Boligklagenævnet opretholder boligselskabets afgørelse.

Boligklagenævnet har den 9. juni 2021 behandlet din klage over boligselskabet X’s afgørelse vedrørende din fraflytningsregning. Boligklagenævnet har truffet følgende

 

AFGØRELSE

Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende YY i yen Z.

Det vil sige, at Boligklagenævnet opretholder boligselskabets afgørelse.

Du får derfor ikke medhold i din klage.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Sagens dokumenter:

 1. Din klage til Boligklagenævnet af 1. februar 2021.
 2. Lejekontrakt af 25. november 2020.
 3. Indflytningsrapport af 25. november 2020.
 4. Synsrapport af 12. januar 2021.
 5. Fraflytningsregning af 1. februar 2021.
 6. Faktura af 21. januar 2021.
 7. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 8. april 2021.
 8. Brev af 7. april 2021.

 

Redegørelse:
Du klagede til Boligklagenævnet den 1. februar 2021 over boligselskabet X om din tidligere bolig, beliggende YY i byen Z.

Det fremgår af lejekontrakten, at du flyttede ind i boligen den 25. november 2020.

Boligen er 28,7 kvadratmeter fordelt på ét beboelsesrum.

Der er ifølge indflytningsrapporten underskrevet af dig den 25. november 2020, ikke konstateret mangler ved boligen.

Du opsagde boligen til fraflytning den 31. januar 2021.

Ifølge synsrapporten af den 12. januar 2021, skulle der foretages normalistandsættelse af boligen i form af maling af vægge og lofter samt lakering af gulve.

Synsrapporten er underskrevet af dig og boligselskabets repræsentant.

Det fremgår af fraflytningsregningen af den 1. februar 2021, at du skal betale 8167 kroner for normalistandsættelse eksklusive fradrag på 2 procent svarende til det antal måneder du boede i boligen.

Det fremgår samtidig, at du har betalt 254,52 kroner for meget i husleje, hvilket er modregnet i prisen for normalistandsættelse.

Endelig har du betalt 6279 kroner i depositum, hvilket også er modregnet i prisen for normalistandsættelse.

Du skal derfor samlet set betale 1470,14 kroner til boligselskabet.

Ifølge faktura udstedt af maler XXZ den 21. januar 2021, er boligen normalistandsat til en fast pris af 8167 kroner.

Det fremgår af din klage til Boligklagenævnet, at du var overrasket over fraflytningsregningens størrelse.

Du anførte, at du boede i boligen i knapt to måneder, at du ikke har hængt noget op på væggene og i øvrigt passet ekstra på boligen, da du havde søgt ønskeflytning.

Du anførte samtidig, at du tænkte at fraflytningsregningen ikke ville være stor, eftersom boligen var nymalet ved din indflytning og en medarbejder fra boligselskabet også havde sagt, at regningen ikke kunne være særlig stor, når boligen er så lille.

Endelig anførte du, at der må gælde andre regler, når du kun har boet i boligen i så kort tid.

Boligselskabet X angav den 8. april 2021 overfor Boligklagenævnet, at de havde sendt et brev til dig den 7. april 2021, hvori de forklarede dig fraflytningsregningen.

Det fremgår af brevet, at det var boligselskabets opfattelse at du, i forbindelse med fraflytningssynet, blev informeret om, at boligen skulle males og gulvet lakeres som en del af normalistandsættelsen, og du havde accepteret dette og underskrevet synsrapporten.

Lovgrundlag:
Det fremgår af § 45, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer, at lejeren i lejeperioden har ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Det fremgår af § 77, stk. 1 i samme forordning, at ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Det fremgår af § 78 i samme forordning, at udlejeren overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

Det fremgår af § 84, stk. 1 i samme forordning, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Bestemmelsen er udtømmende.

Vurdering:
Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig.

Begrundelsen herfor er, at der ifølge lejeforordningens § 77, stk. 1 skal foretages en normalistandsættelse af boligen ved fraflytning, hvilket omfatter hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Derudover skal gulvene fremstå nylakerede.

Boligklagenævnet har lagt vægt på, at der ikke i lejekontrakten, indflytningsrapporten eller i øvrigt foreligger aftaler om fravigelse af kravet om normalistandsættelse af boligen ved fraflytning.

Boligklagenævnet har samtidig lagt vægt på, at du var til stede i forbindelse med fraflytningssynet og har skrevet under på synsrapporten, uden at fremkomme med bemærkninger.

Derudover bemærker, Boligklagenævnet, at der ikke i lejeforordningen er hjemmel til at se bort fra kravet om normalistandsættelse som følge af, at lejer kun har boet i boligen i kort tid.

 

Afgørelse:
Boligklagenævnet opretholder boligselskabets afgørelse.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning over for hjemmestyret (Selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Klagevejledning:
Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

 

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

 

Bilag: Lovgrundlag.

Kopi til boligselskab X.

 

Lovgrundlag:

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger 

 • 45. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen. 

 • 77. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79.

Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Stk. 4. Udlejer kan fravige stk. 1 og 2, såfremt det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade boligen istandsætte efter ophør af et lejemål og indgåelse af et nyt. Ved lejemålets ophør betaler lejeren i stedet et forholdsmæssigt beløb for slid af boligen i lejeperioden. Beløbet udgør 50 kr. pr. rum pr. måned. Udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra sidste normalistandsættelse gradvist udgiften til normalistandsættelse

Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for normalistandsættelse ved fraflytning og for godtgørelse af lejerens omkostninger i forbindelse hermed.

 • 78. Udlejeren overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren. 
 • 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Stk. 2. Klager skal indbringes skriftligt for Boligklagenævnet og indeholde en præcisering af, hvad lejeren ønsker, at nævnet skal tage stilling til. Klagen skal vedlægges den fornødne dokumentation for de forhold, som lejeren ønsker behandlet.

Stk. 3. For behandlingen af en klage ved Boligklagenævnet skal lejeren betale et gebyr på højst 500 kr. Klagegebyret tilbagebetales, hvis lejeren får medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling ved Boligklagenævnet.

Stk.4. Ønsker en lejer en sag, der allerede er anlagt ved domstolene, indbragt for Boligklagenævnet, skal nævnet afvise at realitetsbehandle klagen.

Scroll til toppen