boligselskabet ikke fuldt ud har overholdt deres vedligeholdelsespligt.

Boligklagenævnet har den 9. juni 2021 behandlet din klage over boligselskabet X’s afgørelse om vedligeholdelse og istandsættelse. Boligklagenævnet har truffet følgende

 

AFGØRELSE

Boligklagenævnet finder, at boligselskabet X ikke fuldt ud har overholdt deres vedligeholdelsespligt.

Boligklagenævnet finder, at boligselskabet skal udbedre gulvet i mellemgangen, lysningerne til vinduerne i badeværelset, køkkenet og stuen, stikkontakten i stuen, skabslåger og yderdør i værelserne samt køkkenet og låsemekanismen i yderdøren.

Derudover finder Boligklagenævnet, at boligselskabet skal sørge for at tætne yderdøren.

Boligklagenævnet finder samtidig, at boligselskabet skal sørge for at der opsættes et nyt affaldsstativ.

Boligklagenævnet har lagt til grund, at boligselskabet har udbedret vindueshængslet i soveværelset.

Derudover finder Boligklagenævnet, at du selv skal sørge for at male indvendigt, at skifte lyspærer i gangen og badeværelset, at holde ventilationskanalen åben i fyrrummet, således der ikke kommer sod og fjerne eventuel fygesne på loftet, således sneen ikke forårsager vandskade.

Endelig finder Boligklagenævnet, at boligselskabet ikke skal udbedre de udvendige dækbrædder og døren til fyrrummet.

Boligklagenævnet finder samtidig, at boligselskabet ikke skal montere et vindue i fyrrummet.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om tilstanden af gulvet i stuen og vinduet i badeværelset, boligens facade, træstammer til støtteklods ved afløbsrøret, udskiftning af indvendige døre, dørkarme og lister samt skærmen til ventilationsanlægget, da der ikke er fremsendt dokumentation for disse forhold.

Boligklagenævnet har ligeledes ikke kompetence til at behandle spørgsmålet om udhuset og stigen, da det ikke er en del af lejemålet.

Det vil sige, at du får delvis medhold i din klage.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Sagens dokumenter:

 1. Din klage til Boligklagenævnet af 16. januar 2019.
 2. Din henvendelse til boligselskabet X af 27. april 2016.
 3. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 11. september 2019.
 4. Dit svar på partshøring af 30. september 2019.
 5. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 03. oktober 2019.
 6. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 14. november 2019.
 7. Tillæg til lejekontrakt af 25. marts 2009.
 8. Tillæg til lejekontrakt af 24. april 2009.
 9. Telefonnotat af 15. marts 2021.
 10. Din tilføjelse til klagen af 16. marts 2021.
 11. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 15. april 2021.


Redegørelse:

Du klagede til Boligklagenævnet den 16. januar 2019 over boligselskabet X om din bolig, beliggende YY i by Z.

Det fremgår af din klage, at du i tre år havde henvendt dig til boligselskabet, fordi du ønskede at de skulle udbedre fejl og mangler i din bolig.

Du anførte, at du havde boet i boligen siden 2006.

Den 27. april 2016 anmodede du boligselskabet om at male din bolig indvendigt og udvendigt, at reparere stikkontakten i stuen og at udskifte vindueshængslet, da det var brækket og vinduet derfor ikke kunne åbnes.

Derudover anførte du, at vand dryppede ved dørtærsklen når det regnede, at døren var utæt og at affaldsspanden var blæst væk.

Endelig anmodede du boligselskabet om at ordne skuret, at udskifte lyspærerne i gangen og badeværelset, at udskifte døren til fyrrummet eftersom døren var hullet, at montere et vindue i fyrrummet og udskifte låsemekanismen, da det var besværligt at låse døren.

Boligselskabet X anførte den 11. september 2019 overfor Boligklagenævnet, at de havde rekvireret udskiftning af cylinder til yderdøren, rekvisition på tætning af yderdør, fastgørelse af affaldsspand og reparation af vinduesgreb i soveværelset.

Boligselskabet anførte samtidig, at det er din pligt som lejer at sikre, at eventuel fygesne på loftet ryddes, således der ikke opstår vand i mellemgangen.

Derudover anførte boligselskabet, at udhuset ikke er en del af lejemålet.

Endelig anførte boligselskabet, at lyspærerne sædvanligvis kan købes i Pilersuisoq, og opfordrede dig til at få Pilersuisoq til at bestille nogen hjem, hvis de var udsolgte.

Du anførte den 30. september 2019 til Boligklagenævnet, at boligselskabet havde sendt en inspektør ud, som tog billeder af boligen og skrev fejl ned.

Du anførte samtidig, at du ønsker at klage over, at der ikke hører en stige med til boligen.

Derudover anførte du, at kommunens arbejdere havde lavet skuret.

Endelig anførte du, at vinden havde blæst affaldsstativet væk, fordi boligselskabet ikke havde fæstnet det.

Boligselskabet angav den 3. oktober 2019 til Boligklagenævnet, at de havde tre åbne rekvisitioner til din bolig, og at de snarligt ville isætte en ny rude i yderdøren, udskifte cylinder og tætte yderdøren, skifte greb til vinduet i soveværelset og fastgøre affaldsstativet.

Boligselskabet angav samtidig, at deres inspektør havde konstateret, at lysningerne til vinduerne i badeværelset, køkkenet og stuen, havde fået vand, at ventilationen i fyrrummet var lukket og at klikgulve var begyndt at gabe.

Boligselskabet anførte den 14. november 2019, at de fortsat havde tre åbenstående rekvisitioner til boligen, men at der var udfordringer med udførelse af tømreopgaver i Qaanaaq, ligesom der var udfordringer med at få materialer frem.

Du oplyste telefonisk til Boligklagenævnet den 15. marts 2021, at du ikke havde hørt fra boligselskabet, og at de ikke havde udbedret det de lovede den 3. oktober 2019.

Den 16. marts 2021 anførte du følgende overfor Boligklagenævnet:

– At gulvet i stuen er ved at spredes, at det revner og noget af gulvet er røget af.

– At listen er spredt ved vinduet ud til altanen og listerne er bulet ved de andre vinduer i stuen

– At stikket til lampen i stuen ikke kan bruges

– At døren og dørlisterne til stuen skal udskiftes

– At skabene i soveværelset og køkkenet ikke kan lukkes helt

– At den øverste del af vinduet i køkkenet er åben, så man kan se isolationsmaterialerne og at der sprækker på vindueslisten

– At håndtaget til vinduet i det andet værelse er knækket
– At de tre skabe og døren ikke kan lukkes

– At listerne i gangen har lidt mindre skader og skal udskiftes

– At døren samt listerne skal skiftes ud, da det drypper hver gang det regner

– At vinduet på badeværelset skal udskiftes, da der blæser sne ind hver gang der er dårligt vejr

– At træmaterialet på vinduerne og væggen i badeværelset er grimme og skal istandsættes

– At den yderste dør skal udskiftes samt listerne og dørtærsklen

– At døren kun kan låses udefra

– At døren til oliefyrrummet skal skiftes til en dør uden huller

– At der skal sættes et vindue op i fyrrummet

– At oliefyret tilsoder rummet, så der lugter og kommer sodpletter

– At affaldsstativet er blæst væk

– At udeskuret er blæst væk to gange, da det ikke var fæstnet

– At der er kommet to huller i udeskuret, så døren ikke kan lukkes

– At udeskuret er utæt og spredes når det blæser

– At ventilationsanlæggets skærm er ødelagt

– At afløbsrøret uden for huset manglede træstammer til støtteklods

– At boligen trænger til at blive malet, da den er tilsodet

– At facaden trænger til at blive malet

Boligselskabet har den 15. april 2021 anført til Boligklagenævnet, at vinduerne er udbedret. Derudover har boligselskabet anført følgende:

– At gulvet i mellemgangen har lidt skader, mens resten ser okay ud. Eftersom skaderne ikke er større, vurderes det, at en udbedring må ske senere i forbindelse med en PPV-renovering.

– At dørtrinnet gaber ved terrassedøren. Det vurderes at være normalt og eftersom listen ikke gaber ret meget og ingen konstruktionsmæssig betydning har, efterkommes dette klagepunkt ikke.

– At vindueslysningerne bærer præg af at have været udsat for fugt. I forbindelse med gennemgang blev de konstateret tørre. Visuelt er det ikke kønt, men en egentlig udbedring må vente til en senere vinduesudskiftning.

– At der igangsættes en elektrikeropgave for at få undersøgt defekt stik i stuen.

– At de indvendige døre og dørlister ikke vil blive udskiftet, da de er fuldt ud funktionelle.

– At der igangsættes en tømreopgave til at gennemgå skabslåger, indvendige døre og yderdør.

– At de udvendige dækbrædder ikke vil blive udskiftet, da det er normalt at udvendige dækbrædder revner og det ingen konstruktionsmæssig betydning har.

– At vindueshængslet i soveværelset er udskiftet.

– At fodlister og fejelister ikke vil blive udskiftet.

– At vinduet i badeværelset ikke vil blive udskiftet for tiden.

– At yderdøren ikke vil blive udskiftet, men at der igangsættes udskiftning af låsekassen og itu rude i yderdøren, hvilket vil været på din regning, da skaden er sket i din lejeperiode.

– At døren til fyrrummet ikke vil blive udskiftet, da hullerne i bunden skal være der og er til for udluftning.

– At der ikke vil blive monteret et vindue i fyrrummet.

– At ventilationskanalen i fyrrummet skal være åben hele tiden.

– At det er dit ansvar at sørge for indvendig maling af vægge og lofter i lejeperioden.

Lovgrundlag:
Det følger af § 45 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer, at I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Det følger af § 84, stk. 1 i samme forordning, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Bestemmelsen er udtømmende.

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at boligselskabet X ikke fuldt ud har overholdt sin vedligeholdelsespligt.

Det fremgår af lejeforordningens § 45, stk. 1 og stk. 2, at udlejer er forpligtet til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige, og skal foretage fornyelse og istandsættelse så ofte det findes påkrævet under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter.

Det vil sige, at som udgangspunkt beslutter udlejer selv, hvilken nødvendig vedligeholdelse og istandsættelse, der er påkrævet. Såfremt udlejer konstaterer vedligeholdelsesmangler, er udlejer imidlertid forpligtet til at udbedre.

Boligklagenævnet finder derfor, at boligselskabet skal udbedre gulvet i mellemgangen, lysningerne til vinduerne i badeværelset, køkkenet og stuen, stikkontakten i stuen, skabslåger og yderdør i værelserne samt køkkenet og låsemekanismen i yderdøren.

Begrundelsen er, at boligselskabet har erkendt at gulvet i mellemgangen har lidt skader, at vindueslysningerne bærer præg af at have været udsat for fugt ligesom boligselskabets inspektør har oplyst, at lysningerne bør udskiftes, at der er igangsat en elektrikeropgave til at undersøge stikkontakten i stuen, at der er igangsat en tømreopgave til at gennemgå skabslåger, indvendige døre og yderdør i værelserne og køkkenet samt at der er igangsat udskiftning af låsekasse og itu rude i yderdøren.

Derudover finder Boligklagenævnet, at boligselskabet skal sørge for at tætne yderdøren.

Begrundelsen er, at boligselskabet tidligere har anført, at de ville udarbejde en rekvisition på tætning af yderdøren.

Boligklagenævnet finder samtidig, at boligselskabet skal sørge for at sætte et nyt affaldsstativ op.

Begrundelsen er, at boligselskabet tidligere har anført, at de ville fæstne affaldsstativet, selvom du har oplyst, at det var fløjet væk.

Boligklagenævnet har lagt til grund, at boligselskabet har udbedret vindueshængslet i soveværelset.

Derudover finder Boligklagenævnet, at du selv skal sørge for at male indvendigt, at skifte lyspærer i gangen og badeværelset, at holde ventilationskanalen åben i fyrrummet, således der ikke kommer sod og fjerne eventuel fygesne på loftet, således det ikke forårsager vandskade.

Begrundelsen er, at det ifølge lejeforordningens § 45, stk. 3 er lejer som har ansvar for og afholder udgiften til maling af vægge i boligen i lejeperioden, og at der ikke hjemmel i lejeforordningen til at pålægge boligselskabet at udskifte lyspærerne.

Endelig finder Boligklagenævnet, at boligselskabet ikke skal udbedre de udvendige dækbrædder og døren til fyrrummet.

Begrundelsen herfor er, at boligselskabet har anført, at det er almindeligt at udvendige brædder revner og at det ingen konstruktionsmæssig betydning har. I forhold til døren til fyrrummet, har boligselskabet oplyst, at hullerne i bunden af døren skal være der og er til for udluftning af fyrrummet.

Boligklagenævnet finder samtidig, at boligselskabet ikke skal montere et vindue i fyrrummet.

Begrundelsen er, at boligselskabet ikke er forpligtet til at foretage nye installationer i boligen.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om tilstanden af gulvet i stuen og vinduet i badeværelset, boligens facade, træstammer til støtteklods ved afløbsrøret, udskiftning af indvendige døre, dørkarme og lister samt skærmen til ventilationsanlægget, da der ikke er fremsendt dokumentation.

Boligklagenævnet har ligeledes ikke kompetence til at behandle spørgsmålet om udhuset og stigen, da det ikke er en del af lejemålet.

Afgørelse:
Boligklagenævnet finder, at boligselskabet ikke fuldt ud har overholdt sin vedligeholdelsespligt.

Det vil sige, at du får delvis medhold i din klage. Du har derfor ret til at få dit gebyr tilbagebetalt. Du bedes derfor henvende dig til Boligklagenævnet og oplyse, hvilken konto du ønsker gebyr indsat på.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning over for hjemmestyret (Selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Når Boligklagenævnets afgørelse indebærer, at udlejer, som det her er tilfældet, har pligt til at foretage visse handlinger, skal dette ifølge § 11 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 26. november 2008 om Boligklagenævnets virksomhed ske senest 2 uger efter, at Boligklagenævnets afgørelse er kommet frem.

Klagevejledning:
Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

 

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

 

Kopi til boligselskabet X.

 

Lovgrundlag:

 Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger 

 • 45. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen. 

 • 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Stk. 2. Klager skal indbringes skriftligt for Boligklagenævnet og indeholde en præcisering af, hvad lejeren ønsker, at nævnet skal tage stilling til. Klagen skal vedlægges den fornødne dokumentation for de forhold, som lejeren ønsker behandlet.

Stk. 3. For behandlingen af en klage ved Boligklagenævnet skal lejeren betale et gebyr på højst 500 kr. Klagegebyret tilbagebetales, hvis lejeren får medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling ved Boligklagenævnet.

Stk.4. Ønsker en lejer en sag, der allerede er anlagt ved domstolene, indbragt for Boligklagenævnet, skal nævnet afvise at realitetsbehandle klagen.

Scroll til toppen