Produktansvar

Du kan som sælger blive erstatningsansvarlig, hvis det produkt, du har solgt til en forbruger, er årsag til skader på en person eller en genstand.

Hvornår er man ansvarlig?

Efter produktansvarslovens regler kan producenten og mellemhandleren (f.eks. sælger eller leverandør) af en vare blive erstatningsansvarlige, når der er sket skade på en person eller en genstand som følge af et defekt produkt, der er produceret eller leveret af denne.

Der er tre grundlæggende betingelser for, at du kan blive erstatningsansvarlig:

 1. Der skal være tale om et produkt:
  Et produkt er enhver fysisk genstand (løsøre), herunder også dele, der indgår som bestanddel af en anden vare eller fast ejendom og elektricitet.
 2. Produktet skal være defekt:
  Et produkt anses for defekt, når det ikke frembyder den sikkerhed, som man med rette kan forvente. Det kan f.eks. være sten i et rugbrød.
 3. Der skal være sket skade forårsaget af det defekte produkt:
  Skade betyder, at nogen skal være kommet til skade, eller noget skal være gået i stykker som følge af det defekte produkt. Man kan blive ansvarlig for erstatning og godtgørelse for personskade, erstatning for tab af forsørger og skade på ting, hvis genstanden sædvanligvis er beregnet til privat brug og bruges i overensstemmelse hermed.

Produktansvarsloven omfatter ikke uforarbejdede produkter hidrørende fra landbrug, fiskeri og fangst. Det vi f.eks. sige køb af uforarbejdede fødevarer på brættet.

Hvem er ansvarlig?

Produktansvarsloven skelner mellem producent og mellemhandler, som begge kan være erstatningsansvarlige.

En producent er den, der fremstiller et færdigt produkt, et delprodukt, en råvare eller den, der frembringer eller indsamler et naturprodukt, samt den der anbringer sit navn på et produkt for herved at udgive sig for at være producent af varen. Den, der indfører et produkt i Rigsfællesskabet med henblik på videresalg, udlejning, leasing eller anden form for omsætning, anses også for at være producent.

En mellemhandler er enhver, der som led i sit erhverv videresælger, udlejer, leaser eller på anden måde bringer et produkt i omsætning uden at blive anset som producent. Det kan f.eks. være en importør eller detailhandler.

Når en forbruger oplever en skade på en person eller ting, der er forårsaget af en anden vare, kan han vælge at klage til producenten eller sælgeren (mellemhandleren) af den skadevoldende vare og fremsætte et krav om erstatning.

Producentens ansvar

Producenten skal erstatte enhver skade, der er forårsaget af et defekt produkt. Det er uden betydning for ansvaret, om producenten har udvist skyld i forbindelse med den opståede skade.

Som udgangspunkt skal producenten erstatte hele det tab, som skadelidte har haft. Hvis der er tale om skade på ting, fradrages dog et beløb på 4.000 kroner.

Mellemhandlerens ansvar

En mellemhandler hæfter for produktansvar umiddelbart over for skadelidte og senere mellemhandlere i omsætningskæden. Kunden kan derfor rette erstatningskravet direkte mod sin sælger.

Du bør være opmærksom på, at det grønlandske mellemhandleransvar er lidt strengere end i Danmark og EU. I Danmark skal mellemhandlere kun erstatte skade, der er forårsaget af et defekt produkt, hvis producenten eller mellemhandleren selv har udvist uagtsomhed. Det kan f.eks. være et par gummistøvler, der smitter af på forbrugerens bukser, idet det påhviler producenten at sikre, at støvlerne ikke smitter af.

Forbrugerens pligt til at begrænse skaden

Når forbrugeren opdager, at en vare er årsag til skade på noget andet, må han straks stoppe med at bruge varen, så skaden begrænses mest muligt. Hvis forbrugeren bevidst eller uagtsomt forværrer skaden, og erstatningskravet derved bliver større, kan erstatningen nedsættes eller bortfalde.

Loven er ufravigelig

Loven kan ikke, ved forudgående aftale, fraviges til skade for den skadelidte. Man kan således ikke, før skadens indtræden, aftale, at sælgeren eller andre salgsled ikke kan gøres erstatningsansvarlig eller kun kan gøres erstatningsansvarlig i begrænset omfang

Forældelse

Produktansvarsloven fastsætter særlige regler om forældelse. Det betyder i praksis, at forbrugeren skal klage inden for 3 år efter, han har eller burde have opdaget både skaden og defekten. Et erstatningskrav forældes dog senest 10 år efter, varen kom på markedet.

Eksempler på skader med produktansvar:

 • Et møbel smitter af på det underliggende gulv
 • Cowboybukser smitter af på sofa
 • Børnestøvler smitter af på en flyverdragt.
 • En person bliver invalideret af en defekt riffel
Scroll to Top