Kommunen ikke fuldt ud har overholdt sin vedligeholdelsespligt

Boligklagenævnet har den 9. juni 2021 behandlet din klage over Kommune Y om vedligeholdelse og istandsættelse. Boligklagenævnet har truffet følgende

 

AFGØRELSE

Boligklagenævnet finder, at Kommune Y ikke fuldt ud har overholdt sin vedligeholdelsespligt.

Boligklagenævnet finder derfor, at kommunen skal rekvirere en tekniker, som skal besigtige boligen for fejl og mangler.

Derudover finder Boligklagenævnet, at kommunen skal udbedre vandrørene, således de ikke fryser og forårsager, at der løber vand ind i boligen.

Endelig finder Boligklagenævnet, at kommunen skal udbedre lugten af solar og ventilationen i kælderen.

Boligklagenævnet har lagt til grund, at kommunen har udskiftet radiator og håndvask.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om tilstanden af vinduerne, køkkenet og gulvene i din bolig, da der ikke er fremsendt dokumentation.

Boligklagenævnet har ligeledes ikke kompetence til at behandle spørgsmål om efterregning af skyldig husleje og køb af lejebolig.

Det betyder, at du får delvis medhold i din klage. Du har derfor ret til at få dit gebyr tilbagebetalt.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Sagens dokumenter:

 1. Din klage til Boligklagenævnet af 1. september 2020
 2. Din henvendelse til Kommune Y af 16. november 2018
 3. Din henvendelse til Kommune Y af 3. september 2019
 4. Din henvendelse til Kommune Y af 7. maj 2020
 5. Telefonnotat af 20. oktober 2020
 6. Kommunens bemærkninger til sagen af 10. november 2020
 7. Telefonnotat af 01. december 2020
 8. Kommunens bemærkninger til sagen af 16. december 2020
 9. Kommunens bemærkninger til sagen af 17. februar 2021
 10. Billeder fremsendt den 20. februar 2021
 11. Telefonnotat af 22. marts 2021

 

Redegørelse:
Du klagede til Boligklagenævnet den 1. september 2020 over Kommune Y om din bolig, beliggende XX i byen Z.

Det fremgår af din klage, at din bolig ikke er blevet vedligeholdt og kræver istandsættelse.

Du anførte, at der lugter af solar i boligen, og at vinduerne, gulvet samt køkkenet kræver istandsættelse.

Du klager samtidig over, at du modtog en efterregning på betaling af husleje for perioden april 2017 til september 2018.

Endvidere ønsker du at købe boligen af kommunen.

Den 20. oktober 2020 oplyste du telefonisk til Boligklagenævnet, at vandrørene i din bolig fryser, at der noget galt med din radiator, at det trækker ind fra vinduerne, og at gulvet ikke er isoleret tilstrækkeligt.

Kommune Y angav den 10. november 2020 overfor Boligklagenævnet, at kommunen overtog administrationen af de kommunale boliger i sammenhæng med at kommunen blev opdelt. I den forbindelse blev kommunen bekendt med, at tidligere ansatte fra ZXZ, fortsat boede i boligerne.

Derfor blev der i 2018 udarbejdet nye lejekontrakter med virkning fra den 1. april 2017, hvilket er årsagen til efterregningerne på husleje.

Kommunen oplyste samtidig, at de ville sende en tekniker for at tilse oliefyret, ugen efter.

Du oplyste telefonisk til Boligklagenævnet den 1. december 2020, at der ikke kom en tekniker.

Kommune Y angav den 16. december 2020 overfor Boligklagenævnet, at deres teknikker havde tilset kælderen den 30. juni 2020 og konstateret, at der manglede udluftningshuller, at der var en svag lugt af solarolie, at olietanken var overløbet udenfor huset samt at kælderen var fyldt op med tøj og madrasser, hvilket forringer indeklimaet.

Kommunen angav samtidig, at teknikeren ville tilse selve beboelse inden for nærmeste fremtid, da beboelsen var aflåst og det ikke var muligt, at få kontakt med dig.

Kommune Y anførte den 17. februar 2021 overfor Boligklagenævnet, at de havde udskiftet radiatoren og en håndvask. De anførte endvidere, at deres teknikker snarest ville tilse boligen og de hængepartier, som var tilbage siden synet af kælderen i juli 2020.

Den 20. februar 2021 fremsendte du billeder til Boligklagenævnet, som viser, at der løber vand ind i din bolig.

Du oplyste telefonisk den 22. marts 2021 til Boligklagenævnet, at kommunen har udskiftet radiatoren og en håndvask.

Kommune Y anførte den 30. marts 2021 overfor Boligklagenævnet, at deres teknikker kontaktede dig den 29. marts 2021 med henblik på at aftale et tidspunkt for tilsyn af boligen.

Lovgrundlag:
Det følger af § 45 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer, at i Hjemmestyrets og kommunernes ud-lejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejen-dommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, fast skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringel-se ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hen-syn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Det følger af § 84 i samme forordning, at Boligklagenævnet kan behandle klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Bestemmelsen er udtømmende.

Vurdering:
Boligklagenævnet finder, at Kommune Y skal rekvirere en tekniker, som skal besigtige og vurdere boligen for fejl og mangler.

Begrundelsen er, at du har rettet henvendelse til kommunen flere gange, hvorefter kommunen har anført, at de vil sende en tekniker ud for at tilse boligen. Boligklagenævnet anser, at boligen fortsat ikke er blevet tilset ligesom der ikke er fastsat en dato for et fremtidigt tilsyn.

Derudover finder Boligklagenævnet, at Kommune Y ikke fuldt ud har overholdt sin vedligeholdelsespligt.

Det fremgår af lejeforordningens § 45, stk. 1 og stk. 2, at udlejer er forpligtet til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige, og skal foretage fornyelse og istandsættelse så ofte det findes påkrævet under hensyn til ejendommen og det lejedes karakter.

Det vil sige, at som udgangspunkt beslutter udlejer selv, hvilken nødvendig vedligeholdelse og istandsættelse, der er påkrævet. Såfremt udlejer konstaterer vedligeholdelsesmangler, er udlejer dog forpligtet til at udbedre.

Boligklagenævnet finder derfor, at kommunen skal udbedre vandrørene, således de ikke fryser og forårsager, at der løber vand ind i boligen. Begrundelsen er også, at du har fremsendt billeder, som tydeligt viser, at der løber vand ind i boligen som følge af vandrørenes tilstand.

Derudover finder Boligklagenævnet, at kommunen skal udbedre lugten af solar og ventilationen i kælderen.

Begrundelsen er, at kommunen rekvirerede en tekniker, som tilså kælderen den 30. juni 2020 og som konstaterede, at der lugter af solar samt at der mangler udluftningshuller.

Boligklagenævnet finder derfor, at kommunen er bekendt med de anførte mangler og skal derfor udbedre.

Boligklagenævnet har lagt til grund, at kommunen har udskiftet radiator og håndvask.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om tilstanden af vinduerne, køkkenet og gulvene i din bolig, da der ikke er fremsendt dokumentation.

Boligklagenævnet har ligeledes ikke kompetence til at behandle spørgsmål om efterregning af skyldig husleje og køb af lejebolig.

Afgørelse:
Boligklagenævnet finder, at Kommune Y ikke fuldt ud har overholdt sin vedligeholdelsespligt.

Boligklagenævnet anser, at kommunen har udskiftet radiator og håndvask.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om tilstanden af vinduerne, køkkenet og gulvene i din bolig, da der ikke er fremsendt dokumentation.

Boligklagenævnet har ligeledes ikke kompetence til at behandle spørgsmål om efterregning af skyldig husleje og køb af lejebolig.

Det betyder, at du får delvis medhold i din klage. Du har derfor ret til at få dit gebyr tilbagebetalt. Du bedes derfor henvende dig til Boligklagenævnet for at oplyse dit kontonummer.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning over for hjemmestyret (Selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Når Boligklagenævnets afgørelse indebærer, at udlejer, som det her er tilfældet, har pligt til at foretage visse handlinger, skal dette ifølge § 11 i Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 26. november 2008 om Boligklagenævnets virksomhed ske senest 2 uger efter, at Boligklagenævnets afgørelse er kommet frem.

Klagevejledning:
Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

 

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

 

Bilag: Lovgrundlag

Kopi til Kommune Y.

 

Lovgrundlag:

 

Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger 

 • 45. I Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsejendomme har udlejeren pligt til at drage omsorg for, at ejendommen og det lejede holdes forsvarligt vedlige.

Stk. 2. Alle tekniske installationer til afløb, varme, el, gas og vand skal holdes i god og brugbar stand. På samme måde påhviler det udlejeren at vedligeholde elkontakter, paneler, dørkarme, radiatorer, rør, faste skabe, inventar m.v. Fornyelse eller anden istandsættelse som følge af forringelse ved slid og ælde skal foretages så ofte, det findes påkrævet under hensyn til ejendommens og det lejedes karakter.

Stk. 3. I lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

 • 84. Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Stk. 2. Klager skal indbringes skriftligt for Boligklagenævnet og indeholde en præcisering af, hvad lejeren ønsker, at nævnet skal tage stilling til. Klagen skal vedlægges den fornødne dokumentation for de forhold, som lejeren ønsker behandlet.

Stk. 3. For behandlingen af en klage ved Boligklagenævnet skal lejeren betale et gebyr på højst 500 kr. Klagegebyret tilbagebetales, hvis lejeren får medhold i klagen, eller hvis sagen afvises som uegnet til behandling ved Boligklagenævnet.

Stk.4. Ønsker en lejer en sag, der allerede er anlagt ved domstolene, indbragt for Boligklagenævnet, skal nævnet afvise at realitetsbehandle klagen.

 

Scroll til toppen