Boligklagenævnet finder, at du ikke skal betale for normalistandsættelse af loftet i stuen.

Boligklagenævnet har den 9. juni 2021 behandlet din klage over boligselskabet X’s afgørelse om din fraflytningsregning. Boligklagenævnet har truffet følgende

 

AFGØRELSE

Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende YY i byen Z.

Boligklagenævnet finder samtidig, at du ikke skal betale for normalistandsættelse af loftet i stuen.

Boligselskabet skal derfor foretage en ny beregning af prisen for normalistandsættelse eksklusive prisen for istandsættelse af loftet i stuen, og herefter fremsende en ny fraflytningsregning til dig.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om skyldig husleje, rykkergebyr og restgæld til depositum.

Det vil sige, at du får delvis medhold i din klage.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Sagens dokumenter:

 • Din klage til Boligklagenævnet af 13. maj 2019.
 • Lejekontrakt af 28. oktober 2016.
 • Mangelliste af 9. november 2016.
 • Boligselskabets svar på mangelliste af 14. november 2016.
 • Synsrapport af 31. maj 2017.
 • Fraflytningsregning af 28. juni 2017.
 • Faktura af 17. juni 2017.
 • Din tilføjelse til klagen af 14. maj 2019.
 • Boligselskabets bemærkninger til sagen af 15. august 2019.
 • Dit svar på partshøring af 7. oktober 2019.
 • Din tilføjelse til partshøringen af 8. oktober 2019.
 • Din henvendelse til Forbruger- og Konkurrencestyrelsen af 14. april 2020.
 • Telefonnotat af 6. maj 2021.
 • Boligselskabets bemærkninger til sagen af 7. maj 2021.

 

Redegørelse:
Du klagede til Boligklagenævnet den 13. maj 2019 over boligselskabet X om din tidligere bolig, beliggende YYY i byen Z.

Det fremgår af lejekontrakten, at du overtog boligen den 28. oktober 2016.

Boligen er 101,50 kvadratmeter fordelt på fire beboelsesrum.

Ifølge din mangelliste af 9. november 2016, var der følgende fejl og mangler i boligen:

 • – Der var ingen ”låger” ved ”stik” til ledninger i køkkenet
 • – Døren til depotet var revnet
 • – Malingen på døren ind til stuen var skallet af
 • – Loftet i stuen var ikke malet
 • – Der var en væg i stuen som ikke var malet ordentligt
 • – Der var efterladt gardinstænger i værelserne
 • – Boligen lugtede af skimmelsvamp
 • – Loftet oppe på loftet var ikke lavet ordentligt
 • – Håndtagene på yderdøren i gangen var i stykker
 • – Rammen om emhætten i køkkenet manglede
 • – Dækslet til lampen manglede

Boligselskabet anførte den 14. november 2016, at de havde modtaget din mangelliste.

Du opsagde boligen til fraflytning den 1. juni 2017, og boligen blev efterfølgende synet den 31. maj 2017.

Synsrapporten er ikke underskrevet af dig.

Ifølge synsrapporten af den 31. maj 2017, skulle der foretages normalistandsættelse af boligen i form af maling af vægge og lofter samt vådrumsmaling én gang.

Derudover er det anført, at der ikke er gjort rent bagved komfuret.

Det fremgår fraflytningsregningen af den 28. juni 2017, at du skal betale 12612 kroner for normalistandsættelse eksklusive fradrag på 8 procent svarende til det antal måneder du boede i boligen.

Det fremgår samtidig, at du skal betale 4418,43 kroner i skyldig husleje, 150 kroner i rykkergebyr og 5558 kroner i restgæld til depositum.

Endelig har du betalt 16773 kroner i depositum.

Du skal derfor samlet set betale 4986,47 kroner til boligselskabet.

Ifølge faktura udstedt af maler XXZ den 17. juni 2017, blev boligen normalistandsat til en pris af 12612 kroner.

Det fremgår af din klage, at du er uforstående overfor, at du ikke fik dit depositum tilbage ved fraflytning af boligen.

Du anførte, at du selv malede boligen i forbindelse med fraflytning med undtagelse af de steder, som du havde angivet i din mangelliste.

Endelig anførte du, at du havde en masse billeder af boligen, men at de var på din gamle iPad, som du ikke kunne åbne.

Du anførte samtidig, at du tidligere havde fremsendt billederne til boligselskabet.

Det fremgår af din tilføjelse til klagen af den 14. maj 2019, at du og en vicevært tilså boligen inden du flyttede ind.

I den forbindelse konstaterede du, at boligens loft og trappen til loftet ikke var malet, hvorfor viceværten kontaktede ledelsen, som svarede, at den manglende maling var godkendt.

Du anførte samtidig, at du lavede en mangelliste ved din indflytning, men at du ikke angav de steder, hvor der manglede maling og rengøring, da du troede at man ikke ville tage det på din kappe.

Boligselskabet X anførte den 15. august 2019 overfor Boligklagenævnet, at flytteopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med lejeforordningen.

Den 7. oktober 2019 anførte du overfor Boligklagenævnet, at boligselskabet ikke havde fremsendt de billeder du havde taget af boligen ved indflytningen.

Du anførte, at du sørgede for at male boligen inden du fraflyttede, men boligselskabet vil ikke tilbagebetale dit depositum og har endvidere, sendt dig en regning.

Du anførte samtidig, at du føler dig uretfærdigt behandlet.

Den 8. oktober 2019 anførte du overfor Boligklagenævnet, at der mangler oplysninger, herunder billeder og breve du har fremsendt til boligselskabet.

Du anførte samtidig, at du er fast besluttet på at depositummet skal tilbagebetales til dig ligesom regningen på falsk malerarbejde skal godtgøres.

Den 14. april 2020 anførte du overfor Boligklagenævnet, at boligen var i dårlig stand ved indflytningen, at du malede og rengjorde boligen ved fraflytningen, og at du havde henvendt dig til boligselskabet vedrørende billederne, men du havde endnu ikke fået svar herpå.

Du oplyste telefonisk den 6. maj 2021 til Boligklagenævnet, at du ikke deltog i fraflytningssynet, men at dine børn havde fuldmagt til at deltage på vegne af dig.

Du oplyste samtidig, at du ikke har underskrevet synsrapporten, da du er uenig med boligselskabet.

Boligselskabet angav den 7. maj 2021 overfor Boligklagenævnet, at de ingen billeder har fra boligen.

 

Lovgrundlag:
Det følger af § 45, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer, at i lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Ifølge § 77 i samme forordning, skal der ved fraflytning af en bolig, foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79.

Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Det følger af § 78 i samme forordning, at udlejeren overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

Det følger af § 84, stk. 1 i samme forordning, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Bestemmelsen er udtømmende.

Vurdering:
Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende YY i byen Z.

Begrundelsen herfor er, at der ifølge lejeforordningens § 77, stk. 1 skal foretages en normalistandsættelse af boligen ved fraflytning, hvilket omfatter hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Derudover skal gulvene fremstå nylakerede.

Boligklagenævnet har lagt vægt på, at du ikke har fremsendt dokumentation for, at du selv har malet boligen ved fraflytning.

Boligklagenævnet har samtidig lagt vægt på, at der ikke foreligger dokumentation for, at boligen ikke var normalistandsat ved din indflytning ligesom der ikke i lejekontrakten foreligger aftaler om fravigelse af kravet om normalistandsættelse af boligen ved fraflytning.

Det forhold, at det fremgår af mangellisten at den ene væg i stuen ikke var ordentlig malet, ændrer ikke på Boligklagenævnets vurdering af, at boligen var normalistandsat på indflytningstidspunktet.

Boligklagenævnet finder imidlertid, at du ikke skal betale for normalistandsættelse af loftet i stuen.

Begrundelsen herfor er, at det fremgår af § 77, stk. 3, at lejer skal aflevere boligen tilbage i samme stand, som den var ved indflytning, hvis boligen ikke var normalistandsat ved lejeres indflytning.

Boligklagenævnet har lagt vægt på, at det fremgår af din fremsendte mangelliste, at loftet i stuen ikke var malet ved din indflytning.

Derudover har Boligklagenævnet lagt vægt på, at boligselskabet, uden bemærkninger, har bekræftet at modtage mangellisten, og at de har derved samtykket i at loftet ikke var malet.

Boligselskabet skal derfor foretage en ny beregning af prisen for normalistandsættelse eksklusive prisen for istandsættelse af loftet i stuen, og herefter fremsende en ny fraflytningsregning til dig.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om skyldig husleje, rykkergebyr og restgæld til depositum.

Afgørelse:
Boligklagenævnet finder, at du ikke skal betale for normalistandsættelse af loftet i stuen.

Boligselskabet skal derfor foretage en ny beregning af prisen for normalistandsættelse eksklusive prisen for istandsættelse af loftet i stuen, og herefter fremsende en ny fraflytningsregning til dig.

Det vil sige, at du får delvis medhold i din klage. Du har således ret til at få dit gebyr tilbagebetalt. Du bedes derfor henvende dig til Boligklagenævnet for at oplyse dit kontonummer.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning over for hjemmestyret (Selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Når Boligklagenævnets afgørelse indebærer, at udlejer, som det her er tilfældet, har pligt til at foretage visse handlinger, skal dette ifølge § 11 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 26. november 2008 om Boligklagenævnets virksomhed ske senest 2 uger efter, at Boligklagenævnets afgørelse er kommet frem.

Klagevejledning:
Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

 

Bilag: Lovgrundlag

Kopi til boligselskabet X.

 

Lovgrundlag:

 • 45. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

 • 77. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistand-sættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværks-mæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79.

Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal leje-ren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Stk. 4. Udlejer kan fravige stk. 1 og 2, såfremt det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade boligen istandsætte efter ophør af et lejemål og indgåelse af et nyt. Ved lejemålets ophør betaler lejeren i stedet et forholdsmæssigt beløb for slid af boligen i lejeperioden. Beløbet udgør 50 kr. pr. rum pr. måned. Udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra sidste normalistandsættelse gradvist udgiften til normalistandsættelse

Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for normalistandsættelse ved fraflytning og for godtgørelse af lejerens omkostninger i forbindelse her-med.

 • 78. Udlejeren overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.
 • 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Stk. 2. Klager skal indbringes skriftligt for Boligklagenævnet og indeholde en præcisering af, hvad lejeren ønsker, at nævnet skal tage stilling til. Klagen skal vedlægges den fornødne dokumentation for de forhold, som lejeren ønsker behandlet.

Stk. 3. For behandlingen af en klage ved Boligklagenævnet skal lejeren betale et gebyr på højst 500 kr. Klagegebyret tilbagebetales, hvis lejeren får medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling ved Boligklagenævnet.

Stk.4. Ønsker en lejer en sag, der allerede er anlagt ved domstolene, indbragt for Boligklagenævnet, skal nævnet afvise at realitetsbehandle klagen.

Scroll til toppen