Vedrørende din fraflytningsregning.

Boligklagenævnet har den 9. juni 2021 behandlet din klage over boligselskabet X’s afgørelse vedrørende din fraflytningsregning. Boligklagenævnet har truffet følgende

 

AFGØRELSE

Boligklagenævnet finder, at du ikke skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende YY i byen Z.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmålet om døren, da det vedrører misligholdelse.

Endelig har Boligklagenævnet ikke kompetence til at behandle spørgsmålet om skimmelsvamp, da der ikke er rettet henvendelse herom til boligselskabet.

Det vil sige, at du får delvis medhold i din klage. Du har derfor ret til at få dit gebyr tilbagebetalt.

Afgørelsen træffes i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Sagens dokumenter:

 1. Din klage til Boligklagenævnet af 13. august 2020.
 2. Lejekontrakt af 4. november 2019.
 3. Synsrapport af 12. marts 2020.
 4. Fraflytningsregning af 27. april 2020.
 5. Faktura af 23. april 2020 for normalistandsættelse.
 6. Faktura af 23. april 2020 for misligholdelse.
 7. Faktura af 23. april 2020 for normalistandsættelse.
 8. Boligselskabets redegørelse af 04. december 2020.
 9. Dit svar på partshøring af 16. februar 2021.
 10. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 16. april 2021.
 11. Boligselskabets bemærkninger til sagen af 22. april 2021.

 

Redegørelse:
Du klagede til Boligklagenævnet den 13. august 2020 over boligselskabet X om din tidligere bolig, beliggende YY i byen Z.

Det fremgår af din klage, at du fik tildelt boligen midlertidigt, da der var vandskade i din egen bolig.

Du anførte, at du modtog regninger i forbindelse med din fraflytning.

Du anførte samtidig, at du havde hørt, at der skulle være skimmelsvamp i boligen.

Endelig anførte du, at du ikke blev indkaldt til fraflytningssyn.

Det fremgår af lejekontrakten, at du flyttede ind i boligen den 4. november 2019.

Ifølge synsrapporten af den 12. marts 2020 opsagde du boligen med virkning fra den 7. marts 2020.

Det fremgår af synsrapporten, at der skulle foretages normalistandsættelse af boligen i form af maling af vægge og lofter samt lakering af gulve.

Herudover er det anført, at døren i værelset skulle males som følge af misligholdelse.

De øvrige udgifter er afholdt af boligselskabet.

Endelig er det anført i synsrapporten, at du ikke var til stede i forbindelse med synet.

Det fremgår af fraflytningsregningen af den 27. april 2020, at du skal betale 9130,56 kroner for normalistandsættelse af boligen samt 318 kroner for misligholdelse i form af maling af døren i værelset.

Boligselskabet X angav den 4. december 2020 overfor Boligklagenævnet, at du inden indflytningen til den midlertidige erstatningsbolig blev gjort opmærksom på, at boligen skulle normalistandsættes ved fraflytningen.

Boligselskabet anførte, at der udover udgiften til normalistandsættelse, blev konstateret misligholdelse af én dør, som skulle males til en pris af 318 kroner.

Boligselskabet bekræftede samtidig, at du ikke var til stede i forbindelse med synet.

Endelig anførte boligselskabet, at de ikke havde modtaget henvendelse om skimmelsvamp i boligen.

Du oplyste ved personligt fremmøde i Forbruger- og Konkurrencestyrelsen den 16. februar 2021, at du klager over, at boligselskabet ikke kontaktede dig i forbindelse med fraflytningssyn, at du skal betale for vedligeholdelse og normalistandsættelse samt regningen for døren.

Du fastholdt samtidig, at der var skimmelsvamp i boligen.

Boligselskabet anførte den 16. april 2021 til Boligklagenævnet, at du afleverede din nøgle i kundebutikkens skranke den 11. marts 2021. Herefter forsøgte boligselskabet at ringe til dig vedrørende fraflytningssyn, men fik ikke kontakt med dig.

Boligselskabet angav samtidig, at du ikke afleverede en mangelliste ved indflytningen, men at du efterfølgende henvendte dig vedrørende utæthed bagved radiatoren, et hul i gulvet ved røret samt at radiatoren i badeværelset var utæt. Ifølge synsrapporten er du ikke blevet pålagt at betale for dette.

Boligselskabet anførte den 22. april 2021 overfor Boligklagenævnet, at de forsøgte at kontakte dig i tidsrummet mellem modtagelsen af nøglen den 11. marts 2021 og fraflytningssynet den 12. marts 2021.

 

Lovgrundlag:
Det fremgår af § 79 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer, når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.

Stk. 2. Ved besigtigelsen skal udlejeren udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes re-præsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.

Stk. 3. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser skal sendes til.

Det følger af § 84 i samme forordning, Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Bestemmelsen er udtømmende.

Vurdering:
Boligklagenævnet finder, at du ikke skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende YY i byen Z.

Begrundelsen er, at du ikke er blevet indkaldt til fraflytningssyn i overensstemmelse med lejeforordningens regler.

Det følger af lejeforordningens § 79, stk. 1, in fine, at udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftlig anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.

Boligklagenævnet har lagt vægt på, at du ifølge synsrapporten opsagde boligen med virkning fra den 7. marts 2020.

Der blev afholdt fraflytningssyn den 12. marts 2020 uden din deltagelse.

Boligselskabet har oplyst, at de kontaktede dig telefonisk vedrørende fraflytningssyn i tidsrummet fra den 11. marts 2020 til den 12. marts 2020, og har ikke fremsendt øvrig dokumentation for, at du blev skriftlig indkaldt med 7 dages varsel.

Boligklagenævnet har taget i betragtning, at du afleverede nøglerne til boligen den 11. marts 2021, men det ændrer ikke på nævnets vurdering af, at du ikke blev indkaldt til fraflytningssyn i overensstemmelse med lejeforordningens § 79, stk. 1, in fine.

Selvom der ikke direkte af loven er beskrevet en retsvirkning af manglende indkaldelse til flyttesyn, vurderer Boligklagenævnet, at lejeforordningen har til hensigt at beskytte lejerne, og at en overtrædelse af reglerne om skriftlig indkaldelse derfor kommer udlejer til ugunst.

På baggrund af dette slutter nævnet modsætningsvis, at udlejer derfor ikke kan pålægge dig at afholde udgifterne til normalistandsættelse.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmålet om døren, da det vedrører misligholdelse.

Endelig har Boligklagenævnet ikke kompetence til at behandle spørgsmålet om skimmelsvamp, da der ikke er rettet henvendelse herom til boligselskabet.

Afgørelse:
Boligklagenævnet finder, at du ikke skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende YY i byen Z.

Du får delvis medhold i din klage. Du har derfor ret til at få dit gebyr tilbagebetalt og bedes henvende dig til Boligklagenævnet for at oplyse dit kontonummer.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning over for hjemmestyret (Selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Klagevejledning:
Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

 

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

 

Bilag: Lovgrundlag

Kopi til boligselskab X.

 

Lovgrundlag:

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger 

 • 79. Når lejemålet er opsagt, eller boligen af anden grund skal fraflyttes, skal der mellem udlejer og lejer træffes aftale om fraflytningstidspunkt og besigtigelse af boligen. Lejeren har ret til at deltage i besigtigelsen eventuelt sammen med en sagkyndig. Udlejer skal med mindst 7 dages varsel skriftligt anmode lejeren om at deltage i besigtigelsen.

Stk. 2. Ved besigtigelsen skal udlejeren udarbejde en besigtigelsesrapport, hvori anføres eventuelle mangler og misrøgt, som udlejeren mener, lejeren er ansvarlig for. Er lejeren uenig heri, skal dette anføres i rapporten med angivelse af lejerens synspunkter. Rapporten skal underskrives af begge parter i forbindelse med besigtigelsen. Lejeren eller dennes repræsentant skal i forbindelse med besigtigelsen have udleveret kopi af rapporten. Efterfølgende skal lejeren uden ugrundet ophold have skriftlig overslagspris over de arbejder, der efter udlejers mening skal udføres for lejerens regning, såfremt lejeren anmoder udlejer herom.

Stk. 3. Lejeren skal senest 8 dage før fraflytning opgive den adresse, som meddelelser skal sendes til.

 • 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Stk. 2. Klager skal indbringes skriftligt for Boligklagenævnet og indeholde en præcisering af, hvad lejeren ønsker, at nævnet skal tage stilling til. Klagen skal vedlægges den fornødne dokumentation for de forhold, som lejeren ønsker behandlet.

Stk. 3. For behandlingen af en klage ved Boligklagenævnet skal lejeren betale et gebyr på højst 500 kr. Klagegebyret tilbagebetales, hvis lejeren får medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling ved Boligklagenævnet.

Stk.4. Ønsker en lejer en sag, der allerede er anlagt ved domstolene, indbragt for Boligklagenævnet, skal nævnet afvise at realitetsbehandle klagen.

Scroll til toppen