Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle din klage

AFGØRELSE

Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelsen af lejligheden, beliggende XXX-XXX-XX, 39XX i byen YX.

Du får således ikke medhold i din klage.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle din klage, for så vidt angår husleje.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Sagens dokumenter:

 1. Lejekontrakt af 11. februar 2019
 2. Synsrapport ved fraflytning af 24. april 2019
 3. Din klage af 25. april 2019
 4. Flytteopgørelse af 20. august 2019
 5. Boligselskabets mail af 11. oktober 2019
 6. Din mail til Boligklagenævnet af 16. oktober 2019
 7. Boligselskabets mail af 5. december 2019

Redegørelse:

Det fremgår af lejekontrakten, at du overtog lejligheden, beliggende XXX-XXX-XX, 39XX i byen YX den 12. februar 2019. Lejligheden er på 52,90 m2 fordelt på 2 værelser.

Du opsagde lejligheden til fraflytning den 31. maj 2019, og flyttede til en anden lejlighed med din mand den 9. april 2019.

Ifølge synsrapport af 24. april 2019, skulle vægge og lofter males en gang, afvaskes, spartles og plet t es. Gulvene i stuen og værelset skulle slibes og lakeres en gang, og linoleumsgulvet i køkkenet skulle afvaskes og behandles. Dørtrinet i værelset, køkkenet, og badeværelset skulle desuden slibes og lakeres to gange.

Synsrapporten er blevet underskrevet af dig og boligselskabets repræsentant den 24. april 2019. Det fremgår heraf, at du er blevet gjort bekendt med hvad istandsættelsesbehovet er og dennes andel af omkostningerne.

Ifølge fire fakturaer fra Virksomhed VY af 26. juli 2019, beløb 2 x gulvarbejde og 2 x malerarbejde sig til i alt 10291,90 kroner.

Det fremgår af flytteopgørelsen af 20. august 2019, at du skyldte boligselskabet 3769,90 kroner.

Beløbet opstår således, at istandsættelsen var på 9060 kroner, fradraget for normalistandsættelse lydende på 317,10 kroner, svarende til 3,5 % af normalistandsættelses beløbet. Du skulle derfor betale 8047,92 kroner for normalistandsættelse. Derudover havde du restance vedrørende hus­leje m.m. på 4234 kroner. Du skylder derfor boligselskabet 12976,90 kroner, før fratrækningen af depositummet. Efter fratrækningen skylder du 3769,90 kroner til boligselskabet.

Du har den 25. april 2019 klaget over din fraflytningsregning.

Du anførte, at du ikke fandt at fraflytningsregningen på 8742,90 kroner var rimelig, idet du kun havde boet i lejligheden i under to måneder, og du havde holdt lejligheden pænt.

Desuden oplyste du i din klage, at lejligheden lige var blevet malet, da du flyttede ind, og lejligheden var i den samme stand, da du flyttede ud.

Ydermere oplyste du i din klage, at der var lavet fire huller i stuens vægge, to i loftet, to i gangen samt to i køkkenet.

Det fremgår af boligselskabets mail af 11. oktober 2019, at der blev konstateret ridser på gulvet, da lejligheden blev synet. Boligselskabet anførte videre, at det var derfor, at det var nødvendigt med gulvlakering.

Du har i din mail af 16. oktober 2019 supplerende oplyst, at du ikke havde lavet ridser i gulvet, og at du først fik det at vide senere.

Den 5. december 2019 oplyste boligselskabet til Boligklagenævnet, at du ved din indflytning ikke havde afleveret en mangelliste.

Lovgrundlag:

Det fremgår af§ 45 stk. 3 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger, at lejer i lejeperioden har ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Det fremgår af forordningens§ 77, at ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå ny- lakerede, jf. dog stk. 3.

Ifølge§ 78 i forordningen overtager udlejeren i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normal­ istandsættelse efter§ 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemå­ lets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

Ifølge § 79 i forordningen, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen, når lejemålet er op­ sagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes. Lejeren har ret til at del­ tage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.

Ifølge stk. 2. skal udlejeren ved besigtigelsen udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.

Det fremgår af§ 84 i forordningen, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. 28, stk. 2.
 • Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. §
 • Boligens stand ved indflytningen, jf.§
 • Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf.§§ 51og
 • Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. 50.
 • Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf.§§ 58-62.
 • Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. 77.

Bestemmelsen er udtømmende.

Efter§ 85 i forordningen gælder, at Boligklagenævnet skal afvise at behandle en klage, der ikke skønnes egnet til behandling ved nævnet.

Bestemmelserne er medtaget fuldt ud under lovgrundlaget.

Vurdering:

Nævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse af boligen.

Begrundelsen for afgørelsen er, at der ved fraflytning af lejligheden skal foretages normalistandsættelse af boligen, hvilket omfatter hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede.

Boligklagenævnet har lagt vægt på, at der ikke i lejekontrakten eller i øvrigt foreligger aftaler om fravigelse af kravet om normalistandsættelse af boligen ved fraflytning. Det fremgår ikke af den synsrapport, du har underskrevet, at du har gjort indsigelser mod gulvlakering.

Boligklagenævnet bemærker, at der ikke i lejeforordningen er hjemmel til at se bort fra kravet til normalistandsættelse som følge af, at lejer kun har boet i lejligheden i kort tid.

Regulering heraf sker efter forordningens§ 78, hvorefter udlejer gradvis overtager udgiften ved normalistandsættelse, afhængig af, hvor længe lejer har boet i lejligheden. Lejer skal således have boet i lejligheden i mindst 100 måneder, før udlejer overtager udgiften til normalistandsættelse af boligen.

Det betyder, at der i dit tilfælde blev fratrukket 3,5 % af udgiften til normalistandsættelse, svarende til, at du havde boet i lejligheden i 3,5 måneder, da du flyttede. Beløbet fremgår af fraflytningsafregningen.

Da Boligklagenævnet ikke har kompetence til at tage stilling til spørgsmålet vedrørende husleje, kan Boligklagenævnet ikke behandle din klage for så vidt angår husleje for en ekstra måned, efter du flyttede ud af lejligheden den 9. april 2019.

Afgørelse:

Boligklagenævnet opretholder Boligselskabets YY’s afgørelse, for så vidt angår normalistandsættelse. Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle klager vedrørende husleje.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning over for hjemmestyret (Selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, st k. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Formand for boligklagenævnet.

Naja Joelsen.

Kopi til Boligselskabet YY, lejemålsnr. XXX-XXX-XXX.

Bilag

Lovgrundlag: 

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer 

 • 45. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen

 • 47. Udlejeren skal stille det lejede til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt for lejeforholdets begyndelse. Vægge, lofter og gulve skal være normalistandsat, jf. § 77, stk. 1. Det lejede skal være rengjort og fri for utøj, have hele ruder, skabslåger, døre og brugelige låse. Derudover skal der være 2 sæt nøgler til alle udvendige døre, og de tekniske installationer skal være i orden.

Stk. 2. I forbindelse med indflytningen skal udlejeren sammen med lejeren eller en repræsentant for denne besigtige boligen og udarbejde en indflytningsrapport, hvoraf lejeren skal modtage en kopi, jf. dog stk. 5. Mangler, som konstateres ved besigtigelsen, skal medtages i indflytningsrapporten.

Stk. 3. I øvrigt skal mangler, som lejeren efter indflytningen ønsker at gøre gældende i forbindelse med overtagelsen, meddeles skriftligt til udlejeren inden 2 uger efter indflytningen. Dette gælder dog ikke, hvis manglen ikke kan ses ved anvendelse af sædvanlig opmærksomhed, eller udlejeren har handlet svigagtigt.

Stk. 4. Stk. 2 og 3 kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejer.

Stk. 5. Indflytningsbesigtigelse kan undlades, såfremt det vil være forbundet med væsentlige omkostninger at gennemføre besigtigelsen.

 • 77. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79.

Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Stk. 4. Udlejer kan fravige stk. 1 og 2, såfremt det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade boligen istandsætte efter ophør af et lejemål og indgåelse af et nyt. Ved lejemålets ophør betaler lejeren i stedet et forholdsmæssigt beløb for slid af boligen i lejeperioden. Beløbet udgør 50 kr. pr. rum pr. måned. Udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra sidste normalistandsættelse gradvist udgiften til normalistandsættelse

Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for normalistandsættelse ved fraflytning og for godtgørelse af lejerens omkostninger i forbindelse hermed.

 • 78. Udlejeren overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.
 • 79. Når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.

Stk. 2. Ved besigtigelsen skal udlejeren udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.

Stk. 3. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser skal sendes til.

 • 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Stk. 2. Klager skal indbringes skriftligt for Boligklagenævnet og indeholde en præcisering af, hvad lejeren ønsker, at nævnet skal tage stilling til. Klagen skal vedlægges den fornødne dokumentation for de forhold, som lejeren ønsker behandlet.

Stk. 3. For behandlingen af en klage ved Boligklagenævnet skal lejeren betale et gebyr på højst 500 kr. Klagegebyret tilbagebetales, hvis lejeren får medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling ved Boligklagenævnet.

Stk.4. Ønsker en lejer en sag, der allerede er anlagt ved domstolene, indbragt for Boligklagenævnet, skal nævnet afvise at realitetsbehandle klagen.

Scroll til toppen