Afslag på personligt tillæg

Hermed følger den afgørelse, som Det Sociale Ankenævn i dag har truffet overfor person X. Da du er partsrepræsentant, er det dit ansvar at videregive afgørelsen.

Til person X

Det Sociale Ankenævn har den 13. august 2020 behandlet din klage over afgørelser truffet af Kommune YY den 3. marts 2020 om afslag på personligt tillæg til førtidspension til betaling af rejseudgifter til byen ZXZ, den 4. marts 2020 om afslag på offentlig hjælp til betaling af rejseudgifter til byen ZXZ, og den 12. marts 2020 om afslag på personligt tillæg til førtidspension til betaling af rejseudgifter fra byen ZXZ til byen YYX. Det Sociale Ankenævn har truffet følgende:

Afgørelse

Kommunens afgørelse af 3. marts 2020 om afslag på personligt tillæg til førtidspension til betaling af rejseudgifter til byen ZXZ opretholdes, men med en anden begrundelse. Det betyder, at resultatet af kommunens afgørelse er korrekt, og at du ikke får medhold i din klage.

Kommunens afgørelse af 4. marts 2020 om afslag på offentlig hjælp til betaling af rejseudgifter til byen ZXZ opretholdes. Det betyder, at kommunens afgørelse er korrekt, og at du ikke får medhold i din klage.

Kommunens afgørelse af 12. marts 2020 om afslag på personligt tillæg til førtidspension til betaling af rejseudgifter til byen YYX opretholdes, men med en anden begrundelse. Det betyder, at resultatet af kommunens afgørelse er korrekt, og at du ikke får medhold i din klage.

Sagerne afgøres i overensstemmelse med Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer, Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension samt Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp med senere ændringer.

Redegørelse:

Din NN, person YXZ, søgte den 3. marts 2020 om personligt tillæg til din førtidspension til betaling af en billet fra byen YYX til byen ZXZ i forbindelse med en YYY`s sygdom. Din YYY var indlagt på Hospital i byen ZXZ.

Kommunen traf en skriftlig afgørelse den 3. marts 2020, hvorved du fik afslag.

Kommunen begrundede sit afslag med, at du bor i byen YYX, at du oppebærer højeste førtidspension, samt at der ikke er lovgrundlag til at bevilge personligt tillæg efter Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016.

Kommunen henviste til og citerede § 29 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension og Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension § 10, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension samt vejledning til Inatsisartutlov om Førtidspension.

Kommunen henviste endvidere til sundhedsvæsenets oplysninger om patientledsagelse. Herunder blandt andet, at der ved rejseudgifter til ledsagelse i forbindelse med familiemedlems alvorlige sygdom, skal ansøgning godkendes og behandles i henhold til bestemmelser og love om sundhedsvæsenet. Syge kan, hvor forholdene tillader det, få en af sine nærmeste med som ledsager på sundhedsvæsenets regning.

Den 4. marts meddelte kommunen dig endnu en skriftlig afgørelse. Det fremgår, at din ansøgning blev afslået med begrundelse om, at der ikke er hjemmel til betaling af rejseudgifter efter Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp, samt at en undersøgelse har vist, at du er førtidspensionist.

Kommunen henviste til og citerede §§ 3, 4, 7 og 20 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp med senere ændringer.

Kommunen har ikke anført en korrekt klagevejledning.

Din NN, person YZX, søgte den 11. marts 2020 om personligt tillæg til din førtidspension til betaling af en billet fra byen ZXZ til byen YXY. Den 12. marts 2020 henvendte du sig selv til kommunen vedrørende ansøgningen.

Den 12. marts 2020 traf kommunen en skriftlig afgørelse, hvorved du fik afslag på ansøgning om hjælp en billet fra byen ZXZ til byen YXY.

Kommunen begrundede sit afslag med, at du bor i byen YXY, at du oppebærer højeste førtidspension, samt at der ikke er lovgrundlag til at bevilge personligt tillæg efter Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 og Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016.

Kommunen henviste til og citerede § 29 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension og Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension § 10, i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension samt vejledning til Inatsisartutlov om Førtidspension.

Den 4. marts 2020 klagede person YZX på dine vegne til Det Sociale Ankenævn. Vedlagt klagen var blandt andet lægeerklæring af 2. marts 2020, hvoraf fremgår, at din YYY er alvorlig syg, samt at din YYY`s nærmeste pårørende tilkaldes.

Samme dag den 4. marts 2020 henvendte person NN sig personligt til Det Sociale Ankenævn, hvor hun oplyste, at kommunen havde truffet en skriftlig afgørelse den 3. marts 2020 om førtidspension og en mundtlig afgørelse om offentlig hjælp. Hun havde anmodet kommunen om en skriftlig afgørelse om offentlig hjælp.

Den 21. april 2020 klagede person NN på dine vegne til det Sociale Ankenævn, over kommunens afgørelse af 12. marts 2020.

Det Sociale Ankenævn har modtaget sagens akter fra kommunen. Det fremgår af sagsakterne, at du er førtidspensionist.

Det fremgår af journalnotat vedrørende den 3. marts 2020, at person NN henvendte sig vedrørende en billet.

Det fremgår af journalnotat vedrørende den 4. marts 2020, at person NN på dine vegne har søgt om en rejse fra byen YXY til byen ZXZ, da din YYY var sengeliggende på Hospitalet. Din YYY har brækket hoftebenet, og bor på alderdomshjemmet i byen YXY.

Det fremgår videre, at person NN har en fuldmagt fra dig, hvilket kommunen er bekendt med fra tidligere.

Den 9. marts 2020 har person NN oplyst til Det Sociale Ankenævn, at du fik betalt en billet til byen ZXZ. Din YYY skal flyttes til byen YXY, og dine andre søskende har ikke mulighed for at rejse med. Dine søskende har ikke råd til at betale din billet, hvis eller når din YYY bliver sendt til byen YXY. Derfor har du brug for økonomisk hjælp til din returrejse.

Den 12. marts 2020 har person NN telefonisk oplyst til Det Sociale Ankenævn, at din YYY var på vej til at skulle flyttes til Sygehuset i byen ZXZ. Derfor skulle du gerne hjem til byen ZXZ, da din YYY ikke kunne være alene.

Den 25. marts 2020 har person NN oplyst til Det Sociale Ankenævn, at din familie betalte for en billet for dig til byen YXY, og senere betalte de en returbillet ved hjælp af et banklån, da jeres YYY blev sendt retur til byen ZXZ, hvor hun afgik ved døden den XX.XXXX

Den 21. april 2020 oplyser person NN ved telefonsamtale til det Sociale Ankenævn blandt andet, at NN og din familie YXZ i fællesskab har betalt for en billet til dig, så din YYY ikke skulle være alene den sidste tid.

Lovgrundlag:

Ifølge § 29, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer bevilges personlige tillæg af kommunalbestyrelsen efter en individuel vurdering af behovet enten som:

 • en løbende ydelse, der fastsættes for højest 1 år ad gangen, eller
 • engangshjælp til dækning af særlige behov, herunder a.:
  1. briller,
  2. beklædning,
  3. bohave,
  4. rimelige rejseudgifter til rejser inden for Grønland, og
  5. andre engangsudgifter, der skønnes nødvendige.

Ifølge § 9, stk. 1 i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension kan kommunalbestyrelsen efter en individuel vurdering bevilge personligt tillæg til førtidspensionisten.

Efter stk. 2 i samme bestemmelse kan personligt tillæg ydes til dækning af konkret eksisterende og påkrævede udgifter til at dække førtidspensionistens behov.

Efter stk. 3 kan kommunalbestyrelsen ved vurdering af ansøgning om udbetaling af personligt tillæg blandt andet lægge vægt på, om førtidspensionisten har særlige og ekstraordinære økonomiske forhold, der afviger fra andre førtidspensionister. Der kan endvidere lægges vægt på ægtefælles eller registreret partners gensidige forsørgelsespligt.

I henhold til § 10, nr. 3 i samme bekendtgørelse, at personligt tillæg for eksempel kan ydes til hel eller delvis dækning af udgifter til rimelige rejseudgifter.

I henhold til § 4, stk. 2 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp med senere ændringer kan der kun ydes offentlig hjælp, hvis behovet ikke dækkes af andre ydelser.

I henhold til forordningens § 7 kan kommunalbestyrelsen yde offentlig hjælp ved akut trang, såfremt ansøgeren

 • har været ude for en social begivenhed i form af sygdom, barsel, ledighed, samlivsophør eller lignende, og
 • ikke har mulighed for at skaffe det nødvendige til sin egen og familiens forsørgelse og til faste

I henhold til forordningens § 8 kan kommunalbestyrelsen yde offentlig hjælp til forsørgelse og til faste udgifter samt til enkeltudgifter, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne i § 7, og er

 • ledig og ikke har et rimeligt tilbud om arbejde og aktivt søger at udnytte sine arbejdsmuligheder,
 • vurderet uarbejdsdygtig på grund af tilpasningsproblemer eller dårligt helbred, eller
 • syg eller på barsel og derfor ikke står til rådighed for

I henhold til forordningens § 20 kan kommunalbestyrelsen yde offentlig hjælp til betaling af rimeligt begrundede enkeltudgifter, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne i § 4, stk. 1 og § 8, og egen afholdelse af udgifterne i afgørende grad vil vanskeliggøre ansøgerens og familiens muligheder for at klare sig selv i fremtiden. Offentlig hjælp til enkeltudgifter kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses. Kommunalbestyrelsen kan dog efter en konkret vurdering undtagelsesvis yde offentlig hjælp til en enkeltudgift, der har kunnet forudses, hvis afholdelsen af udgiften er af helt afgørende betydning for ansøgerens eller familiens livsførelse.

Stk. 2. Der kan kun i ganske særlige tilfælde ydes offentlig hjælp til enkeltudgifter til betaling af restancer.

Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan endvidere yde offentlig hjælp til betaling af rejseudgifter i forbindelse med nære pårørendes alvorlige sygdom og/eller død og begravelse. Hvis kommunalbestyrelsen stiller krav om lægeerklæring, skal kommunalbestyrelsen betale rekvireringen heraf.

Vurdering:

Vedrørende kommunens afgørelse af 3. marts 2020 om afslag på personligt tillæg til førtidspension:

Det Sociale Ankenævn finder, at du ikke var berettiget til personligt tillæg til din førtidspension til rejseudgifter i forbindelse med rejse for at besøge din YYY, da YYY var alvorligt syg og indlagt i byen ZXZ.

Begrundelsen herfor er, at din familie har betalt for billetten til byen ZXZ.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at da billetten er betalt, er der ikke længere tale om dækning af konkrete eksisterende og påkrævede udgifter til at dække dit behov.

Det har ikke nogen betydning for afgørelsen, om dine YXZY har betalt billetten for dig, eller du har fået det som et lån, da vurderingen af behovet for personligt tillæg skal foretages i forhold til dine økonomiske forhold og dispositioner.

Det Sociale Ankenævn skal overfor kommunen bemærke, at kommunen burde have henvist til den seneste ændring af § 29, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 6 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension.

Vedrørende kommunens afgørelse af 4. marts 2020 om afslag på offentlig hjælp:

Det Sociale Ankenævn finder, at du ikke var berettiget til offentlig hjælp til betaling af rejseudgifter i forbindelse med rejse til byen ZXZ for at besøge din YYY, da YYY var alvorligt syg og indlagt i byen ZXZ.

Begrundelsen herfor er, at du modtager førtidspension. Du kan derfor ikke få hjælp efter Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp med senere ændringer.

Det Sociale Ankenævn skal bemærke over for kommunen, at klagefristen til Det Sociale Ankenævn er 6 uger fra afgørelsen. Fristen regnes fra tidspunktet for kommunens afgørelse jf. § 8, stk. 1 i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation, som er ændret ved Inatsisartutlov nr. 47 af 23. november 2017 om ændring af Landstingsforordning om socialvæsenets styrelse og organisation.

Vedrørende kommunens afgørelse af 12. marts 2020 om afslag på personligt tillæg til førtidspension:

Det Sociale Ankenævn forstår kommunens afgørelse af 12. marts 2020 sammenholdt med kommunens journalnotat af 13. marts 2020 som en afgørelse om afslag på rejse fra byen ZXZ til byen YXY.

Det Sociale Ankenævn finder, at du ikke var berettiget til personligt tillæg til din førtidspension til rejseudgifter i forbindelse med rejse hjem til byen YXY fra byen ZXZ.

Begrundelsen herfor er, at din familie har betalt for billetten til byen YXY.

Det Sociale Ankenævn har lagt vægt på, at da billetten er betalt, er der ikke længere tale om dækning af konkrete eksisterende og påkrævede udgifter til at dække dit behov.

Det har ikke nogen betydning for afgørelsen, om dine YXZY har betalt billetten for dig, eller du har fået det som et lån, da vurderingen af behovet for personligt tillæg skal foretages i forhold til dine økonomiske forhold og dispositioner.

Det Sociale Ankenævn skal overfor kommunen bemærke, at kommunen burde have henvist til den seneste ændring af § 29, stk. 1 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension med senere ændringer, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 6 af 27. november 2018 om ændring af Inatsisartutlov om førtidspension.

Afgørelser:

Kommunens afgørelse af 3. marts 2020 opretholdes med den overfor anførte begrundelse.

Kommunens afgørelse af 4. marts 2020 opretholdes.

Kommunens afgørelse af 12. marts 2020 opretholdes med den overfor anførte begrundelse.

Domstolsprøvelse:

I henhold til § 8, stk. 4 i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation med senere ændringer kan Det Sociale Ankenævns afgørelser indbringes for Retten i Grønland af den, som er part i sagen. Indbringelse af afgørelsen for Retten i Grønland skal ske indenfor 4 uger fra afgørelsen.

Venlig hilsen

Frederik Flindt Hansen

Formand for Det Sociale Ankenævn

Scroll to Top