Afslag på betaling af din søns hjemrejse

Det Sociale Ankenævn har den 13. august 2020 behandlet din klage over Kommune XYX`s afgørelse af 6. december 2019 om afslag på betaling af din XXX hjemrejse med ledsager fra ophold på institution i Danmark og truffet følgende:

Afgørelse

Kommune XYX`s afgørelse er ugyldig og hjemvises. Det betyder, at kommunen skal foretage ny sagsbehandling og træffe en ny afgørelse. Kommunen skal forinden sørge for, at der er beskikket en værge til person X

Sagen afgøres i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer samt Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning med senere ændringer.

Redegørelse:

Du har den 9. januar 2020 klaget til Det Sociale Ankenævn over Kommune XYX`s afgørelse af 6. december 2019 om afslag på betaling af din XXX`s hjemrejse med ledsager fra ophold på institution i Danmark.

Din klage vedrører din XYXX, Person X født XXXX. Det fremgår af sagen, at han har infantil autisme og er psykisk udviklingshæmmet.

Din klage vedrører nærmere, at du ønsker, at kommunen skal betale person X`s hjemrejse fra Danmark til Grønland og din rejse fra by YY til by XX, hvor du ledsagede person X.

Du har i klagen blandt andet anført, at person X har været på STU ophold (Særligt tilrettelagt uddannelse) i Danmark siden ZZ måned i året YZ. Før det var han på en anden institution i Danmark, som ikke kunne magte person X. Opholdet på stedet YZYZ var ikke godt for person X på grund af manglende basal pleje, som personlig hygiejne. De første tegn på mistrivsel var, at person X ikke ville tale. Du valgte derfor at få person X hjem til By YYX. Med familiens hjælp fik du ham til byen YYX den 14. december 2019. Din Y ledsagede person X fra Danmark til Grønland, og du ledsagede ham fra by YY til by XX.

Det Sociale Ankenævn har i forbindelse med behandlingen af din klage bedt om dokumentation for, at du er person X`s værge.

Du har fremsendt udskrift af retsbogen og domsbogen for XXY Kredsret af 3. januar 2014. Det fremgår, at person X blev umyndiggjort. Det fremgår ikke, at der er beskikket en værge for X.

Det fremgår derudover ikke af Folkeregisteret, at der er beskikket en værge for person X.

Der er derfor ingen dokumentation for, at du er berettiget til at handle på person X`s vegne.

Som begrundelse for sin afgørelse af 6. december 2019 har kommunen anført, at hvis person X skal stoppe STU uddannelsen i Danmark, så er det på eget ansvar, da kommunen har den holdning, at person X`s ophold skulle afslutte til den planlagte tid.

Kommunen har dermed besluttet, at afhentning af person X tur/retur også er på egen regning.

Kommunens afgørelse er truffet over for dig. Kommunen har ikke henvist til noget lovgrundlag. Kommunen har ikke anført en korrekt klagevejledning.

Det Sociale Ankenævn har indhentet sagens akter fra kommunen.

Der er blandt akterne ingen dokumentation for, hvem der er værge for person X.

Kommunen har uanset dette foretaget sagsbehandling vedrørende person X og truffet afgørelse over for dig.

Det fremgår af journalnotat af 1. november 2019, at du den 31. oktober 2019 kom på kommunen og bestilte tid, da du var bekymret for person X, da han mistrivedes.

Der foreligger e-mail af 18. november 2019 fra dig til kommunen. Det fremgår, at du har besluttet, at person X skal stoppe STU opholdet og komme hjem. Du har ikke tillid til, at stedet YYY kan tilbyde det, som person X har brug for. Du undrer dig over, at det skal være så besværligt at få person X hjem, da folk under uddannelse kan stoppe fra dag til dag. Du skrev desuden nærmere om, hvordan du ønsker rejsen skal foregå, så du kan være hjemme med ham henover en weekend, inden du skal på arbejde om mandagen.

Det fremgår af journalnotat af 5. december 2019, at du har sendt en e- mail den 25. november 2019 blandt andet om, at du vil hente person X den 12. december 2019 med hjemrejse den 16. december 2019.

Det fremgår af et andet journalnotet af 5. december 2019, at du per telefon anmoder om at hente person X den 12. december 2019. Det fremgår også, at din henvendelse vil blive givet videre til ledelsen, og at du vil blive kontaktet om, hvordan kommunen vil gå videre med sagen.

Der foreligger e-mail af 6. december 2019 til dig fra kommunen. Der er i e-mailen henvist til din anmodning om at få person X hjem og udmelde ham fra STU. Det fremgår blandt andet, at kommunen på det kraftigste vil anbefale, at person X bliver på stedet YYY.

Kommunen henviser til en rapport, som kommunen modtog den 5. november 2019, hvoraf det fremgår, at der er positive udmeldinger. Kommunen beder dig se tiden an. Kommunen er åben for, hvis du kan dokumentere noget andet.

Kommunen skriver videre, at kommunen mener, STU ordningen er det bedste for person X. Kommunen gør opmærksom på, at STU ordningen blev fundet i Danmark, da anbringelsesmulighederne i Grønland er udtømte. Det vil derfor være svært at finde et sted til person X i Grønland. Kommunen spørger, om du fastholder din beslutning, om hvor person X skal bo, og om person X vil have behov for en støtteperson.

Der fremgår ikke noget blandt sagens akter om, at kommunen har inddraget person X i forbindelse med kommunens behandling af din ansøgning om, at han skulle hjem til byen XX.

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 8, stk. 1, 1. pkt., i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer, at den, der er part i en sag, hvor kommunalbestyrelsen eller Naalakkersuisut har truffet en afgørelse, hvor der ved lov er klageadgang til Det Sociale Ankenævn, kan indbringe afgørelsen for Det Sociale Ankenævn.

Det fremgår af § 8, stk. 1, i Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning med senere ændringer, at den, der er part i en sag, på ethvert tidspunkt af sagens behandling kan lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.

Vurdering:

Det Sociale Ankenævn behandler sagen af hensyn til person X`s retssikkerhed, selvom han ikke kan give en gyldig fuldmagt til repræsentation. I modsat fald ville kommunens afgørelse ikke kunne prøves.

Det Sociale Ankenævn hjemviser sagen. Kommunen skal foretage ny sagsbehandling og træffe en ny afgørelse.

Begrundelsen herfor er, at afgørelsen lider af en retlig mangel, som medfører afgørelsens ugyldighed.

Det Sociale Ankenævn vurderer, at person X ikke har haft mulighed for at udnytte sine partsrettigheder under kommunens behandling af sagen.

Det Sociale Ankenævn har ud fra sagens oplysninger vurderet, at person X ikke er i stand til at varetage sine interesser og heller ikke kan give en gyldig fuldmagt til en anden om at varetage sine interesser.

Det Sociale Ankenævn vurderer også, at kommunen ikke har været opmærksom på person X`s manglende evne til at varetage sine interesser under sagens behandling. Person X har derfor ikke på et informeret grundlag haft mulighed for at tage stilling til, om han ønsker at klage over kommunens afgørelse.

Kommunen skulle derfor have forholdt sig til, om der var grundlag for at få beskikket en værge til person X.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at du, som Y til person X, har været involveret i hans sag i kommunen, og at du ikke længere er enig med kommunen om den hjælp og støtte, som person X har brug for. Du er dermed uenig i kommunens vurdering af, at person X skulle blive på stedet YYY i Danmark og først komme hjem til den planlagte tid.

Det er ikke kun den person, som afgørelsen vedrører, der kan klage over afgørelsen. I praksis har også andre personer klageadgang, som for eksempel en værge eller en partsrepræsentant.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at der ikke er hjemmel til at overdrage en parts rettigheder til andre, end den person, som person X udtrykkeligt har peget på som partsrepræsentant. Det er det Sociale Ankenævns forståelse, at person X ikke kan overskue rækkevidden af en fuldmagt. Det Sociale Ankenævn har dermed ikke vished for, at det er person X`s ønske, at det er dig, som mor for ham, der skal repræsentere ham og forholde sig til hans anliggender.

Kommunen skal foretage en ny sagsbehandling og træffe en ny afgørelse, som lever op til kravene, som stilles til en afgørelse efter sagsbehandlingsloven, herunder reglerne om begrundelse, klagevejledning mv.

Forinden kommunen foretager ny sagsbehandling, skal kommunen sikre, at der foreligger dokumentation for, hvem der er værge for person X. Hvis en sådan dokumentation ikke kan fremlægges, skal kommunen sørge for, at der bliver beskikket en værge for person X.

Kommunen skal derefter foretage sagsbehandling herudfra og derefter træffe ny afgørelse. Afgørelsen skal oplyse, hvilke konkrete forhold, kommunen har lagt til grund ved sin afgørelse, og den eller de relevante lovbestemmelse(r) skal anføres.

Begrundelsen herfor er, at såvel sagsbehandlingen som afgørelsen er særdeles mangelfuld, og ikke oplyser, hvem der er beskikket som værge, eller hvilke konkrete forhold, kommunen har lagt til grund ved sin afgørelse. Kommunen har desuden ikke anført, hvilke bestemmelser kommunen har truffet afgørelsen efter.

Det Sociale Ankenævn gør kommunen opmærksom på, at klagefristen til Det Sociale Ankenævn er 6 uger fra datoen for kommunens afgørelse, jf. § 8, stk. 1, i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer.

Hvis den værge, der er eller bliver udpeget er uenig i kommunens nye afgørelse, kan værgen klage til Det Sociale Ankenævn indenfor 6 uger fra afgørelsen.

Afgørelse:

Kommunens afgørelse er ugyldig og hjemvises. Det betyder, at kommunen skal foretage ny sagsbehandling og træffe en ny afgørelse.

Kommunen skal forinden sørge for, at der er beskikket en værge til person X.

Domstolsprøvelse:

I henhold til § 8, stk. 4, i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer kan Det Sociale Ankenævns afgørelser indbringes for Retten i Grønland af den, som er part i sagen. Indbringelse af afgørelsen for Retten i Grønland skal ske indenfor 4 uger fra afgørelsen.

Venlig hilsen

Frederik Flindt Hansen

Formand for Det Sociale Ankenævn

Scroll til toppen