Du skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig

Boligklagenævnet har den 9. juni 2021 behandlet din klage over boligselskabet X’s afgørelse vedrørende fraflytningsregning. Boligklagenævnet har truffet følgende

 

AFGØRELSE

Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende YY i byen Z.

Boligklagenævnet finder samtidig, at du skal betale for udskiftning af cylinder.

Endelig finder Boligklagenævnet, at antallet af timer brugt på rengøring er for højt og skønsmæssigt skal nedsættes til 8 timer, da boligselskabet ikke har dokumenteret, at boligens stand ved fraflytningen, var i en sådan forfatning, der krævede 14 timers rengøring. Dermed har boligselskabet ikke godtgjort, at der var behov for ekstraordinær rengøring.

Der gøres opmærksom på, at der ikke var enighed i Boligklagenævnet i forhold til spørgsmålet om antal rengøringstimer. Der var stemmelighed i Boligklagenævnet. Formandens stemme var den udslagsgivende.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om huslejerestance og betaling af restgæld for depositum.

Endelig har Boligklagenævnet ikke kompetence til at behandle spørgsmålet om din tidligere bolig, beliggende ZZ i byen XZ.

Det vil sige, at du får delvis medhold.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Sagens dokumenter:

 1. Din klage til Boligklagenævnet af 17. januar 2020.
 2. Lejekontrakt af 1. august 2008 vedrørende bolig YY i byen Z.
 3. Opsigelse af lejeaftale af 27. oktober 2008.
 4. Begæring om udsættelse af lejlighed af 11. maj 2009.
 5. Synsrapport af 9. december 2009.
 6. Fraflytningsregning af 31. januar 2011.
 7. Faktura af 14. januar 2010 for normalistandsættelse.
 8. Faktura af 15. januar 2020 for normalistandsættelse.
 9. Faktura af 10. december 2009 for udskiftning af cylinder.
 10. Faktura af 17. januar 2010 for rengøring.
 11. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 15. oktober 2020.
 12. Partshøring fra klager af 13. november 2020.

 

Redegørelse:
Du klagede til Boligklagenævnet den 17. januar 2020 over boligselskabet X om din tidligere bolig, beliggende YY i byen Z.  

Det fremgår af lejekontrakten, at du flyttede ind i boligen den 1. august 2008.

Du opsagde boligen med virkning fra den 1. december 2008.

Den 11. maj 2009 blev du begæret udsat af boligen.  

Ifølge synsrapporten af den 9. december 2009 er boligen 76,40 kvadratmeter.

Der skulle foretages normalistandsættelse af boligen i form af maling af vægge og lofter samt lakering af gulve svarende til en pris af 11810,30 kroner inklusive fradrag på 19 procent svarende til det antal måneder du boede i boligen.

Det er samtidig anført i synsrapporten, at der skulle udbedres efter misligholdelse ligesom hele boligen samt pulterrum skulle rengøres.

Ifølge fraflytningsregningen af den 31. januar 2011, skal du betale for skyldig husleje til en pris af 66239 kroner for perioden fra december 2008 til december 2009 samt en restgæld for depositum svarende til 935 kroner.

Det fremgår af faktura udstedt af XZX af den 10. december 2009, at cylinderen skulle udskiftes til en pris af 928 kroner.

Det fremgår af faktura udstedt af rengøringsservice ZZX af den 17. januar 2010, at der er brugt 14 timer på rengøring af boligen til en pris af 3122 kroner.

Ifølge din klage til Boligklagenævnet, fraflyttede du boligen i november 2008.

Du anførte, at du på daværende tidspunkt havde en logerende i boligen, som skulle fraflytte senest den 15. december 2008. Du og den logerende havde aftalt, at hun skulle aflevere nøglerne til boligselskabet ved fraflytningen.

Det fremgår samtidig af din klage, at den logerende ikke fraflyttede boligen.

Den logerende havde oplyst til dig, at hun overtog boligen som socialbolig efter aftale med socialforvaltningen og boligselskabet. Det var derfor din opfattelse, at socialforvaltningen ville betale for husleje.

Du anførte, at du efterfølgende modtog en regning fra boligselskabet.

Den 29. september 2020 har du telefonisk oplyst til Boligklagenævnet, at du klager over fraflytningsregningen og ønsker at få dit depositum refunderet.

Boligselskabet X angav den 15. oktober 2020 overfor Boligklagenævnet, at du sendte en opsigelsesbekræftelse den 27. oktober 2008, men at du ikke fraflyttede boligen som aftalt.

Boligselskabet anførte samtidig, at du igen blev gjort opmærksom på, at du skulle flytte ud med henblik på syn af boligen den 29. april 2009.

Desuden anførte boligselskabet, at de intet har på sagen om, at boligen skulle overtages af den logerende ligesom huslejen skulle betales af socialkontoret.

Da der fortsat var restancer, overdrog boligselskabet sagen til fogeden med henblik på udsættelse. Boligselskabet angav, at der efterfølgende blev foretaget et fraflytningssyn.

Boligselskabets bemærkninger blev sendt i partshøring hos dig, hvilket du svarede på den 13. november 2020. Her anførte du, at du havde aftalt med den logerende, at hun skulle aflevere nøglerne til boligselskabet og at du ikke havde accepteret, at hun blev boende i boligen. 


Lovgrundlag:
Det fremgår af § 48, stk. 1, 1. pkt. i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer, at lejeren skal behandle det lejede på forsvarlig måde og er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren giver adgang til det lejede.

Ifølge § 77, stk. 1 i samme forordning, skal der ved fraflytning af en bolig foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Det følger af § 77, stk. 3 i samme forordning, såfremt boligen ikke var normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Det følger af § 78 i samme forordning, at udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

Det følger af § 79, stk. 1 og stk. 2 i samme forordning, at når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.

Stk. 2. Ved besigtigelsen skal udlejeren udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes re-præsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.

Det fremgår af § 84, stk. 1, nr. 2 i samme forordning, at Boligklagenævnet kan behandle klager indbragt af lejere, der vedrører:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Bestemmelsen er udtømmende.

Vurdering:
Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende YY i byen Z.

Begrundelsen herfor er, at der ifølge forordningens § 77, stk. 1, skal foretages en normalistandsættelse af boligen ved fraflytning, omfattende hvidtning af lofter, maling af vægge samt rengøring. Derudover skal gulvene fremstå nylakerede.

Boligklagenævnet finder samtidig, at du skal betale for udskiftning af cylinder.

Begrundelsen herfor er, at dit navn fremgår af lejekontrakten. Du var derfor ansvarlig for boligen og dermed også den logerende.

Det forhold, at du internt har aftalt med den logerende, at hun skulle fraflytte boligen og aflevere nøglerne til boligselskabet, ændrer ikke på Boligklagenævnets vurdering.

Endelig finder Boligklagenævnet, at antallet af timer brugt på rengøring er for højt og skønsmæssigt skal nedsættes til 8 timer, da boligselskabet ikke har dokumenteret at boligens stand ved fraflytningen var i en sådan forfatning der krævede 14 timers rengøring. Dermed har boligselskabet ikke godtgjort, at der var behov for ekstraordinær rengøring.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om huslejerestance og betaling af restgæld for depositum.

Endelig har Boligklagenævnet ikke kompetence til at behandle spørgsmålet om din tidligere bolig, beliggende ZZ i byen XZ.

Begrundelsen herfor er, at lejeforholdet ligger før lejeforordningens ikrafttræden.

Afgørelse:
Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende YY i byen Z.

Boligklagenævnet finder samtidig, at du skal betale for udskiftning af cylinder.

Endelig finder Boligklagenævnet, at antallet af timer brugt på rengøring er for højt og skønsmæssigt skal nedsættes til 8 timer, da boligselskabet ikke har dokumenteret at boligens stand ved fraflytningen var i en sådan forfatning der krævede 14 timers rengøring. Dermed har boligselskabet ikke godtgjort, at der var behov for ekstraordinær rengøring.

Der gøres opmærksom på, at der ikke var enighed i Boligklagenævnet i forhold til spørgsmålet om antal rengøringstimer. Der var stemmelighed i Boligklagenævnet. Formandens stemme var den udslagsgivende, da der var 2 stemmer for og 2 stemmer imod, at du skulle betale for 14 timers rengøring. Derfor skal du betale for skønsmæssigt 8 timers rengøring.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om huslejerestance og betaling af restgæld for depositum.

Endelig har Boligklagenævnet ikke kompetence til at behandle spørgsmå-let om din tidligere bolig, beliggende ZZ i byen XZ.

Det vil sige, at du får delvis medhold. Du har ret til at få dit gebyr tilbagebetalt. Du bedes derfor henvende dig til Boligklagenævnet for at oplyse dit kontonummer.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning over for hjemmestyret (Selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Klagevejledning:
Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

 

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

 

Bilag: Lovgrundlag

Kopi til boligselskabet X.

 

Lovgrundlag:

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger

 • 48. Lejeren skal behandle det lejede på forsvarlig måde og er erstatningsansvarlig for skade, som forvoldes ved uforsvarlig adfærd af lejeren selv, lejerens husstand eller andre, som lejeren giver adgang til det lejede. Såfremt det ved en besigtigelse konstateres, at der foreligger vanrøgt, skal lejeren uden ugrundet ophold udbedre skaden, hvis udlejeren forlanger det.

Stk. 2. Lejeren må ikke uden udlejerens samtykke anvende boligen til anden brug end aftalt.

Stk. 3. Bortset fra udleje af enkelte beboelsesværelser i boligen til logerende, må lejeren ikke uden udlejers samtykke overlade brugen af det lejede til andre end medlemmer af husstanden, jf. dog § 58.

Stk. 4. Lejere af et værelse, må ikke overlade brugen af værelset til andre uden udlejers samtykke.

Stk. 5. Lejeren må ikke fraflytte boligen i utide uden at træffe fornøden aftale med udlejeren. 

 • 77. Ved fraflytning af en bolig skal der foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79.

Stk. 3. Var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Stk. 4. Udlejer kan fravige stk. 1 og 2, såfremt det vil være forbundet med væsentlige vanskeligheder at lade boligen istandsætte efter ophør af et lejemål og indgåelse af et nyt. Ved lejemålets ophør betaler lejeren i stedet et forholdsmæssigt beløb for slid af boligen i lejeperioden. Beløbet udgør 50 kr. pr. rum pr. måned. Udlejer overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra sidste normalistandsættelse gradvist udgiften til normalistandsættelse

Stk. 5. Landsstyret kan fastsætte regler for normalistandsættelse ved fraflytning og for godtgørelse af lejerens omkostninger i forbindelse hermed.

 • 78. Udlejeren overtager i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.
 • 79.Når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.
  Stk. 2.Ved besigtigelsen skal udlejeren udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.
  Stk. 3. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser skal sendes til.
 • 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Stk. 2. Klager skal indbringes skriftligt for Boligklagenævnet og indeholde en præcisering af, hvad lejeren ønsker, at nævnet skal tage stilling til. Klagen skal vedlægges den fornødne dokumentation for de forhold, som lejeren ønsker behandlet.

Stk. 3. For behandlingen af en klage ved Boligklagenævnet skal lejeren betale et gebyr på højst 500 kr. Klagegebyret tilbagebetales, hvis lejeren får medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling ved Boligklagenævnet.

Stk.4. Ønsker en lejer en sag, der allerede er anlagt ved domstolene, indbragt for Boligklagenævnet, skal nævnet afvise at realitetsbehandle klagen.

Scroll til toppen