Boligklagenævnet finder at du skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig

Boligklagenævnet har den 12. august 2021 behandlet din klage over boligselskabet YY`s afgørelse om din fraflytningsregning. Boligklagenævnet har truffet følgende: 

AFGØRELSE 

Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende XX i by Y.

Boligklagenævnet har ikke kompetence til at behandle spørgsmål om skyldig husleje, ompostering efter fraflytning og restgæld til depositum.

Du henvises til at anlægge sag ved Retten i Grønland, såfremt du ønsker disse klagepunkter behandlet.

Det vil sige, at du ikke får medhold i din klage.

Afgørelsen er truffet i overensstemmelse med Landtingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Sagens dokumenter:

 1. Din klage til Boligklagenævnet af 13. maj 2019.
 2. Lejekontrakt af 13. maj 2016.
 3. Mangelliste af 23. maj 2016.
 4. Boligselskabets svar på din mangelliste af 24. maj 2016.
 5. Synsrapport af 31. oktober 2016.
 6. Telefonnotat af 14. juni 2021.
 7. Fraflytningsregning af 21. december 2016.
 8. Faktura af 7. december 2016.
 9. Din tilføjelse til klagen af 14. maj 2019.
 10. Boligselskabets bemærkninger til sagen 15. august 2019.
 11. Dit svar på partshøring af 8. oktober 2019.
 12. Din henvendelse til Boligklagenævnet af 14. april 2020.
 13. Billeder fremsendt af boligselskabet den 5. maj 2021.

Redegørelse:

Du klagede til Boligklagenævnet den 13. maj 2019 over boligselskabet YY om din tidligere bolig, beliggende XX i by.

Det fremgår af lejekontrakten, at du overtog boligen den 13. maj 2016.

Boligen er 73,10 kvadratmeter fordelt på tre beboelsesrum.

Ifølge din mangelliste af den 23. maj 2016, var boligen blandt andet ikke malet ordentligt.

Boligselskabet anførte den 24. maj 2016, at de havde modtaget din mangelliste.

Du opsagde boligen til fraflytning den 31. oktober 2016.

Ifølge synsrapporten af den 31. oktober 2016, skulle der foretages normalistandsættelse af boligen i form af maling af vægge og lofter samt lakering af gulve.

Desuden er det anført, at loftet over trapperne, væggen ved trappen og væggen i gangen skulle males.

Synsrapporten er ikke underskrevet af dig. Du har imidlertid oplyst telefonisk den 14. juni 2021 til Boligklagenævnet, at du deltog i fraflytningssynet, men du underskrev ikke synsrapporten, da du var uenig med boligselskabet deri.

Det fremgår af fraflytningsregningen af den 21. december 2016, at du skal betale 4595 kroner i normalistandsættelse eksklusive fradrag på 6 procent svarende til det antal måneder du boede i boligen.

Det fremgår samtidig, at du skal betale 768,65 kroner i skyldighusleje, 2326,35 kroner i ompostering efter fraflytning og 5868 kroner i restgæld til depositum.

Endelig har du betalt 11745 kroner i depositum.

Du skal derfor samlet set betale 7425,70 kroner til boligselskabet.

Ifølge faktura udstedt af ZXY den 7. december 2016, blev boligen normalistandsat til en pris af 4595 kroner.

Det fremgår af din klage til Boligklagenævnet, at du er uforstående overfor, at du ikke fik dit depositum tilbage, da du selv malede boligen ved fraflytning.

Du anførte, at du havde billeder af boligen, men at de var på din gamle iPad, som du ikke kunne åbne.

Det fremgår af din tilføjelse til klagen af den 14. maj 2019, at boligen var beskidt og lugtede, da du flyttede ind, hvilket du tog billeder af og sendte til boligselskabet sammen med din mangelliste.

Boligselskabet anførte den 15. august 2019 overfor Boligklagenævnet, at flytteopgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med lejeforordningen.

Den 8. oktober 2019 anførte du overfor Boligklagenævnet, at der mangler oplysninger, herunder billeder og breve du har fremsendt til boligselskabet.

Du anførte samtidig, at du er fast besluttet på at depositummet skal tilbagebetales til dig.

Den 14. april 2020 anførte du overfor Boligklagenævnet, at boligen var i dårlig stand ved indflytningen, at du havde malet og rengjort boligen inden du fraflyttede samt at du havde henvendt dig til boligselskabet vedrørende billederne, men du havde endnu ikke fået svar herpå.

Boligselskabet fremsendte den 5. maj 2021 billeder af boligen til Boligklagenævnet. Det er imidlertid ikke muligt for Boligklagenævnet at vurdere boligens tilstand ved din indflytning, ud fra det fremsendte. 

Lovgrundlag:

Det fremgår af § 45, stk. 3 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer, at i lejeperioden har lejeren ansvaret for og afholder udgiften til hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt lakering af gulve i boligen.

Ifølge § 77, stk. 1 i samme forordning, skal der ved fraflytning af en bolig, foretages en normalistandsættelse af boligen omfattende hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Gulvene skal fremstå nylakerede, jf. dog stk. 3.

Det fremgår af § 77, stk. 2, at såfremt lejeren selv ønsker at foretage eller forestå normalistandsættelsen ved fraflytning, skal istandsættelsen udføres i en håndværksmæssig forsvarlig kvalitet. Arbejdet skal være udført, inden boligen fraflyttes i henhold til opsigelsen eller ophævelsen af lejemålet og inden besigtigelse af boligen, jf. § 79.

Det fremgår af § 77, stk. 3, at var boligen ikke normalistandsat ved lejerens indflytning, skal lejeren aflevere boligen i samme stand, som den var ved indflytning.

Efter § 78 i samme forordning, overtager udlejeren i løbet af en periode på 100 måneder fra lejerens overtagelse af boligen gradvist udgiften til normalistandsættelse efter § 77. Ved fraflytning inden udløbet af den fastsatte periode betaler lejeren den del af udgiften, der på tidspunktet for lejemålets ophør ikke er overtaget af udlejeren.

Det fremgår af § 84, stk. 1 i samme forordning, at Boligklagenævnet behandler klager indbragt af lejere vedrørende:

1) Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser, jf. § 28, stk. 2.

2) Vedligeholdelse og istandsættelse, jf. § 45.

3) Boligens stand ved indflytningen, jf. § 47.

4) Installation i og forbedringer af det lejede (råderet), jf. §§ 51 og 55.

5) Lejerens brug af det lejede (overtrædelser af ordensreglerne), jf. § 50.

6) Brugsrettens overgang til andre (boligbytning, fremleje og fortsættelse af lejemål), jf. §§ 58-62.

7) Boligens stand ved fraflytning (normalistandsættelse), jf. § 77.

Bestemmelsen er udtømmende. 

Vurdering:

Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende XX i by Y.

Begrundelsen er, at der ifølge lejeforordningens § 77, stk. 1 skal foretages en normalistandsættelse af boligen ved fraflytning, hvilket omfatter hvidtning af lofter, maling og/eller tapetsering af vægge samt rengøring. Derudover skal gulvene fremstå nylakerede.

Boligklagenævnet har lagt vægt på, at du ikke har godtgjort, at du selv har malet boligen ved din fraflytning.

Boligklagenævnet har samtidig lagt vægt på, at der ikke foreligger dokumentation for, at boligen ikke var normalistandsat ved din indflytning ligesom der ikke foreligger aftaler om fravigelse af kravet om normalistandsættelse.

Det forhold, at det fremgår af mangellisten, at boligen ikke var ordentligt malet, ændrer ikke på Boligklagenævnets vurdering af, at boligen var normalistandsat på indflytningstidspunktet. 

Afgørelse:

Boligklagenævnet finder, at du skal betale for normalistandsættelse af din tidligere bolig, beliggende XX i by Y.

Boligklagenævnet opretholder boligselskabets afgørelse. Det vil sige, at du ikke får medhold.

Boligklagenævnets afgørelser har bindende virkning over for hjemmestyret (Selvstyret) og kommunerne som udlejer af boliger, jf. § 86, stk. 6.

Klagevejledning:

Boligklagenævnets afgørelse kan ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed, jf. § 86, stk. 7 i Landstingsforordning nr. 2 af 12. maj 2005 om leje af boliger med senere ændringer.

Ønskes Boligklagenævnets afgørelse indbragt for domstolene, skal stævning mod udlejer, dvs. Selvstyret eller kommunen, indgives til retten i Grønland.

Venlig hilsen

Naja Joelsen

Formand for Boligklagenævnet

Kopi til boligselskabet. Der henvises til lejemålsnummer: XX-XXX-XXX-XX.

Scroll to Top