Tilbagebetaling af offentlig hjælp

Det Sociale Ankenævns formand har behandlet din klage over afgørelse truffet af kommune X den 15. februar 2022 om tilbagebetaling af offentlig hjælp og har truffet følgende:

AFGØRELSE 

Kommunens afgørelse opretholdes, men med en anden begrundelse. Det betyder, at resultatet af kommunens afgørelse er korrekt, og at du ikke får medhold i din klage.

Sagen er afgjort efter§ 19, stk. 1, stk. 2, nr. 4, og stk. 3, § 26, stk. 1 og §27 i Landstingsforordning nr. 15 af 20. november 2006 om offentlig hjælp.

Redegørelse:

Det Sociale Ankenævn har modtaget sagens akter fra kommunen.

Det fremgår heraf, at du modtog offentlig hjælp i perioden 17. marts 2021 – 3. januar 2022.

Den 18. november 2021 fik du udbetalt en forsikringssum på 58000 kro­ner efter skat. Forsikringssummen blev udbetalt af forsikringsselskab X i anledning af, at du havde gennemgået en ballonudvidelse på grund af kranspulsåreforkalkning.

Som følge heraf traf kommunen den 15. februar 2022 afgørelse om, at du skal tilbagebetale 5673,27 kroner, som du i perioden 18. november 2021 – 3. januar 2022 fik udbetalt i offentlig hjælp.

Den 1. marts 2022 klagede du til Det Sociale Ankenævn.

Begrundelse:

Det Sociale Ankenævns formand finder, at du ikke var berettiget til at modtage offentlig hjælp i perioden 18. november 2021 – 3. januar 2022.

Begrundelsen er, at du den 18. november 2021 fik udbetalt 58000 kroner, som du kunne anvende til at betale for din forsørgelse og dine faste udgifter, herunder indkvartering.

Det skal i den forbindelse bemærkes, at en forsikringssum, der er udbetalt på grund af kritisk sygdom, som udgangspunkt ikke kan kræves anvendt til forsørgelse og faste udgifter. Det er dog en betingelse, at forsikrings­ summen er blevet holdt adskilt fra modtagerens øvrige økonomi. Denne betingelse er ikke opfyldt i dit tilfælde, fordi forsikringssummen på 58000 kroner blev indsat på din lønkonto, hvor der også blev bogført andre indtægter og udgifter.

Du skal derfor tilbagebetale 5673,27 kroner, som du i perioden 18. november 2021 – 3. januar 2022 fik udbetalt i offentlig hjælp.

Domstolsprøvelse:

I henhold til § 8, stk. 4 i Landstingsforordning nr. 11 af 12. november 2001 om socialvæsenets styrelse og organisation, med senere ændringer, kan Det Sociale Ankenævns afgørelser indbringes for Retten i Grønland af den, som er part i sagen. Indbringelse af afgørelsen for Retten i Grønland skal ske inden for 4 uger fra afgørelsen.

Venlig hilsen

Kristina Nordby

Formand for Det Sociale Ankenævn

Scroll to Top