dette er særligt et problem på markeder med stor koncentration.

We also find that this negative effect on assortment is particularly strong in areas where concentration is high. In these areas, even the competitors reduced their product variety. The reduction in product assortment limits consumers’ choice and may ultimately harm them. As a result, it is plausible that a reduction in the depth of assortment reduces consumers’ surplus and, consequently, the merger negatively affect consumers’ welfare.[1]

Det er relevant at skelne imellem 2 forskellige effekter:

[1] Düsseldorf Institute for Competition Economics (DICE), DICE Discussion Paper, No. 225, The effect of Retail mergers on prices and variety: An ex-post evaluation, juni 2016,

 1. Der kan opstå mindre variation i parterne sortiment (pga. større ensretning af parternes sortiment og fx at Arctic Retail Groups butikker får samme varer som Pisiffiks butikker.
 2. Parternes styrkede indkøbsmagt kan føre til at, de kan presse leverandører til at levere eksklusivt til dem, hvilket kan føre til mindre variation i sortimentet hos andre aktører.

På det foreliggende grundlag vurderer styrelsen, at der er en betydelig risiko for at sortimentet ensrettes imellem Pisiffiks butikker og de overtagne butikker. Styrelsen vurderer ikke at der er risiko for at parterne opnår en indkøbsmagt, der sætter dem i stand til presse leverandører til at levere eksklusivt til dem.

7.2.3.1.2.2 Reduceret service

Det er i Kommissionens praksis anerkendt, at en fusion også kan føre til reduceret service. Fusionen kan føre til skadelige virkninger hvis Pisiffik vælger at reducere graden af service overfor kunderne for at reducere sine omkostninger. Med et lavere konkurrencepres som følge af fusionen kan der være risiko for, at Pisiffik efter fusionen vil have incitament til at slække på servicen til skade for forbrugerne. Den reducerede service kan vise sig i form af fx kortere åbningstider, mindre uddannet personale og dårlige kundeservice i det hele taget.

7.2.3.1.3 Købermagt

Ved vurderingen af om en horisontal fusion vil få konkurrenceskadelige virkninger, er det relevant at analysere eksistensen af en mulig købermagt, fordi kunder med tilstrækkelig købermagt vil kunne modvirke eventuelle prisstigninger som følge af fusionen.

På markederne for dagligvarer er slutkunden primært privatkunder. Disse privatkunder har ikke købermagt, da de isoleret set ikke er af nogen større betydning for udbyderne af dagligvarer.

En gennemførelse af fusionen vil derfor indebære at Pisiffik erhverver kontrol over en stor del af en tidligere uafhængig og væsentlig aktør på markedet, Arctic Retail Group, der særligt i Ilulissat er et nært alternativ og Pisiffiks nærmeste konkurrent.

Fusionen giver derfor privatkunder et alternativ mindre at vælge imellem, når det kommer til indkøb af dagligvarer.

7.2.3.1.3.1 Delkonklusion – Købermagt

Styrelsen vurderer samlet, at ingen af kunderne på markederne for salg af dagligvarer i Nuuk og Ilulissat besidder en tilstrækkelig købermagt til at de kan modvirke eventuelle prisstigninger som følge af fusionen.

7.2.3.1.4 Potentiel konkurrence

Vurderingen af potentiel konkurrence er endnu et vigtigt element i vurderingen af fusionens virkninger på konkurrencen. En potentiel konkurrence, af tilstrækkelig styrke, kan virke disciplinerende på markedets eksisterende aktører og modvirke eventuelle prisstigninger eller andre skadevirkninger som følge af fusionen.

For at potentiel konkurrence kan anses for at lægge et tilstrækkeligt konkurrencemæssigt pres på fusionsparterne skal den være

 1. sandsynlig,
 2. rettidig og
 3. tilstrækkelig

til at imødegå fusionens potentielle konkurrencebegrænsende virkninger. Potentiel konkurrence skal her forstås som tilgang af nye aktører på markederne.

Parterne har oplyst, at den eneste nye aktør på markedet for salg af dagligvarer i Ilulissat de seneste 5 år er Brugseni, der i 2018 åbnede butik i byen.

Derudover anfører parterne, at eneste umiddelbare og realistiske nye aktør på markedet vil være KNI A/S[1].

KNI er i øjeblikket, ved sit offentlige ejerskab, begrænset til, kun at etablere butikker i mindre byer og bygder.

[1] KNI A/S er 100% ejet af Grønlands Selvstyre og driver i divisionen Pilersuisoq dagligvarehandel i en række mindre byer og bygder. Pilersuisoq modtog i 2019 22,7 mio. kr. i offentlig støtte til vare- og bankforsyningen af mindre byer og bygder.

I forbindelse med frasalget af Pisiffik fra KNI i 2001 blev der aftalt en konkurrenceklausul, der sikrede Pisiffik imod konkurrence fra KNI i de byer som frasalget omhandlede. Denne konkurrenceklausul er udløbet, og det er således alene ejerens beslutning om KNI skal udvide kæden til også at omfatte de større byer.

For at kunne vurdere, hvor sandsynlig en potentiel konkurrence er det relevant af analysere eventuelle adgangsbarrierer nærmere.

Parterne har oplyst at etablering af en fysisk butik vil koste ca. [xxx] kr. I Tabel 7‑3 er parternes omkostningseksempel ved etablering af en fysisk butik opgjort.

Tabel 7‑3 Omkostningseksempel ved etablering af en dagligvarebutik i Grønland

Investeringer T.kr.
EDB, herunder kasser og overvågning [xxx]
Iventar og driftsmidler [xxx]
Indretning af lejede lokaler [xxx]
Varelager [xxx]
I alt [xxx]

Note: Eksemplet bygger på etableringen af Super1 i Nuuk.

Ud over etableringsomkostningerne til butikken skal det også inddrages i vurderingen, at der skal etableres et logistiknet, der sikrer forsyningen af varer til butikken.

Dagligvarebutikker i Grønland får største delen af deres varer fra Danmark, hvilket betyder, at det vil være forbundet med betydelige adgangsbarrierer, hvis en dagligvarebutik ikke kan tilknyttes et eksisterende forsyningsnet.

7.2.3.1.4.1 Delkonklusion – potentiel konkurrence

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen vurderer samlet, at fremskaffelse af kapital til etablering af en fysisk butik udgør en betydelig adgangsbarriere på markederne for salg af dagligvarer i Ilulissat og Nuuk. Dertil kommer nødvendigheden af adgang til sikre forsyninger og behovet for et stort nok volumen til at kunne sikre konkurrencedygtige priser i butikken.

7.2.3.2 Risiko for koordinerede virkninger

Horisontale fusioner kan give anledning til koordinerede virkninger. For at der kan være tale om koordinerede virkninger, skal fusionen gøre det mere sandsynligt, at aktører, der ikke koordinerede deres adfærd før fusionen, nu vil foretage en sådan koordinering, uden at de indgår en egentlig aftale herom, eller at en allerede eksisterende koordinering, som følge af fusionen, bliver mere stabil, mere effektiv eller lettere at gennemføre.

Et led i vurderingen af, om en given fusion skal godkendes, er derfor at afgøre,

 1. om der er risiko for, at markedets aktører fremover stiltiende vil koordinere deres adfærd, og
 2. om risikoen for koordinering øges ved fusionen.

Koordineringen kan ske på flere måder, fx ved fastlæggelse af salgspriser eller -mængder eller ved opdeling af markeder. Jo færre aktører, der er på markedet, og jo højere koncentrationen er, desto nemmere kan det være for aktørerne at etablere og fastholde koordinering om fx priser.

Ved gennemførelse af fusionen vil markedskoncentrationen blive forøget betydeligt, idet de 2 største aktører i Ilulissat fusionerer til 1 aktør og antallet af aktører går fra 3 til 2. I Nuuk betyder fusionen af den 2. største aktør køber den 4. største aktør og at antallet af aktører går fra 4 til 3.

Det beskedne antal aktører giver styrelsen anledning til at overveje om fusionen vil øge risikoen for koordinerende virkninger imellem Pisiffik og Brugseni.

Det er styrelsens vurdering, at der kan være risiko for, at fusionen kan øge risikoen for koordinerende virkninger på markederne.

7.3 Effektivitetsgevinster

Der er 3 kumulative betingelser, der skal være opfyldt, før der kan tages hensyn til eventuelle effektivitetsgevinster ved vurderingen af en fusion. Betingelserne er:

 1. Gevinsterne skal være til gavn for forbrugerne.
 2. Gevinsterne skal være fusionsspecifikke.
 3. Gevinsterne skal være påviselige.

Det er fusionsparternes opgave at fremvise dokumentation for, at en fusion medfører effektivitetsgevinster, samt påvise og sandsynliggøre, at gevinsterne opfylder de 3 kumulative betingelser.

Styrelsen beskriver herunder det nærmere indhold af de kumulative betingelser.

Ad 1. Til gavn for forbrugerne

Betingelsen om, at effektivitetsgevinsterne skal være til gavn for forbrugerne, indebærer for det første, at effektivitetsgevinsterne skal være tilstrækkeligt store til at kompensere for de skadevirkninger, som fusionen ellers ville medføre. Hvor store krav, der stilles til effektivitetsgevinsternes størrelse, beror dermed på, hvor store skadevirkninger fusionen kan tænkes at få for konkurrencen.

I forhold til effektivitetsgevinsternes størrelse er den relevante sammenligningsparameter, at forbrugerne ikke må blive stillet dårligere som følge af fusionen. Derfor vil det ikke være alle dokumenterede besparelser mv., som i et fusionsretligt perspektiv vil blive anset for effektivitetsgevinster, selvom besparelserne måtte komme virksomhederne til gode. Styrelsen anser således generelt, at effektivitetsgevinster, som fører til en reduktion i variable omkostninger eller i marginalomkostninger, med større sandsynlighed vil komme forbrugerne til gode end effektivitetsgevinster, der relaterer sig til faste omkostninger mv.

Kravet om at forbrugerne ikke må blive stillet dårlige efter fusionen, har desuden som konsekvens, at effektivitetsgevinsterne skal komme forbrugerne til gode på de markeder, der ellers ville blive påvirket negativt af fusionen.

Det skal endeligt vurderes, om effektivitetsgevinsterne kan realiseres indenfor en rimelig tid, og hvor stor sikkerhed, der er for, at gevinsterne faktisk vil blive realiseret. Jo længere ude i fremtiden effektivitetsgevinsterne forventes at blive realiseret, jo mindre vægt kan de normalt tillægges. Det er med andre ord en betingelse af effektivitetsgevinsterne kan realiseres rettidigt.

Ad 2. Fusionsspecifikke

Kravet om at effektivitetsgevinsterne skal være fusionsspecifikke indebærer, at effektivitetsgevinster kun er relevante for vurderingen, når de direkte skyldes den anmeldte transaktion, og når gevinsterne ikke kan realiseres i tilsvarende omfang gennem mindre konkurrenceskadelige alternativer.

Parterne skal således løfte bevisbyrden for, at der ikke findes realistiske, opnåelige og mindre konkurrencebegrænsende alternativer til den anmeldte fusion, hvorved de samme effektivitetsgevinster kunne være opnået. Dette kunne eksempelvis være i form af en aftale, der ikke er fusionsrelateret, såsom en licens- eller samarbejdsaftale, eller i form at et alternativt fusionsscenarie.

Ved vurderingen af, om denne betingelse er opfyldt, tages kun højde for de alternativer, der er rimelige og praktiske i betragtning af den erhvervssituation, som virksomhederne befinder sig i.

Ad 3. Påviselige

Betingelsen om påviselighed indebærer, at de påberåbte effektivitetsgevinster skal være verificerbare, så styrelsen kan være rimelig sikker på, at gevinsterne realiseres, og at gevinsterne er tilstrækkeligt store til at opveje fusionens potentielle skadelige virkninger for forbrugerne.

Dette indebærer, at fordelene for forbrugerne skal kunne opgøres kvantitativt. Hvor det ikke er muligt at kvantificere de påberåbte effektivitetsgevinster, skal det være muligt at forudse en klart påviselig positiv effekt for forbrugerne, og denne må ikke være ubetydelig.

I det omfang, størrelsen af de estimerede effektivitetsgevinster er behæftet med usikkerhed, vil der som hovedregel kun kunne lægges vægt på den del af gevinsterne, der kan verificeres.

7.3.1 Opsummering af effektivitetsgevinster påberåbt af parterne

Parterne har anført, at fusionen forventeligt vil give anledning til en stigning i de overtagne butikkers EBITDA på […] kr. årligt som forventes realiseret umiddelbart efter fusionens gennemførsel. Forbedringen af EBITDA skyldes ifølge parterne synergier og stordriftsfordele.

Ifølge parterne kan de samlede gevinster forventes opnået på følgende områder:

 1. Effektivisering af driften
  1. Reduktion af huslejeomkostninger
  2. Eksisterende overhead fordelt på flere butikker
  3. Lavere indkøbspriser, herunder større bonus og markedsføringstilskud fra leverandører
  4. Nedbringelse af svind og kassationer
 2. Sikring af arbejdspladser, herunder bedre muligheder for faglig udvikling af medarbejderne
 3. Frigivelse af ressourcer til fokus på engrosmarkedet

Effektivitetsgevinsterne er ikke fordelt på variable omkostninger, marginale omkostninger og faste omkostninger.

7.3.2 Delkonklusion – Effektivitetsgevinster

Effektivitetsgevinsterne er efter styrelsens umiddelbare vurdering ikke beskrevet og dokumenteret tilstrækkeligt til, på det foreliggende grundlag, at opfylde de 3 kumulative betingelser.

7.4 Tilsagn

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har, som beskrevet ovenfor, identificeret konkurrencemæssige problemer ved den anmeldte fusion på markederne for salg af dagligvarer i Nuuk og Ilulissat.

Forbruger- og Konkurrencestyrelsen har identificeret konkurrencemæssige problemer i kraft af en risiko for ensidige virkninger i form af højere priser. Det er styrelsens vurdering, at risikoen for højere priser er en følge af, at fusionen fjerner en betydelig konkurrenceskabende faktor på markedet for salg af dagligvarer. Dette er ifølge styrelsens vurdering særligt problematisk, fordi der er væsentlige adgangsbarrierer på markedet.

Det er på den baggrund styrelsens vurdering, at fusionen ikke kan godkendes, medmindre de konkurrenceskadelige virkninger af fusionen elimineres ved tilsagn, jf. konkurrencelovens § 19, stk. 2 og § 21, stk. 1.

Konkurrencenævnet kan kun acceptere tilsagn, der fuldstændigt fjerner konkurrenceproblemerne, og tilsagnene skal i enhver henseende være komplette og effektive. Desuden skal tilsagnene kunne implementeres effektivt på kort tid, eftersom konkurrencen på markedet ikke vil blive bevaret, før tilsagnene er opfyldt.

Fusionsparterne har på den baggrund afgivet de tilsagn, som fremgår af afsnit 2.1.

Såfremt fusionsparterne ikke efterkommer de afgivne tilsagn, kan Konkurrencenævnet tilbagekalde sin afgørelse, jf. konkurrencelovens § 22, stk. 1, nr. 2.

I det følgende vil styrelsen gennemgå de tilbudte tilsagn for at vurdere, om tilsagnene eliminerer de konkurrencemæssige problemer, som er identificeret ved fusionen, og om tilsagnene kan anses for at være komplette og effektive.

7.4.1 Indhold af tilsagn

Pisiffik har tilbudt 2 adfærdsmæssige tilsagn, der efter Pisiffiks vurdering samlet set eliminerer de identificerede skadelige virkninger af fusionen:

 1. […]
  1. […]
  2. […]
 • […]
 1. […]
  1. […]

7.4.1.1 Tilsagn 1

Med tilsagn 1 forpligter Pisiffik sig til […]

[…]

[…]

7.4.1.2 Tilsagn 2

Med tilsagn 2 forpligter Pisiffik sig til […]

Med det kontrafaktiske scenarie er Forbruger- og Konkurrencestyrelsens bekymring for konkurrencen koncentreret omkring effekten på den effektive konkurrence i Ilulissat. Markedet i Ilulissat går fra at have 3 aktører til 2, hvor Pisiffik får en markedsandel på [70-80] %. Der er dermed en betydelig risiko for at fusionen medfører ensidige virkninger i form af:

 1. højere priser, fx i form af færre kampagner eller tilbud,
 2. mindre variation i udbuddet/sortimentet, eller
 3. en reduktion af serviceniveauet.

[…]

[…]

7.4.2 Delkonklusion – Tilsagn

Det er styrelsens vurdering at de 2 tilsagn tilsammen fjerner de begrænsninger af den effektive konkurrence, som styrelsen vurderer, fusionen skaber. Hvert af de 2 tilsagn adresserer en del af styrelsens bekymringer, og tilsagnene understøtter og forstærker hinanden i forhold til at sikre, at parterne ikke har mulighed for eller incitament til at handle ensidigt ved at hæve priserne, begrænse udbuddet eller reducere serviceniveauet som følge af fusionen.

Ingen af de 2 tilsagn er i sig selv tilstrækkelige til at imødekomme de identificerede problemer, og begge tilsagn er derfor nødvendige for fuldstændigt at fjerne de konkurrencemæssige betænkeligheder, som fusionen afstedkommer.

Styrelsen lægger i denne konklusion særligt vægt på, at tilsagnene tilsammen medfører, at Pisiffik forpligtes til […] samt at Pisiffik forpligtes til […] i Grønland.

I denne forbindelse lægger styrelsen særligt vægt på, at de foreslåede afrapporteringsmekanismer, der gør det muligt for styrelsen at tilse om tilsagnene overholdes, udgør et effektivt tilsyn og værn imod omgåelse.

8.Konklusion

Det er Forbruger- og Konkurrencestyrelsens vurdering, at den anmeldte fusion skal godkendes med de af parterne afgivne tilsagn, der samtidig gøres til vilkår for fusionens godkendelse, jf. konkurrencelovens § 21, stk. 1, jf. § 19, stk. 2, 1. pkt.

Scroll to Top